Dit is de zevende aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er zoveel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzichtspagina gemaakt waarop van alle afleveringen en opiniestukken korte samenvattingen staan met linkjes: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien het ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin op alfabetische volgorde de onbekende begrippen staan met een korte uitleg. Beide pagina’s worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de zevende aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Twitterfiles 7

Gepubliceerd op 19 december 2022 door Michael Shellenberger

The FBI & the Hunter Biden Laptop

How the FBI & intelligence community discredited factual information about Hunter Biden’s foreign business dealings both after and *before* The New York Post revealed the contents of his laptop on October 14, 2020.

De FBI en de Hunter Biden-laptop

Hoe de FBI en de inlichtingendiensten feitelijke informatie over de buitenlandse zakelijke transacties van Hunter Biden in diskrediet brachten, zowel *voor* als nadat The New York Post op 14 oktober 2020 de inhoud van zijn laptop onthulde.

In Twitter Files #6, we saw the FBI relentlessly seek to exercise influence over Twitter, including over its content, its users, and its data.

In Twitter Files #6 zagen we dat de FBI meedogenloos probeert invloed uit te oefenen op Twitter, ook op de inhoud, de gebruikers en de gegevens.

Screenshot van geciteerde tweet:

Matt Taibbi @mtaibbi
1. DRAAD: de Twitter Files, deel zes
Twitter, de dochteronderneming van de FBI

In Twitter Files #7, we present evidence pointing to an organized effort by representatives of the intelligence community (IC), aimed at senior executives at news and social media companies, to discredit leaked information about Hunter Biden before and after it was published.

In Twitter Files #7 presenteren we bewijs dat wijst op een georganiseerde inspanning van vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten (IC), gericht op leidinggevenden bij nieuws- en socialemediabedrijven, om gelekte informatie over Hunter Biden voor en na publicatie in diskrediet te brengen.

The story begins in December 2019 when a Delaware computer store owner named John Paul (J.P.) Mac Isaac contacts the FBI about a laptop that Hunter Biden had left with him On Dec 9, 2019, the FBI issues a subpoena for, and takes, Hunter Biden’s laptop. nypost.com/2020/10/14/ema

Het verhaal begint in december 2019 wanneer John Paul (J.P.) Mac Isaac, eigenaar van een computerwinkel in Delaware, contact opneemt met de FBI over een laptop die Hunter Biden bij hem had achtergelaten. Op 9 december 2019 stuurt de FBI een dagvaarding en neemt de laptop van Hunter Biden in beslag.

Foto’s uit het artikel dat in oktober 2020 door Twitter werd gecensureerd. De rekening van Hunter Biden bij Mac Isaac en de dagvaarding van de FBI.

By Aug 2020, Mac Isaac still had not heard back from the FBI, even though he had discovered evidence of criminal activity. And so he emails Rudy Giuliani, who was under FBI surveillance at the time. In early Oct, Giuliani gives it to 

In augustus 2020 had Mac Isaac nog steeds niets gehoord van de FBI, ook al had hij bewijs van criminele activiteiten ontdekt. En dus mailde hij Rudy Giuliani, die op dat moment door de FBI werd geobserveerd. Begin oktober gaf Giuliani het materiaal aan de @nypost

Screenshot van tweet met link naar NYP artikel.

<link naar nypost artikel>

Shortly before 7 pm ET on October 13, Hunter Biden’s lawyer, George Mesires, emails JP Mac Isaac. Hunter and Mesires had just learned from the New York Post that its story about the laptop would be published the next day.

Kort voor 19.00 uur ET op 13 oktober e-mailt de advocaat van Hunter Biden, George Mesires, JP Mac Isaac. Hunter en Mesires hadden net van de New York Post vernomen dat hun verhaal over de laptop de volgende dag gepubliceerd zou worden.

Tekst in screenshot: 

Van: “Mesires, George R.”
Datum: 13 oktober 2020 om 18:58:59 
Onderwerp: contactgegevens van George Mesires

John Paul, 
Bedankt dat u vanavond met me hebt gesproken. Zoals ik heb aangegeven, ben ik een advocaat voor Hunter Biden en ik waardeer het dat u uw gegevens hierover nakijkt. Bedankt.
George
George R. Mesires

<rest van screenshot niet relevant>

At 9:22 pm ET (6:22 PT), FBI Special Agent Elvis Chan sends 10 documents to Twitter’s then-Head of Site Integrity, Yoel Roth, through Teleporter, a one-way communications channel from the FBI to Twitter.

Om 21:22 ET (6:22 PT) stuurt speciaal agent van de FBI Elvis Chan 10 documenten naar Twitter’s toenmalige hoofd van Site Integrity, Yoel Roth, via Teleporter, een eenrichtingscommunicatiekanaal van de FBI naar Twitter.

Tekst in screenshot:

Van: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
Aan: Yoel Roth
Twitter-mensen,
Let op, ik stuur je een Teleporter-link om 10 documenten te downloaden. Het is geen spam! Bevestig de ontvangst wanneer je het hebt. Bedankt.
Groeten ,
Elvis M. Chan

Joel Roth
Ontvangen en gedownload – bedankt!

The next day, October 14, 2020, The New York Post runs its explosive story revealing the business dealings of President Joe Biden’s son, Hunter. Every single fact in it was accurate.

De volgende dag, 14 oktober 2020, publiceerde The New York Post het explosieve verhaal waarin de zakelijke transacties van de zoon van president Joe Biden, Hunter, werden onthuld. Elk feit erin klopte.

Tekst in screenshot:

Titel: Biden’s geheime e-mails.

Subtitel: Onthuld: Oekraïense manager bedankte Hunter Biden voor ‘kans om zijn vader, de Vice President, te ontmoeten’

And yet, within hours, Twitter and other social media companies censor the NY Post article, preventing it from spreading and, more importantly, undermining its credibility in the minds of many Americans.

Why is that? What, exactly, happened?

En toch censureren Twitter en andere socialemediabedrijven binnen enkele uren het NY Post-artikel zodat het niet verspreid kan worden, en belangrijker, waardoor veel Amerikanen gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit verhaal.

Waarom is dat? Wat is er precies gebeurd ?

On Dec 2, @mtaibbi  described the debate inside Twitter over its decision to censor a wholly accurate article. Since then, we have discovered new info that points to an organized effort by the intel community to influence Twitter & other platforms.

<link thread Matt Taibbi Twitter Files 1>

Op 2 december beschreef @mtaibbi het debat op Twitter over de beslissing om een volledig correct artikel te censureren. Sindsdien hebben we nieuwe informatie ontdekt die wijst op een georganiseerde poging van de Intel-gemeenschap om Twitter en andere platforms te beïnvloeden.

<link draad Matt Taibbi Twitterfiles 1>

First, it’s important to understand that Hunter Biden earned *tens of millions* of dollars in contracts with foreign businesses, including ones linked to China’s government, for which Hunter offered no real work. Here’s an overview by investigative journalist @peterschweizer

<link tweet for interview Schweizer>

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat Hunter Biden *tientallen miljoenen* dollars verdiende aan contracten met buitenlandse bedrijven (waaronder bedrijven die banden hebben met de Chinese overheid) waarvoor Hunter geen echt werk verrichtte. Hier is een overzicht van onderzoeksjournalist @peterschweizer

<link tweet voor interview Schweizer>

And yet, during all of 2020, the FBI and other law enforcement agencies repeatedly primed Yoel Roth to dismiss reports of Hunter Biden’s laptop as a Russian “hack and leak” operation. This is from a sworn declaration by Roth given in December 2020. fec.gov/files/legal/mu

En toch, gedurende heel 2020, hebben de FBI en andere wetshandhavingsinstanties Yoel Roth herhaaldelijk geprepareerd om berichten over de laptop van Hunter Biden af te wijzen als een Russische “hack-en-lek”-operatie.

Dit komt uit een beëdigde verklaring van Roth, gegeven in december 2020.

Tekst in screenshot:

10. Sinds 2018 heb ik regelmatig overleg gehad met het Bureau van de Directeur van National Intelligence, het Department of Homeland Security, de FBI en branchegenoten over veiligheid van de verkiezingen.
11. Tijdens deze wekelijkse vergaderingen, hebben de federale wetshandhavingsinstanties meegedeeld dat ze verwachtten dat “hack-en-lek-operaties” door statelijke actoren zouden kunnen plaatsvinden in de periode kort voor de presidentsverkiezingen van 2020, waarschijnlijk in oktober. In deze bijeenkomsten werd mij verteld dat de inlichtingendiensten verwachtten dat personen met banden met de politieke campagnes het doelwit zouden zijn van hacking en dat materiaal dat via deze hacking zou worden verkregen, waarschijnlijk zou worden verspreid via sociale media, waaronder Twitter. Deze verwachtingen van hack-en-lek-operaties werden gedurende heel 2020 besproken. Ik hoorde in deze vergaderingen ook dat er geruchten waren dat een hack-en-lek-operatie betrekking zou hebben op Hunter Biden.

Screenshot van tweet:

Ze deden hetzelfde met Facebook, volgens CEO Mark Zuckerberg. “Het kwam erop neer dat de FBI naar ons toe kwam en zoiets had van: ‘Hé … je moet op je hoede zijn. We dachten dat er bij de verkiezingen van 2016 veel Russische propaganda was. Binnenkort komt er weer zo’n lozing aan.'”

<link naar video met Zuckerberg>

Were the FBI warnings of a Russian hack-and-leak operation relating to Hunter Biden based on *any* new intel?

No, they weren’t.

“Through our investigations, we did not see any similar competing intrusions to what had happened in 2016,” admitted FBI agent Elvis Chan in Nov.

Waren de FBI-waarschuwingen voor een Russische hack-en-lek-operatie met betrekking tot Hunter Biden gebaseerd op *enige* nieuwe informatie?

Nee, dat waren ze niet.

“Tijdens ons onderzoek hebben we geen soortgelijke inbreuken gezien als in 2016”, gaf FBI-agent Elvis Chan in november toe.

Onderstaande screenshots zijn van verklaringen onder ede van FBI-agent Elvis Chan op dinsdag 29 november 2022 voor de procureurs-generaal Eric Schmitt van Missouri en Jeff Landry van Louisiana

Tekst in screenshot (pagina 172):
… richting de verkiezingen van 2020; is dat juist?
A(ntwoord): Voor deze bijeenkomsten met overheidsinstanties, ja.
V(vraag). Werden hack-en-dump-operaties besproken op vergaderingen, of hack-en-lek-operaties? (verder H&D en H&L, MvC)

A: Ja dat werden ze.
V: Vertel me wat er hierover is besproken op de vergaderingen.
A: De context was: wat doen de FBI en CISA om H&D-operaties te voorkomen. Dus van de kant van de FBI, denk ik dat we al – ik heb al verteld dat we het initiatief ‘beschermde stemmen’ hadden . Ik kan me de details niet herinneren, maar CISA besprak ook haar bewustwordingscampagne over cyberbeveiliging, en subsidieaanvragen met verkiezingsfunctionarissen op staats-, provincie- en lokaal niveau.
V. Heeft iemand op deze vergaderingen de deelnemers uit de industrie gezegd om een Russische H&D operatie of H&L operatie te verwachten, kort voor de verkiezingscyclus van 2020?
Dhr. SUR: Bezwaar; mist onderbouwing.
De Getuige: Ik herinner me dat de FBI – dat ik of iemand van de FBI – de socialmediabedrijven waarschuwde voor de mogelijkheid van een vergelijkbaar H&D incident als bij DNC in 2016.

Tekst in screenshot (pagina 173):
V. DOOR Mr. SAUER: Wat zei u precies daarover
tegen de socialmediabedrijven?
A: In wezen wat ik u zojuist heb verteld.
V. U zei dat er misschien een Russische H&L operatie zou zijn?
A: Dus wat ik zei was, hoewel we tot nu toe geen computerinbraken hebben gezien bij nationale politieke comités of verkiezingsfunctionarissen of presidentskandidaten, vragen wij u waakzaam te blijven met betrekking tot mogelijke H&D operaties en dergelijke. 
V: Heeft u specifiek verwezen naar de 2016 H&L-operatie die gericht was op de DCCC en de DNC?
A: Ik geloof van wel.
V. Heeft u de sociale media platforms enige basis gegeven om te denken dat er een dergelijke operatie zou kunnen komen?
A: De basis lag – mijn basis was dat het
één keer gebeurd was, en dat het opnieuw zou kunnen gebeuren.
V: Had u andere specifieke informatie, naast dat het vier jaar eerder was gebeurd?

Tekst in screenshot (pagina 174):
MR. SUR: Bezwaar voor zover het 
antwoord vraagt om bij wet beschermde informatie. U mag antwoorden, als u kunt, zolang de beschermde informatie intact blijft.
DE GETUIGE: Bij ons onderzoek zagen we geen vergelijkbare inbreuken als in 2016, dus hoewel we vanuit ons standpunt niets hadden gezien, hebben we, voor alle zekerheid, de bedrijven gewaarschuwd voor het geval ze iets zagen wat we niet gezien hadden.
V. Door MR. SAUER: En hebt u de bedrijven gevraagd of ze pogingen tot inbraak of ongeautoriseerde toegang hebben waargenomen? 
A: Dit is iets dat we — dat ik de bedrijven regelmatig vraag in de loop van onze vergaderingen.
V: Heeft u ze dit gevraagd tijdens deze vergaderingen?
A: Niet bij elke bijeenkomst, maar ik geloof
wel bij enkele vergaderingen. 
V: En heeft u ze herhaaldelijk gewaarschuwd, dat u verwachtte dat er Russische H&D operaties zouden komen?  

Tekst in screenshot (pagina 175):
… H&L operaties?
DHR. SUR: Bezwaar; vaag, gaat uit van feiten die niet aan de orde zijn.
DE GETUIGE: En ‘herhaaldelijk’, ik zou zeggen — kunt u — kunt u de vraag zó stellen — wat bedoelt u met ‘herhaaldelijk’? 100 keer, vijf keer?
V: DOOR Dhr Sauer: Nou, deed u het vaker dan één keer?
A: Ik deed het vaker — ja. Ik waarschuwde bedrijven voor de mogelijkheid van H&D operaties vanuit de Russen of Iraniërs meer dan eens, al kan ik niet herinneren hoe vaak.
V. Sprak iemand anders bij de FBI over sprak Russische H&D operaties?
A: Zoals ik me herinner, andere senior officials, inclusief sectiehoofd Dehmlow, hebben waarschijnlijk de mogelijkheid van dergelijk operaties genoemd.  
V: Kunt u zich herinneren dat sectiehoofd Dehmlow het heeft genoemd?
A: Ik zei dat ik geloof dat ze dit minimaal bij één gelegenheid heeft vermeld.
V: Wat zei ze?

Indeed, Twitter executives *repeatedly* reported very little Russian activity.

E.g., on Sept 24, 2020, Twitter told FBI it had removed 345 “largely inactive” accounts “linked to previous coordinated Russian hacking attempts.” They “had little reach & low follower accounts.”

Inderdaad, Twitter-managers meldden *herhaaldelijk* heel weinig Russische activiteit.
Op 24 september 2020 vertelde Twitter bijvoorbeeld aan de FBI dat het 345 “grotendeels inactieve” accounts had verwijderd “gekoppeld aan eerdere gecoördineerde Russische hackpogingen”. Ze “hadden weinig bereik en volgers.”

Tekst in de screenshot:
Onderwerp: Update over Russische Accounts

Aan: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)

Hallo Elvis, we hopen dat het goed met je gaat. 
We willen jullie informeren over acties die we in het komende uur publiekelijk willen aankondigen. Zoals jullie weten, werken we samen met jullie en Facebook om accounts permanent op te schorten die we met redelijke zekerheid kunnen toeschrijven aan Rusland. Bedankt voor jullie voortdurende samenwerking en het delen van informatie.
We verwijderen twee verschillende accountnetwerken die we met redelijke zekerheid kunnen toeschrijven aan staatsgelieerde entiteiten in Rusland. Onze onderzoeken lopen door.
Het eerste netwerk van accounts, in totaal ongeveer 345, was grotendeels inactief en was gekoppeld aan eerdere gecoördineerde Russische hackpogingen. De meeste inhoud die door deze accounts werd gedeeld, was bedoeld om de geopolitieke belangen van Rusland te bevorderen.
Het tweede netwerk van accounts, in totaal ongeveer 10, zou verband houden met een website genaamd United World International, die een scala aan berichten publiceert over de huidige wereldwijde en Amerikaanse politieke problemen. Links naar United World International worden op Twitter geblokkeerd volgens ons beleid voor onveilige links.
De accounts die bij deze handhavingsactie betrokken waren, hadden weinig bereik en een klein aantal volgers. We zijn van plan aan het einde van ons onderzoek relevante accountinformatie met jullie en FITF te delen.
Laat het ons weten als jullie vragen hebben.
Bedankt,
xxx

Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
RE: (EXTERNE E-MAIL) – (SOCIALE NETWERK)
Update over accounts in Rusland
To: xxx
Excellent! Bedankt voor de heads-up.

Groeten,
Elvis

In fact, Twitter debunked false claims by journalists of foreign influence on its platform “We haven’t seen any evidence to support that claim” by @oneunderscore__
@NBC News of foreign-controlled bots. “Our review thus far shows a small-scale domestic troll effort…”

Twitter ontkrachtte zelfs onjuiste beweringen van journalisten over buitenlandse invloed op het platform “We hebben geen enkel bewijs gezien voor die bewering” van @oneunderscore__
@NBC Nieuws over door het buitenland gecontroleerde bots. “Ons onderzoek tot nu toe laat een kleinschalige binnenlandse troll-poging zien…”

Tekst in screenshot:
Chan, Elvis M. (SF) (FBI)

Re: (SOCIAL NETWORK) Twitter-verwijzing
Aan: Yoel Roth, cc: xxx
Aan allen,
Voor alle zekerheid wilde ik contact met jullie opnemen over dit nieuwsbericht:
https://www.nbcnews.com/tech/security/twitter-takes-down-washingt0n-protest-disinformation-bot-behavior-n1221456 
Het tweede deel van dit artikel richt zich op de #dcblackout-campagne en de mogelijkheid dat die wordt aangestuurd door vanuit het buitenland gecontroleerde bots. Zijn er dingen die we moeten weten over dit  onderwerp? Bedankt.
Groeten,
Elvis
Elvis M. Chan

Yoel Roth
Re: (SOCIALE NETWERK) Twitter-verwijzing
Aan: Chan, Elvis M. (SF) (FBI), cc: xxx
Hallo Elvis,
We hebben geen enkel bewijs gezien voor deze bewering. Ons onderzoek tot nu toe laat een kleinschalige binnenlandse troll-poging zien die op een aantal creatieve manieren werd versterkt door echte mensen – maar geen significante bot of buitenlandse betrokkenheid.
Yoel

Tekst in screenshot:

Titel: Blanke nationalistische groep die zich voordeed als antifa riep op Twitter op tot geweld.

Subtitel: Andere verkeerde informatie en misleidende beweringen verspreidden zich zondagavond en maandag over Twitter in verband met de protesten. 

After FBI asks about a WaPo story on alleged foreign influence in a pro-Trump tweet, Twitter’s Roth says, “The article makes a lot of insinuations… but we saw no evidence that that was the case here (and in fact, a lot of strong evidence pointing in the other direction).”

Als de FBI vraagt naar een Washington Post-verhaal over vermeende buitenlandse invloed bij een pro-Trump-tweet, zegt Roth van Twitter: “Het artikel bevat veel insinuaties… maar we zagen geen bewijs dat dit het geval was (en in feite veel sterk bewijs dat in de andere richting wijst).”

Tekst in screenshot: 
Aan: Chan, Elvis M. (SF)
Onderwerp: Twitter-accountonderzoek: @WentDemtoRep
Hallo Elvis,
Ik kwam het volgende artikel tegen in de Washington Post waarin werd verwezen naar de verwijdering door Twitter van het account @WentDemtoRep vanwege beleidsschendingen:<link naar Washington Post artikel.>
Volgens het artikel hebben prominente Afro-Amerikanen aan de vooravond van de Republikeinse Nationale Conventie beschuldigingen van racisme tegen president Trump aangevochten. Dit werd 22.000 keer geretweet en 39.000 keer geliked, binnen 19 uur nadat het werd geplaatst.

“Ik ben mijn hele leven democraat geweest… Ik sloot me maanden geleden aan bij de BLM-protesten toen ze begonnen. Ze openden mijn ogen! Ik realiseerde me niet dat ik marxist werd. Het gebeurde zonder dat ik het wist. Ik ben klaar met deze rotzooi. Ik ga me registreren als Republikein.”

Was Twitter op het moment van de schorsing in staat om dit account en zijn activiteiten toe te schrijven aan een bepaald land? Heeft bovengenoemd account of andere geschorste accounts soortgelijke berichten geplaatst met betrekking tot de conventie/aanstaande verkiezingen in de VS in 2020? Bij voorbaat dank!
Met respect,
xxx

Yoel Roth
Re: Twitter-accountonderzoek: @WentDemtoRep
Aan: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
Hallo Elvis,
Bedankt voor de vraag. Ik kan bevestigen dat het betreffende account van binnenlandse oorsprong is. Het artikel bevat veel insinuaties over buitenlandse invloed – maar we zagen geen bewijs dat dat hier het geval was (en in feite veel sterk bewijs dat in de tegenovergestelde richting wijst).
Yoel

Tekst in screenshot:

TECHNOLOGIE
Titel: Zwarte kiezers zijn het doelwit
van desinformatiecampagnes, wat lijkt op het Russische draaiboek van 2016

<link>

It’s not the first time that Twitter’s Roth has pushed back against the FBI. In January 2020, Roth resisted FBI efforts to get Twitter to share data outside of the normal search warrant process.

Het is niet de eerste keer dat Roth van Twitter zich verzet tegen de FBI. In januari 2020 verzette Roth zich tegen pogingen van de FBI om Twitter ertoe te brengen gegevens te delen buiten het normale huiszoekingsbevelproces om.

Tekst in screenshot:
Op vr 20 dec 2019 om 13:02 Chan, Elvis M. (SF)

Hoi xxx
Mijn collega’s van het Fort hadden een vraag. Ik geef hem hierbij door:
Een paar jaar geleden zei Twitter dat ze hun data feed niet meer zouden verstrekken aan leden van de inlichtingendiensten. Mijn collega’s wilden weten of dat beleid is veranderd of dat jullie bereid zouden zijn het te wijzigen. Mijn collega’s sluiten momenteel een contract met een leverancier voor een analytische tool voor open source intelligence (alleen openbaar beschikbare data). De commerciële versie van deze tool bevat de Twitter data feed. De feed was echter uitgeschakeld omdat de leverancier zei dat ze hun afspraken niet wilden schenden met Twitter. Mijn collega’s vragen zich af of Twitter open zou staan voor een herziening van de servicevoorwaarden om deze leverancier toegang te blijven geven tot de Twitter-feed? Mijn collega’s zouden graag een persoonlijke ontmoeting hebben als jullie het goed vinden.

Prettige vakantie gewenst!
Groeten,
Elvis
Elvis M. Chan

Tekst in screenshot:

Yoel Roth – Re: OGA-vraag -Elvis
Hallo xxx,
Zoals besproken, hier mijn voorgestelde reactie – voel je natuurlijk vrij om te bewerken, maar het is een poging de belangrijkste punten te adresseren:
   Op dit moment denken we niet dat een rechtstreeks telefoongesprek met uw collega’s in het Fort de beste weg is. In de regel kunnen we datalicenties niet bespreken met derden (zoals de klanten van onze dataklanten), zowel vanwege vertrouwelijkheidsredenen als beperkte informatie aan onze kant over de zakelijke beslissingen die ertoe hebben geleid dat een van onze klanten geen diensten wil leveren aan de overheid. We hebben ook een langer bestaand beleid dat het gebruik van onze dataproducten en API’s voor bewakings- en inlichtingendoeleinden verbiedt, waarvan we niet willen afwijken. Uiteraard willen we een goede partner voor de overheid zijn en helpen gezamenlijke bedreigingen te bestrijden – maar de beste weg voor NSA, of een ander deel van de overheid, om informatie op te vragen over Twitter-gebruikers of hun berichten, is via een juridische procedure.
Bedankt,
Yoel

Pressure had been growing:

“We have seen a sustained (If uncoordinated) effort by the IC [intelligence community] to push us to share more info & change our API policies. They are probing & pushing everywhere they can (including by whispering to congressional staff).”

De druk nam toe:

“We hebben een aanhoudende (maar ongecoördineerde) inspanning gezien van de IC [inlichtingendiensten] om ons onder druk te zetten om meer informatie te delen en ons API-beleid te veranderen. Ze dringen aan waar ze maar kunnen (ook door het congrespersoneel dingen in te fluisteren).”

Tekst in screenshot:

Carlos Monje – Re: OGA-vraag
Aan: Yoel Roth, cc:
Ik ben het zeker eens met voorzichtigheid hier.
We hebben een aanhoudende (maar ongecoördineerde) inspanning gezien van de IC [inlichtingendiensten] om ons onder druk te zetten om meer informatie te delen en ons API-beleid te veranderen. Ze dringen aan waar ze maar kunnen (ook door het congrespersoneel dingen in te fluisteren). We moeten één lijn trekken en een front vormen tegen deze inspanningen. Mijn gevoel over onderstaande gedachtewisseling is dat Elvis een bericht stuurt dat van hem gevraagd is, maar dat het niet van hemzelf komt. Een beleefde bespreking is voldoende om de e-mail te beantwoorden.
Kunnen we uit het bericht afleiden welke commerciële provider hier wordt bedoeld? Is er aanvullende informatie die we kunnen verstrekken aan die bedrijven om onze regels te verduidelijken en hun inspanningen te minimaliseren als ze verwijzen naar onze API-regels wanneer ze druk voelen van regeringen? Het lijkt erop dat DataMinr die boodschap duidelijk heeft ontvangen, maar we krijgen steeds vragen van elders
Carlos Monje Jr.
Directeur Beleid & Filantropie, Verenigde Staten en Canada

Time and again, FBI asks Twitter for evidence of foreign influence & Twitter responds that they aren’t finding anything worth reporting.

“[W]e haven’t yet identified activity that we’d typically refer to you (or even flag as interesting in the foreign influence context).”

Keer op keer vraagt de FBI aan Twitter om bewijs van buitenlandse invloed en Twitter antwoordt dat ze niets vinden dat de moeite waard is om te melden.

“[We] hebben nog geen activiteiten geïdentificeerd die we normaal zouden doorververwijzen naar jullie (of zelfs markeren als interessant in de context van buitenlandse invloed).”

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth – Betreft: (SOCIAAL NETWERK) huidige status
Hoi xxx en team,
We blijven de situatie nauwlettend volgen en hebben nog niets gezien dat relevant is in relatie tot de tweet van senator Rubio. We hebben begrepen dat de tweet mogelijk is gebaseerd op miscommunicatie tussen het personeel van de inlichtingencommissie van de senaat en Graphika (die zij in dienst hebben voor analyse van narratieven en onderzoeken) – maar we hebben verder geen details gekregen.
In dit stadium zijn de bevindingen van mijn team grofweg dat in de VS gevestigde trolgroepen achter deze – in overtreding zijnde – praktijken en misleidende informatie zitten. Hoewel veel hiervan in strijd is met onze servicevoorwaarden hebben we nog geen activiteit geïdentificeerd die we normaal gesproken doorverwijzen (of zelfs maar markeren als interessant in de context van buitenlandse invloed). We onderzoeken vanochtend nog enkele van de recente ontwikkelingen met Anonymous (zoals #OpDeathEaters, dat is gericht op een
opduiken van oude, aan Jeffrey Epstein gerelateerde, gerechtelijke documenten).
Zoals altijd, als er iets is waarvan jullie denken dat het interessant zou kunnen zijn, aarzel dan niet om dit aan ons te laten weten. Elk signaal over deze kwesties wordt zeer op prijs gesteld.
Yoel

Tekst in screenshot:

Betreft: FW: mogelijke schending van de servicevoorwaarden – Twitter-follow-up
Bedankt xxx,
Hallo Elvis en team – graag willen we kort reageren na onze beoordeling. Ten eerste wil ik mijn excuses aanbieden voor eventuele verwarring; een computer probleempje aan onze kant zorgde ervoor dat één van de accounts niet correct werd ingeschreven voor onze authenticiteitscontroles, wat de reden is waarom dat het online bleef, zelfs nadat de andere verwijderd waren. We hebben het probleem opgelost.
Buiten dat, voor zover de FITF in staat is om informatie over de bron van deze accounts te delen – zelfs van zeer hoog niveau, d.w.z. afkomstig van USG-informatie, of afkomstig van onderzoekers buiten USG die geen toegang hebben tot geclassificeerde informatie, enz. – wordt dat zeer op prijs gesteld. Hoewel de accounts enkele tekenen van onechtheid vertoonden, waren die voor ons niet zo duidelijk dat een proactieve waarschuwing van de betreffende accounts of inhoud naar het Bureau op zijn plaats zou zijn. Op dit moment hebben wij geen duidelijke indicatie dat ze van buitenlandse oorsprong zijn. Ik begrijp dat het vermogen van het Bureau om broninformatie te delen in deze gevallen beperkt is, maar alles wat u kúnt delen dat ons onderzoek hier vergemakkelijkt, zou een verdere beoordeling en het delen van onze kant mogelijk kunnen maken.
Bedankt,
Yoel

Despite Twitter’s pushback, the FBI repeatedly requests information from Twitter that Twitter has already made clear it will not share outside of normal legal channels.

Ondanks het bieden van weerstand door Twitter vraagt de FBI herhaaldelijk om informatie van Twitter waarvan Twitter al duidelijk heeft gemaakt dat het deze niet zal delen buiten de wettelijke kaders.

Tekst in screenshot:

Aan: xxx (CID-FBI)
Onderwerp: (SOCIAL NETWORKI) Re: (SOCIAL NETWORK) Re: FW: Mogelijke schending van de servicevoorwaarden – Twitter opvolging
Hoi xxx,
Sorry voor de vertraging. 
In termen van VOIP-gebruik: Twitter vereist dat mensen die een account registreren dit met een e-mailadres of een telefoonnummer bevestigen. En tijdens het gebruik van Twitter kunnen we van accounthouders verlangen dat ze met een telefoonnummer hun identiteit bevestigen als we aanwijzingen hebben voor verdachte activiteit van hun accounts. Verschillende telefoonnummers van accounts die we hebben gezien leken te zijn gekoppeld aan VOIP-telefoonproviders – een vrij gebruikelijke tactiek voor het verkrijgen van telefoonnummers ten behoeve van accountbevestiging. 
Wat betreft de VPN-informatie: Na overleg met xxx, hebben we een juridische procedure nodig om meer informatie te kunnen verstrekken over de IP’s, subnetten, providers, enz., gekoppeld aan de authenticatie-IP’s van deze accounts.
Bedankt,
Yoel

9 juli 2020 om 16:50 uur From: xxx (CID) (FBI) 
Hoi Joel.
Nogmaals bedankt dat je de tijd hebt genomen om hiernaar te kijken; we waarderen het erg. Indien mogelijk, heb ik een paar vervolgvragen waarvan ik hoop dat je ze kunt beantwoorden. Zoals ik het begrijp, zag Twitter dat sommige accounts VPN’s en VOIP gebruiken als een manier om hun online activiteiten te verdoezelen. Zou je, op basis van wat je ziet, kunnen vertellen hoe de accounthouders VOIP gebruikten op Twitter? Ik begrijp dat het verkrijgen van de achterliggende VPN-IP-adressen die aan de respectievelijke accounts zijn gekoppeld waarschijnlijk een juridische procedure vereist, maar zou Twitter bereid zijn om te vertellen welke serviceprovider(s) die VPN IP-adressen beheren?
Laat het me weten als je vragen hebt. Alvast bedankt voor je tijd!
Met respectvolle groet,
xxx
Afdeling contraspionage – Taskforce buitenlandse invloed — Wereldwijde eenheid

Then, in July 2020, the FBI’s Elvis Chan arranges for temporary Top Secret security clearances for Twitter executives so that the FBI can share information about threats to the upcoming elections.

Vervolgens regelt Elvis Chan van de FBI in juli 2020 tijdelijke Top Secret veiligheidsmachtigingen voor Twitter-leidinggevenden, zodat de FBI informatie kan delen over bedreigingen voor de komende verkiezingen.

Tekst in screenshot:

From: Chan, Elvis M. (SF) (FBI) – Betreft: Veiligheidsmachtigingen
Aan: Yoel Roth
Allen,
Aangezien ik de veiligheidsmachtigingen ter sprake heb gebracht tijdens ons gesprek, denk ik niet dat we iemand bij Twitter hebben die al een permanente veiligheidsmachtiging bezit. Zeg het als ik het mis heb. Wat ik zou willen voorstellen is dat we 30 dagen voor de verkiezingen zorgen voor tijdelijke veiligheidsmachtigingen. Jullie mogen kiezen wie die zullen krijgen. Laat me weten wat je denkt. Bedankt.
Groeten,
Elvis
Elvis M. Chan

On August 11, 2020, the FBI’s Chan shares information with Twitter’s Roth relating to the Russian hacking organization, APT28, through the FBI’s secure, one-way communications channel, Teleporter.

Op 11 augustus 2020 deelt Chan (FBI) informatie met Roth (Twitter) over de Russische hackorganisatie APT28 via het beveiligde eenrichtingscommunicatiekanaal van de FBI, Teleporter.

Tekst in screenshot:

Van: Chan, Elvis M. (SF) (FBI) – Verzonden: 15 september 2020, 17.04
RE: Meer informatie delen

Aan: Yoel Roth,
Ik heb meer informatie om met jullie te delen via Teleporter. Je ontvangt binnenkort een e-mail zodat je het document kunt downloaden. Bedankt!
Groeten,
Elvis
Elvis M. Chan


Van: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 18:28
Aan: Yoel Roth «yoel@twitter.con»
Onderwerp: informatie delen
Alcon,
Voorafgaand aan de vergadering van deze week stuur ik je drie documenten via een FBI-applicatie genaamd Teleporter. Je krijgt een link van noreply@teleporter01.org welke na 24 uur verloopt. Download de documenten wanneer je de kans krijgt. De documenten zullen niet de namen bevatten, dus ik geef ze hier: A—FITF topic, B— APT28, C— Sandworm. We gaan A & B bespreken, maar hebben niets extra’s voor C op dit moment.
Groeten,
Elvis
Elvis M. Chan

Tekst in screenshot van tweet:

Onlangs vertelde Yoel Roth aan @karaswisher dat hij was geprepareerd om na te denken over de Russische hackgroep APT28 voordat het nieuws over de Hunter Biden-laptop naar buiten kwam.

‘Toen dat gebeurde,’ zei Roth, “Ging elk van mijn fijn afgestemde APT28 hack-en-lek-campagne-alarmbellen af.”

<link naar video>

In Aug, 2020, FBI’s Chan asks Twitter: does anyone there have top secret clearance?

When someone mentions Jim Baker, Chan responds, “I don’t know how I forgot him” — an odd claim, given Chan’s job is to monitor Twitter, not to mention that they worked together at the FBI.

In augustus 2020 vraagt Chan (FBI) aan Twitter: heeft iemand daar topgeheime machtiging?

Wanneer iemand Jim Baker noemt, antwoordt Chan: “Ik weet niet hoe ik hem kon vergeten” – een vreemde bewering, aangezien Chan’s taak is om Twitter te monitoren, om nog maar te zwijgen van het feit dat ze samenwerkten bij de FBI.

Tekst in screenshot:

Van: Chan, Elvis M. (SF)
Verzonden: woensdag 26 Augustus 2020
cc: Dehmlow, Laura E. (CD) (FBI)
Onderwerp: RE: (EXTERNAL E-MAIL – (SOCIAL NETWORKI Re: TS Briefing
Xxx:
Ik weet niet hoe ik kon vergeten dat Baker nu hier is. Ja, hij zou perfect zijn. Kun je ons met hem in contact brengen? We proberen een datum/tijd vast te stellen voor de briefing. Ik hoop dat er een niet-geclassificeerd deel zal zijn dat ook kan worden gedeeld. Bedankt!
Groeten,
Elvis
Elvis M. Chan

Aan: Chan, M. (SF)
Cc: Dehmlow, Laura E. (CD) (FBI)
Onderwerp: (EXTERNE E-MAIL – SOCIALE NETWERKEN Re. TS Briefing
Hallo Elvis! Ja, we hebben twee mensen. Zou Jim Baker geschikt zijn? Laat het weten.

op woensdag 26 augustus 2020 om 11.00 uur schreef Chan, Elvis M. (SF) (FBI):
Hi xxx,
FITF heeft ons gevraagd om met jou te overleggen of er momenteel iemand bij Twitter is met een top geheim veiligheidsmachtiging, zodat deze een briefing over iets zou kunnen krijgen. Ik kreeg te horen dat het zou kunnen dat een recent in dienst genomen Twitter-medewerker nog steeds een TS-goedkeuring heeft. Kun je ons laten weten wat je ervan denkt? Bedankt!
Groeten ,
Elvis

Tekst in screenshot (uit verhoor onder ede):

ELVIS CHAN 29-11-2022
-…precies, maar misschien twee maanden geleden
V: DOOR Dhr. SAUER: Hoe vaak praat u met haar?
A: Misschien op kwartaalbasis.
V: Heeft u ooit met dhr. Strzok of mw. Page (destijds FBI-medewerkers) de mogelijkheid besproken van een Russische hack-en-lek-operatie?
A: Nee. Het enige onderzoek dat ik ooit heb besproken met één van hen was het onderzoek naar de Yahoo! hack.
V: Kent u iemand anders die betrokken is bij het Crossfire Hurricane-onderzoek?
A: Nee. Maar ik wil daar wel aan toevoegen dat bij de ontmoetingen die ik had met dhr. Strzok, soms ook dhr. Jim Baker, destijds onze algemeen raadsman, aanwezig was.
V: Dhr. Baker was bij de vergaderingen die u had met dhr. Strzok over de Yahoo! hack?
A: In ieder geval bij sommige.
V: Wie woonden die bijeenkomsten nog meer bij?
A: Alleen het genoemde drietal. Zij kregen de statusupdate van mij — zij zouden een casus update van mij krijgen. 
V: Een casus-update over het Yahoo! onderzoek?

Who is Jim Baker? He’s former general counsel of the FBI (2014-18) & one of the most powerful men in the U.S. intel community.

Baker has moved in and out of government for 30 years, serving stints at CNN, Bridgewater (a $140 billion asset management firm) and Brookings

Wie is Jim Baker? Hij is voormalig algemeen adviseur van de FBI (2014-18) en een van de machtigste mannen in de Amerikaanse inlichtingengemeenschap.

Baker had 30 jaar lang allerlei functies binnen en buiten de overheid, en heeft gewerkt bij CNN, Bridgewater (een $140 miljard vermogensbeheerbedrijf) en Brookings.

In onderstaande screenshots het cv van Jim Baker, niet vertaald.

Tekst in screenshot:

Als algemeen adviseur van de FBI speelde Baker een centrale rol bij het intern pleiten voor een onderzoek naar Donald Trump

WSJ. com
FBI nam Michael Sussmans’s beschuldiging van banden tussen Trump en Rusland serieus.
De claims uit 2016 van de nationale veiligheidsadviseur Michael Sussmann verontrustte de hoogste functionarissen van het bureau, de toenmalige hoogste jurist van de FBI ….

Baker wasn’t the only senior FBI exec. involved in the Trump investigation to go to Twitter.

Dawn Burton, the former dep. chief of staff to FBI head James Comey, who initiated the investigation of Trump, joined Twitter in 2019 as director of strategy.

Baker was niet de enige hoge FBI-functionaris die na betrokkenheid bij het Trump-onderzoek naar Twitter ging.

Dawn Burton, de voormalige plaatsvervangend stafchef van FBI-hoofd James Comey, die het onderzoek naar Trump startte, kwam in 2019 bij Twitter als directeur strategie.

As of 2020, there were so many former FBI employees — “Bu alumni” — working at Twitter that they had created their own private Slack channel and a crib sheet to onboard new FBI arrivals.

Vanaf 2020 werkten er zoveel voormalige FBI-medewerkers – “Bu-alumni” – bij Twitter dat ze hun eigen Slack-kanaal en een spiekbriefje hadden gemaakt om nieuwe FBI-aankomsten welkom te heten.

Tekst in screenshot:

Matthew Williams
Welcome!!
To: jbaker@twitter.com, Dawn Burton

Hey Jim!!!
Zo blij dat je hier bent. Ik ben niet langer de nieuwste Bu alum 🙂
Hier is de “Bu naar Twitter” vertaaltabel die ik noemde. Ik voeg Dawn toe zodat zij kan aanvullen/corrigeren.
Nogmaals, welkom! Super enthousiast om weer met je te werken!
Matt

Efforts continued to influence Twitter’s Yoel Roth.

In Sept 2020, Roth participated in an Aspen Institute “tabletop exercise” on a potential “Hack-and-Dump” operation relating to Hunter Biden

The goal was to shape how the media covered it — and how social media carried it

De pogingen om Yoel Roth (Twitter) te beïnvloeden gingen door.

In september 2020 nam Roth deel aan een “tafeloefening” van het Aspen Institute over een mogelijke “Hack-and-Dump” -operatie met betrekking tot Hunter Biden

Het doel was om vorm te geven aan hoe de media erover berichtten – en hoe sociale media het brachten.

Screenshots hieronder niet integraal vertaald, het is een scenario waarmee geoefend werd dat sterk lijkt op hoe later de echte onthullingen over Hunter Biden in het nieuws kwamen – zie mijn eerdere artikel hierover, MvC

The organizer was Vivian Schiller, the fmr CEO of NPR, fmr head of news at Twitter; fmr Gen. mgr of NY Times; fmr Chief Digital Officer of NBC News

Attendees included Meta/FB’s head of security policy and the top nat. sec. reporters for @nytimes  @wapo and others.

De organisator was Vivian Schiller, de voormalige CEO van NPR, voormalig hoofd nieuws op Twitter; voormalig algemeen directeur van New York Times; voormalig Chief Digital Officer van NBC News
Onder de aanwezigen bevonden zich het hoofd beveiligingsbeleid van Meta/FaceBook en de top nationale veiligheidsverslaggevers voor @nytimes  @wapo en anderen.

By mid-Sept, 2020, Chan & Roth had set up an encrypted messaging network so employees from FBI & Twitter could communicate.

They also agree to create a “virtual war room” for “all the [Internet] industry plus FBI and ODNI” [Office of the Director of National Intelligence].

Halverwege september 2020 hadden Chan & Roth een gecodeerd berichtennetwerk opgezet zodat FBI- medewerkers met Twitter konden communiceren.

Ze komen ook overeen om een “virtueel commandocentrum” te creëren voor “de hele [internet] branche plus de FBI en ODNI” [Bureau van de directeur van de nationale inlichtingendiensten].

Tekst in screenshot:

Onderwerp: (SOCIALE NETWERK) Betreft: (EXTERNE E-MAIL – (SOCIALE NETWERK) Betreft: Verkiezingscommunicatieplatform
Hé Elvis,
Excuses voor de vertraagde reacties. Een reactie op jouw 3 vragen staat hieronder – ik maak graag tijd vrij deze week, of we kunnen vrijdag kort overleggen tijdens de teleconferentie.
1. Welke USG-bureaus worden toegelaten op het kanaal? Ik denk dat FBI, DHS/CISA en ODNI v0or de hand liggen. Ter informatie , Staat/GEC, NSA en CIA hebben belangstelling getoond om als toehoorder te worden toegelaten. Graag jouw mening hierover.
De overeengekomen inrichting voor het kanaal (per branche) is dat het eenrichtingsverkeer is van de overheid naar de branche. We zijn expliciet niet van plan om in gesprek te gaan /te discussiëren/antwoord te geven via deze kanalen. Dus de aanwezigheid van overheidsfunctionarissen zou volgens mij vooral af moeten hangen van met wie de FBI in deze samenstelling informatie wil delen. Bedenk dat sommige van de organisaties op deze lijst (bijv. Staat/GEC) meer pers-gericht zijn dan anderen, ik maak me een beetje zorgen of informatie die in vertrouwen met de branche wordt gedeeld, kan leiden tot openbaarmakingen die ons operationele werk verstoren. Anders gezegd, het lijkt een goed idee om zo min mogelijk mensen deze vertrouwelijke informatie te geven. Ik maak me ook zorgen over het precedent om deze kring uit te breiden met organisaties die doorgaans niet aanwezig zijn bij onze vergaderingen. Ik betwijfel ook of elk lid van die groep wil dat zijn telefoonnummer zo breed bekend wordt. En tot slot zou ik dit opnieuw moeten overleggen met de branchegroep – zij stemden alleen in met de FBI. Ik doe het graag als je denkt dat het belangrijk is, maar ik denk dat het eenvoudiger is om het bij branche en de FBl te houden.
2. Hoeveel USG-deelnemers worden toegelaten op het kanaal? Zullen het alleen mensen zijn die de branche al kent? Ik vraag dit omdat op het FBI SF-commandocentrum drie andere supervisors in ploegendienst zullen werken als ik er niet ben. Ik weet ook dat verschillende FITF medewerkers zullen rouleren op de commandopost op FBIHQ.
We zijn hier niet op ingegaan, maar ik kan me niet voorstellen dat dit een probleem zou zijn.
3. Wanneer wordt het kanaal geactiveerd en voor hoelang?
We bespraken globaal de verkiezingsperiode. Waarschijnlijk niet voor onbepaalde tijd, maar in stand houden tot en met januari lijkt redelijk.

Tekst in screenshot:

Van: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
Betreft: (SOCIAAL NETWERK) Betreft: (EXTERNE E-MAIL) – (SOCIAAL NETWERK) Betreft: Verkiezingscommunicatieplatform
Hallo Yoel,
Dank je voor het antwoord. Ik heb nog wat aanvullende vragen over hen. Ik ben me ervan bewust dat de branche vrijdag hierover vergadert, dus misschien heb je voor die tijd geen duidelijkheid. We kunnen tijdens en na onze geplande vergadering overleggen, afhankelijk van jouw planning.
  1. Als het alleen eenrichtingscommunicatie van de overheid naar de branche is, lijkt het erop dat het in ieder geval de FBI en de CISA zouden moeten zijn. We kunnen je alles geven wat we gezien hebben van de FBI en USIC-agentschappen. CISA weet wat er in elke staat gebeurt via het Homeland Security Information Network (HSIN).
Hoe zullen de partners in de branche echter communiceren met de FBI en CISA? Ga je voor de FBI de kanalen gebruiken die al in gebruik zijn? Jij of Angela sturen me bijvoorbeeld rechtstreeks mail.
Als dat het geval is, is dat prima voor de FBI, maar ik weet niet welke communicatiekanalen je hebt met CISA. Of zullen de partners in de branche vertrouwen op de
FBI om ook de communicatienavel voor de USG te zijn? Dat kunnen wij ook doen. We hoeven alleen de voorkeur van de branchegroep te weten.
  2. Klinkt goed. We zullen waarschijnlijk maar één Signal kanaal opzetten voor FBI San Francisco en één voor FBIHQ. De FITF-hoofden willen misschien ook op dit kanaal aangesloten zijn. Ik zal de bedrijven voorzien van ons rooster voor de commandopost, zodat je weet wie er op een bepaalde dag dienst heeft.
  3. Facebook noemde om het Signal-kanaal te activeren vóór het eerste presidentiële debat, wat voor ons prima is, maar we zullen niet eerder de uitgebreide personeelsbezetting hebben dan vanaf 28 oktober bij FBIHQ en 30 oktober bij FBI San Francisco. Ik denk niet dat we tot januari deze uitgebreide bezetting zullen houden, dus ik denk dat we terug keren naar de standaardkanalen ergens in november, misschien nadat de verkiezingsuitslag is bevestigd.
Groeten,
Elvis
Elvis M. Chan

Then, on Sept 15, 2020 the FBI’s Laura Dehmlow, who heads up the Foreign Influence Task Force, and Elvis Chan, request to give a classified briefing for Jim Baker, without any other Twitter staff, such as Yoel Roth, present.

Dan, op 15 september 2020, vragen Laura Dehmlow (FBI), hoofd van de Task Force buitenlandse beïnvloeding, en Elvis Chan om een geheime briefing voor Jim Baker, zonder dat andere Twitter-medewerkers, zoals Yoel Roth, aanwezig zijn.

Tekst in screenshot:

Jim Baker FBI e-mails op 15 september 2020 om 18:13 uur
Onderwerp: Re: (SOCIAAL NETWERK) Re: (SOCIAAL NETWERK) Re: (EXTERNE E-MAIL) – (SOCIAL N…
Aan: Dehmlow, Laura E. (CD) (FBI), Jim Baker,
Hoi Jim en xxx,
Ik hoop dat alles goed is. xxx, kan jij Laura Dehmlow en Elvis Chan van de FBI helpen bij het plannen van een besloten en beveiligde briefing voor Jim? Indien mogelijk willen ze begin volgende week afspreken.
Bedankt!

On Oct 14, shortly after @NYPost  publishes its Hunter Biden laptop story, Roth says, “it isn’t clearly violative of our Hacked Materials Policy, nor is it clearly in violation of anything else,” but adds, “this feels a lot like a somewhat subtle leak operation.”

Op 14 oktober, kort nadat @NYPost het verhaal over de Hunter Biden-laptop publiceert, zegt Roth: “het is niet duidelijk in strijd met ons beleid inzake gehackte materialen, noch is het duidelijk in strijd met iets anders”, maar voegt eraan toe: “dit voelt erg als een ietwat subtiele lekoperatie.”

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Datum: 14 oktober 2020 om 08:51 uur
Onderwerp: (voor uw kennis) New York Post Artikel / Actie van FB
To: xxx & nog 6
Hoi xxx,
Bedankt – we zijn hiervan op de hoogte en volgen het op de voet. Op dit moment is het, gezien de vermeende herkomst van het materiaal (een laptop die op mysterieuze wijze is afgeleverd bij een reparatiewinkel in Delaware), niet duidelijk in strijd met ons beleid inzake gehackte materialen, en het is ook niet duidelijk in strijd met iets anders. Dat gezegd hebbende, de twijfelachtige oorsprong hier doet veel mensen verwijzen naar 2016 – en mijn persoonlijk mening hierover, nog niet gestaafd door hard bewijs, is dat dit sterk aanvoelt als een ietwat subtiele lek-operatie. We zullen een aanbeveling ontwikkelen voor wat we in de loop van de dag eventueel denken te gaan doen.
Yoel

In response to Roth, Baker repeatedly insists that the Hunter Biden materials were either faked, hacked, or both, and a violation of Twitter policy. Baker does so over email, and in a Google doc, on October 14 and 15.

In reactie op Roth benadrukt Baker herhaaldelijk dat de materialen van Hunter Biden ofwel vervalst, gehackt of beide waren, en een schending van het Twitter-beleid. Baker doet dit via e-mail en in een Google-document op 14 en 15 oktober.

Tekst in screenshot:

Van: Jim Baker
Verzonden: 14 oktober 2020 om 09:26 uur
Onderwerp: Re: (voor uw bewustzijn) New York Post Artikel I Actie van FB
Aan: Yoel Roth, cc: xxx & nog 11
Nog een opmerking: ik heb gezien dat enkele betrouwbare cyberbeveiligingsmensen de authenticiteit van de e-mails op een andere manier betwijfelen (namelijk dat er geen metadata openbaar zijn gemaakt, en de opmaak eruit ziet alsof het complete verzinsels kunnen zijn).

Tekst in screenshot (alleen gearceerde gedeelte, dat volgt op een gedachtewisseling over de mate waarin het @nypost artikel een schending van beleid is, MvC)

Jim Baker:
(VERTROUWELIJK)
Ik sta achter de conclusie dat we meer feiten nodig hebben om te beoordelen of de materialen werden gehackt. In dit stadium is het echter redelijk voor ons om wel uit te gaan van die mogelijkheid, en dat voorzichtigheid geboden is. Er zijn enkele aanwijzingen dat de materialen mogelijk zijn gehackt, terwijl er andere zijn die aangeven dat het onduidelijk is of de eigenaar de computer slechts achter had gelaten of dat hij de reparatiewerkplaats toestemming had gegeven voor toegang tot de bestanden, met welk doel dan ook. We hebben gewoon meer informatie nodig.

Tekst in screenshot:

Van: Jim Baker (jbaker@twitter.com)
Onderwerp: Nieuw NYPost-artikel
Verzonden: 15 oktober 2020 om 03:44 uur
To: Vijaya Gadde vijaya@twitter.com, Yoel Roth joel@twitter.com

Mensen,
Ik vermoed dat we de toegang tot dit artikel gaan beperken als een schending van ons beleid op gehackt materiaal, maar na gisteren wil ik niets meer veronderstellen.
https://nypost.com/2020/10/15/emails-reveal-how-hunter-biden-tried-to-cash-in-big-with-chinese-firm/   

And yet it’s inconceivable Baker believed the Hunter Biden emails were either fake or hacked. The @nypost  had included a picture of the receipt signed by Hunter Biden, and an FBI subpoena showed that the agency had taken possession of the laptop in December 2019.

En toch is het ondenkbaar dat Baker geloofde dat de e-mails van Hunter Biden nep of gehackt waren. De @nypost had een foto bijgevoegd van het door Hunter Biden ondertekende ontvangstbewijs, en een dagvaarding van de FBI liet zien dat het bureau de laptop in december 2019 al in beslag had genomen.

Onderstaande screenshots van het ontvangstbewijs en de dagvaarding waren in het artikel van de New York Post opgenomen.

Tekst in screenshot:

Wat de FBI betreft, het zou hen waarschijnlijk een paar *uur* hebben gekost om te kunnen bevestigen dat de laptop echt van Hunter Biden was. Het kostte journalist @peterschweizer maar een paar dagen om het te bewijzen.

<URL naar video>

By 10 am, Twitter execs had bought into a wild hack-and-dump story

Tegen 10.00 uur was de Twittertop gevallen voor een wild Hack&Dump-verhaal.

“The suggestion from experts – which rings true – is there was a hack that happened separately, and they loaded the hacked materials on the laptop that magically appeared at a repair shop in Delaware”

“De suggestie van experts – die aannemelijk klinkt – is dat er een hack was die afzonderlijk plaatsvond, en dat ze het gehackte materiaal op de laptop laadden die op magische wijze verscheen in een reparatiewerkplaats in Delaware”

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Verzonden: 14 oktober 2020 om 10:12 uur
Re: (voor uw begrip) New York Post Artikel I Actie van FB
To: xxx, SCALE Juridisch cc.  & nog 15 andere

Hallo mensen,
Goede discussie over deze zaak. Hierbij wat extra context over waarom we deze maatregel aanbevelen:
De belangrijkste factor die onze aanpak bepaalt, is dat er consensus is onder experts die toezicht houden op veilige verkiezingen en desinformatie die aangeven dat dit veel lijkt op een hack-en-lek-operatie die inspeelt op de Wikileaks-aanpak uit 2016 en de daaruit volgende beleidswijzigingen. De suggestie van experts – die aannemelijk klinkt – is dat er een afzonderlijke hack heeft plaatsgevonden, en dat ze het gehackte materiaal op de laptop hebben geladen die op magische wijze verscheen in een reparatiewerkplaats in Delaware (en daar ’toevallig’ zeer grondig werd onderzocht door iemand die toen ’toevallig’ de materialen overhandigde aan Rudy Giuliani). Gezien de ernstige risico’s die we hier in 2016 hadden, staan we achter een waarschuwing en verspreidingsbeperking in afwachting van verdere informatie.
Als er aanvullende informatie naar voren komt die meer overtuigend de herkomst van de materialen vaststelt, kunnen we deze actie zo nodig ongedaan maken en de waarschuwing verwijderen, of onze handhaving escaleren (mocht het volledig duidelijk worden dat het gehackt materiaal is).
We erkennen dat het waarschuwingslabel niet ideaal is, en zullen die feedback opnieuw bespreken met het Experience-team als reden waarom we robuustere opties voor URL-beheer nodig hebben.
Naar aanleiding van
een gesprek met Vijaya gaan we verder met deze actie zodra we goedkeuring krijgen van Communicatie.
Yoel

Om 15:38 uur diezelfde dag, 14 oktober, regelt Baker een telefoongesprek met Matthew J. Perry in het kantoor van de General Counsel van de FBI

Om 15:38 uur diezelfde dag, 14 oktober, regelt Baker een telefoongesprek met Matthew J. Perry in het kantoor van de General Counsel van de FBI

Tekst in screenshot:

Perry, Matthew J. (OGC) (FBI):

Onderwerp: Jim/Matt
To: Jim Baker
Mail Attachment.ics (details afspraak, MvC)

The influence operation persuaded Twitter execs that the Hunter Biden laptop did *not* come from a whistleblower. One linked to a Hill article, based on a WaPo article, from Oct 15, which falsely suggested that Giuliani’s leak of the laptop had something to do with Russia.

De beïnvloedingsoperatie overtuigde Twitter-managers ervan dat de Hunter Biden-laptop *niet* afkomstig was van een klokkenluider. Eén linkte naar een Hill-artikel, gebaseerd op een WaPo-artikel van 15 oktober, waarin ten onrechte werd gesuggereerd dat Giuliani’s lek van de laptop iets met Rusland te maken had.

Tekst in screenshot (alleen omlijnde gedeelte):

(Ik zou ook letten op de ogenschijnlijk goed getimede berichtgeving van overheidsbronnen die de zorgen over de bron van de harde schijf benadrukken, wat de inschatting ondersteunt dat de inhoud niet van een klokkenluider of dissident is.)

Tekst in screenshot (kop in The Hill 15 oktober 2020):

NATIONALE VEILIGHEID
Inlichtingenfunctionarissen waarschuwden Trump dat Giuliani het doelwit was van een Russische beïnvloedingscampagne: verslag

Tekst in screenshot (kop in de Washington Post, 15 oktober 2020):

Het Witte Huis was gewaarschuwd dat Giuliani het doelwit was van een campagne van de Russische inlichtingendienst om via hem Trump misinformatie te geven.

There is evidence that FBI agents have warned elected officials of foreign influence with the primary goal of leaking the information to the news media. This is a political dirty trick used to create the perception of impropriety.

Er zijn aanwijzingen dat FBI-agenten gekozen functionarissen hebben gewaarschuwd voor buitenlandse invloed met als voornaamste doel de informatie naar de nieuwsmedia te lekken. Dit is een vuile politieke truc die wordt gebruikt om de indruk van ongepastheid te creëren.

In 2020, the FBI gave a briefing to Senator Grassley and Johnson, claiming evidence of “Russian interference” into their investigation of Hunter Biden. 

The briefing angered the Senators, who say it was done to discredit their investigation.

grassley.senate.gov/imo/media/doc/

In 2020 gaf de FBI een briefing aan senator Grassley en Johnson en claimde bewijs van “Russische inmenging” in hun onderzoek naar Hunter Biden.

De briefing maakte de senatoren boos, die zeggen dat het was gedaan om hun onderzoek in diskrediet te brengen.

https://grassley.senate.gov/imo/media/doc/grassley_johnson_to_fbi_-_august_2020_briefing.pdf

“The unnecessary FBI briefing provided the Democrats and liberal media the vehicle to spread their false narrative that our work advanced Russian disinformation.”

“De onnodige FBI-briefing verschafte de Democraten en liberale media het vehikel om hun valse verhaal te verspreiden dat ons werk Russische desinformatie bevorderde.”

Tekst in gearceerde deel van screenshots:

Wat de inhoud van de briefing betreft, deze bestond hoofdzakelijk uit informatie die wij al kenden en informatie die geen verband hield met ons Biden-onderzoek. We hebben u tijdens de briefing duidelijk gemaakt dat dit niet relevant was voor de inhoud van ons werk. In antwoord daarop verklaarde u dat de FBI niet probeert het onderzoek op enigerlei wijze “te onderdrukken, te beknotten of zich erin te mengen”. We maakten ook duidelijk dat we bezorgd waren dat de briefing zou uitlekken, waardoor de focus van ons onderzoek in een verkeerd daglicht zou komen te staan. Op 1 mei 2021 deed de Washington Post inderdaad precies dat, en in de loop van ons onderzoek verschenen nog meer onnauwkeurige media-artikelen die ons onderzoek ten onrechte bestempelden als het bevorderen van Russische desinformatie.

Notably, then-FBI General Counsel Jim Baker was investigated *twice,* in 2017 and 2019, for leaking information to the news media.

“You’re saying he’s under criminal investigation? That’s why you’re not letting him answer?” Meadows asked.

“Yes”

Het is opmerkelijk dat in 2017 en 2019 *twee* keer onderzoek is gedaan naar Jim Baker (destijds nog FBI-advocaat) vanwege informatie lekken naar de media.

“U zegt dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt? Daarom laat u hem niet antwoorden?” vroeg Meadows.

“Ja”

Tekst in screenshot:

politico.com
Ex-FBI-advocaat geconfronteerd met strafrechtelijk onderzoek naar lek.
De timing van de onthulling suggereert dat Republikeinen streven naar ondermijning van de geloofwaardigheid van Baker na een bombshell-rapport in de New ….

<link naar politico-artikel>

In the end, the FBI’s influence campaign aimed at executives at news media, Twitter, & other social media companies worked: they censored & discredited the Hunter Biden laptop story.

Uiteindelijk werkte de beïnvloedingscampagne van de FBI gericht op de top van nieuwsmedia, Twitter en andere socialmedia bedrijven: zij censureerden en brachten het Hunter Biden laptop verhaal in diskrediet.

By Dec. 2020, Baker and his colleagues even sent a note of thanks to the FBI for its work.

Tegen december 2020 stuurden Baker en zijn collega’s zelfs een bedankbriefje naar de FBI voor hun werk.

Tekst in screenshot:

Onderwerp: Re: Waarderingsbrieven voor de FBI?
Verzonden: 11 december 2020 om 13:48 uur
Aan: xxx cc: Sean Edgett
Bedankt Angela, ik zal ook tekenen. Zou SCALE een concept kunnen maken voor Sean en mij om naar te kijken? We moeten er ook rekening mee houden dat de brieven kunnen lekken en ze zijn onderhevig aan FOIA, dus we moeten daar bij het opstellen rekening mee houden.
Bedankt,
Jim
in antwoord op:

xxx: Heel erg bedankt Sean! Laat me alsjeblieft weten of je wilt dat ik de brief opstel of dat jij hem wilt opstellen. Ik zou het enorm waarderen!
in antwoord op:


Sean Edgett: Hallo Angela, dat zou ik graag doen.

Sean
in antwoord op:

xxx: Sean en Jim,

Ik hoop dat alles goed is. De verkiezingen hebben ons leven het grootste deel van dit jaar bepaald, maar zeker de afgelopen maanden. Twitter stond in de frontlinie om onze gebruikers (en het grote publiek) te beschermen tegen desinformatie-/desinformatiecampagnes die het eerlijke verkiezingsproces negatief konden beïnvloeden.
Wat niet zo algemeen bekend is, is de rol die Twitter speelde bij het helpen van de FBI bij het opsporen en identificeren van gewelddadige binnenlandse terroristen die aanslagen wilden plegen bij stembureaus. Het is duidelijk dat we dit werk voor onszelf houden en er geen publiekskrediet voor krijgen, maar ik wil onze FBI-collega’s bedanken die zo goed met ons hebben samengewerkt tijdens deze verkiezingscyclus.
We hadden een ongekende reactie van de nationale veiligheid en wetshandhaving die het resultaat was van een hecht, goed gecoördineerd partnerschap met de FBI, dat gebaseerd was op vertrouwen. Zouden jullie allebei een bedankbrief willen ondertekenen voor hun bereidheid om samen te werken op het gebied van verkiezingsintegriteit en openbare veiligheid? Je kent al het werk dat is gedaan met betrekking tot China, Rusland en Iran. Je bent misschien niet zo bekend met het werk voor de publieke veiligheid. Twitter verstrekte informatie met betrekking tot de ontvoeringspogingen van de gouverneurs van Michigan en Virginia, in over de QAnon-leden die naar een stembureau reden nadat ze in het openbaar hadden gedreigd met geweld. We moesten in realtime samenwerken met de FBI en wij waren in staat om hen de nodige informatie te geven die schade kon voorkomen.
Hier is de lijst met degenen met wie we hebben samengewerkt:
– Elvis Chan, toezichthoudend speciaal agent, nationale veiligheid, FITF C-coördinator
– xxx, FITF Rusland eenheid
– Laura Dehmlow, afdelingschef, eenheid FITF•China
– xxx, Supervisory Special Agent, FITF•Global Unit
– xxx, General Counsel, FITF• FITF Rusland eenheid
– xxx, Speciaal toezichthoudend agent, FITF Rusland eenheid
– xxx Intelligence Analyst, eenheid FITF•FITF Rusland eenheid
– xxx Intelligence Analyst, eenheid FITF•FITF Rusland eenheid
– xxx Intelligence Analyst, Criminal Investigation Division
Bedankt!

The FBI’s influence campaign may have been helped by the fact that it was paying Twitter millions of dollars for its staff time.

De beïnvloedingscampagne van de FBI kan zijn geholpen door het feit dat men Twitter miljoenen dollars betaalde voor de tijd die men eraan kwijt was.

“I am happy to report we have collected $3,415,323 since October 2019!” reports an associate of Jim Baker in early 2021.

“Ik ben blij te kunnen melden dat we sinds oktober 2019 $3.415.323 hebben geïnd!” meldt begin 2021 een medewerker van Jim Baker.

Tekst in screenshot:

Onderwerp: Run het bedrijf – we hebben geld verdiend!
Jim, even ter info, in 2019 heeft SCALE een vergoeding vastgesteld voor ons werk bij juridische processen van de FBI. Eerder koos Twitter ervoor om geen vergoeding aan te nemen, ondanks het wettelijke recht op vergoeding van de tijd besteed aan het verwerken van verzoeken van de FBI.

Ik ben blij te kunnen melden dat we sinds oktober 2019 $ 3.415.323 hebben geïnd! Dit geld wordt door LP gebruikt voor zaken als de TTR en andere LE-gerelateerde projecten (LE-training, tooling, enzovoort.).

And the pressure from the FBI on social media platforms continues In Aug 2022, Twitter execs prepared for a meeting with the FBI, whose goal was “to convince us to produce on more FBI EDRs” EDRs are an “emergency disclosure request,” a warrantless search.

En de druk van de FBI op socialemediaplatforms gaat nog steeds door. In augustus 2022 bereidden Twitter-managers zich voor op een ontmoeting met de FBI, wiens doel was “om ons te overtuigen om meer FBI EDR’s te produceren”. EDR’s zijn een ‘noodverzoek tot openbaarmaking’, een huiszoeking zonder gerechtelijk bevel.

Tekst in screenshot:

Team:
Ik had vandaag een voorgesprek met xxx van de FBI voor de 6 september meeting. Hier zijn enkele belangrijke punten:
• Van de FBI zullen aanwezig zijn: xxx, plus mensen van NTOC en misschien anderen van Geweldsmisdrijven van het hoofdkwartier.
• Hun doel in de bijeenkomst is om ons te overtuigen om meer FBI EDR’s te produceren.
• Ze zullen dit proberen te doen door NTOC ons te laten informeren over de bedreigingen die zij zien, hun procedures en processen voor opvolging van tips, en wat hun criteria zijn wanneer ze EDR’s van ons willen.
• Ze willen statistieken laten zien over de mate waarin we daaraan voldoen, die zij variabel noemen, en verschillende “verzuchtingen” (d.w.z. situaties waarin we volgens de FBI geen reden hadden om niet te voldoen aan hun verzoek).
• Ze benadrukten herhaaldelijk het lagere nalevingsniveau van Twitter in vergelijking met andere platforms. Ik heb vriendelijk terug benadrukt dat het herhaaldelijk benoemen hiervan naar het team geen goede strategie is om meer begrip voor de FBI te kweken.
Door deze opsomming lijkt het alsof dit een confronterende ontmoeting zal worden, maar dat denk ik niet. Integendeel, ik krijg het gevoel dat ze oprecht verbaasd en gefrustreerd zijn dat hun “succespercentage” (zoals ze het noemen) zo laag is op Twitter.
Van onze kant denk ik dat het goed zou zijn om wat statistieken binnen handbereik te hebben over dat de FBI verreweg de grootste vraag heeft van wie dan ook (ik neem aan dat dit zo is). Het is ook nuttig om een idee te hebben van de redenen voor het afwijzen van hun verzoeken. Matt suggereerde dat het ons belangrijke criterium van urgentie is (wat ik verwacht dat hun verklaring zal zijn, welke ze zullen benadrukken), dus het zou interessant kunnen zijn om te weten of dit echt het probleem is, of dat het iets anders is.
Ik realiseer me dat niemand tijd heeft om iets extra’s te doen, dus wat lukt is nuttig om te hebben, maar het is niet verplicht.
Het is prima als jullie gewoon naar de vergadering komen om te luisteren en na een bedankje voor hun inbreng weer te vertrekken. Maar als je hun versie van de feiten wilt kunnen weerleggen, dan lijkt het nuttig om een en ander uit te zoeken aan onze kant.

Hartelijk bedankt.

In response to the Twitter Files revelation of high-level FBI agents atTwitter, @Jim_Jordan said, “I have concerns about whether the government was running a misinformation operation on We the People.”
<URL to article>

In reactie op de Twitter Files-onthulling van hooggeplaatste FBI-agenten op Twitter zei @Jim_Jordan: “Ik maak me zorgen of de regering een desinformatieoperatie gericht op de bevolking uitvoerde.”

<URL naar artikel>

Tekst in screenshot:

nypost.com:
De top van Twitter zit vol met ex-FBI-medewerkers
De top van Twitter zat vol met ex-FBI-agenten en -leidinggevenden, die het bedrijf nog dichter bij het federale agentschap brengen dat nu onder vuur ligt…

Anyone who reads the Twitter Files, regardless of their political orientation, should share those concerns.

/END

Iedereen die de Twitterfiles leest, ongeacht zijn of haar politieke voorkeur, zou die zorgen moeten delen.

/EINDE

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.