Deze aflevering van de TwitterFiles gaat over de manier van werken van de Cyber Threat Intelligence League (CTIL). Deze samenwerking tussen Amerikaanse overheidsdiensten voert agressieve informatiecampagnes op internet.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de TwitterFiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal. Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder de laatste aflevering. Links ziet u de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

The CTIL Files 2

Gepubliceerd op 28 november door Matt Taibbi

#CTIFIles2 INTRODUCING THE #CTIFiles The Deep State, With Its Pants Down

#CTIFiles2 De Deep State, Op Heterdaad Betrapt

Tuesday, @Shellenberger, @galexybrane and I began releasing the CTI League (CTIL) Files. Provided by a whistleblower, they detail activities of a group ostensibly formed for the narrow purpose of fighting Covid misinfo. We quickly found they had wider interests:

Dinsdag (28 november 2023, red) begonnen @Shellenberger, @galexybrane en ik met het vrijgeven van de CTI League (CTIL) Files. Aangeleverd door een klokkenluider, beschrijven ze de activiteiten van een groep die blijkbaar is opgericht met het specifieke doel om desinformatie over Covid te bestrijden. We ontdekten al snel dat ze bredere belangen hadden.

Tekst in screenshot:
Andere teamtaken:
Teamtaken:
– Ontwikkelingskanban: bouw de technologie die we nodig hebben om dat beter/sneller te doen.
– Operationeel kanban: alle niet-technische zaken, inclusief het opstellen van processen en handleidingen.
Veelgestelde vragen:
– V: Betreft het alleen Covid19? Voornamelijk, maar het goed om ook andere onderwerpen in de huidige periode op te nemen. Samengevat: we maken ons zorgen over desinformatie rond actuele gebeurtenissen. We zijn niet zo bezorgd over mensen die praten over buitenaardse wezens.

Tekst in screenshot:

The Washington Post: Democratie Sterft in het Donker
De Cyberbeveiliging 202: Beveiligingsexperts verenigen zich om ziekenhuizen te helpen die worden geconfronteerd met dreigingen van hackers tijdens de pandemie

In screenshot:

Verschillende pamfletten voor protest tegen voortdurende lockdowns. De meest rechtse doet dat aan de hand van een foto van de Amerikaanse Grondwet.

Tekst in screenshot:

CTIL Files #1: Nieuwe documenten tonen aan dat Amerikaanse en Britse militaire contractanten in 2018 een uitgebreid plan voor wereldwijde censuur hebben gemaakt, 

De klokkenluider stelt een schat aan nieuwe documenten beschikbaar aan Public en Racket,. Hieruit blijkt dat het ontstaan van het Censorship Industrial Complex een reactie was op Brexit en de verkiezing van Trump in 2016.

“I DON’T KNOW A LOT, BUT…”

The documents equal or exceed the #TwitterFiles in explosiveness, offering a devastating portrait of the digital censorship sector – from breathtaking authoritarian views to comic ignorance and lack of self-awareness.

“IK WEET NIET VEEL, MAAR…”

De documenten zijn zeker zo verbijsterend als de #TwitterFiles en tonen een vernietigend beeld van de digitale censuursector, variërend van bijna onvoorstelbaar autoritaire opvattingen tot komische onwetendheid en gebrek aan zelfinzicht.

The CTIL story has enormous significance because of its close ties to the FBI, DoD, and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), a division of the Department of Homeland Security (DHS). CISA chief Chris Krebs boasted of CISA’s partnership with CTIL.

Het verhaal van CTIL is van enorme betekenis vanwege de nauwe banden die er zijn met de FBI, het ministerie van Defensie (DoD) en de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS). Chris Krebs, het hoofd van CISA, pochte over de samenwerking tussen CISA en CTIL.

Tekst in screenshot:

“We hebben een toename gezien, en zullen dat waarschijnlijk blijven zien, van het aantal criminelen die misbruik maken van de COVID-19-pandemie om zich zowel op bedrijven, overheden als individuen te richten”, vertelt Christopher C. Krebs, directeur van CISA, aan CSO. “CISA werkt 24 uur per dag samen met partners uit de publieke en private sector om deze dreiging te bestrijden. Dit omvat reeds lang bestaande partnerschappen, maar ook nieuwe partnerschappen die zijn ontstaan als direct gevolg van COVID-19, waaronder de COVID-19 Cyber Threat Intelligence League .”

Tekst in screenshot:

Een virtueel leger staat op om gezondheidszorg te beschermen tegen hackers
DOOR MAGGIE MILLER • 04/22/20 6:00 ET
Een belangrijk kenmerk van het werk van deze groepen is het onderhouden van contacten met wetshandhavingsinstanties, waarbij ze hand in hand samenwerken om hackers te bestrijden en te blokkeren, waaronder de samenwerking met de FBI en de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Department of Homeland Security.
CISA-directeur Chris Krebs vertelde dinsdag in een verklaring aan The Hill dat er alleen maar een toename zal zijn van cyberaanvallen in verband met de pandemie, en dat hij “ernaar uitkeek” om te blijven samenwerken met groepen als CTI in de strijd om zich te verdedigen tegen hackers.

Tekst in screenshot:

Chris Krebs #Protect2020 – @CISAKrebs
Kwaadwillenden proberen misbruik te maken van COVID19 met gerichte #cyberaanvallen op bedrijven, overheden en individuen. @CISAgov werkt samen met partners om dit te stoppen – via inspanningen zoals de nieuw opgerichte #COVID19 Cyber Threat Intelligence  League @CTlleague.
15:53 • 21 april 2020

A whistleblower told Public and Racket CTIL’s online meets were regularly attended by FBI and DHS operatives. The source added CTIL founder SJ Terp said the original go-ahead for the program came from the White House.

Een klokkenluider vertelde Public en Racket dat CTIL’s online bijeenkomsten regelmatig werden bijgewoond door FBI- en DHS-agenten. De bron voegde eraan toe dat CTIL-oprichter SJ Terp zei dat het oorspronkelijke startsein voor het programma van het Witte Huis kwam.

Artikel: Best Practices for MITRE ATT&CK Mapping.

But the #CTIFiles are not just more confirmation of state-aided censorship efforts. They expose much more.

Maar de #CTIFiles zijn niet alleen maar een bevestiging van door de staat gesteunde censuurinspanningen. Ze leggen veel meer bloot.

Unlike the #TwitterFiles, which detail mostly defensive activity like censorship and deamplification, the #CTIFiles show members instructed in a wide array of “offensive” operations, including infiltration, creation of fake personas, use of burner phones, and more.

In tegenstelling tot de #TwitterFiles, waarin voornamelijk defensieve activiteiten zoals censuur en beperkte verspreiding worden beschreven, beschrijven de #CTIFiles betrokkenen die zijn geïnstrueerd om een breed scala aan ‘offensieve’ operaties uit te voeren, waaronder infiltratie, het creëren van neppersona’s, het gebruik van wegwerptelefoons en meer.

“IMPAIR THE OPERATIONAL EFFECTIVENESS OF THE ENEMY”

CTIL members repeatedly stressed building a “good guy analog” to disinfo programs of Russians, Chinese, even “Fox News Snorters,” using an array of military-style “counters” to disrupt “the enemy” – American citizens?

“ONDERMIJN DE OPERATIONELE EFFECTIVITEIT VAN DE VIJAND”

CTIL-leden benadrukten herhaaldelijk het creëren van een ‘ethische tegenspeler’, om desinformatie te voeren aan Russen, Chinezen en zelfs ‘Fox News speurders’, waarbij ze een reeks militair getinte ‘tegenmaatregelen’ gebruikten om ‘de vijand’ (Amerikaanse burgers?) te ontwrichten.

Tekst in screenshot:

Mitigaties en tegenmaatregelen
Tegenmaatregelen zijn díe vormen van militaire wetenschap die door het inzetten van systemen of technologie de operationele effectiviteit van vijandelijke activiteiten ondermijnen. Tegenmaatregelen kunnen actief of passief zijn en kunnen preventief of reactief worden ingezet.
JP 3-13.1, Informatieoperaties – Gezamenlijke stafchefs

“REPETITION IS TRUTH”

The #CTIFiles also detail how marketing executives with no skills apart from corporate brand management shifted from manipulating perceptions of products to doing it for nation-states, policies, and political parties:

“HERHALING IS WAARHEID”

De #CTIFiles beschrijven ook hoe marketingmanagers zonder vaardigheden behalve het beheer van bedrijfsmerken, overstapten van het manipuleren van de perceptie van producten naar het hetzelfde trucje doen voor het manipuleren van natiestaten, beleid en politieke partijen:

@CTILeague has been the subject of reporting before. Accounts like @pepesgrandma aka “Bad Kitty” months ago connected CTIL, DHS, and operations like the Election Integrity Partnership (EIP). The whistleblower docs, however, tell a damning and irrefutable new story.

@CTILeague is al eerder onderwerp van verslaggeving geweest. Accounts als @pepesgrandma, oftewel ‘Bad Kitty’, legden maanden geleden al relaties tussen CTIL, DHS en operaties zoals het Election Integrity Partnership (EIP). De klokkenluidersdocumenten voegen daar een vernietigend en onweerlegbaar nieuw getuigenis aan toe.

Tekst in screenshot:

Bad Kitty, gecensureerd door X – @pepesgrandma
Deel 7 Bad Kitteh blootgelegd
Reality Team, een onderdeel van de DHS CISA, werkte samen met de CTI League. Kunstmatig informatie spuien op sociale media om “desinformatie” te begraven. Zou dit niet als een andere vorm van censuur moeten worden beschouwd?
Herinner u hoe ik liet zien dat CTI League suggereerde om hashtags te kapen en gebruikers van sociale media lastig te vallen enz. (Zie link in de eerste tweet van deel 6.)
CTI League gebruikt het Disarm Desinformatie systeem dat voor het eerst werd gebruikt voor Covid “desinformatie”.
Reality Team:
“We hebben campagnes gericht op het bestrijden van desinformatie over verkiezingen en vaccins, en beginnen nu aan een poging om desinformatie over het klimaat te bestrijden.”

That the DHS and FBI partnered with a group that endorsed both censorship and “bad guy” offensive operations “against U.S. citizens” is only one of many key revelations. The size of this leak makes it difficult to summarize quickly.

Dat het DHS en de FBI samenwerkten met een groep die zowel censuur als ‘schurkachtige’ operaties ’tegen Amerikaanse burgers’ steunde, is slechts één van de vele belangrijke onthullingen. De omvang van dit lek maakt het moeilijk om snel een samenvatting te geven.

There are so many ugly details in the #CTIFiles, in fact, that the fastest way to introduce them is to release docs in bunches, by theme. In the next hours, days, and weeks, look for more threads in this space. First up, momentarily: SOCKPUPPETS AND SPIES.

Er zitten zoveel onsmakelijke details in de #CTIFiles dat de snelste manier om ze te introduceren is door documenten in groepen, per thema, vrij te geven. Verwacht hier de komende uren, dagen en weken meer draden. Als eerste binnenkort: nepaccounts en spionnen.

Tekst in screenshot:

Schema die samenwerking aanduidt tussen industrie, universiteiten, media, gemeenschappen, overheid en informatieveiligheid.

Tekst in screenshot:

DE INFORMATIEOMGEVING
Fysieke dimensie
• Waar de informatieomgeving overlapt met de fysieke wereld
• Informatiesystemen en netwerken
• Belangrijkste kenmerken: computers en communicatiesystemen en ondersteunende
infrastructuren
Informatie dimensie
• Waar informatie wordt verzameld, verwerkt, opgeslagen, verspreid, weergegeven en beschermd
• Tweeledig karakter: informatie zelf en het medium
• Verbindt fysieke en cognitieve dimensies
• Belangrijkste kenmerken: informatie-inhoud en stroom, informatiekwaliteit
• Waar geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt
Cognitieve dimensie
• Waar menselijke besluitvorming plaatsvindt
• Dimensie van immateriële activa zoals moreel, eenheid cohesie, publieke opinie, situationeel bewustzijn
• Belangrijkste kenmerken: percepties, emoties, bewustzijn en begrip

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org 

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.