Begrippen in de twitterfiles

 

Term Betekenis Vertaling 
ADL Anti-Defamation League NGO die strijdt tegen (Joden)haat
AFP France 24: French state-owned international news television network France 24: Frans internationaal staatstelevisienetwerk
AMITT Adversarial Misinformation and Influence Tactics and Techniques Netwerk voor censuur-, invloeds- en anti-desinformatiestrategie 
API Application Programming Interface. The word Application refers to any software with a distinct function. Interface can be thought of as a contract of service between two applications. This contract defines how the two communicate with each other using requests and responses. Interface voor applicatieprogrammering. Het woord Applicatie verwijst naar software met een specifieke functie. Een interface kan worden beschouwd als een communicatiekanaal tussen twee applicaties. Dit kanaal omvat de regels over hoe deze met elkaar communiceren door middel van verzoeken en antwoorden.
APT Advance Persistent Threat. An Advanced Persistent Threat is a long-term and targeted cyber-attack in which an unauthorized person gains unnoticed and long-term access to a network. Een Advanced Persistent Threat is een langdurige en doelgerichte cyberaanval waarbij een onbevoegd persoon onopgemerkt en langdurig toegang krijgt tot een netwerk.
ASD The Alliance for Securing Democracy (ASD) is a transatlantic national security advocacy group formed in July 2017 with the stated aim of countering efforts by Russia to undermine democratic institutions in the United States and Europe. De Alliantie voor het beveiligen van de democratie (ASD) is een trans-Atlantische belangengroep voor nationale veiligheid die in juli 2017 is opgericht met als verklaard doel het tegengaan van pogingen van Rusland om democratische instellingen in de Verenigde Staten en Europa te ondermijnen.
BLACKLIST When someone is blacklisted (or blackballed), it means that he or she is put on a list of individuals and organizations which have been singled out as deserving of some sort of denial or punishment, with the assumption that they deserve such treatment because of their behavior. Wanneer iemand op een blacklist (zwarte lijst) wordt geplaatst, betekent dit dat hij of zij op een lijst staat van personen en organisaties die een of andere vorm van ontzegging of bestraffing verdienen, in de veronderstelling dat zij een dergelijke behandeling verdienen vanwege hun gedrag.
BME Bulk Media Exploitation Grootschalig misbruik van media
BOT In the moderation content, an individualized heuristic attached to an account that moderates certain behavior automatically Moderatie-begrip: een (per account) geïndividualiseerd stukje algoritme dat automatisch een bepaald gedrag verzorgt
BOUNCE Bouncing an account is to put it in timeout, usually for a 12-hour review/cool-off Moderatie-begrip: Een account ‘bouncen’ is het in time-out zetten, meestal voor een 12 uur durende herziening/afkoeling.
CCDH Center for Countering Digital Hate Inc. Ngo van Britse oorsprong die op social media haat en desinformatie bestrijdt.
CENTCOM Central Command of the Armed Forces Centraal Commando der Strijdkrachten
CIA Central Intelligence Agency buitenlandse inlichtingendienst van de Verenigde Staten
CIS

Center for Internet Security

Centrum voor internet veiligheid
CISA The Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, an agency within the Department of Homeland Security (DHS) Het agentschap voor Cyber- en Infrastructuur beveiliging, een agentschap binnen het Ministerie Binnenlandse Veiligheid
CDC CDC: Centers for Disease Control and Prevention Letterlijk: Centra voor beheersing en preventie van ziekte. Het Amerikaanse RIVM
CHA Coordinated Harmful Activity Gecoördineerde schadelijke activiteit
CIB Coordinated Inauthentic Behavior Gecoördineerd niet authentiek gedrag
CNBC American basic cable business news channel Nieuwsnetwerk gespecialiseerd in beursnieuws
COS Committee & Office Staff, staff on Senate committees and in the individual offices of Senators. Committee & Office Staff, medewerkers in Senaatscommissies en in de individuele kantoren van Amerikaanse senatoren.
CTIL Cyber Threat Intelligence League Project om informatie onder controle te krijgen
DAG Deputy Attorney General plaatsvervangend procureur-generaal
DCCC The Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC) is the Democratic Hill committee for the United States House of Representatives, working to elect Democrats to that body. Het Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC) is het Democratische Comité voor het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, dat zich inzet voor de verkiezing van Democraten in dat orgaan.
DFR Digital Forensic Research lab, an outlet that performs a similar function to the EIP, only is funded by the Atlantic Council Digitaal Forensisch Onderzoekslaboratorium, een organisatie die een vergelijkbare rol vervult als het EIP, wordt alleen gefinancierd door de Atlantic Council
DHS Department of Homeland Security Ministerie van Binnenlandse Veiligheid
DNC Democratic National Committee

Het Democratisch Nationaal Comité (DNC) is het hoogste bestuursorgaan van de Democratische Partij van de Verenigde Staten.

DOJ Department of Justice Ministerie van Justitie
EIP Election Integrity Partnership (Taibbi wrote ‘Project’ in TWF6), a coalition founded in 2020 and based at Stanford University that monitors election integrity. Sends many reports to Twitter. Election Integrity Partnership (Taibbi schreef ‘Project’ in TWF6), een samenwerkingsverband aan de Stanford University dat is opgericht in 2020 om de veiligheid van verkiezingen te monitoren. Stuurt veel rapporten naar Twitter.
EP Abuse Episodic abuse Periodiek misbruik (van media)
FBI Federal Bureau of Investigation, the domestic intelligence and security service of the United States and its principal federal law enforcement agency. Federal Bureau of Investigation, de binnenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst van de Verenigde Staten en de belangrijkste federale wetshandhavingsdienst.
FEC Federal Election Commission, an independent regulatory agency of the United States whose purpose is to enforce campaign finance law in United States federal elections Federal Election Commission, een onafhankelijke regelgevende instantie van de Verenigde Staten die tot doel heeft toe te zien op de naleving van de wetgeving inzake campagnefinanciering bij de federale verkiezingen in de Verenigde Staten.
FISA Foreign Intelligence Surveillance Act Federale wet van de Verenigde Staten die procedures voorschrijft voor het fysiek en elektronisch toezicht op personen die verdacht worden van spionage of terrorisme.
FISC Foreign Intelligence Surveillance Court Het FISC (ook wel ‘FISA Court’ genoemd) houdt toezicht op verzoeken om bewakingswaarborgen door federale wetshandhavings-en inlichtingenbureaus.
FITF Foreign Influence Task Force, a cyber-regulatory agency comprised of members of the FBI, DHS, and ODNI Foreign Influence Task Force, een cyberregulerende instantie die bestaat uit leden van de FBI, DHS en ODNI
Flashpoint computer and network security firm firma voor computer- en netwerkbeveiliging
FLC Forced Login Challenge. Also called a “phone challenge,” it’s a way Twitter attempts to verify if an account is real or automated. “Phone challenges” are seen repeatedly in discussions about verification of suspected “Russia-linked” accounts Geforceerde aanmeldingsuitdaging of telefoonuitdaging. Een soort twee-factor authenticatie. Het is een manier waarop Twitter verifieert of een account echt of geautomatiseerd is. “Telefoonuitdagingen” komen herhaaldelijk voor in discussies over verificatie van vermoedelijke “Rusland-gekoppelde” accounts
FOUO For Official Use Only alleen voor officieel gebruik
FSB the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB) RF, the principal security agency of Russia and the main successor agency to the Soviet Union’s KGB. Federalnaja sloezjba bezopasnosti, de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie, de directe opvolger van de KGB.
GEC Global Engagement Center, an analytical division of the U.S. State Department Global Engagement Center, een analytische afdeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken
GET Global Escalation Team Wereldwijd opschalingsteam 
GoV Glorification of Violence Geweldsverheerlijking
GUANO Tool in Twitter’s internal system that keeps a chronological record of all actions taken on an account Een applicatie in het interne systeem van Twitter dat een chronologisch overzicht bijhoudt van alle acties die op een account zijn ondernomen
HHS The United States Department of Health and Human Services het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken
HPSCI House Permanent Select Committee in Intelligence Permanente Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden
HSIN Homeland Security Information Network, a portal through which states and other official bodies can send “flagged” accounts Informatienetwerk voor Binnenlandse Veiligheid, een portaal via welke staten en andere officiële instanties “gemarkeerde” accounts kunnen verzenden
IO Information Operations, as in The GEC’s mandate for offensive IO to promote American interests. Informatieoperaties, zoals in Het mandaat van de GEC voor aanstootgevende IO om Amerikaanse belangen te behartigen

INTERSTITIAL

One of many nouns used as a verb in Twitterspeak means placing a physical label atop a tweet, so it can’t be seen. Een van de vele zelfstandige naamwoorden die in Twitterspeak als werkwoord worden gebruikt, betekent het plaatsen van een fysiek label bovenop een tweet, zodat die niet kan worden gezien.
IRA Internet Research Agency, the infamous Russian “troll farm” headed by “Putin’s chef,” Yevgheny Prigozhin Internet Research Agency, de beruchte Russische “trollenboerderij” onder leiding van “Poetins chef”, Yevgheny Prigozhin
IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps Iraanse Revolutionaire Garde
JIRA Twitter’s internal ticketing system, through which complaints rise and are decided Het interne ticketingsysteem van Twitter, waarmee klachten worden ingediend en beslist
MITRE major defense and intelligence contractor belangrijke contractant voor defensie en inlichtingendiensten
NCRIC Northern California Regional Intelligence Center. The NCRIC provides regional analytical and investigative support to local, state and federal law enforcement agencies involving terrorism, cybersecurity, information sharing, risk management and infrastructure protection. Regionaal Inlichtingencentrum Noord-Californië. Het NCRIC biedt regionale analytische en onderzoeksondersteuning aan lokale, staats- en federale wetshandhavingsinstanties op het gebied van terrorisme, cyberveiligheid, informatie-uitwisseling, risicobeheer en infrastructuurbescherming.
NSA National Security Agency Amerikaanse Geheime Dienst
NSC National Security Counsel Adviseert de president over buitenlands beleid en nationale veiligheid.
ODNI Office of the Director of National Intelligence Bureau van de directeur van de nationale inlichtingendienst
OGA Other Government Agency, colloquially — CIA Andere overheidsinstelling, bijnaam voor de CIA
PCF Parity, commentary and fan accounts. “PCF” sometimes appears as a reason an account has escaped an automated moderation process, under a limited exception Pariteit, commentaar en fanaccounts. “PCF” wordt soms weergegeven als een reden waarom een account aan een geautomatiseerd moderatieproces is ontsnapt, met een beperkte uitzondering
PII Can have two meanings. “Personally identifiable information” is self-explanatory, while a “Public Interest Interstitial” is a warning placed over a tweet, so that it cannot be seen. Twitter personnel even use “interstitial” as a verb, as in, “Can we interstitial that?”

Kan twee betekenissen hebben. “Persoonlijk identificeerbare informatie” spreekt voor zich, terwijl een “Public Interest Interstitial” een waarschuwing is die op een tweet wordt bevestigd, zodat deze niet kan worden gezien. Twitter-personeel gebruikt zelfs “interstitial*” als werkwoord, zoals in “Kunnen we dat interstitialen?”

*zie ook: INTERSTITIAL

PV2 The system used at Twitter to view the profile of any user, to check easily if it has flags like “Trends Blacklist” Het systeem dat bij Twitter wordt gebruikt om het profiel van elke gebruiker te bekijken, om gemakkelijk te controleren of er markeringen zijn zoals “Trends Blacklist”
RT Russia Today. Russian state-controlled international news television network Russia Today. Internationaal meertalig televisienetwerk uit Rusland
SDN Specially Designated Nationals, individuals and companies owned or controlled by, or acting for or on behalf of, targeted countries Personen en bedrijven die gecontroleerd worden door, of handelen voor of namens, bepaalde landen
SEARCH BLACKLIST When someone is added to a Twitter blacklist it means that his name will not appear in search results. Wanneer iemand wordt toegevoegd aan een Twitter blacklist betekent dit dat zijn naam niet zal verschijnen in de zoekresultaten.
SHADOWBAN Shadow banning, also called stealth banning, hellbanning, ghost banning and comment ghosting, is the practice of blocking or partially blocking a user or the user’s content from some areas of an online community in such a way that the ban is not readily apparent to the user. Shadowbanning, ghostbanning, comment ghosting of range throttling verwijst naar de volledige of gedeeltelijke blokkering van een gebruiker, of diens inhoud, van een online community op zo’n manier, dat de gebruiker niet onmiddellijk weet dat deze is geblokkeerd.
SI Site integrity. Key term that you’ll see repeately in Twitter email traffic, especially with “escalations,” i.e. tweets or content that have been reported for moderation review Site-integriteit. Sleutelterm die u herhaaldelijk zult tegenkomen in het e-mailverkeer van Twitter, vooral bij ‘escalaties’ (opschalingen) d.w.z. tweets of inhoud die zijn gemeld voor moderatiebeoordeling
SIP-PES Site Integrity Policy — Policy Escalation Support. SIP-PES is like Twitter’s version of a moderation Supreme Court, dealing with the most high-profile, controversial rulings Site integriteits beleid — Ondersteuning bij opschaling. SIP-PES is als de Twitter-versie van een Hooggerechtshof voor moderatie, dat zich bezighoudt met de meest spraakmakende, controversiële uitspraken
SRT Strategic Response team Strategisch Reactieteam
SSCI United States Senate Select Committee on Intelligence de inlichtingencommissie van de Senaat
TL;DR too long; didn’t read. Some text has been ignored because of its length. te lang; niet gelezen. Een tekst wordt niet gelezen omdat hij te lang is.
USG USA Government De Amerikaanse overheid
USIC/IC United States Intelligence Community Amerikaanse inlichtingengemeenschap
VF Visibility Filtering Zichtbaarheid filteren
VIT Very Important Tweeter. Really. Zeer belangrijke tweeter. Werkelijk.

Mocht u begrippen missen in deze lijst, laat u dit dan weten via e-mail: Maaike@MaaikevanCharante.nl of via Twitter: @Repelsteeltje21 Dan kan dit eventueel aangevuld worden.

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.