Dit is de vijfde aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarop van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de vijfde aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TWITTERFILES 5

Gepubliceerd op 12 december 2022 door Bari Weiss

 THREAD: THE TWITTER FILES PART FIVE.

DRAAD: DE TWITTERFILES DEEL VIJF.

THE REMOVAL OF TRUMP FROM TWITTER –
Part 3

HET VERWIJDEREN VAN TRUMP VAN TWITTER – Deel 3

On the morning of January 8, President Donald Trump, with one remaining strike before being at risk of permanent suspension from Twitter, tweets twice.

Op de ochtend van 8 januari heeft president Trump nog één strike (strafpunt) te gaan voordat hij het risico loopt permanent geschorst te worden van Twitter. Dan tweet hij twee keer.

6:46 am: “The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!”

06:46 uur: “De 75.000.000 grote Amerikaanse patriotten die voor mij hebben gestemd, AMERICA EERST, en MAAK AMERIKA WEER GROOT, zullen tot ver in de toekomst een GIGANTISCHE STEM hebben. Ze zullen in geen geval worden geminacht of oneerlijk worden behandeld, op geen enkele manier!!!”

Tekst in screenshot:

Donald J. Trump (@realDonaldTrump): 
De 75.000.000 grote Amerikaanse patriotten die voor mij hebben gestemd, AMERICA EERST, en MAAK AMERIKA WEER GROOT, zullen tot ver in de toekomst een GIGANTISCHE STEM hebben. Ze zullen in geen geval worden geminacht of oneerlijk worden behandeld, op geen enkele manier!!!

7:44 am: “To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.”

07:44 uur: “Aan iedereen die ernaar heeft gevraagd: ik ga niet naar de inauguratie op 20 januari.”

Tekst in screenshot:

“Aan iedereen die ernaar heeft gevraagd: ik ga niet naar de inauguratie op 20 januari.”

For years, Twitter had resisted calls both internal and external to ban Trump on the grounds that blocking a world leader from the platform or removing their controversial tweets would hide important information that people should be able to see and debate.

Twitter had jarenlang weerstand geboden aan zowel interne als externe oproepen om Trump te schorsen omdat het blokkeren van een wereldleider van het platform of het verwijderen van hun controversiële tweets belangrijke informatie zou verbergen die mensen zouden moeten kunnen zien en bespreken.

“Our mission is to provide a forum that enables people to be informed and to engage their leaders directly,” the company wrote in 2019. Twitter’s aim was to “protect the public’s right to hear from their leaders and to hold them to account.” (https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/worldleaders2019 )

“Onze missie is om een forum te bieden waar mensen geïnformeerd kunnen worden en rechtstreeks in verbinding kunnen staan met hun leiders,” schreef het bedrijf in 2019. Het doel van Twitter was om “het recht van het publiek te beschermen om van hun leiders te horen en hen ter verantwoording te roepen.”

But after January 6, as @mtaibbi and @shellenbergermd have documented, pressure grew, both inside and outside of Twitter, to ban Trump.

Maar na 6 januari, zoals @mtaibbi en @shellenbergermd hebben gedocumenteerd, groeide de druk, zowel binnen als buiten Twitter, om Trump te schorsen.

There were dissenters inside Twitter.

“Maybe because I am from China,” said one employee on January 7, “I deeply understand how censorship can destroy the public conversation.”

Er waren andersdenkenden binnen Twitter.

“Misschien omdat ik uit China kom”, zei een medewerker op 7 januari, “besef ik ten volle hoe censuur het publieke debat kan vernietigen.”

Tekst in screenshot:

Xxx: Misschien omdat ik uit China kom, besef ik ten volle hoe censuur het publieke debat kan vernietigen.
xxx: Ik begrijp deze angst, maar ik vind het ook belangrijk om te begrijpen dat censuur _door een regering _ iets heel anders is dan censuur _van een regering_. Het eerste amendement in de VS – en vergelijkbare wetgeving in andere landen met vergelijkbare opvattingen – bestaat specifiek om te voorkomen dat de regering het volk het zwijgen oplegt.
xxx: Ik respecteer dat, maar in werkelijkheid leggen we veel strengere regels op aan feitelijk alle anderen op het platform.
xxx: we begonnen zijn tweets te labelen/ beperken toen ze een bedreiging voor de Democratie werden, en het leek alsof dat onze grens was; gisteren heeft  hij duidelijk geprobeerd om ons democratische regeringssysteem omver te werpen en hij toonde geen tekenen van berouw… als dit geen duidelijke reden is om hem te schorsen (opnieuw, als een losgeslagen heerser die probeert de machtigste democratie in de wereld te ondermijnen), dan weet ik niet wat dat wel zou zijn: #schouderophalen

But voices like that one appear to have been a distinct minority within the company. Across Slack channels, many Twitter employees were upset that Trump hadn’t been banned earlier.

Maar zulke stemmen schijnen een duidelijke minderheid binnen het bedrijf te zijn geweest. Op Slack-kanalen waren veel Twitter-medewerkers boos dat Trump niet eerder was geschorst.

After January 6, Twitter employees organized to demand their employer ban Trump. “There is a lot of employee advocacy happening,” said one Twitter employee.

Na 6 januari organiseerden Twitter-medewerkers zich om te eisen dat hun werkgever Trump zou schorsen. “Er vindt veel belangenbehartiging door werknemers plaats”, zei een Twitter-medewerker.

Tekst in screenshot:

Xxx: Ik heb nog steeds moeite om de beslissing te begrijpen om Trump niet volledig te schorsen, aangezien hij aanzet tot geweld, en dat heeft geleid tot de dood van mensen. En ik denk dat we het publiek een verklaring schuldig zijn.
(screenshot: trending in California, DELETE HIS ACCOUNT)
xxx: Dit is de olifant in de kamer.
xxx: Het voelt alsof Twitter Policy een relatie heeft met iemand die te kwader trouw is, en dat niet wil erkennen. Gelooft iemand dat Trump zal stoppen met het tweeten van aansporingen tot geweld?
xxx: als Alex Jones werd geschorst voor “pak je gevechtsgeweren” – hij heeft dat niveau ver overtroffen.
xxx: Ik denk dat veel medewerkers deze zorgen delen, is er een soort kanaal of groep waar we meer actie kunnen organiseren?
xxx: Er gebeurt veel op het gebied van belangenbehartiging door werknemers, zowel hier als elders
xxx: Ik begrijp dat hij onze president was en dat kan de reden zijn waarom we aarzelen om het te doen, maar ik denk dat er op 20 januari absoluut geen excuus is waarom dit account niet voorgoed wordt opgeschort. Ik heb vrienden met <1K volgers die-

“We have to do the right thing and ban this account,” said one staffer. It’s “pretty obvious he’s going to try to thread the needle of incitement without violating the rules,” said another.

“We moeten het juiste doen en dit account verbieden,” zei een medewerker. Het is “nogal duidelijk dat hij gaat proberen net binnen de regels toch aan te zetten tot opruiing,” zei een ander.

Tekst in screenshot:

Xxx: Die laatste zin… We moeten hier het juiste doen en dit account schorsen.
(zin drie keer)
(bewerkt)
xxx: we hebben geen goede staat van dienst in het reageren op zijn account, behalve in de duidelijkste en meest expliciete gevallen en zelfs dan…
xxx: volgens mij vragen buitengewone omstandigheden om buitengewoon leiderschap
xxx: het heeft 3 jaar geduurd maar ik heb het vertrouwen verloren.
xxx: Werkelijke stemmen: Donald Trump Republikeinse Partij 232 46,9% 74.223.744
xxx: Eens. Het is nogal duidelijk dat hij gaat proberen net binnen de regels toch aan te zetten tot opruiing

In the early afternoon of January 8, The Washington Post published an open letter signed by over 300 Twitter employees to CEO Jack Dorsey demanding Trump’s ban. “We must examine Twitter’s complicity in what President-Elect Biden has rightly termed insurrection.”

In de vroege namiddag van 8 januari publiceerde The Washington Post een open brief aan Jack Dorsey, de chef van Twitter, ondertekend door meer dan 300 Twitter-medewerkers die de schorsing van Trump eisten. “We moeten de medeplichtigheid van Twitter onderzoeken aan wat verkozen president Biden terecht opstand heeft genoemd.”

But the Twitter staff assigned to evaluate tweets quickly concluded that Trump had *not* violated Twitter’s policies.“I think we’d have a hard time saying this is incitement,” wrote one staffer.

Maar het Twitter-personeel dat was aangesteld om tweets te beoordelen, kwam al snel tot de conclusie dat Trump *niet* het Twitter-beleid had geschonden. “Ik denk dat we het moeilijk zouden vinden om te zeggen dat dit opruiing is”, schreef een medewerker.

“It’s pretty clear he’s saying the ‘American Patriots’ are the ones who voted for him and not the terrorists (we can call them that, right?) from Wednesday.”

“Het is nogal duidelijk dat hij zegt dat de ‘Amerikaanse patriotten’ degenen zijn die op hem hebben gestemd en niet de terroristen (we kunnen ze zo noemen, toch?) van woensdag.”

Another staffer agreed: “Don’t see the incitement angle here.”

Een andere stafmedewerker was het ermee eens: “Zie de opruiende invalshoek hier niet.”

Tekst in screenshot:

Anika Navaroli: ik ziet dat xxx ons heeft gepingd om te vragen naar opruiing voor de DJT-tweet en wil kijken of we kunnen afstemmen
(link tweet)
xxx: Ik zie het aanjagen van angst niet. Welke pc zou het kunnen zijn om angst over aan te jagen?
(zin drie keer)
(bewerkt)
xxx: Ik denk dat we moeilijk kunnen stellen dat dit opruiing is… Het is vrij duidelijk dat als hij praat over “Amerikaanse patriotten” hij degenen bedoelt die op hem hebben gestemd en niet de terroristen (zo mogen we ze toch noemen?) van woensdag
xxx: Zie de opruiende invalshoek hier niet

“I also am not seeing clear or coded incitement in the DJT tweet,” wrote Anika Navaroli, a Twitter policy official. “I’ll respond in the elections channel and say that our team has assessed and found no vios”—or violations—“for the DJT one.”

“Ik zie ook geen duidelijke of gecodeerde (in bedekte termen) opruiing in de DJT-tweet”, schreef Anika Navaroli, een Twitter-beleidsmedewerker. “Ik zal reageren op het verkiezingskanaal en zeggen dat ons team de tweet heeft beoordeeld en geen vios” – schendingen – ” heeft gevonden.”

Tekst in screenshot:

Anika Navaroli: Ik zie ook geen duidelijke of gecodeerde opruiing in de DJT-tweet
Anika Navaroli: Ik zal reageren op het verkiezingskanaal en zeggen dat ons team (de tweet) heeft beoordeeld en geen overtreding heeft gevonden voor de DJT tweet.
xxx: Seintje dat Yoel op zoek is naar een beoordeling van de DJT Tweet in het HP DC-crisiskanaal.

She does just that: “as an fyi, Safety has assessed the DJT Tweet above and determined that there is no violation of our policies at this time.”

Ze doet precies dat: “Ter info: Safety heeft de bovenstaande DJT-tweet beoordeeld en vastgesteld dat er op dit moment geen schending van ons beleid is.”

Tekst in screenshot:

Xxx: sorry dat ik er even tussenuit ben gegaan. Yoel, laat me weten of er actie zal worden ondernomen
Anika Navaroli: ter info, Safety heeft bovenstaande DJT (Trump) Tweet beoordeeld en vastgesteld dat er op dit moment geen schending van ons beleid is

(Later, Navaroli would testify to the House Jan. 6 committee:“For months I had been begging and anticipating and attempting to raise the reality that if nothing—if we made no intervention into what I saw occuring, people were going to die.”)

(Later zou Navaroli voor de 6-januaricommissie van het Huis getuigen: “Maandenlang had ik gesmeekt en vooruit gedacht en geprobeerd de mogelijkheid onder de aandacht te brengen dat als niets – als we niet zouden ingrijpen in wat ik zag gebeuren, er mensen zouden sterven.”)

Next, Twitter’s safety team decides that Trump’s 7:44 am ET tweet is also not in violation. They are unequivocal: “it’s a clear no vio. It’s just to say he’s not attending the inauguration”

Vervolgens besluit het veiligheidsteam van Twitter dat Trumps tweet van 07:44 uur ET ook niet in overtreding is. Ze zijn ondubbelzinnig: “het is duidelijk geen overtreding. Het is alleen om te zeggen dat hij de inauguratie niet bijwoont.”

Tekst in screenshot:

Xxx: Ik kwam even langs om te zeggen dat hij weer tweette, maar het is duidelijk geen overtreding. Het is gewoon om te zeggen dat hij niet aanwezig is bij de inhuldiging
xxx: laat me controleren

<link>

xxx: Mensen zouden kunnen zeggen dat dit het bewijs is dat hij een vreedzame overgang naar een nieuwe regering niet steunt

To understand Twitter’s decision to ban Trump, we must consider how Twitter deals with other heads of state and political leaders, including in Iran, Nigeria, and Ethiopia.

Om het besluit van Twitter om Trump te verbieden te begrijpen, moeten we bedenken hoe Twitter omgaat met andere staatshoofden en politieke leiders, onder meer in Iran, Nigeria en Ethiopië.

In June 2018, Iran’s Ayatollah Ali Khamenei tweeted, “#Israel is a malignant cancerous tumor in the West Asian region that has to be removed and eradicated: it is possible and it will happen.”

Twitter neither deleted the tweet nor banned the Ayatollah.

In juni 2018 tweette de Iraanse ayatollah Ali Khamenei: “Israël is een kwaadaardig kankergezwel in de West-Aziatische regio dat moet worden verwijderd en uitgeroeid: het is mogelijk en het zal gebeuren.”

Twitter verwijderde de tweet niet en schorstte de ayatollah niet.

Tekst in screenshot:

Ayatollah Khamenei: “Ons standpunt tegen Israël is hetzelfde als we altijd hebben ingenomen. Israël is een kwaadaardig kankergezwel in de West-Aziatische regio dat moet worden verwijderd en uitgeroeid: het is mogelijk en het zal gebeuren.”

In October 2020, the former Malaysian Prime Minister said it was “a right” for Muslims to “kill millions of French people.”

In oktober 2020 zei de voormalige Maleisische premier dat het “een recht” is voor moslims om “miljoenen Fransen te doden”.

Twitter deleted his tweet for “glorifying violence,” but he remains on the platform.

Twitter verwijderde zijn tweet wegens ‘het verheerlijken van geweld’, maar hij blijft op het platform.

The tweet below was taken from the Wayback Machine:

Onderstaande tweet is afkomstig van de Wayback Machine:

Tekst in screenshot:

Moslims hebben het recht om boos te zijn en om miljoenen Fransen te vermoorden vanwege de bloedbaden uit het verleden.

Muhammadu Buhari, the President of Nigeria, incited violence against pro-Biafra groups.“Those of us in the fields for 30 months, who went through the war,” he wrote, “will treat them in the language they understand.”

Twitter deleted the tweet but didn’t ban Buhari.

Muhammadu Buhari, de president van Nigeria, zette aan tot geweld tegen pro-Biafra-groepen. “Degenen onder ons die 30 maanden in het veld waren, die de oorlog hebben meegemaakt”, schreef hij, “zullen hen behandelen in de taal die ze begrijpen.”

Twitter verwijderde de tweet, maar schorste Buhari niet.

In oktober 2021 stond Twitter de Ethiopische premier Abiy Ahmed toe burgers op te roepen de wapens op te nemen tegen de Tigray-regio. Twitter liet de tweet staan en schorste de premier niet.

In October 2021, Twitter allowed Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed to call on citizens to take up arms against the Tigray region. Twitter allowed the tweet to remain up, and did not ban the prime minister.

Vertaling van Engelse tekst in screenshot:

Abiy Ahmed Ali (@AbiyAhmedAli):

(Twitter-label): Deze Tweet was in strijd met de Twitter-regels over agressief gedrag. Twitter heeft echter besloten dat het in het algemeen belang kan zijn dat de Tweet toegankelijk blijft.

Originele tekst verder niet vertaald.

In early February 2021, Prime Minister Narendra Modi’s government threatened to arrest Twitter employees in India, and to incarcerate them for up to seven years after they restored hundreds of accounts that had been critical of him.

Begin februari 2021 dreigde de regering van premier Narendra Modi om Twitter-medewerkers in India te arresteren en tot zeven jaar op te sluiten nadat ze honderden accounts hadden hersteld die kritiek op hem hadden geuit.

Twitter did not ban Modi.

Twitter heeft Modi niet geschorst.

Twitter blokkeert accounts in India terwijl
Modi sociale media onder druk zet

De problemen van het platform in het land zijn een grimmig voorbeeld van de moeilijkheid om vast te houden aan de principes van vrije meningsuiting als dit botst met de zorgen van een regering over haar invloed.

But Twitter executives did ban Trump, even though key staffers said that Trump had not incited violence—not even in a “coded” way.

Maar leidinggevenden van Twitter schorsten Trump wel, zelfs al zeiden sleutelfiguren dat Trump niet had aangezet tot geweld – zelfs niet op een ‘gecodeerde’ manier.

Less than 90 minutes after Twitter employees had determined that Trump’s tweets were not in violation of Twitter policy, Vijaya Gadde—Twitter’s Head of Legal, Policy, and Trust—asked whether it could, in fact, be “coded incitement to further violence.”

Minder dan 90 minuten nadat Twitter-medewerkers hadden vastgesteld dat de tweets van Trump niet in strijd waren met het Twitter-beleid, vroeg Vijaya Gadde – Twitter’s hoofd van Legal, Policy, and Trust – of het in feite “gecodeerde aansporing tot verder geweld” kon zijn.

Tekst uit screenshot:

Vijaya Gadde: Bedankt. De belangrijkste vraag is of een tweet zoals die van Trump vanmorgen, die op het eerste gezicht geen overtreding van de regels is, wordt gebruikt als gecodeerde aansporing tot meer geweld.
Vijaya Gadde: Als je enige context of inzicht hebt waar we over na zouden moeten denken, ben ik één en al oor.
Vijaya Gadde: Bijvoorbeeld het gebruik van de term “Amerikaanse patriotten” en “Ze zullen niet worden geminacht of op welke manier dan ook oneerlijk behandeld!!!”
xxx: Dit is een interessante vraag. Ik ga zo snel mogelijk met mijn team praten om te zien of we een snelle rondvraag kunnen doen om reacties te krijgen op de taal in de tweet, daarna kom ik bij je terug
Vijaya Gadde: Ik weet niet zeker of ik zou vertrouwen op een rondvraag. Ik maak me zorgen over hoe dat extern zou overkomen.
Vijaya Gadde: Ik vraag me af of we eerder zoiets hebben onderzocht wat relevant zou kunnen zijn.

A few minutes later, Twitter employees on the “scaled enforcement team” suggest that Trump’s tweet may have violated Twitter’s Glorification of Violence policy—if you interpreted the phrase “American Patriots” to refer to the rioters.

Een paar minuten later suggereren Twitter-medewerkers van het “opgeschaalde handhavingsteam” dat de tweet van Trump mogelijk in strijd was met het Twitter-beleid inzake verheerlijking van geweld – als je de uitdrukking “Amerikaanse patriotten” interpreteerde als verwijzend naar de relschoppers.

Tekst uit screenshot:

Xxx: Team, SCALE vraagt of we de Tweet van Trump voor Verheerlijking van Geweld willen overwegen. Als we overwegen dat met “American Patriots” de relschoppers worden aangeduid, dan hebben ze een punt.
xxx: vanuit mijn gezichtspunt
xxx: Team, mijn laptop is vastgelopen, ben zo snel mogelijk terug 
xxx: SCALE heeft gezegd dat ze onze positie begrijpen, maar dat ze bij management hun oordeel (Verheerlijking van Geweld) zullen blijven benadrukken. Ze zien het zó dat “Hij de leider is van een gewelddadige extremistische groep die de groep en haar recente acties verheerlijkt”
xxx: denk je dat we van Verheerlijking van Geweld moeten uitgaan in de DJT(Trump) beoordeling? Zou dat nuttig zijn op dit moment?
Anika Navaroli: Ik denk dat het nuttig kan zijn om op te schrijven hoe een beoordeling van zo’n overtreding eruit zou kunnen zien.
Anika Navaroli: voor het geval SCALE de balans laat door doorslaan en dat de beslissing wordt.

Things escalate from there. Members of that team came to “view him as the leader of a terrorist group responsible for violence/deaths comparable to Christchurch shooter or Hitler and on that basis and on the totality of his Tweets, he should be de-platformed.”

Vanaf dat moment escaleerde de zaak.  Leden van dat team zagen hem “als de leider van een terroristische groepering, verantwoordelijk voor geweld/slachtoffers, vergelijkbaar met de Christchurch schutter of Hitler. En op deze basis en op basis van het totaal van zijn Tweets, zou hij dan van het platform moeten worden verwijderd.”

Tekst uit screenshot:

Xxx: Om jullie bij te praten: Ik sprak zojuist met yyy. Zij begrijpen onze beoordeling van deze individuele Tweet, maar ze beschouwen hem nu als de leider van een terroristische groepering,
verantwoordelijk voor geweld/slachtoffers, vergelijkbaar met de Christchurch schutter of Hitler. En op deze basis en op basis van het totaal van zijn Tweets, zou hij dan van het platform moeten worden verwijderd. Dat argument zullen ze onder de aandacht van management blijven brengen, en we zullen zien waar het op uitdraait.

Two hours later, Twitter executives host a 30-minute all-staff meeting.

Twee uur later organiseren Twitter-managers een vergadering van 30 minuten voor alle medewerkers.

Jack Dorsey and Vijaya Gadde answer staff questions as to why Trump wasn’t banned yet.

Jack Dorsey en Vijaya Gadde beantwoorden vragen van het personeel waarom Trump nog niet is geschorst.

But they make some employees angrier.

Maar ze maken sommige werknemers bozer.

“Multiple tweeps [Twitter employees] have quoted the Banality of Evil suggesting that people implementing our policies are like Nazis following orders,” relays Yoel Roth to a colleague.

“Meerdere tweeps [Twitter-medewerkers] hebben uit de Banaliteit van het Kwaad geciteerd, waarmee zij suggereerden dat mensen die ons beleid uitvoeren, zijn als nazi’s die bevelen opvolgen”, vertelt Yoel Roth aan een collega.

Tekst uit screenshot:

Xxx: Ik weet niet zeker wie dit zou moeten horen, maar als je naar het gesprek kijkt, reageren veel werknemers niet goed op de briefing van 30 minuten. Ik heb het gevoel dat mensen zich gehoord willen voelen en in discussie willen met iemand die de juiste bevoegdheid heeft, en ik denk dat Jack/ Vijaya dat er niet bij kunnen hebben. Ik vraag me af of we mensen kunnen mobiliseren die in de buurt van de besluitvorming zitten, maar niet helemaal in beslag genomen worden, om deel te nemen aan interne discussies?

Yoel Roth: Ja… Ik houd het al in de gaten. Eerlijk gezegd, weinig mensen die dicht bij de besluitvorming zitten zouden zich op hun gemak voelen om daarmee bezig te zijn. Meerdere tweeps hebben uit de Banaliteit van het Kwaad geciteerd, waarmee zij suggereerden dat mensen die ons beleid uitvoeren, zijn als nazi’s die bevelen opvolgen – en als iemand die verantwoordelijk is voor ons beleid en directe familieleden had in Auschwitz, is dat niet bepaald een sfeer waar ik me in wil begeven. Mensen zijn boos en willen zich uiten; maar de manier waarop het gesprek plaatsvindt, kan een zinvolle betrokkenheid in de weg staan.

Dorsey requested simpler language to explain Trump’s suspension.
Roth wrote, “god help us [this] makes me think he wants to share it publicly”

Dorsey vroeg om eenvoudiger taalgebruik om de schorsing van Trump uit te leggen.
Roth schreef: “God helpe ons [dit] doet me denken dat hij het openbaar wil maken.”

Tekst uit screenshot:

Xxx: Als we dicht bij schorsing komen en een analyse van 8Chan of Parler maakt deel uit van de beslissing, dan kan elke link daarnaar behulpzaam zijn voor ons. Indien mogelijk, zou ik die diensten graag hiervoor een prijs laten betalen.
Yoel Roth: Ja
Yoel Roth: Dat is genoteerd
Yoel Roth: Del herschrijft het bericht op verzoek van Jack om het “eenvoudiger” te maken
Yoel Roth: Wat, God helpe ons, me doet denken dat hij het openbaar wil maken

One hour later, Twitter announces Trump’s permanent suspension “due to the risk of further incitement of violence.”

Een uur later maakt Twitter de permanente schorsing van Trump bekend “vanwege het risico van verder aanzetten tot geweld”.

Many at Twitter were ecstatic.

Velen bij Twitter waren opgetogen.

Tekst uit screenshot:

Xxx: «!hier» Team Donald J Trump is geschorst!!!

xxx: O, mijn God

xxx: !!!!!!!!!!

xxx: AHHH!!!!

Tekst uit screenshot:

Xxx: !!!!!!
xxx: nou, dit voelt als een stukje geschiedenis
xxx: dat is het zeker
xxx: Zag het bericht… iedereen bedankt voor jullie effectieve werk deze week, voor de discussie en voor het opstellen van al deze ingewikkelde beoordelingen.
Ik ben erg trots dat ik elke dag met jullie mag werken en van jullie mag leren.
Een goed weekend gewenst!

And congratulatory: “big props to whoever in trust and safety is sitting there whack-a-mole-ing these trump accounts”

En feliciteerden elkaar: “proficiat voor iedereen bij Trust & Safety die bezig is om deze Trump accounts van katoen te geven”

Tekst uit screenshot:

Xxx: proficiat voor iedereen bij Trust & Safety die bezig is om deze Trump accounts van katoen te geven
xxx: kunnen we ze een van deze geweldige kaarten geven (hint naar een spel, MvC) waarvan ik heb gehoord
xxx: er zijn momenteel absoluut buitengewone daden van grootsheid bij Twitter
xxx: het account van Don Jr moet ook worden vergrendeld

By the next day, employees expressed eagerness to tackle “medical misinformation” as soon as possible:

De volgende dag waren de werknemers gretig om “medische desinformatie” zo snel mogelijk aan te pakken:

Tekst uit screenshot:

xxx: Ja, we zijn absoluut van plan om dit in 2021 te doen – met de tijdlijn: “zo snel mogelijk”. COVID is een specifieke ziekte; medische misinformatie is een veel bredere categorie van schadelijke inhoud. We hebben een flinke basis gelegd voor het beleid en productgedrag door ons werk aan COVID en de verkiezingen; het disinformatie beleidsteam in Trust & Safety, samen met de mensen in Health Experience, Twitter Safety Research en andere teams in het hele bedrijf, zijn nu gericht op het tot volle wasdom brengen van de verwezenlijking van ons beleid (wat betreft verslaggeving, activiteiten, wereldwijde schaal, bereik, etc.) Binnenkort hebben we hier meer over te vertellen! (bewerkt)
xxx: Dank je!

“For the longest time, Twitter’s stance was that we aren’t the arbiter of truth,” wrote another employee, “which I respected but never gave me a warm fuzzy feeling.”

“Het standpunt van Twitter was lange tijd dat wij niet bepalen wat waarheid is,” schreef een andere medewerker, “wat ik respecteerde maar wat me nooit een warm, knus gevoel gaf.”

Tekst uit screenshot:

Geweldig om te zien dat we meer categorieën desinformatie aanpakken. Het standpunt van Twitter was dat wij niet bepalen wat waarheid is, wat ik respecteerde maar wat me nooit een warm, knus gevoel gaf. Dat gezegd hebbende, mijn vader is arts (om context te geven) en medische desinformatie is een heel lastig onderwerp. Zelfs voor COVID-19 hebben we slechts een nauwe categorie informatie behandeld. Als voorbeeld: is “Neem dagelijks vitamine C, vitamine D, vlierbessen en xylitol met GSE om covid-19-risico te verminderen” goede informatie, creatieve marketing of desinformatie? Persoonlijk weet ik het niet zeker, en ik vermoed dat je het van twee kanten kunt bekijken.

But Twitter’s COO Parag Agrawal—who would later succeed Dorsey as CEO—told Head of Security Mudge Zatko: “I think a few of us should brainstorm the ripple effects” of Trump’s ban. Agrawal added: “centralized content moderation IMO has reached a breaking point now.”

Maar de operationeel directeur van Twitter, Parag Agrawal, die Dorsey later zou opvolgen als algemeen directeur, zei tegen hoofd Security Mudge Zatko: “Ik denk dat enkelen van ons zouden moeten nadenken over het domino-effect” van de schorsing van Trump. Agrawal voegde toe: “centrale berichtmoderatie heeft in mijn ogen nu een breekpunt bereikt.”

Tekst uit screenshot:

Parag Agrawal: ik denk dat enkelen van ons zouden moeten nadenken over het domino-effect en de mogelijke versnippering van het publieke debat
Parag Agrawal: en hoe we ons zouden kunnen aanpassen
Mudge Zatko: Wie stel je voor?
Parag Agrawal: niet zeker, een paar van onze staf misschien om te beginnen
Parag Agrawal: de toekomst van het publieke debat voelt voor mij onzeker.
Parag Agrawal: ik denk dat we snel moeten toewerken naar openstelling van de controle over het beleid en handhaving en decentralisatie ervan. De centrale inhoudsmoderatie heeft in mijn ogen nu een breekpunt bereikt.

Tekst uit screenshot:

Xxx: geïnteresseerd om te horen wat mensen denken nu het zo is gelopen.
Parag Agrawal: Ik denk dat de toekomst van het publieke debat belangrijker is. Volgens mij is dit einde verhaal voor gecentralizeerde berichtmoderatie. Het is moeilijk te geloven dat deze aanpak op den duur houdbaar zal zijn.
Parag Agrawal: ik stelde Mudge voor dat een paar van ons samen vooruit kijken wat het domino-effect zal zijn, en beslissen hoe we ons willen voorbereiden op de komende veranderingen.

Outside the United States, Twitter’s decision to ban Trump raised alarms, including with French President Emmanuel Macron, German Prime Minister Angela Merkel, and Mexico’s President Andres Manuel Lopez Obrador. 

Buiten de Verenigde Staten veroorzaakte het besluit van Twitter om Trump te schorsen ongerustheid, onder meer bij de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse premier Angela Merkel en de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador.

Macron told an audience he didn’t “want to live in a democracy where the key decisions” were made by private players. “I want it to be decided by a law voted by your representative, or by regulation, governance, democratically discussed and approved by democratic leaders.”

Macron vertelde een publiek dat hij niet “in een democratie wilde leven waar de belangrijkste beslissingen” worden genomen door privépersonen. “Ik wil dat het wordt beslist door een wet waarvoor uw vertegenwoordiger heeft gestemd, of door regelgeving en bestuur die democratisch besproken zijn en goedgekeurd door democratische leiders.”

Merkel’s spokesperson called Twitter’s decision to ban Trump from its platform “problematic” and added that the freedom of opinion is of “elementary significance.” Russian opposition leader Alexey Navalny criticized the ban as “an unacceptable act of censorship.”

De woordvoerder van Merkel noemde het besluit van Twitter om Trump van het platform te weren “problematisch” en voegde eraan toe dat de vrijheid van meningsuiting van “elementaire betekenis” is. De Russische oppositieleider Alexey Navalny bekritiseerde het verbod als “een onaanvaardbare daad van censuur”.

Whether you agree with Navalny and Macron or the executives at Twitter, we hope this latest installment of #TheTwitterFiles gave you insight into that unprecedented decision.

Of u het nu eens bent met Navalny en Macron of met de leidinggevenden van Twitter, we hopen dat deze nieuwste aflevering van #TheTwitterFiles u inzicht heeft gegeven in die unieke beslissing.

From the outset, our goal in investigating this story was to discover and document the steps leading up to the banning of Trump and to put that choice into context.

Vanaf het begin was ons doel bij het onderzoeken van dit verhaal om te ontdekken en te documenteren welke stappen leidden tot de schorsing van Trump en om die keuzes in de juiste context te plaatsen.

Ultimately, the concerns about Twitter’s efforts to censor news about Hunter Biden’s laptop, blacklist disfavored views, and ban a president aren’t about the past choices of executives in a social media company.

De zorgen over de inspanningen van Twitter om nieuws over de laptop van Hunter Biden te censureren, onwelgevallige meningen op zwarte lijsten te zetten en een president te schorsen, zijn in wezen niet om vroegere keuzes van de top van een socialemediabedrijf.

They’re about the power of a handful of people at a private company to influence the public discourse and democracy.

Dit zijn zorgen over de macht van een handjevol mensen bij een privébedrijf om het publieke debat en de democratie te beïnvloeden.

This was reported by:

Follow all of our work at The Free Press:

Deze bijdrage is tot stand gekomen met medewerking van:
@SchellenbergerMD
@IsaacGrafstein
@SnoozyWeiss
@Olivia_Reingold
@petersavodnik
@NellieBowles
Volg al ons werk bij The Free Press:
@TheFP

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.