De laatste jaren waren er steeds meer klachten over de politieke bias op Twitter. Velen klaagden over beïnvloeding van de zoekresultaten en zelfs regelrechte censuur waar vooral rechtse mensen last van zouden hebben.

Elon Musk kocht Twitter

Nadat een satirische site – the Babylon Bee – zwaar gestraft was voor een grap, besloot miljardair Elon Musk dat hij er genoeg van had. Hij kocht Twitter en beloofde dat hij er een virtueel dorpsplein van zou maken waar iedereen vrij met elkaar van gedachten zou kunnen wisselen.

Na de overname gaf Musk meerdere journalisten toegang tot het interne berichtenverkeer van Twitter zodat zij zouden kunnen onderzoeken of de klachten van de gebruikers terecht waren. Deze mensen spraken met (oud)medewerkers van Twitter en kregen stapels materiaal om te doorzoeken.

De Twitter files

De journalisten deden in lange twitterdraden verslag van hun bevindingen. Deze draden noemden zij de Twitterfiles. De twitterfiles bevatten veel fascinerend materiaal, maar ze zijn vaak lastig te lezen, en bovendien in het Engels. Omdat dit alle twittergebruikers aangaat, heb ik besloten de draden overzichtelijk te maken en in het Nederlands te vertalen.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarop van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier. Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u de eerste aflevering van de twitterfiles. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Twitterfiles 1

Gepubliceerd op 3 december 2022 door Matt Taibbi

What you’re about to read is the first installment in a series, based upon thousands of internal documents obtained by sources at Twitter. The “Twitter Files” tell an incredible story from inside one of the world’s largest and most influential social media platforms. It is a Frankensteinian tale of a human-built mechanism grown out the control of its designer.

Wat u nu gaat lezen is het eerste deel in een serie, gebaseerd op duizenden interne documenten verkregen door bronnen bij Twitter. De “Twitter Files” vertellen een ongelooflijk verhaal vanuit een van ’s werelds grootste en meest invloedrijke sociale media-platforms. Het is een Frankensteiniaans verhaal over een door mensen gebouwd mechanisme dat aan de controle van de ontwerper is ontsnapt.

Twitter in its conception was a brilliant tool for enabling instant mass communication, making a true real-time global conversation possible for the first time. In an early conception, Twitter more than lived up to its mission statement, giving people “the power to create and share ideas and information instantly, without barriers.”

Twitter was oorspronkelijk ontworpen als een briljant middel om rechtstreekse massacommunicatie mogelijk te maken, waardoor voor het eerst een direct wereldwijd gesprek mogelijk werd. In een vroeg stadium voldeed Twitter ruimschoots aan deze doelstelling, door mensen “de mogelijkheid te geven om ideeën en informatie direct te creëren en te delen, zonder barrières”.

As time progressed, however, the company was slowly forced to add those barriers. Some of the first tools for controlling speech were designed to combat the likes of spam and financial fraudsters. Slowly, over time, Twitter staff and executives began to find more and more uses for these tools. Outsiders began petitioning the company to manipulate speech as well: first a little, then more often, then constantly.

Naarmate de tijd vorderde, werd het bedrijf echter langzamerhand gedwongen om die barrières alsnog toe te voegen. Sommige van de eerste instrumenten om de gesprekken te controleren zijn ontworpen om spam en oplichters te bestrijden. Maar geleidelijk begonnen Twittermedewerkers en leidinggevenden steeds meer toepassingen voor deze instrumenten te vinden. Buitenstaanders begonnen het bedrijf te verzoeken om ook (menings)uitingen te manipuleren: eerst een beetje, daarna vaker, daarna voortdurend.

By 2020, requests from connected actors to delete tweets were routine. One executive would write to another: “More to review from the Biden team.” The reply would come back: “Handled.”

Tegen 2020 waren verzoeken van hierbij betrokken buitenstaanders om tweets te verwijderen routine. De ene leidinggevende schreef aan de andere: “Meer te beoordelen van het Biden-team.” Het antwoord was dan: “Behandeld.”

Celebrities and unknowns alike could be removed or reviewed at the behest of a political party:

Zowel beroemdheden als onbekenden konden worden verwijderd of beoordeeld in opdracht van een politieke partij:

Both parties had access to these tools. For instance, in 2020, requests from both the Trump White House and the Biden campaign were received and honored. However: This system wasn’t balanced. It was based on contacts. Because Twitter was and is overwhelmingly staffed by people of one political orientation, there were more channels, more ways to complain, open to the left (well, Democrats) than the right.

Beide partijen hadden toegang tot deze service. In 2020 werden bijvoorbeeld verzoeken van zowel het Trump-team (Republikeinen) als de Biden-campagne (Democraten) ontvangen en gehonoreerd. Maar: dit systeem was niet in balans. Het was gebaseerd op contacten. Omdat Twitter voor het overgrote deel werd en wordt bemand door mensen met dezelfde politieke oriëntatie, waren er voor links (hier de Amerikaanse Democraten) meer kanalen, meer mogelijkheden om te klagen dan voor rechts.

The resulting slant in content moderation decisions is visible in the documents you’re about to read. However, it’s also the assessment of multiple current and former high-level executives.

Okay, there was more throat-clearing about the process, but screw it, let’s jump forward.

De daaruit voortvloeiende tendens in moderatiebeslissingen van tweets is zichtbaar in de documenten die u gaat lezen. Deze tendens constateren ook meerdere huidige en voormalige leidinggevenden op hoog niveau.

Goed, er is meer te zeggen over het proces, maar laten we beginnen.

The Twitter Files, Part One: How and Why Twitter Blocked the Hunter Biden Laptop Story.

On October 14, 2020, the New York Post published BIDEN SECRET EMAILS, an expose based on the contents of Hunter Biden’s abandoned laptop:

De Twitterfiles deel 1: hoe en waarom Twitter het verhaal van Hunter Bidens laptop blokkeerde.

Op 14 oktober 2020 publiceerde de New York Post ‘BIDEN SECRET EMAILS’, een uiteenzetting gebaseerd op de inhoud van de achtergelaten laptop van Hunter Biden.

Twitter took extraordinary steps to suppress the story, removing links and posting warnings that it may be “unsafe.” They even blocked its transmission via direct message, a tool hitherto reserved for extreme cases, e.g. child pornography.

Twitter heeft buitengewone stappen ondernomen om het verhaal te onderdrukken, linkjes te verwijderen en waarschuwingen te plaatsen dat het ‘onveilig’ zou kunnen zijn. Twitter blokkeerde zelfs de verzending ervan via DM (direct bericht), een middel dat tot nu toe was gereserveerd voor extreme gevallen zoals kinderporno.

White House spokeswoman Kaleigh McEnany was locked out of her account for tweeting about the story, prompting a furious letter from Trump campaign staffer Mike Hahn, who seethed: “At least pretend to care for the next 20 days.”

De woordvoerster van het Witte Huis, Kaleigh McEnany, werd uit haar twitteraccount gesloten omdat ze over het verhaal tweette. Dit leidde tot een woedende brief van Trump-campagnestafmedewerker Mike Hahn, die uitviel: “Doe tenminste de komende 20 dagen alsof het jullie iets kan schelen.”

Tekst getoond in screenshot:

Van: Mike Hahn mhahn@donaldtrump.com
Datum: woensdag 14 oktober 2020 om 19:19 uur
Onderwerp: DRINGEND: Kayleigh Mc Enany
Aan: cstrom@twitter.com cstrom@twitter.com, Lauren Devoll ldevoll@twitter.com, Twitter Government & Politics gov@twitter.com

Kayleigh Mc Enany (@KayleighMcEnany) is uitgesloten van haar account enkel en alleen omdat ze over het verhaal van de New York Post tweette. Het enige wat ze deed, was het verhaal citeren, en berichtgeving uit de eerste hand weergeven die door andere media is gerapporteerd en niet wordt betwist door de Biden-campagne.

Ik wil graag onmiddellijk antwoord over wanneer/hoe ze haar account weer zal kunnen gebruiken.

Ik stel het ook niet op prijs dat niemand van dit team me gebeld heeft om te vertellen dat jullie nieuwsartikelen gaan censureren.

Zoals ik al zei, doe tenminste de komende 20 dagen alsof het jullie iets kan schelen.

This led public policy executive Caroline Strom to send out a polite WTF query. Several employees noted that there was tension between the comms/policy teams, who had little/less control over moderation, and the safety/trust teams:

Dit bracht beleidsmedewerker Caroline Strom ertoe een beleefde ‘Wat-krijgen-we-nu?!’-vraag te sturen. Verschillende twittermedewerkers hebben gemeld dat er spanning was tussen de comms/policy teams die weinig (of in elk geval minder) controle hadden over moderatie, en de safety/trust teams.

Tekst getoond in screenshot:

Op donderdag 15 oktober 2020 om 07:24 schreef Caroline Strom cstrom@twitter.com:

Hoi team! Kunnen jullie hier beter naar kijken?
Dank je!

Strom’s note returned the answer that the laptop story had been removed for violation of the company’s “hacked materials” policy:

Strom kreeg als antwoord dat het artikel over de laptop was verwijderd wegens schending van het beleid van het bedrijf inzake “gehackte materialen”:

Although several sources recalled hearing about a “general” warning from federal law enforcement that summer about possible foreign hacks, there’s no evidence – that I’ve seen – of any government involvement in the laptop story. In fact, that might have been the problem…

Hoewel verschillende bronnen binnen Twitter zich herinneren te hebben gehoord over een “algemene” waarschuwing van de FBI die zomer over mogelijke hacks door buitenlandse mogendheden, is er geen bewijs – dat heb ik gezien – van betrokkenheid van enige overheid bij het laptopverhaal. In feite zou dat juist het probleem kunnen zijn…

The decision was made at the highest levels of the company, but without the knowledge of CEO Jack Dorsey, with former head of legal, policy and trust Vijaya Gadde playing a key role. “They just freelanced it,” is how one former employee characterized the decision. “Hacking was the excuse, but within a few hours, pretty much everyone realized that wasn’t going to hold. But no one had the guts to reverse it.”

De beslissing werd genomen op het hoogste niveau van Twitter, maar zonder medeweten van algemeen directeur Jack Dorsey, waarbij voormalig hoofd juridische zaken (legal, policy and trust) Vijaya Gadde een sleutelrol speelde. “Ze hebben gewoon maar wat gedaan,” typeerde een voormalige werknemer de beslissing. “Hacken was het excuus, maar binnen een paar uur besefte vrijwel iedereen dat dit niet zou standhouden. Maar niemand had het lef om het terug te draaien.”

You can see the confusion in the following lengthy exchange, which ends up including Gadde and former Trust and safety chief Yoel Roth. Comms official Trenton Kennedy writes, “I’m struggling to understand the policy basis for marking this as unsafe”:

Je kunt de verwarring zien in de volgende langdurige uitwisseling, waar ook Gadde en voormalig hoofd veiligheid (Trust and safety) Yoel Roth in betrokken raakten. Communicatie-medewerker Trenton Kennedy schreef: “Ik heb moeite om te begrijpen op basis van welk beleid dit als onveilig gemarkeerd zou moeten worden”.

Tekst getoond in screenshot:

2020-10-14 NYPost Hunter Biden Laptop-artikel – VERTROUWELIJK
onze teams blijven onderzoeken wat de bron is van het materiaal in dit artikel.

Trenton Kennedy:
Ik heb moeite om te begrijpen op basis van welk beleid dit als onveilig gemarkeerd zou moeten worden. En ik denk dat het beste argument om dit extern uit te leggen zou zijn, dat we afwachten of dit verhaal gebaseerd is op gehackt materiaal. We zullen hierover lastige vragen krijgen als we geen solide reden hebben om de link als onveilig te markeren.

Trent Kennedy
cc: @yoel@twitter.com @rsommers@twitter.com @iplunkett@twitter.com @krosborough@twitter.com

Katie Rosborough:
Gaan we ook vergelijkbare verhalen als onveilig markeren?

https://www.foxnews.com/politics/hunter-biden-emails-senate-homeland-security-committee-investigating-hard-drive-laptop

By this point “everyone knew this was fucked,” said one former employee, but the response was essentially to err on the side of… continuing to err.

Op dit punt “wist iedereen dat we dit aan het verkloten waren,” zei een voormalige werknemer, maar de reactie hierop was aan de veilige kant blijven door… nog verder in het doolhof te verdwalen (woordspeling is onvertaalbaar).

Tekst getoond in screenshot:

Yoel Roth:
Het basisbeleid is gehackt materiaal – hoewel, zoals besproken, dit een snel veranderende situatie is waarin de feiten onduidelijk blijven. Gezien de ERNSTIGE risico’s hier en de lessen van 2016, zullen we uit voorzichtigheid een waarschuwing toevoegen en voorkomen dat deze inhoud wordt versterkt.

Vijaya Gadde:
Wat is de waarschuwing die zal verschijnen?

Yoel Roth:
Nieuw
Als je op de link klikt, zie je het algemene ‘onveilige URL’-bericht (verwijst naar spam, computervirussen en schendingen van de Twitter-regels) – niet ideaal, maar het is het enige dat we hebben.

Ian Plunkett:
Nieuw
Wat we ook doen in de communicatie (Jack gaat nog voor de hoorzitting meteen beschuldigd worden van partijdigheid), laten we duidelijk maken dat we dit proactief maar voorzichtig interpreteren in het kader van ons beleid inzake gehackte materialen, en de link toestaan met een waarschuwing en stevige onderdrukking van verspreiding.

Former VP of Global Comms Brandon Borrman asks, “Can we truthfully claim that this is part of the policy?”

De toenmalige adjunctdirecteur van de afdeling Global Comms, Brandon Borrman, vroeg: “Kunnen we naar waarheid beweren dat dit deel uitmaakt van het beleid?”

Tekst getoond in screenshot:

Brandon Borman
Nieuw
Wat Ian’s punt betreft, kunnen we naar waarheid beweren dat dit deel uitmaakt van het beleid? d.w.z. Als onderdeel van onze aanpak van mogelijk gehackt materiaal, beperken we de zichtbaarheid van gerelateerde verhalen op Twitter terwijl ons onderzoek gaande is.

To which former Deputy General Counsel Jim Baker again seems to advise staying the non-course, because “caution is warranted”:

Waarop toenmalig plaatsvervangend algemeen raadsman Jim Baker opnieuw lijkt te adviseren om deze ‘niet-koers’ vol te houden, omdat “voorzichtigheid geboden is”:

Tekst getoond in screenshot:

Jim Baker
Nieuw
[VERTROUWELIJK]
Ik sta achter de conclusie dat we meer feiten nodig hebben om te beoordelen of het materiaal gehackt is. In dit stadium is het echter redelijk voor ons om aan te nemen dat dit mogelijk het geval was en dat voorzichtigheid geboden is. Er zijn enkele feiten die erop wijzen dat de materialen mogelijk zijn gehackt, terwijl er andere zijn die erop wijzen dat de computer is achtergelaten en/of dat de eigenaar ermee heeft ingestemd dat de reparatiewerkplaats er voor ten minste bepaalde doeleinden toegang toe heeft. We hebben gewoon meer informatie nodig.

A fundamental problem with tech companies and content moderation: many people in charge of speech know/care little about speech, and have to be told the basics by outsiders. To wit: In one humorous exchange on day 1, Democratic congressman Ro Khanna reaches out to Gadde to gently suggest she hop on the phone to talk about the “backlash re speech.” Khanna was the only Democratic official I could find in the files who expressed concern.

Een fundamenteel probleem met technologiebedrijven en inhoudsmoderatie: veel mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van uitingen op hun platform hebben weinig besef van wat vrijheid van meningsuiting inhoudt, en moeten de uitgangspunten horen van buitenstaanders. Ter illustratie: in een komische uitwisseling op diezelfde dag neemt democratisch congreslid Ro Khanna contact op met Gadde met de vriendelijke suggestie dat ze even belt om te praten over de ‘impact op vrije meningsuiting’. Khanna was de enige hoge Democraat die ik in de dossiers kon vinden die zijn bezorgdheid uitsprak.

Tekst getoond in screenshot:

Op woensdag 14 oktober 2020 om 18:21 schreef Ro Khanna rokhanna1@gmail.com:

Dit veroorzaakt enorme opschudding in het congress (Hill = het congress) over de vrije meningsuiting. Graag even bespreken als je wilt.

Het beste, Ro

Gadde replies quickly, immediately diving into the weeds of Twitter policy, unaware Khanna is more worried about the Bill of Rights:

Gadde antwoordt snel en duikt onmiddellijk in de details van het Twitter-beleid, zonder te beseffen dat Khanna zich meer zorgen maakt over de kern van de grondwet van de VS:

Tekst getoond in screenshot:

Hallo congreslid Khanna,
Bedankt voor de mail en we waarderen het dat u ons op de hoogte houdt. We hebben eerder vanavond een twitterdraad geplaatst om uit te leggen hoe ons beleid werkt met betrekking tot het plaatsen van privé-informatie en het rechtstreeks linken naar gehackt materiaal. Het twitteraccount van de woordvoerster van het Witte Huis is niet permanent geschorst – we hebben haar verzocht de tweet te verwijderen die materiaal bevat dat in strijd is met onze regels, en haar account is beperkt totdat ze hieraan voldoet.
Als het nuttig is, ben ik graag bereid even te bellen. Mijn team in Washington DC (Jessica en Lauren) weet ervan en is ook beschikbaar om dit te bespreken.
Bedankt,
Vijaya

Khanna tries to reroute the conversation to the First Amendment, mention of which is generally hard to find in the files:

Khanna probeert het gesprek terug te leiden naar het Eerste Amendement (van de Amerikaanse Grondwet, over het recht op vrijheid van meningsuiting) waarnaar over het algemeen nauwelijks verwijzingen te vinden zijn in de dossiers.

Tekst getoond in screenshot:

Van Ro Khanna aan Vijaya Gadde:
Ik hoop dat het goed met je gaat Vijaya! Maar dit lijkt een schending van de principes van het eerste amendement. Als er een hack is van geheime informatie of andere informatie die een ernstige oorlogsmisdaad aan het licht kan brengen en de NYT (New York Times) zou deze publiceren, dan denk ik dat de NYT dat recht zou moeten hebben. Een journalist mag niet verantwoordelijk worden gehouden voor de illegale acties van de bron, tenzij de journalist actief heeft bijgedragen aan de hack. Dus het beperken van de verspreiding van dat materiaal, vooral met betrekking tot een presidentskandidaat, lijkt niet in overeenstemming met de principes van NYT v Sullivan*. Ik zeg dit als overtuigde aanhanger van Biden en ik geloof oprecht dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Maar het verhaal gaat nu meer over censuur dan over relatief onschuldige e-mails, en het is een groter probleem geworden dan het anders zou zijn geweest.
Het leidt nu ook tot serieuze pogingen om sectie 230** in te perken – waarvan een deel een vergissing zou zijn geweest.
Ik vind dat Twitter zelf zou moeten bepalen wat het aanbeveelt, en jullie beleid tegen QAnon-groepen is helemaal goed. Het is een lastige afweging.
Maar in het heetst van de strijd van een presidentiële campagne lijkt het beperken van de verspreiding van krantenartikelen (zelfs als de NY Post uiterst rechts is) meer terugslag te veroorzaken dan goed te doen.
Houd deze communicatie a.u.b. tussen ons en Jack, en het is niet nodig om het team hiervan op de hoogte te houden.
Ik wilde alleen even meedenken.

*verwijzing naar een juridisch precedent

** Sectie 230 (Amerikaanse wet) stelt dat social media platforms niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van geplaatste bijdragen

Within a day, head of Public Policy Lauren Culbertson receives a ghastly letter/report from Carl Szabo of the research firm NetChoice, which had already polled 12 members of congress – 9 Rs and 3 Democrats, from “the House Judiciary Committee to Rep. Judy Chu’s office.”

Binnen een dag ontvangt hoofd Public Policy Lauren Culbertson een schokkende brief (rapport) van Carl Szabo van het onderzoeksbureau NetChoice, dat al twaalf congresleden had ondervraagd – negen Republikeinen en drie Democraten, van “the House Judiciary Committee tot het kantoor van congreslid Judy Chu.”

Tekst getoond in screenshot:

Van Carl M.Szabo aan Lauren Culbertson:

Lauren,
Gisteren had Chris Marchese van NetChoice een informele ontmoeting met negen Republikeinse en drie Democratische stafleden om informatie te verzamelen over Facebook en Twitter en het verhaal van de NY Post. De stafleden zijn van de House Judiciary Committee tot het kantoor van congreslid Judy Chu.

NetChoice lets Twitter know a “blood bath” awaits in upcoming Hill hearings, with members saying it’s a “tipping point,” complaining tech has “grown so big that they can’t even regulate themselves, so government may need to intervene.”

NetChoice laat Twitter weten dat er een “bloedbad” wacht in de aanstaande hoorzittingen van het congres, waarbij congresleden zeggen dat het een “omslagpunt” is en klagen dat de techreuzen “zo groot zijn geworden dat ze zichzelf niet eens kunnen reguleren, dus dat de overheid mogelijk moet ingrijpen.”

Tekst getoond in screenshot:

Snelle indruk van wat speelt op hoog niveau: elke Republikein zei: “Dit is een omslagpunt. Het is gewoon te veel.” En zowel de Democraten als de Republikeinen waren boos.

Szabo reports to Twitter that some Hill figures are characterizing the laptop story as “tech’s Access Hollywood moment”:

Szabo meldt aan Twitter dat sommigen op Capitol Hill het laptopverhaal typeren als “tech’s Access Hollywood-moment” (verwijzing naar het ‘grab her by the pussy’ schandaal van Trump tijdens zijn campagne in 2016).

Tekst getoond in screenshot:

Op de vraag hoe erg deze situatie was, zei een staflid: “Het is het Access Hollywood-moment van de Techreuzen en er is geen Hillary om zich achter te verschuilen.” Anderen waren botter: “Tech zit in de puree, en terecht.”

Twitter files continued: “THE FIRST AMENDMENT ISN’T ABSOLUTE”
Szabo’s letter contains chilling passages relaying Democratic lawmakers’ attitudes. They want “more” moderation, and as for the Bill of Rights, it’s “not absolute”

Twitter files vervolg: “HET EERSTE AMENDMENT IS NIET ABSOLUUT”
De brief van Szabo bevat huiveringwekkende passages over de houding van (wetgevende) Democraten. Ze willen “meer” moderatie, en wat betreft de kern van de Bill of Rights: die is “niet absoluut”.

Tekst getoond in screenshot:

De Democraten klaagden intussen dat de social media platforms onbekwaam zijn: ze laten conservatieven de zaken vertroebelen en laten de Biden-campagne corrupt lijken, ook al is Biden onschuldig. Ze brachten dit in verband met het e-mailschandaal van Hillary Clinton: ze deed niets verkeerd, maar omdat de pers het verhaal niet los wilde laten, werd het een buitenproportioneel schandaal. Volgens hen doen social media platforms hetzelfde: ze modereren niet genoeg schadelijke inhoud, dus als ze dat doen – zoals gisteren – wordt het nieuws. Als de platforms meer modereerden, zouden conservatieven er niet eens aan denken om social media te gebruiken voor desinformatie en dergelijke.

De Democraten waren het erover eens: social media platforms moeten meer modereren omdat ze nu de democratie corrumperen en alle ‘waarheid’ relatief maken. Op de vraag hoe de regering daarop – in overeenstemming met het Eerste Amendement – zou kunnen aandringen, brachten ze daar tegenin: “het Eerste Amendement is niet absoluut.”

The problem with the “hacked materials” ruling, several sources said, was that this normally required an official/law enforcement finding of a hack. But such a finding never appears throughout what one executive describes as a “whirlwind” 24-hour, company-wide mess.

Het probleem met de uitspraak over gehackt materiaal, zeiden verschillende bronnen, was dat hiervoor normaal gesproken een officiële vaststelling (justitieel) van een hack nodig was. Maar zo’n vaststelling komt nooit voor gedurende deze “wervelwindachtige” 24 uur bedrijfsbrede puinhoop, zoals een leidinggevende het omschrijft.

Tekst getoond in screenshot:

hallo uilen,

Zoals jullie waarschijnlijk weten, reageerde Twitter gisteren op tweets met betrekking tot twee NY Post-artikelen die werden getweet, en die naar verluidt foto’s en screenshots bevatten van e-mails van een laptop die naar verluidt toebehoorde aan Hunter Biden, de zoon van presidentskandidaat Joe Biden. Onze teams hebben vastgesteld dat dit beeldmateriaal onder ons beleid inzake gehackte materialen valt. Daarnaast was dit het delen van persoonlijke informatie, dus werden er maatregelen genomen. Zoals u wellicht weet, is dit beleid om snel schade te beperken in 2018 gelanceerd op basis van hack- en lekscenario’s die uit de verkiezingen van 2016 voortkwamen.

Verschillende vooraanstaande accounts, waaronder mediakanalen, werden getroffen door deze beslissing en de daaruit voortkomende maatregelen. Helaas kan de bewoording van de waarschuwing voor verwarring hebben gezorgd (die gaf aan dat de links spam of onveilig waren). Daarom heeft Twitter Safety de redenering hierachter in een twitterdraad uitgelegd.

Vanmorgen tweette de NY Post extra links naar artikelen met foto’s en screenshots van e-mails die we ook van waarschuwingen hebben voorzien. De teams besloten dat een tweet van de Trump-campagne die eerder voor actie was aangemerkt omdat deze PPI (privé of persoonlijke informatie) bevatte, niet zou worden aangepakt wanneer deze werd geretweet zonder dat de PPI was geblurd.

Ik weet dat jullie waarschijnlijk vragen hebben, en dat jullie waarschijnlijk ook veel vragen krijgen van belanghebbenden – de overheid, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld, enz. De afgelopen 24 uur was zeker een wervelwind met veel wendingen en onzekerheid, en we verwachten dat de storm rond deze kwestie de komende dagen nog niet zal gaan liggen. Dus allemaal bedankt voor jullie geduld.

It’s been a whirlwind 96 hours for me, too. There is much more to come, including answers to questions about issues like shadow-banning, boosting, follower counts, the fate of various individual accounts, and more. These issues are not limited to the political right.

Good night, everyone. Thanks to all those who picked up the phone in the last few days.

Het was ook een wervelwind van 96 uur voor mij. Er komt nog veel meer, waaronder antwoorden op vragen over zaken als schaduwbanning, boosting, het aantal volgers, het lot van verschillende individuele accounts en meer. Deze kwesties zijn niet beperkt tot politiek rechts.

Goede nacht iedereen. Dank aan iedereen die de afgelopen dagen de telefoon oppakte.

Twitter files supplemental published December 6, 2022

On Friday, the first installment of the Twitter files was published here. We expected to publish more over the weekend. Many wondered why there was a delay. We can now tell you part of the reason why. On Tuesday, Twitter Deputy General Counsel (and former FBI General Counsel) Jim Baker was fired. Among the reasons? Vetting the first batch of “Twitter Files” – without knowledge of new management.

Twitterfiles aanvulling gepubliceerd op 6 december 2022

Vrijdag is hier de eerste aflevering van de Twitterfiles gepubliceerd; we hadden verwacht in het weekend meer te publiceren. Velen vroegen zich af waarom er vertraging was. We kunnen u nu gedeeltelijk vertellen waarom. Dinsdag werd plaatsvervangend algemeen raadsman van Twitter (en voormalig algemeen raadsman van de FBI) Jim Baker ontslagen. Waarom? Onder andere vanwege het controleren van de eerste lading “Twitterfiles” – zonder dat de nieuwe Twitterleiding hiervan op de hoogte was.

The process for producing the “Twitter Files” involved delivery to two journalists (Bari Weiss and me) via a lawyer close to new management. However, after the initial batch, things became complicated. 

Het proces voor het produceren van de “Twitterfiles” omvatte levering aan twee journalisten (Bari Weiss en ik) via een advocaat die dicht bij het nieuwe management stond. Na de eerste lading werd het echter ingewikkeld.

Over the weekend, while we both dealt with obstacles to new searches, it was @bariweiss who discovered that the person in charge of releasing the files was someone named Jim. When she called to ask “Jim’s” last name, the answer came back: “Jim Baker.”
“My jaw hit the floor,” says Weiss.

Tijdens het weekend, terwijl we allebei te maken hadden met obstakels voor nieuwe zoekopdrachten, was het @bariweiss die ontdekte dat de persoon die verantwoordelijk was voor het vrijgeven van de bestanden iemand was die Jim heette. Toen ze belde om de achternaam van “Jim” te vragen, kwam het antwoord terug: “Jim Baker.”
“Mijn mond viel open”, zegt Weiss.

The first batch of files both reporters received was marked, “Spectra Baker Emails.”

De eerste reeks bestanden die beide verslaggevers ontvingen, was gemarkeerd als ‘Spectra Baker Emails’.

Baker is a controversial figure. He has been something of a Zelig of FBI controversies dating back to 2016, from the Steele Dossier to the Alfa-Server mess. He resigned in 2018 after an investigation into leaks to the press. The news that Baker was reviewing the “Twitter files” surprised everyone involved, to say the least.

Baker is een controversieel figuur. Hij is een soort Zelig geweest van FBI-controverses die teruggaan tot 2016, van het Steele Dossier tot de Alfa-Server-puinhoop. Hij nam ontslag in 2018 na een onderzoek naar zijn lekken naar de pers. Het nieuws dat Baker degene was die de “Twitterfiles” beoordeelde, was voor alle betrokken op zijn zachtst gezegd een verrassing.

New Twitter chief Elon Musk acted quickly to “exit” Baker Tuesday. Reporters resumed searches through Twitter Files material – a lot of it – today. The next installment of “The Twitter Files” will appear . Stay tuned.

De nieuwe Twitter-chef Elon Musk handelde snel en Baker “vertrok” dinsdag. Verslaggevers hervatten vandaag het doorzoeken van Twitter Files-materiaal – veel ervan. De volgende aflevering van “The Twitter Files” zal binnenkort verschijnen. Hou ons in de gaten.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.