Dit is de negende aflevering van de TwitterFiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er zoveel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzichtspagina gemaakt waarop van alle afleveringen en opiniestukken korte samenvattingen staan met linkjes: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien het ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin op alfabetische volgorde de onbekende begrippen staan met een korte uitleg. Beide pagina’s worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de negende aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TWITTERFILES 9

Gepubliceerd op 24 december 2022 door Matt Taibbi 

THREAD: The Twitter Files #9 TWITTER AND “OTHER GOVERNMENT AGENCIES”

DRAAD: De Twitterfiles 9 – TWITTER EN “ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN”

After weeks of “Twitter Files” reports detailing close coordination between the FBI and Twitter in moderating social media content, the Bureau issued a statement Wednesday.
Na weken van “Twitter Files” waarin de nauwe coördinatie wordt beschreven tussen de FBI en Twitter bij het modereren van sociale media-inhoud, heeft het Bureau woensdag een verklaring afgegeven.
It didn’t refute allegations. Instead, it decried “conspiracy theorists” publishing “misinformation,” whose “sole aim” is to “discredit the agency.”
Het weerlegde de beschuldigingen niet. In plaats daarvan hekelde het “complottheoretici” die “desinformatie” publiceerden, wiens “enige doel” is om “het bureau in diskrediet te brengen”.
Tekst in screenshot:
De mannen en vrouwen van de FBI werken elke dag om het Amerikaanse publiek te beschermen… Daarom is het jammer dat complottheoretici en anderen het Amerikaanse publiek voeden met desinformatie met als enig doel het bureau in diskrediet te brengen.
They must think us unambitious, if our “sole aim” is to discredit the FBI. After all, a whole range of government agencies discredit themselves in the #TwitterFiles. Why stop with one?
Ze moeten wel denken dat we niet ambitieus zijn als ons ‘enige doel’ zou zijn om de FBI in diskrediet te brengen. Een hele reeks overheidsinstanties brengt zichzelf immers in diskrediet in de #TwitterFiles. Waarom stoppen met één?
The files show the FBI acting as doorman to a vast program of social media surveillance and censorship, encompassing agencies across the federal government – from the State Department to the Pentagon to the CIA.

Uit de Twitterfiles blijkt dat de FBI optreedt als doorgeefluik van een uitgebreid programma van toezicht en censuur op sociale media, waarbij organisaties van de hele federale overheid betrokken zijn – van het Ministerie van Binnenlandse Zaken tot het Pentagon tot de CIA.

The operation is far bigger than the reported 80 members of the Foreign Influence Task Force (FITF), which also facilitates requests from a wide array of smaller actors – from local cops to media to state governments.
De operatie is veel omvangrijker dan de bekende 80 leden van de Foreign Influence Task Force (FITF), die ook verzoeken van allerlei kleinere actoren mogelijk maakt – van lokale politiemensen tot media tot deelstaatregeringen.
Twitter had so much contact with so many agencies that executives lost track. Is today the DOD, and tomorrow the FBI? Is it the weekly call, or the monthly meeting? It was dizzying.

Twitter had zoveel contacten met zoveel bureaus dat leidinggevenden het overzicht verloren. Is vandaag de DoD (ministerie van Defensie) en morgen FBI? Is het de wekelijkse belafspraak of de maandelijkse vergadering? Het was duizelingwekkend.

Tekst in screenshot:
Zou het mogelijk zijn om xxx en yyy toe te voegen aan de uitnodiging voor de maandelijkse USG/branche*-oproep?
Bedankt!
Yoel

*USG = Amerikaanse overheid

Tekst in screenshot:
Voor DOD? Nee, dat is een andere groep. Zal daar zo meteen op antwoorden.
in antwoord op
Yoel, ben jij bij het vooroverleg met xxx en yyy
Bedankt!

A chief end result was that thousands of official “reports” flowed to Twitter from all over, through the FITF and the FBI’s San Francisco field office.
Het effect was dat duizenden officiële “rapporten” van overal naar Twitter stroomden, via de FITF en het kantoor van de FBI in San Francisco.
On June 29th, 2020, San Francisco FBI agent Elvis Chan wrote to pair of Twitter execs asking if he could invite an “OGA” to an upcoming conference:
Op 29 juni 2020 mailde FBI-agent Elvis Chan uit San Francisco een paar Twitter-managers met de vraag of hij een “OGA” mocht uitnodigen voor een aanstaande conferentie:

Tekst in sceenshot:

Van: Chan, Elvis M. (SF) (FBI):
Stacia/xxx — ik wilde nog vragen of ik deze uitnodiging kan doorsturen naar een OGA? Met name de mensen van de ex-werkgever van yyy informeerden. Hoop dat alles goed gaat. Bedankt!
Groeten,
Elvis M. Chan
Toezichthoudende speciaal agent

OGA, or “Other Government Organization,” can be a euphemism for CIA, according to multiple former intelligence officials and contractors. Chuckles one: “They think it’s mysterious, but it’s just conspicuous.”

Volgens voormalige inlichtingenfunctionarissen en aannemers kan OGA, of ‘Andere Overheidsorganisatie’, een eufemisme zijn voor CIA. Eentje grinnikt: “Ze denken dat het mysterieus is, maar het is gewoon opzichtig.”

“Other Government Agency (the place where I worked for 27 years),” says retired CIA officer Ray McGovern.
“Andere overheidsinstelling (die waar ik 27 jaar heb gewerkt)”, zegt de gepensioneerde CIA-officier Ray McGovern.
It was an open secret at Twitter that one of its executives was ex-CIA, which is why Chan referred to that executive’s “former employer.”
Het was een publiek geheim op Twitter dat één van de leidinggevenden ex-CIA was, en daarom verwees Chan naar de ‘voormalige werkgever’ van die leidinggevende.
The first Twitter executive abandoned any pretense to stealth and emailed that the employee “used to work for the CIA, so that is Elvis’s question.”

De eerste Twitter-manager liet elke pretentie van heimelijkheid varen en e-mailde dat de medewerker “vroeger voor de CIA werkte, dus dat is de vraag van Elvis.”

Tekst in screenshot:

Xxx: Stacia, ik ben hier niet bij betrokken. Ik laat het aan jou over om te reageren. Yyy werkte vroeger voor de CIA, dus dat is de vraag van Elvis.

Senior legal executive Stacia Cardille, whose alertness stood out among Twitter leaders, replied, “I know” and “I thought my silence was understood.”
Senior juridisch manager Stacia Cardille, wiens alertheid opviel onder Twitter-leiders, antwoordde: “Ik weet het” en “Ik dacht dat mijn stilzwijgen werd begrepen.”

Tekst in screenshot:

Stacia Cardille: Ik weet het. Ik zal kijken of het publiekelijk bekend is en dan zal ik hem dat vertellen. (ik dacht dat mijn stilzwijgen werd begrepen.)

Cardille then passes on conference details to recently-hired ex-FBI lawyer Jim Baker.
Cardille geeft vervolgens conferentiegegevens door aan de onlangs ingehuurde ex-FBI-advocaat Jim Baker.

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille
Betreft: Fwd: (informeren) Info Ops-conferentie met Carnegie
Aan: Jim Baker
Morgen een Sunlight-conferentie. Je hoeft hier niet bij te zijn. Carnegie doet het zware werk. Ik heb aangeboden om Nick en Yoel te helpen, maar het zijn geen academische papers om te beoordelen of zoiets. Ik was ook betrokken bij de afbakening van het gezamenlijke project.
Ik heb de FBI uitgenodigd en ik denk dat de CIA ook virtueel aanwezig zal zijn.
Laat me weten als je vragen hebt.
Bedankt,
Stacia

“I invited the FBI and the CIA virtually will attend too,” Cardille says to Baker, adding pointedly: “No need for you to attend.”
“Ik heb de FBI uitgenodigd en de CIA zal virtueel ook aanwezig zijn”, zegt Cardille tegen Baker, en voegt er nadrukkelijk aan toe: “Je hoeft niet aanwezig te zijn.”
The government was in constant contact not just with Twitter but with virtually every major tech firm.
De overheid stond continu in contact met niet alleen Twitter, maar met vrijwel elk groot technologiebedrijf.
These included Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit, even Pinterest, and many others. Industry players also held regular meetings without government.

Hierbij waren Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit, zelfs Pinterest en vele anderen. Spelers uit de branche hielden ook regelmatig vergaderingen zonder overheid.

One of the most common forums was a regular meeting of the multi-agency Foreign Influence Task Force (FITF), attended by spates of executives, FBI personnel, and – nearly always – one or two attendees marked “OGA.”

Een van de meest voorkomende fora was een periodieke bijeenkomst van de Foreign Influence Task Force (FITF), die werd bijgewoond door hordes leidinggevenden, FBI-personeel en – bijna altijd – een of twee aanwezigen met de aanduiding “OGA”.

Telt u zelf maar in deze screenshot:

4 Twittermedewerkers
2 OGA (CIA)
27 FBI

The FITF meeting agendas virtually always included, at or near the beginning, an “OGA briefing,” usually about foreign matters (hold that thought).

De FITF-vergaderingsagenda’s bevatten aan het begin of vlak daarna vrijwel altijd een “OGA-briefing”, meestal over buitenlandse kwesties (houd die gedachte vast).

Hieronder screenshots van verschillende agenda’s met OGA-briefings.

Despite its official remit being “Foreign Influence,” the FITF and the SF FBI office became conduit for mountains of domestic moderation requests, from state governments, even local police:

Ondanks dat de officiële opdracht van FITF en het San Francisco FBI-kantoor “Buitenlandse Beïnvloeding” was, werden ze doorgeefluik voor bergen binnenlandse moderatieverzoeken, van deelstaatregeringen en zelfs van de lokale politie:

Tekst in sceenshot:

Van: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
Ondewerp: Introductie van MPD
Aan: Stacia Cardille, Cc: xxx & 1 meer
Hallo Stacia,
FBI Minneapolis verzocht mij jou in contact te brengen met luitenant Hoff over enkele recente activiteiten die ik hieronder heb weergegeven. Ik laat het verder aan jullie over.
Bedankt.
https://twitter.com/TCparkresponder/status/1324418480460820480
https://twitter.com/TCparkresponder/status/1324402105063370753
Luitenant Jon Hoff – Strategisch Informatiecentrum, politie van Minneapolis
25 37th Ave NO. – Minneapolis, MN 55421
Groeten,
Elvis

Many requests arrived via Teleporter, a one-way platform in which many communications were timed to vanish:

Veel verzoeken kwamen binnen via Teleporter, een eenrichtingsplatform waarop veel communicatie slechts voor beperkte tijd beschikbaar was:

Tekst in screenshot:
TELEPORTER DOWNLOAD TOEGANG
Je hebt downloadtoegang gekregen tot Teleporter.
De link(s) zijn geldig tot do 05 nov 2020 04:18 UTC
FBI San Francisco Election EOC dreigingsinformatie
Downloaden

Especially as the election approached in 2020, the FITF/FBI overwhelmed Twitter with requests, sending lists of hundreds of problem accounts:

Vooral toen de verkiezingen van 2020 naderden, overspoelde de FITF/FBI Twitter met verzoeken en stuurde lijsten met honderden probleemaccounts:

Tekst in screenshot:

Van: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
Onderwerp: Re: Het artikel en de namen die zijn gekoppeld aan het NYO Twitter-verzoek
To: xxx, Stacia Cardille Cc: & nog 4 andere
Twitter-mensen,
Willen jullie kijken naar onderstaande lijst vanuit onze FITF-Global Unit en ons laten weten wat jullie denken? Bedankt!
Elvis

Tekst in screenshot:

<lijst van Twitter accounts, alleen eerste gedeelte van gebruikers accounts zichtbaar.>

Tekst in screenshot:

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Stacia Cardille
Onderwerp: FBI-rapport over mogelijke inbreukmakende inhoud
Datum: 3 november 2020 om PM PST
Cc: Amerikaanse verkiezingen opschalingen @Twitter
Het San Francisco noodoperatiecentrum van de FBI heeft ons het bijgevoegde rapport van 207 tweets gestuurd, waarvan zij denken dat ze in strijd zijn met ons beleid.
Spreadsheet bijgevoegd.
Bedankt,
Stacia

Email after email came from the San Francisco office heading into the election, often adorned with an Excel attachment:
E-mail na e-mail kwam van het kantoor in San Francisco op weg naar de verkiezingen, vaak voorzien van een Excel-bijlage:

Tekst in screenshot:

Hoi Stacia,
FBI Baltimore vond deze Twitter-accounts en tweets die misleidende informatie lijken te verstrekken over tijd, plaats of manier van stemmen in de komende verkiezingen. We denken dat deze mogelijk in strijd zijn met jullie servicevoorwaarden en willen deze onder jullie aandacht brengen. We stellen jullie feedback hierover op prijs. Bedankt!
Groeten,

Elvis

<Excel bijlage>

 

 

There were so many government requests, Twitter employees had to improvise a system for prioritizing/triaging them:

Er waren zoveel overheidsverzoeken dat Twitter-medewerkers een systeem moesten improviseren om ze te rangschikken.

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille
Onderwerp: Geef prioriteit aan verkiezingsopschalingen.
To: xxx & nog 4
Hallo, ik hoop dat het jullie goed gaat. Deze mail gaat over verkiezingsgerelateerde opschaling. Zoals jullie weten, worden met de introductie van de Uniforme Opschalings Tool en de afschaffing van de go/verkiezingsopschalingen, alle verkiezingsgerelateerde verzoeken rechtstreeks ter beoordeling naar GETSupport gestuurd.
We hebben wat problemen met de achterstand die invloed heeft op onze verkiezingsinspanningen. De mensen in deze e-mail vertegenwoordigen de teams van D.C. Publiek Beleid, Juridische Zaken en Communicatie, die aan verkiezingen werken. Over het algemeen zijn wij degenen die content met hoge prioriteit opschalen, of het nu gaat om spraakmakende zaken of om zaken die rechtstreeks afkomstig zijn van overheidspartners. Met name Publiek Beleid en ik schalen rapporten op van de FBI, het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid en verkiezingsfunctionarissen van de staten en van het Verkiezingsintegriteit Project geleid door Alex Stamos. Communicatie schaalt veel content op die verband houdt met persvragen over verkiezingskwesties.
Is er een manier waarop we een regeling kunnen treffen om prioriteit te geven aan de rapporten die we opschalen, vooral in het licht van de uitfasering van go/opschalingen? Hoewel elke #Tweep wordt gewaardeerd, denk ik dat onze rapporten waarschijnlijk de meest geloofwaardige en meest urgente zijn, in ieder geval voor de komende week.
Ik stel alle hulp of begeleiding die jullie kunnen bieden zeer op prijs.
Bedankt,
Stacia

The FBI was clearly tailoring searches to Twitter’s policies. FBI complaints were almost always depicted somewhere as a “possible terms of service violation,” even in the subject line:
De FBI stemde zoekopdrachten duidelijk af op het Twitter-beleid. FBI-klachten werden bijna altijd afgeschilderd als een “mogelijke schending van de servicevoorwaarden”, zelfs in de onderwerpregel:

Tekst in screenshot:

Van: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
FW: mogelijke schending van de servicevoorwaarden – Twitter

Twitter executives noticed the FBI appeared to be assigning personnel to look for Twitter violations.

Twitter-managers merkten dat de FBI personeel leek aan te stellen om te zoeken naar Twitter-schendingen.

“They have some folks in the Baltimore field office and at HQ that are just doing keyword searches for violations. This is probably the 10th request I have dealt with in the last 5 days,” remarked Cardille.
“Ze hebben een paar mensen in het kantoor in Baltimore en op het hoofdkwartier die gewoon op trefwoorden zoeken naar overtredingen. Dit is waarschijnlijk het 10e verzoek dat ik in de afgelopen 5 dagen heb behandeld”, merkte Cardille op.

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille
Onderwerp: Re: FBI Report van Mogelijke Beleidsschendende Content
Aan: Jim Baker
Ze hebben een paar mensen in het kantoor in Baltimore en op het hoofdkantoor die alleen maar met trefwoorden naar overtredingen zoeken. Dit is waarschijnlijk het 10e verzoek dat ik in de afgelopen 5 dagen heb behandeld, maar gewoonlijk doe ik er niet zo’n enorme verdeling bij omdat er niet echt zo’n zichtbaarheid nodig was. Laat me weten als je nog andere vragen hebt.
Bedankt,
Stacia

Even ex-FBI lawyer Jim Baker agreed: “Odd that they are searching for violations of our policies.”
Zelfs ex-FBI-advocaat Jim Baker was het ermee eens: “Vreemd dat zij zoeken naar schendingen van ons beleid.”

Tekst in screenshot:

Van: Jim Baker
Betreft: FBI-rapport over mogelijke inbreukmakende inhoud
Aan: Stacia Cardille
Maar ook vreemd dat ze op zoek zijn naar schendingen van ons beleid.

The New York FBI office even sent requests for the “user IDs and handles” of a long list of accounts named in a Daily Beast article. Senior executives say they are “supportive” and “completely comfortable” doing so.

Het FBI-kantoor in New York stuurde zelfs verzoeken om de “gebruikers-ID’s en handles” te ontvangen van een lange lijst accounts genoemd in een Daily Beast-artikel. Senior managers zeggen dat ze “ondersteunend” en “helemaal comfortabel” zijn om dit te doen.

Tekst in screenshot:

Van: xxx
Verzonden: maandag 20 juli 2020 11.00 uur
Aan: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
Onderwerp: het artikel en de namen die zijn gekoppeld aan het NYO Twitter-verzoek
Elvis,
Het Daily Beast-artikel en de bijbehorende namen.
https://www.thedailybeast.com/right-wing-media-outlets-duped-by-a-middle-east-propaganda-campaign 

Tekst in sceenshot:

Van: Yoel Roth
Een herhaling van onze interne discussie: zijn er bezwaren tegen het verzenden van de lijst met gebruiker-ID’s en handles? Ik heb geen bezwaar om dat te doen.

It seemed to strike no one as strange that a “Foreign Influence” task force was forwarding thousands of mostly domestic reports, along with the DHS, about the fringiest material:

Niemand leek het vreemd te vinden dat een taskforce “Buitenlandse Beïnvloeding” duizenden, voornamelijk binnenlandse rapporten doorstuurde, samen met het DHS (Department of Homeland Security) over de meest marginale berichten:

Tekst in screenshot:

HET AMERIKAANSE RAPPORT

Biden gebruikt SCORECARD en THE HAMMER om opnieuw een presidentsverkiezing te stelen– Net als Obama en Biden deden in 2012 – Het Amerikaans Rapport

Door Mary Fanning en Alan Jones | 31 oktober 2020

In februari 2009 heeft de Obama regering een krachtig supercomputersysteem gevorderd dat bekend staat als THE HAMMER. THE HAMMER bevat een exploit-applicatie bekend als SCORECARD die in staat is om verkiezingen te hacken en stemmen te stelen, volgens CIA-onderaannemer en nu klokkenluider Dennis Montgomery. die … ontwierp en bouwde […] 

“Foreign meddling” had been the ostensible justification for expanded moderation since platforms like Twitter were dragged to the Hill by the Senate in 2017:
“Buitenlandse bemoeienis” was de ogenschijnlijke rechtvaardiging voor uitgebreidere moderatie sinds platforms zoals Twitter in 2017 door de Senaat naar Capitol Hill werden gesleept:

 Tekst in screenshot:

The New York Times

Tech Media managers hebben berouw over  de verkiezingsinmenging, maar doen weinig beloften op Capitol Hill

Yet behind the scenes, Twitter executives struggled against government claims of foreign interference supposedly occurring on their platform and others:
Maar achter de schermen worstelden Twitter-managers met beweringen van de overheid over buitenlandse inmenging die zogenaamd op hun platform en anderen zouden plaatsvinden:

Tekst in screenshot:
(UE-193128) FITF-verwijzing: IRA-account op Reddit
Gemaakt: 2022-08-09
Bijgewerkt: 2022-08-15
O
pgelost: 2022-08-15
Status: Gesloten
Project: uniforme opschalingen
Beïnvloedt versie(s): Geen
Versie(s) repareren: Geen
Beveiligingsniveau: Sl RESTRICTED

The #TwitterFiles show execs under constant pressure to validate theories of foreign influence – and unable to find evidence for key assertions.

De #TwitterFiles tonen leidinggevenden die constant onder druk staan om theorieën te verifiëren over buitenlandse beïnvloeding – en die niet in staat zijn om bewijs te vinden voor de beweringen die de kern vormden.

“Found no links to Russia,” says one analyst, but suggests he could “brainstorm” to “find a stronger connection.”

“Geen banden met Rusland gevonden”, zegt een analist, maar hij suggereert dat hij zou kunnen “brainstormen” om “een sterkere relatie te vinden”.

Tekst in screenshot:

Hoi xxx
Nadat ik de accounts had bekeken en geen links naar Rusland had gevonden, vroeg ik yyy over dit ticket en dit was zijn antwoord: 
“Bedankt voor het taggen in het werkproces. Bij controle vond ik geen aanwijzingen om te vermoeden dat het account Russisch is. Zelfs de andere, aan het telefoonnummer gekoppelde, accounts vertonen geen aanwijzingen dat er een Russische connectie is. Ik heb dit via DomainTools gecontroleerd op IP-adressen, en met e-mailcontroles voor OSINT*. Echter, uit de inhoud en het narratief van het account blijkt zeker dat er sprake is van pro-Russische standpunten, en/of zou er een Russische connectie kunnen zijn.” Ik kan brainstormen met zzz en kijken of we nog dieper kunnen graven om te proberen een sterkere relatie te vinden.

*OSINT = Open Source Intelligence

“Extremely tenuous circumstantial chance of being related,” says another.

“Extreem kleine indirecte kans om gerelateerd te zijn”, zegt een ander.

Tekst in screenshot:

Hoi xxx,
Hiernaar gekeken. Ik heb geen exacte naamovereenkomsten gevonden en geen echte informatie om de reddit-account(s) te koppelen aan anderen op Twitter. Er was één account met een extreem kleine indirecte kans om gerelateerd te zijn, dat ik hierbij noteer voor het geval we er ooit op terug moeten komen (gemaakt in een vergelijkbaar tijdsbestek, RU login, verdachte Engelse naam):

“No real matches using the info,” says former Trust and Safety chief Yoel Roth in another case, noting some links were “clearly Russian,” but another was a “house rental in South Carolina?”
“Geen echte overeenkomsten met behulp van de info”, zegt voormalig Trust and Safety-chef Yoel Roth in een ander geval, waarbij hij opmerkte dat sommige links “duidelijk Russisch” waren, maar een andere was een “huurhuis in South Carolina?”

Tekst in screenshot:

Geen echte overeenkomsten met behulp van de meeste info. Het enige dat wel iets opleverde, waren de IP-adressen en accounts die hetzelfde IP-adres hebben. Zelfs toen leek het nog niet op een schending; sommige waren duidelijk Russisch, maar er zat ook een account voor een huurhuis in South Carolina bij?


Yoel Roth: niet echt iets noemenswaard. Maar er zijn 2 profielen gekoppeld aan 2 clusters die misschien interessant voor hen zijn. Beide lijken Russisch-achtige namen. Ik zou echter zelfs dat niet als een zekere aanwijzing zien, omdat het alleen gebaseerd is op IP-gegevens en ik denk dat ten minste 1 van de accounts op dit IP-adres helemaal niet gerelateerd lijkt.

In another case, Roth concludes a series of Venezuelan pro-Maduro accounts are unrelated to Russia’s Internet Research Agency, because they’re too high-volume:

In een ander geval concludeert Roth dat een reeks Venezolaanse pro-Maduro-accounts geen verband houdt met het Russische Internet Research Agency, omdat ze te veel tweets sturen:

Tekst in screenshot:

Bedankt voor je bericht. Een paar dingen n.a.v. een snelle beoordeling van de gegevens:
Enkele van de accounts waarvan de tweets in jouw lijst voorkomen, zijn niet gelinkt aan IRA/Rusland. In februari 2019 hebben we onze IRA-gekoppelde datasets opnieuw uitgebracht, met uitzondering van een aantal accounts die vanuit Venezuela opereerden. Die accounts waren tweeters met een extreem hoge productie, vaak via automatisering (op een manier die ongebruikelijk is voor veel van de andere IRA-activiteit). Het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat ze niet gekoppeld zijn aan de IRA of aan andere Russische activiteiten in welke vorm dan ook. De huidige officiële datasets die je bij ons kunt downloaden plaatsen deze accounts niet in het RU-archief, maar in een uitgave van januari 2019 van Venezolaanse activiteiten (getiteld “Venezuela (januari 2019, set 2) – 764 accounts”). Als je de unhashed* Venezuela-release downloadt, zou je moeten kunnen vergelijken en uitsluiten.
Ook zijn ten minste een paar van de tweets die ik direct heb gecontroleerd, verwijderd door de gebruikers zelf. Toen we voor het eerst onze archieven van Russische activiteiten publiceerden, hebben we aangegeven dat we tweets uitsluiten die zijn verwijderd voorafgaand aan de opschorting van het account, wat neerkomt op een afname van minder dan 1% van de tweets (voor zover we kunnen zien). We moesten dit doen vanwege wettelijke bepalingen. Maar nogmaals, het aantal tweets zou een heel klein deel van de totale RU-activiteiten moeten zijn – als jij iets anders concludeert na het uitsluiten van de Venezolaanse accounts, laat het me weten, dan kan ik verder graven.
Bedankt,
Yoel

*unhashed is een computerterm. Dit betekent dat deze bestanden niet versleuteld (encrypted) waren. MvC.

The Venezuelans “were extremely high-volume tweeters… pretty uncharacteristic of a lot of the other IRA activity,” Roth says.

De Venezolanen “waren tweeters met een extreem hoge productie… vrij ongebruikelijk voor veel van de andere IRA-activiteiten”, zegt Roth.

In a key email, news that the State Department was making a wobbly public assertion of Russian influence led an exec – the same one with the “OGA” past – to make a damning admission:

In een essentiële e-mail deed een leidinggevende – dezelfde met het “OGA”-verleden – een vernietigende bekentenis, naar aanleiding van het nieuws dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een twijfelachtige publieke bewering deed over Russische beïnvloeding.

“Due to a lack of technical evidence on our end, I’ve generally left it be, waiting for more evidence,” he says. “Our window on that is closing, given that government partners are becoming more aggressive on attribution.”

“Vanwege gebrek aan technisch bewijs aan onze kant, heb ik het over het algemeen zo gelaten, wachtend op meer bewijs”, zegt hij. “De ruimte daarvoor wordt kleiner, aangezien overheidspartners agressiever worden op het gebied van herkomst.”

Tekst in screenshot:

Onderwerp: Re: Seintje van de GEC
Cc: Yoel Roth,
Ja. InfoBRICS is een organisatie waarover we eerder geïnformeerd zijn, maar voor zover ik mij kan herinneren hebben de overheidspartners nog nooit zo concreet gezegd dat die rechtstreeks beheerd werd door de Russische overheid. BRICS is per definitie een door Rusland gedomineerde economische organisatie, dus het was altijd al logisch dat de website en Twitter-accounts die bedoeld zijn om die te promoten, geleid worden door het Kremlin. Vanwege een gebrek aan technisch bewijs aan onze kant, heb ik het over het algemeen zo gelaten, wachtend op meer bewijs. Ik denk dat de ruimte daarvoor kleiner wordt, aangezien de regeringspartners steeds agressiever worden op het gebied van herkomst en rapportage daarover. Ik ga (daarom) verder met schorsen en markeren van het domein als ONVEILIG.
Rebel Inside was voor mij ook nieuw. Ik weet niet eens zeker wat het doel van dit account überhaupt zou kunnen zijn anders dan om onrust in andere delen van de wereld dan Rusland onder de aandacht te brengen. Ik heb het al opgeschort en het domein gemarkeerd als ONVEILIG.

Translation: “more aggressive” “government partners” had closed Twitter’s “window” of independence.

Vertaling: “agressievere” “overheidspartners” hadden Twitter’s “ruimte” voor onafhankelijkheid gesloten.

“Other Government Agencies” ended up sharing intelligence through the FBI and FITF not just with Twitter, but with Yahoo!, Twitch, Clouldfare, LinkedIn, even Wikimedia:
“Andere overheidsinstanties” deelden uiteindelijk informatie via de FBI en FITF, niet alleen met Twitter, maar ook met Yahoo!, Twitch, Clouldfare, LinkedIn en zelfs Wikimedia:

Tekst in screenshot (DISCLAIMER overgeslagen):

(U) Wij hebben u eerder informatie verstrekt over de poging van het Internet Research Agency (IRA) van de Russische magnaat Yevgeniy Prigozhin om de campagne van de Franse president Emmanuel Macron in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van eind april 2022 in een kwaad daglicht te stellen. IRA is van plan zijn eigen trollenfarms in Benin, Mali en Senegal openbaar te maken met de bewering dat Macron’s campagne verantwoordelijk is voor het gebruik en de oprichting ervan.
(U) We stellen vast dat de volgende links ook deel zijn van de inspanningen van de IRA om dit narratief te versterken:

https://netafrique.net/fievre-electorale-en-france-reseau-africain-de-la-propagande/
https://theworldnews.net/ml-news/les-habitants-du-senegal-et-du-mali-elisent-le-president-de-la-frankrijk-2022-par-hassana-diallo
https://bamada.net/les-habitants-du-senegal-et-du-mali-elisent-le-president-de-la-france-2022-par-hassana-diallo
https://senego.com/les-habitants-du-senegal-et-du-mali-elisent-le-president-de-la-france-
https://news.piaafrica.com/senego-politique/les-habitants-du-senegal-et-du-mali-elisent-le-president-de-la-frankrijk-2022-par-hassana-diallo/54fe9e8d69
http://mali.niooz.fr/les-habitants-du-senegal-et-du-mali-elisent-le-president-de-la-france-2022-par-hassana-diallo-43320573. shtml
Former CIA agent and whistleblower John Kiriakou believes he recognizes the formatting of these reports.
Voormalig CIA-agent en klokkenluider John Kiriakou meent de opmaak van deze rapporten te herkennen.
“Looks right on to me,” Kiriakou says, noting that “what was cut off above [the “tearline”] was the originating CIA office and all the copied offices.”
“Ziet er volgens mij goed uit”, zegt Kiriakou, erop wijzend dat “wat boven [de “scheurlijn”] stond, het oorspronkelijke CIA-kantoor bevatte met alle kantoren die een kopie ontvingen.”
Many people wonder if Internet platforms receive direction from intelligence agencies about moderation of foreign policy news stories. It appears Twitter did, in some cases by way of the FITF/FBI.

Veel mensen vragen zich af of internetplatforms aanwijzingen krijgen van inlichtingendiensten over het modereren van nieuwsberichten over buitenlandse politiek. Het blijkt dat Twitter dat deed, in sommige gevallen via de FITF/FBI.

These reports are far more factually controversial than domestic counterparts.

Deze berichten zijn qua feitelijkheid veel controversiëler dan binnenlandse tegenhangers.

One intel report lists accounts tied to “Ukraine ‘neo-Nazi’ Propaganda.’” This includes assertions that Joe Biden helped orchestrate a coup in 2014 and “put his son on the board of Burisma.”

Een inlichtingen-verslag bevat accounts die verbonden zijn met “Oekraïense ‘neo-nazi’-propaganda.” Dit omvat beweringen dat Joe Biden in 2014 hielp bij het orkestreren van een staatsgreep en “zijn zoon in het bestuur van Burisma plaatste”.

Onderstaande screenshots alleen ter illustratie (dus niet vertaald) MvC

Another report asserts a list of accounts accusing the “Biden administration” of “corruption” in vaccine distribution are part of a Russian influence campaign:
Een ander rapport beweert dat een lijst met accounts die de “Biden-regering” beschuldigen van “corruptie” bij de distributie van vaccins, deel uitmaakt van een Russische beïnvloedingscampagne:

Tekst in screenshot:

(U) We stellen ook met grote zekerheid vast dat het de IRA was die medio februari 2022 verantwoordelijk was voor het produceren en publiceren van informatie in (sociale) media in meerdere talen, inclusief Frans, Engels en Spaans, over de twee volgende narratieven:
• Dat West-Europeanen in Afrika niet handelden in het belang van de Afrikaanse naties; vooral betrokken waren bij intimidatie, dwang en chantage in de Sahel-zone van de Sahara; en niet wilden helpen daar terrorisme te bestrijden.
• De regering Biden verkocht betere plaatsen in de COVID-19-vaccinwachtrij aan landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, wat betekent dat Amerikaanse corruptie de distributie van COVID-19-vaccins beïnvloedde.

Often intelligence came in the form of brief reports, followed by long lists of accounts simply deemed to be pro-Maduro, pro-Cuba, pro-Russia, etc. This one batch had over 1000 accounts marked for digital execution:

Vaak kwamen inlichtingen in de vorm van korte rapporten, gevolgd door lange lijsten met accounts die simpelweg werden bestempeld als pro-Maduro, pro-Cuba, pro-Rusland, enz. Deze ene partij bevatte meer dan 1000 accounts die gemarkeerd waren voor digitale executie:

Tekst in screenshot:

Batch 7 — Deze accounts bleken te zijn gekoppeld aan de Maduro (VEN) & Diaz-Canel-regimes EN propageren anti-Bolsanaro / pro-Lula hashtags, maar ZIJN NIET eerder gemeld.

Verdachte BOT-accounts

One report says a site “documenting purported rights abuses committed by Ukrainians” is directed by Russian agents:
Eén rapport zegt dat een site “die vermeende rechtenschendingen door Oekraïners documenteert” wordt geleid door Russische agenten:

Tekst in screenshot:

NIET GECLASSIFICEERD
(U) DEZE INFORMATIE WORDT ALLEEN VERSTREKT VOOR INLICHTINGENDOELEINDEN IN EEN POGING OM POTENTIËLE  ONDERZOEKSLIJNEN TE ONTWIKKELEN. HIJ KAN NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR ENIGE BUITENLANDSE OF BINNENLANDSE RECHTBANK, PROCEDURE OF VOOR ANDERE JURIDISCHE, GERECHTELIJKE OF ADMINISTRATIEVE DOELEINDEN.
(U) We stellen vast dat De Tragedie van Donbas (donbastragedy. info) – een website die vermeende mensenrechtenschendingen door Oekraïners documenteert sinds 2014 – wordt geleid door de Russische generale staf Hoofdinlichtingendienst (GRU).
NIET GECLASSIFICEERD / EINDE VAN DE TEKST

Intel about the shady origin of these accounts might be true. But so might at least some of the information in them – about neo-Nazis, rights abuses in Donbas, even about our own government. Should we block such material?
Inlichtingen over de duistere oorsprong van deze accounts kunnen waar zijn. Maar dat geldt in ieder geval ook voor een deel van de informatie die erin staat – over neonazi’s, schendingen van rechten in Donbas, zelfs over onze eigen regering. Moeten we dergelijke informatie blokkeren?
This is a difficult speech dilemma. Should the government be allowed to try to prevent Americans (and others) from seeing pro-Maduro or anti-Ukrainian accounts?

Dit is een lastig dilemma voor vrije meningsuiting. Mag de regering proberen te voorkomen dat Amerikanen (en anderen) pro-Maduro of anti-Oekraïense accounts te zien krijgen?

Often intel reports are just long lists of newspapers, tweets or YouTube videos guilty of “anti-Ukraine narratives”:
Vaak zijn inlichtingenrapporten slechts lange lijsten met kranten, tweets of YouTube-video’s die zich schuldig maken aan ‘anti-Oekraïense verhalen’:

Tekst in screenshots:

Links: (U) Internet Research Agency van de Russische mogol Yevgeniy Prigozhin (IRA) was verantwoordelijk voor de volgende content, die voornamelijk anti-Oekraïense verhalen uitlicht tussen april en mei 2022 op de platforms:

YouTube: (U) en Twitter (U) (links, onder en rechts)

 

Sometimes – not always -Twitter and YouTube blocked the accounts. But now we know for sure what Roth meant by “the Bureau (and by extension the IC).”

Soms – niet altijd – blokkeerden Twitter en YouTube de accounts. Maar nu weten we zeker wat Roth bedoelde met ‘het Bureau (en bij uitbreiding de IC)’.

Tekst in screenshot:

Persoonlijk en vertrouwelijk
Hoi team,
De vragen die we hebben ontvangen zijn bijgevoegd. Ik sta eerlijk gezegd perplex van de verzoeken hier, die meer lijken op iets wat we zouden krijgen van een congrescommissie dan van het Bureau. Er zal een essentiële discussie moeten worden gevoerd over de door staten gecontroleerde media, die zullen worden beïnvloed door de lancering van het nieuwe labelsysteem later deze maand, maar ik voel me niet erg op mijn gemak bij het Bureau (en daarmee ook bij de Inlichtingendiensten) die hier schriftelijke antwoorden eisen. Wat is jullie zienswijze voor hoe we hier het beste mee kunnen omgaan?
Bedankt,
Joel

The line between “misinformation” and “distorting propaganda” is thin. Are we comfortable with so many companies receiving so many reports from a “more aggressive” government?

De lijn tussen “verkeerde informatie” en “verstorende propaganda” is dun. Voelen we ons op ons gemak als zoveel bedrijven zoveel rapporten ontvangen van een “agressievere” overheid?

The CIA has yet to comment on the nature of its relationship to tech companies like Twitter.

Twitter had no input into anything I did or wrote. The searches were carried out by third parties, so what I saw could be limited.

De CIA moet nog commentaar geven op de aard van haar relatie met technologiebedrijven zoals Twitter.

Twitter had geen inbreng in wat ik deed of schreef. De zoekopdrachten werden uitgevoerd door derden, dus wat ik zag, kan beperkt zijn.

Watch @bariweiss @shellenbergerMD @lhfang, and this space for more, on issues ranging from Covid-19 to Twitter’s relationship to congress, and more.

Let op @bariweiss @shellenbergerMD @lhfang, en mij voor meer informatie, over kwesties variërend van Covid-19 tot de relatie van Twitter met het congres en meer.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.