Dit is de achtste aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er zoveel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzichtspagina gemaakt waarop van alle afleveringen en opiniestukken korte samenvattingen staan met linkjes: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien het ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin op alfabetische volgorde de onbekende begrippen staan met een korte uitleg. Beide pagina’s worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de achtste aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TWITTERFILES 8

Gepubliceerd op 20 december 2022 door Lee Fang

TWITTER FILES PART 8

*How Twitter Quietly Aided the Pentagon’s Covert Online PsyOp Campaign*

TWITTERFILES DEEL 8

*Hoe Twitter stilletjes de verhulde online campagne psychologische oorlogvoering van het Pentagon steunde*

Despite promises to shut down covert state-run propaganda networks, Twitter docs show that the social media giant directly assisted the U.S. military’s influence operations.
Ondanks beloften om geheime, door de staat gerunde propagandanetwerken te sluiten, laten Twitter-documenten zien dat de socialmedia-gigant de beïnvloedingsoperaties van het Amerikaanse leger rechtstreeks heeft ondersteund.
Twitter has claimed for years that they make concerted efforts to detect & thwart gov-backed platform manipulation. Here is Twitter testifying to Congress about its pledge to rapidly identify and shut down all state-backed covert information operations & deceptive propaganda.
Twitter beweert al jaren gezamenlijke inspanningen te leveren om door overheden gesteunde manipulatie op het platform op te sporen en te dwarsbomen. Hier getuigt Twitter voor het Congres over zijn belofte om snel alle, door staten gesteunde, heimelijke informatieoperaties en misleidende propaganda te identificeren en stop te zetten.
Tekst in screenshot:

C. Door de staat gesteunde informatieoperaties
Het tegengaan van pogingen tot inmenging in gesprekken op Twitter blijft een topprioriteit voor het bedrijf en we blijven flink investeren in onze detectie en verstoring van door staten gesteunde informatieoperaties en in transparantie daarover. Ons doel is om kwaadwillende spelers te verwijderen en om het publiek bewust te maken van deze belangrijke zaken.
Twitter definieert door staten gesteunde informatieoperaties als gecoördineerde manipulatie-inspanningen die met een hoge mate van vertrouwen kunnen worden toegeschreven aan aan staten gelieerde actoren. Door staten gesteunde informatieoperaties gaan doorgaans gepaard met misleidende, bedrieglijke en spamachtige gedragingen. Deze gedragingen onderscheiden gecoördineerd manipulatief gedrag van legitieme meningsuiting door individuen en politieke partijen.
Telkens wanneer we niet-authentieke activiteit op Twitter identificeren die voldoet aan onze definitie van een informatieoperatie, en we die met voldoende zekerheid kunnen toeschrijven aan actoren die geassocieerd zijn met een overheid, delen we uitgebreide gegevens over deze activiteit.

But behind the scenes, Twitter gave approval & special protection to the U.S. military’s online psychological influence ops. Despite knowledge that Pentagon propaganda accounts used covert identities, Twitter did not suspend many for around 2 years or more. Some remain active.
Maar achter de schermen gaf Twitter goedkeuring en speciale bescherming aan de online psychologische beïnvloedingsoperaties van het Amerikaanse leger. Ondanks dat bekend was dat Pentagon-propaganda-accounts fake identiteiten gebruikten, heeft Twitter er gedurende ongeveer 2 jaar of langer niet veel geschorst. Sommige zijn nog actief.
In 2017, a U.S. Central Command (CENTCOM) official sent Twitter a list of 52 Arab language accounts “we use to amplify certain messages.” The official asked for priority service for six accounts, verification for one & “whitelist” abilities for the others.
In 2017 stuurde een functionaris van het U.S. Central Command (CENTCOM) Twitter een lijst met 52 Arabischtalige accounts “die we gebruiken om bepaalde berichten te versterken”. De functionaris vroeg om prioriteitsservice voor zes accounts, verificatie voor één en “whitelist”-mogelijkheden voor de andere.

Tekst in screenshot:

– Doorgestuurd bericht –
Van: Kahier, Nathaniel B CTR CENTCOM CCJ3 (VS)
Datum: woensdag 26 juli 2017 om 13:39 uur
Onderwerp: RE: (Non-DoD-bron) Re: Twitter bij SOCOM
Aan: xxx     @twitter.com>

Bedankt xxx, het is zeker moeilijk om internetoperaties te doen als je niet kunt tweeten!
Ik heb een lijst bijgevoegd; de eerste 6 op de lijst zijn onze prioriteitsaccounts. Idealiter zouden we die geverifieerd willen hebben (blauw vinkje) en ‘Whitelisted’ (als er zoiets bestaat?) – één van deze, @yemencurrent, wordt momenteel niet geïndexeerd. @Justice_AR heeft momenteel een verzoek lopen voor verificatie maar heeft nog niets gehoord.
De rest van deze accounts gebruiken we om bepaalde berichten te ondersteunen – idealiter zouden we deze ook op de whitelist willen zien. Nogmaals, als het teveel gevraagd is, hebben de eerste 6 prioriteit. Als er nog papierwerk van ons kantoor van SOCOM nodig is, laat maar weten.
Ook merkten onze SOCOM-jongens op dat ze graag langs zouden komen voor een gesprek, als jullie denken dat de geschikte Twitter-mensen daarvoor open staan?

The same day CENTCOM sent the list, Twitter officials used a tool to grant a special “whitelist” tag that essentially provides verification status to the accounts w/o the blue check, meaning they are exempt from spam/abuse flags, more visible/likely to trend on hashtags.
Dezelfde dag dat CENTCOM de lijst verstuurde, gaven Twitter-functionarissen aan de accounts zonder blauw vinkje een speciale “witte lijst”-tag die in wezen de verificatiestatus (blauw vinkje) verleent, wat betekent dat zij zijn vrijgesteld van spam/misbruik-waarschuwingen, en dat ze beter zichtbaar zijn en meer kans hebben om te trenden op hashtags.
The CENTCOM accounts on the list tweeted frequently about U.S. military priorities in the Middle East, including promoting anti-Iran messages, promotion of the Saudi Arabia-U.S. backed war in Yemen, and “accurate” U.S. drone strikes that claimed to only hit terrorists.
De CENTCOM-accounts op de lijst tweetten vaak over de Amerikaanse militaire belangen in het Midden-Oosten, door o.a. het promoten van anti-Iraanse berichten, het promoten van de door Saoedi-Arabië en de VS gesteunde oorlog in Jemen, en ‘nauwkeurige’ Amerikaanse drone-aanvallen die alleen terroristen zouden raken.
CENTCOM veranderde vervolgens van tactiek en verwijderde onthullingen over banden met de Twitter-accounts. De biografieën van de accounts veranderden in ogenschijnlijk normale profielen. Een bio was: “hartslag van de Eufraat.” Een ander gebruikte een ogenschijnlijk neppe profielfoto en beweerde een bron van Iraakse opinie te zijn.
One Twitter official who spoke to me said he feels deceived by the covert shift. Still, many emails from throughout 2020 show that high-level Twitter executives were well aware of DoD’s vast network of fake accounts & covert propaganda and did not suspend the accounts.
Een Twitter-functionaris die met me sprak, zei dat hij zich bedrogen voelt door de stiekeme veranderingen. Toch laten veel e-mails uit heel 2020 zien dat Twitter-leidinggevenden goed op de hoogte waren van het uitgebreide netwerk van nepaccounts en geheime propaganda van het ministerie van Defensie (DoD), en dat ze de accounts niet opschortten.
For example, Twitter lawyer Jim Baker mused in a July 2020 email, about an upcoming DoD meeting, that the Pentagon used “poor tradecraft” in setting up its network, and were seeking strategies for not exposing the accounts that are “linked to each other or to DoD or the USG.”

In een e-mail van juli 2020 over een aanstaande DoD-bijeenkomst, overpeinsde Twitter-advocaat Jim Baker bijvoorbeeld dat het Pentagon “slecht vakmanschap” vertoonde bij het opzetten van het netwerk, en strategieën zocht om ontmaskering te voorkomen van accounts die “gelinkt zijn aan elkaar of aan DoD of de USG(overnment)”.

Stacia Cardille, another Twitter attorney, replied that the Pentagon wanted a SCIF & may want to retroactively classify its social media activities “to obfuscate their activity in this space, and that this may represent an overclassification to avoid embarrassment.”
Stacia Cardille, een andere Twitter-advocaat, antwoordde dat het Pentagon een SCIF  (Sensitive Compartmented Information Facility, een ruimte waar geheime informatie kan worden uitgewisseld, MvC) wilde en mogelijk met terugwerkende kracht zijn sociale media-activiteiten geheim wilde verklaren “om hun activiteiten op dit gebied te verdoezelen, en dat dit een overclassificatie kan zijn om niet in verlegenheid te worden gebracht.”
Tekst in screenshot:

Stacia Cardille
Re: PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK – DOD volgende stappen
Aan: Angela Sherrer, Jim Baker
Verzonden: 8 juli 2020 om 11:30 uur

Jim, Angela en ik bespraken het bijwonen van deze geheime briefing. Ik hoorde van Facebook dat ze SCIF’s in DC en San Francisco klaarmaken voor een beveiligde vergadering, mogelijk op vrijdag.

Ik maak me grote zorgen dat de redenen voor geheimverklaringen iets anders zijn dan die welke je in de onderstaande e-mail hebt geschetst. Ik denk dat Defensie (DoD) mogelijkerwijs met terugwerkende kracht wil classificeren om hun activiteiten op dit gebied te verdoezelen, en dat dit een overclassificatie kan zijn om niet in verlegenheid te worden gebracht.
Angela en ik denken dat jij effectiever zou zijn in deze meeting dan ik, aangezien de functionarissen jou serieuzer zullen nemen.
Wat denk je hiervan?
(Los hiervan, en afgezien van het belang, heb ik enige zorgen over het bijwonen vanwege blootstelling aan Covid i.v.m. mijn twee familieleden met een verzwakt immuunsysteem.)

In several other 2020 emails, high-level Twitter executives/lawyers discussed the covert network and even recirculated the 2017 list from CENTCOM and shared another list of 157 undisclosed Pentagon accounts, again mostly focused on Middle East military issues.
In verschillende andere e-mails uit 2020 bespraken hooggeplaatste Twitter-managers/advocaten het geheime netwerk en verspreidden zelfs de lijst van 2017 van CENTCOM opnieuw en deelden nog een lijst met 157 geheime Pentagon-accounts, opnieuw voornamelijk gericht op militaire kwesties in het Midden-Oosten.
In a May 2020 email, Twitter’s Lisa Roman emailed the DoD w/two lists. One list was accounts “previously provided to us” & another list Twitter detected. The accounts tweeted in Russian & Arabic on US military issues in Syria/ISIS & many also did not disclose Pentagon ties.

In mei 2020 stuurde Lisa Roman van Twitter de DoD een mail met twee lijsten. Eén lijst bevatte accounts die “eerder aan ons waren verstrekt” en een andere lijst accounts die door Twitter waren gevonden. Deze tweetten in het Russisch en Arabisch over militaire kwesties van de VS in Syrië/ISIS en velen onthulden ook niet hun banden met het Pentagon.

Tekst in screenshot:

Van: Lisa Romein
Datum: 14 mei 2020 om 12:07 uur
Onderwerp: Overdracht van Twitter-accountgegevens
Aan: William S SES OSD OGC (VS)

Bill,
Nogmaals bedankt voor je tijd gisteren. Zoals besproken, is een spreadsheet bijgevoegd met de accounts die we tijdens ons gesprek hebben beschreven. Het eerste tabblad geeft een overzicht van de eerder verstrekte accounts en het tweede de accounts die Twitter heeft ontdekt. Let op dat het tweede tabblad niet bedoeld is als een uitputtende lijst en als DoD op de hoogte is van aanvullende gekoppelde accounts, die mogelijk onze regels schenden, zouden deze moeten worden opgenomen in ons verzoek.

Ik zou het op prijs stellen als je wilt bevestigen of je dit ontvangen hebt, en of je zonder problemen toegang hebt tot de sheet. Laat het me weten als je hier vragen over hebt.

Het beste,
Lisa
<Excel bestand toegevoegd>

Many of these secretive U.S. military propaganda accounts, despite detection by Twitter as late as 2020 (but potentially earlier) continued tweeting through this year, some not suspended until May 2022 or later, according to records I reviewed.

Veel van deze geheime Amerikaanse militaire propaganda-accounts bleven, ondanks detectie door Twitter tot in 2020 (maar mogelijk eerder), tot dit jaar (2022) tweeten, sommige zijn pas in mei 2022 of later opgeschort, volgens gegevens die ik heb bekeken.

In August 2022, a Stanford Internet Observatory report exposed a U.S. military covert propaganda network on Facebook, Telegram, Twitter & other apps using fake news portals and deep fake images and memes against U.S. foreign adversaries.

public-assets.graphika.com/reports/graphi

In augustus 2022 onthulde een Stanford Internet Observatory-rapport een militair geheim VS-propagandanetwerk op Facebook, Telegram, Twitter en andere apps met behulp van nepnieuwsportalen en ‘deep fake’ afbeeldingen en memes tegen buitenlandse tegenstanders van de VS.

<link naar artikel>

The U.S. propaganda network relentlessly pushed narratives against Russia, China, and other foreign countries. They accused Iran of “threatening Iraq’s water security and flooding the country with crystal meth,” and of harvesting the organs of Afghan refugees.
Het Amerikaanse propagandanetwerk pushte voortdurend verhalen tegen Rusland, China en andere landen. Ze beschuldigden Iran ervan “de waterveiligheid van Irak te bedreigen en het land te overspoelen met crystal meth” en van het oogsten van organen van Afghaanse vluchtelingen.
The Stanford report did not identify all of the accounts in the network but one they did name was the exact same Twitter account CENTCOM asked for whitelist privileges in its 2017 email. I verified via Twitter’s internal tools. The account used an AI-created deep fake image.
Het Stanford-rapport identificeerde niet alle accounts in het netwerk, maar één die ze wel noemden, was exact hetzelfde Twitter-account waarvoor CENTCOM in zijn e-mail van 2017 om whitelist-privileges vroeg. Ik heb dit geverifieerd via de interne tools van Twitter. Het account gebruikte een door AI gecreëerde ‘deep fake’ foto.
Tekst in screenshot:

Figuur 46: De profielfoto, gebruikt door de Facebook-pagina Discoverer en twee andere agenten in de groep Midden-Oosten. Problemen met het linkeroor en de centrale uitlijning van de ogen suggereert dat het is gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentietechnieken.

Tekst in screenshot:
@mktashif /
twitter.com/mktashif
Lid sinds november 2016
@mktashif / twitter.com/mktashif
Lid sinds november 2016

Afbeelding 47: Links: gearchiveerde versie van het Discoverer Twitter-account met een Biografie in het Arabisch waarin wordt beweerd dat hij verbonden is met CENTCOM. Rechts: hetzelfde account kort voordat het werd opgeschort door Twitter.
In subsequent reporting, Twitter was cast as an unbiased hero for removing “a network of fake user accounts promoting pro-Western policy positions.” Media covering the story described Twitter as evenly applying its policies & proactive in suspending the DoD network.
In daaropvolgende berichtgeving werd Twitter gekenschetst als een onpartijdige held voor het verwijderen van “een netwerk van valse accounts die pro-westerse beleidsstandpunten promoten”. Media die het verhaal behandelden, schreven dat Twitter zijn beleid evenwichtig toepast en proactief was in het opschorten van het DoD-netwerk.
The reality is much more murky. Twitter actively assisted CENTCOM’s network going back to 2017 and as late as 2020 knew these accounts were covert/designed to deceive to manipulate the discourse, a violation of Twitter’s policies & promises. They waited years to suspend.
De werkelijkheid is veel schimmiger. Twitter heeft het CENTCOM-netwerk actief ondersteund vanaf 2017, en zelfs in 2020 wist het dat deze accounts geheim waren en ontworpen om te misleiden en de dialoog te manipuleren, een schending van het beleid en de beloften van Twitter. Ze hebben jaren gewacht met schorsen.
Twitter’s comms team was closely in touch with reporters, working to minimize Twitter’s role. When the WashPost reported on the scandal, Twitter officials congratulated each other because the story didn’t mention any Twitter employees & focused largely on the Pentagon.
Het communicatieteam van Twitter stond in nauw contact met verslaggevers en probeerde de rol van Twitter te bagatelliseren. Toen de Washington Post over het schandaal berichtte, feliciteerden Twitter-functionarissen elkaar omdat het artikel geen Twitter-medewerkers noemde en vooral gericht was op het Pentagon.
Tekst in screenshot:

Lauren Culbertsot: Bedankt voor het seintje, Katie
in antwoord op:
Jim Baker: Begrepen. Bedankt
in antwoord op:

Rebecca Hahn: Check! dank je wel

in antwoord op:
Katie Rosborough:
Persoonlijk en vertrouwelijk
Hallo allemaal,
Ik hoop dat alles goed is. We wilden jullie laten weten dat de Washington Post een stuk zal publiceren (hoogstwaarschijnlijk dit weekend) dat meer licht werpt op de Amerikaanse overheidsbetrokkenheid in het recente Graphika/Stanford report, over technologiebedrijven die beïnvloedingscampagnes vanuit de VS verwijderen.
Het is een artikel dat vooral gericht is op DoD en Facebook: er kunnen echter een paar regels zijn die naar ons verwijzen, naast Facebook, omdat we contact met ze hebben opgenomen voor een bijeenkomst. We denken niet dat ze het zullen koppelen aan iets wat met Mudge* te maken heeft of dat Twitter medewerkers erin genoemd zullen worden. We weigerden commentaar te geven.
Ik vermoed dat dit stuk meer media-aandacht zal krijgen in Washington vanwege het DoD-perspectief – we houden jullie op de hoogte.
Dank,
Katie

*Mudge (Peiter Zatko) is een ethische hacker die hoofd Veiligheid werd bij Twitter vanaf 2020. Hij werd klokkenluider en Twitter ontsloeg hem in januari 2022. MvC.

Tekst in screenshot:

Van: Rebecca Hahn
Onderwerp: Re: persoonlijk en vertrouwelijk (informatie) Opvolging van Graphika/Stanford rapport
Verzonden: 19 september 2022, 20.03
Aan: Katie Rosborough, Jim Baker, John Hughes, Yoel Roth e.a.

Dankjewel dat je alles gedaan hebt om dit in de hand te houden. Het lijkt niet al teveel tractie te krijgen, naast promotie door Verge, CNN en Washington Post redacties.

in antwoord op:
Katie Rosburough schreef:
Hoi mensen, hier het stuk. Het is geworden zoals ik had verwacht, hier geformatteerd als document <here>. Dank.

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/09/19/pentagon-orders-review-psyops-after-takedown-fake-social-accounts/

Here is my reported piece w/more detail. I was given access to Twitter for a few days. I signed/agreed to nothing, Twitter had no input into anything I did or wrote. The searches were carried out by a Twitter attorney, so what I saw could be limited.
Hier is mijn berichtgeving met meer details. Ik kreeg een paar dagen toegang tot Twitter. Ik heb niets ondertekend en nergens mee ingestemd, Twitter had geen inbreng in wat ik deed of schreef. De zoekopdrachten werden uitgevoerd door een Twitter-advocaat, dus wat ik zag kan beperkt zijn geweest.
TWITTER HEEFT HET PENTAGON GEHOLPEN BIJ ZIJN GEHEIME ONLINE PROPAGANDA-CAMPAGNE
Interne documenten tonen aan dat Twitter CENTCOM-accounts op de witte lijst heeft gezet die vervolgens werden gebruikt om de online beïnvloedingscampagne in het buitenland uit te voeren.

<Link naar artikel bij The Intercept>

If you want details about how I go about my reporting, a little more about myself, and further documentation & discussion, I just started a Substack. Sign up here:
Als je details wilt over hoe ik mijn rapportage aanpak, iets meer over mezelf, en verdere documentatie en discussie: ik ben net een Substack begonnen. Registreer hier:
 

Tekst in screenshot:

Link naar substack van Lee Fang

leefang.substack.com 

Onderzoeken naar en observaties van publieke zaken … 

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.