Dit is de twintigste aflevering van de TwitterFiles volgens de telling van de groep journalisten die werkt met Matt Taibbi. Meerdere groepen doen onderzoek, wat de nummering soms rommelig maakt. Daarom heb ik deze aflevering nummer 20A gegeven.

Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de TwitterFiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de twintigste aflevering van de groep van Taibbi. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles 20a

Gepubliceerd op 25 april 2023 door Andrew Lowenthal

“TWITTER FILES #20
The Information Cartel”
“TWITTERFILES #20
Het informatiekartel”
Tekst in screenshot:

DOD gunt een contract voor 979 miljoen dollar voor bestrijding van desinformatie
Het ministerie van Defensie (DOD) heeft een vijfjarig contract van 979 miljoen dollar toegekend aan Peraton voor de bestrijding van desinformatie die specifiek afkomstig is van tegenstanders van de Verenigde Staten.

Tekst in screenshot:

Atlantic Council – 360/OS – Vanguard 25
21-23 juni 2018 – Berlijn, Duitsland
De 360/0S open source top zal worden ondersteund door de Vanguard 25, of V25, een exclusieve groep beleidsmakers variërend van de organisatietop tot het crisiscentrum, in de frontlinie van het smeden van digitale weerbaarheid. Dit is een groep die onder de regels van Chatham House bijeen zal komen om een discrete en eerlijke manier te creëren om de informatiekloof te dichten tussen belangrijke beleidsmakers van overheid, technologie en media over uitdagingen als desinformatie en om digitale weerbaarheid te smeden en de integriteit van onze democratische samenlevingen te versterken. Ons doel is om de stap te zetten van praten naar actie, door een vertrouwde omgeving aan te bieden waarin concrete strategieën en realtime maatregelen kunnen worden genomen om veerkracht op te bouwen in onze hyperverbonden samenleving.

Deelnemers
<lijst deelnemers>

Tekst in screenshot:

Van: Garrett M. Graff
Hack-and-leak brainstorm vanmorgen
Vrijdag, 7 Aug 2020 -0400 (07/08/20 15:44:41)
Hallo allemaal,
Bedankt dat jullie ons vanmorgen om 11 uur ET willen vergezellen bij het brainstormen voor de informele tabletop-oefening die we onze reporter/techgroep willen laten doen over een mogelijk hack-and-leak voor de verkiezingen in de herfst. De informatie over de bijeenkomst en de Zoom zou in de kalenderuitnodiging moeten staan, maar ik heb hem hieronder ook geplaatst.
Ik heb het werkscenario nu bijgevoegd; we hopen dat we dit om 11 ET met elkaar kunnen herhalen, verfijnen, compliceren, en een scenario kunnen polijsten dat de hele groep helpt na te denken over hoe ze zouden reageren op verschillende wendingen in een lek-incident rondom Burisma dit najaar. Breng uw meest sluwe en cynische verbeelding mee!
Gelieve dit document vertrouwelijk te houden; om verschillende redenen willen wij niet dat het op grote schaal wordt verspreid.

My name is Andrew Lowenthal. For almost 18 years, I was Executive Director of @EngageMedia , an NGO devoted to protecting digital rights and freedoms. In recent years, I watched with concern and then despair as a dramatic change swept through my field.

Mijn naam is Andrew Lowenthal. Bijna 18 jaar lang was ik uitvoerend directeur van @EngageMedia, een ngo die zich inzet voor de bescherming van digitale rechten en vrijheden. De afgelopen jaren heb ik, eerst met bezorgdheid en vervolgens met wanhoop toegekeken hoe een dramatische verandering door mijn vakgebied raasde.

Organizations & peers began de-emphasizing freedom of expression, instead promoting surveillance & censorship to combat ‘disinformation’. Here Automated Controversy Detection & the Center for an Informed Public boast of their online monitoring capabilities.

Organisaties en collega’s begonnen de vrijheid van meningsuiting minder te benadrukken en in plaats daarvan toezicht en censuur te promoten om ‘desinformatie’ te bestrijden. Hier scheppen Automated Controversy Detection & het Center for an Informed Public op over hun online monitoringmogelijkheden.

Tekst in screenshot:

WEB CRAWLERS
Zoekmachines die voortdurend het discours op de populairste sociale mediasites en op randfora, waar vaak verkeerde informatie vandaan komt, in de gaten houden.
Met een krachtig algoritme voor de detectie van standpunten kunnen we zien wat belangrijk en potentieel opinie-veranderend is voordat dingen viraal gaan. Ons doel is te bestuderen hoe ideeën zich online verspreiden om deze superkrachtige menselijke communicatie productiever en minder gevaarlijk te maken, en een nieuwe standaard te definiëren voor genuanceerde gemeenschapsdiscussies.
DETECTIE VAN CONTROVERSE
Een baanbrekend algoritme dat het vijandige sentiment over een onderwerp identificeert en de mate van onenigheid kwantificeert.
Dit jaar is het CIP betrokken geweest bij een vergelijkbaar multi-institutioneel onderzoekssamenwerkingsverband, het Virality Project, dat COVID-19-vaccinmisinformatie en sociale mediaverhalen in het kader van vaccintwijfel opspoort en analyseert.
Sinds januari 2020 heeft het CIP meer dan 11 miljard tweets en meer dan 100 terabyte aan socialemediagegevens verzameld als onderdeel van zijn snelle-reactie-onderzoek naar verkeerde en desinformatie.

I knew things were bad. When I started work on the #TwitterFiles, I learned: they’re far worse. The Files show an uncanny alliance of academics, journalists, intelligence operatives, military personnel, government bureaucrats, NGO workers and more. Some I know personally.

Ik wist dat het erg was. Toen ik aan de #TwitterFiles begon te werken, leerde ik: het is nog veel erger. The Files tonen een griezelige alliantie van academici, journalisten, inlichtingenagenten, militair personeel, overheidsbureaucraten, NGO-medewerkers en meer. Sommigen ken ik persoonlijk.

Tekst in screenshot:

Atlantic Council – 360/OS – Vanguard 25
21-23 juni 2018 – Berlijn, Duitsland
De 360/0S open source top zal worden ondersteund door de Vanguard 25, of V25, een exclusieve groep beleidsmakers variërend van de top tot het crisiscentrum, in de frontlinie van het smeden van digitale weerbaarheid. Dit is een groep die onder de regels van Chatham House bijeen zal komen om een discrete en eerlijke manier te creëren om de informatiekloof over uitdagingen als desinformatie te dichten tussen belangrijke beleidsmakers van overheid, technologie en media, en om digitale weerbaarheid te smeden en de integriteit van onze democratische samenlevingen te versterken. Ons doel is om de stap te zetten van praten naar actie, door een vertrouwde omgeving te creëren waarin concrete strategieën en real-time maatregelen kunnen worden genomen om veerkracht op te bouwen in onze hyperverbonden samenleving.
Deelnemers
<lijst deelnemers>

Tekst in screenshot (alleen titel en gedeeltes waarin gemarkeerde tekst):

STRIKT VERTROUWELIJK // ONTWERP NIET VOOR VERSPREIDING V 180605
1010 De 4D’s van desinformatie
Ben Nimmo, Senior Fellow, DFRLab
Liz Wahl, journalist
1110 Geopolitiek van desinformatie (off-the-record/V25 exclusief)
MET:
Stephen Hadley, voormalig Amerikaans Nationaal Veiligheidsadviseur
Madeleine Albright, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS
Wolfgang Ischinger, voorzitter Veiligheidsconferentie van München
1200 Tech Leadership Lunch
(OFF-THE-RECORD/V25 EXCLUSIEF)
MET:
Chris Sacca, oprichter en voorzitter, Lowercase Capital
Elliot Schrage. Vice President Communicatie en Openbaar Beleid. Facebook (TBC). Twitter
1130 Tafelspel 2 – Toegepaste verantwoording
Sam Dubberley, manager Amnesty International Digital Verification Corps
1150 Justice and Accountability
Sam Dubberley, Manager Amnesty International Digital Verification Corps
Amb. Dan Fried, Distinguished Fellow, Atlantic Council
Dr. Alexa Koenig, uitvoerend directeur van het Human Rights Center

Tekst in screenshot:

ISAT/DARPA ” Bestudering van langdurig verspreide propaganda, door influencers versterkt, door massavorming mogelijk gemaakt extremisme (SLICE): inzicht in de influencer
Locatie: ZoomCov
Starttijd: maandag 4 oktober 2021 1530
Eindtijd: maandag 4 oktober 2021 2030
Aanwezigen: <enorme lijst emailadressen waaronder veel militairen>

I had always understood “civil society” to mean “not the military.” The former exists to check the latter. So I was shocked to see the depth of collaboration. For instance, “civil society” groups coordinating with Pentagon officials in an “election tabletop” exercise. Why?

Ik had ‘burgermaatschappij’ altijd begrepen als ‘niet het leger’. De eerste bestaat om de laatste te controleren. Dus ik was geschokt om de diepgang van de samenwerking te zien. Bijvoorbeeld “burger”-groepen die samenwerken met ambtenaren van het Pentagon in een “verkiezingstafel”-oefening. Waarom?

Tekst in screenshot:

2020 verkiezingen tabletop exercise
<lange lijst emailadressen>
Gemarkeerde (deels weggelakte) adressen:
xxx@datasociety.net
xxx@firstdraftnews.com
renee.diresta@xxx

Also startling: Twitter emails and Slack communications suggesting heightened levels of data access for the military. Or military contractors like Mitre being part of the Aspen Institute’s “Information Disorder” report along with NGO and academic colleagues.
Ook verrassend: Twitter-e-mails en Slack-communicatie die wijzen op verhoogde niveaus van gegevenstoegang voor het leger. Of militaire aannemers zoals Mitre die samen met ngo’s en academische collega’s deel uitmaken van het “Information Disorder”-rapport van het Aspen Institute.
Tekst in screenshot:

ONDER EMBARGO: Tussentijds verslag van de Commissie van Aspen
<emailadressen>

Hallo Technische Adviseurs,
We willen jullie een vroege blik gunnen op het tussentijdse rapport van de Aspen Commissie voor Informatieverstoring dat morgenochtend voor het publiek wordt vrijgegeven. (Sorry

Tekst in screenshot:

Controleren op tekst die overeenkomt met een trefwoord of reguliere uitdrukking om te zoeken naar fysieke of cyberdreigingen tegen leidinggevenden, locaties of VIP’s van onze gebruikers, of om te zoeken naar andere criminele activiteiten, waaronder malware- of phishingaanvallen, oplichting, piraterij, nagemaakte goederen of IP-diefstal (waaronder Pll) tegen werknemers of klanten van onze gebruikers. Monitoring van specifieke individuen is alleen toegestaan bij uitdrukkelijke opt-in toestemming van het individu. 3. Natuurlijke taalverwerking uitvoeren op tekst die wijst op criminele activiteiten, waaronder malware- of phishingaanvallen, oplichting, piraterij, nagemaakte goederen of diefstal van intellectuele eigendom (waaronder Pll).
Zouden we dat goedkeuren voor de FBI? Nee, maar voor Defensie doen we dat al jaren.

In a functioning democracy there’s dynamic tension between government, civil society organizations, news media, and industry, all advancing their own interests, in theory keeping one another honest. In the #TwitterFiles we find them all working together, cartel-style.

In een functionerende democratie is er een dynamische spanning tussen de overheid, maatschappelijke organisaties, nieuwsmedia en de industrie, die allemaal hun eigen belangen behartigen en elkaar in theorie eerlijk houden. In de #TwitterFiles zien we ze allemaal samenwerken, in kartelstijl.

Tekst in screenshot:

Aankomende vergadering Amerikaanse overheid / techbedrijven
<lijst uitgangen emailadressen waaruit blijkt waar de geadresseerden werken>

In the #TwitterFiles, tech firms collaborate with each other, and the state. Companies organize “IndustrySynch,” “Industry comms,” “pre-sync,” and “Multi-Party Information Sharing,” collaborating on a “whole range” of subjects, from election security to state-media labeling.

In de #TwitterFiles werken techbedrijven samen met elkaar en de staat. Bedrijven organiseren “IndustrySynch”, “Industry comms”, “pre-sync” en “Multi-Party Information Sharing”, waarbij ze samenwerken aan een “hele reeks” onderwerpen, van verkiezingsbeveiliging tot staatsmedia labeling.

Tekst in screenshot:

Steven Siegel – Multi-party ISA – 7 september 2022 om 6:45 PM
Aan: Jim Baker,
Cc: Edward George,
Jim,
Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je een geweldige zomer hebt gehad. We willen bespreken of Twitter zich kan aansluiten bij een overeenkomst voor het delen van beveiligingsinformatie tussen meerdere partijen (ontwerp bijgevoegd). Er zijn momenteel 11 bedrijven, waaronder Meta, die de overeenkomst hebben ondertekend en er zijn verschillende succesvolle samenwerkingen in de branche geweest over een reeks onderwerpen.
Edward George, hier in de cc, leidt dit vanuit Meta. Het zou geweldig zijn als we op korte termijn een moment kunnen vinden om dit met jou of de juiste persoon te bespreken.
Laat het ons weten als je vragen hebt.
Steve
Steven Siegel
Directeur en Associate General Counsel

Tekst in screenshot:

<lijst emailadressen>
Betreft: RE: Voorsynchronisatie van de branche met betrekking tot het US2020-voorstel voor kiezersinformatie en het CIS-“portaal”.

Tekst in screenshot:

Yoel Roth – 31 augustus 2020 om 3:45 PM
Branche-communicatiekanaal – voorstel voor herziening
<grotendeels weggelakte emailadressen>
Hey mensen,
Naar aanleiding van onze discussie van vorige week over een real-time comms-kanaal tijdens de verkiezingsperiode, wilde ik het volgende voorstellen (deels gebaseerd op de basisregels die we in 2018 voor Slack gebruikten):
Messaging platform: Signal
Kanalen:
1. Branche Interne Discussie: Kanaal voor multilaterale discussie door leden van deze groep (of afgevaardigden, + een klein aantal andere toevoegingen indien absoluut noodzakelijk).
o Mag niet worden gebruikt voor het delen van niet-openbare persoonlijke informatie over specifieke gebruikersaccounts, tenzij het delen is goedgekeurd door het juridische team van het bedrijf voor delen op TLP:AMBER-niveau (of gelijkwaardig).
2. Branche + FBI-uitzending: (In afwachting van bevestiging van EMS dat deze structuur ook voor het Bureau werkt). Kanaal voor eenzijdige toezending van informatie door de FBI aan de branche. Geen discussie behalve bevestiging van ontvangst.
Mensen: Voorgestelde aanwezigheid in beide kanalen omvat 1-2 beleids-/operatie-/onderzoeksmedewerkers als aanspreekpunt voor VS 2020-kwesties + 1-2 juridische medewerkers per bedrijf.

Tekst in screenshot:

Yoel Roth – 2 juni 2020 om 9:49 PM
Staatsmedia labels
Aan: Nathaniel Gleicher, xxx
Hey Nathaniel,
Als jullie elkaar nog niet kennen, wil ik je voorstellen aan xxx, mijn teamleider in APAC. Als jouw team deze week wat ruimte heeft, zou het geweldig zijn als xxx en de juiste mensen aan jouw kant contact kunnen leggen over onze plannen voor staatsmedialabels. We zijn op een punt waar ik denk dat we de lijst meer specifiek kunnen doornemen en informatie kunnen delen over onze respectievelijke benaderingen.
Bedankt,
Yoel

Tech companies not only collaborate on content, they gather regularly for “private sector engagement” with the FBI, DOD, DHS, House and Senate Intel Committees, and others, each agency getting its own meetings:
Technologiebedrijven werken niet alleen samen aan inhoud, ze komen ook regelmatig samen voor “betrokkenheid van de particuliere sector” met de FBI, DOD, DHS, House en Senate Intel Committees en anderen, waarbij elk bureau zijn eigen vergaderingen heeft:
Tekst in screenshot:

Steven Siegel – 15 juli 2020 om 9:53 AM
Re: 1700-1730 EST: DoD vergadering met Facebook & Twitter Execs
Aan: Jim Baker, Bria Smith,
Cc: Stacia Cardille
Jim –
Ik vraag Chris Sonderby naar de tijd voor de vergadering van vandaag. Chris zal waarschijnlijk een afspraak maken en hopelijk snel. Mijn gevoel zegt dat we misschien om 15.30 uur Eastern / 12.30 uur Pacific moeten vergaderen om de mensen uit NoCal tijd te geven voor een kop koffie.
Onze gedachte voor deze voorvergadering zal zijn 1) te bevestigen dat we nog een niet-geclassificeerde vergadering zullen houden (ik denk dat we naar ja neigen) en 2) welke boodschap we willen overbrengen.
We willen jullie twee uitnodigen, plus Yoel, Lisa Roman en Patrick Conlon. Op Facebook zullen we, naast Chris en mij, Nathaniel Gleicher, Sandy Luff (onze belangrijkste gesprekspartner bij Defensie), David Agranovich, Bill Slattery en Gavin Com uitnodigen. Laat me weten of iemand anders van Twitter moet worden uitgenodigd.
Tot slot zal ik waarschijnlijk een e-mail sturen naar Mr. Mercado, de waarnemend DUSD-P, om te bevestigen dat deze bijeenkomst niet geclassificeerd zal zijn. Voor het geval je het niet wist, Bill Castle, de DOD Principal DGC vertelde ons dat ze mensen met een actieve veiligheidsmachtiging moesten ontmoeten om een “nuttig en zinvol” gesprek te hebben.
Steve
FACEBOOK

Tekst in screenshot:

Van: (SF) (FBI)
Datum: donderdag 16 juli 2020 om 18:45 uur
Aan: Steven Siegel, Elvis Chan Cc: Nathaniel David Agranovich
Chris Sonderby
Onderwerp: Re: FBI SF-hulp
Steve,
Ik begrijp dat sommige mensen bestaande machtigingen hebben, maar om hun status te bevestigen, hebben we hun geboortedatum nodig (ik geloof dat dit van toepassing is op Chris en David, die in deze keten zitten, maar ook op Gavin.)
Degenen die geen bestaande machtiging hebben, dienen het bijgevoegde formulier in te vullen en naar ons terug te sturen, zodat we een tijdelijke machtiging kunnen aanvragen.
Laat het ons weten als er een voorgestelde datum/tijd voor de vergadering is. Zoals ik de vereisten begrijp, zal de vergadering in ons kantoor in Palo Alto moeten plaatsvinden.
Bedankt,
Katie
SSA Private Sector Engagement
San FranciscoDivision

Tekst in screenshot:

24 juni 2020 om 11:32 uur
Vervolg op vergadering ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) US2020 Kiezersinfo…
Aan: xxx @google.com & nog 13 andere
Hallo vrienden:
Bedankt voor uw deelname aan de bijeenkomst met DHS om meer te weten te komen over hun plannen voor het delen van kiezersinformatie. Dat lijkt duidelijk werk in uitvoering te zijn, maar de oproep eindigde positief over de bredere behoefte aan ‘strategische communicatie’ rond de verkiezingen. Zie uit naar de samenwerking daar.
Voor onze Twitter-collega’s die ook de CIS*-outreach hebben ontvangen, welke datums en tijden zouden goed zijn om een andere tijd af te spreken voor een ontmoeting met DHS om wat eerste feedback te geven? We willen uit beleefdheid een “demo” van CIS regelen na die feedback om onze goede wil te tonen, zelfs nu we in de hele branche op één lijn zitten dat de timing en lancering hiervan voor US2020 misschien niet het meest logisch is vanwege ruis/DDOS achtige zorgen die afgelopen maandag in ons vooroverleg naar voren zijn gekomen.
Heel erg bedankt – zodra we terug horen over data, kunnen we een vergadering plannen om naar een nuttige oplossing te zoeken en transparantie voor algemeen bewustzijn te vergroten.

*CIS = Center for Internet Security

Here Twitter staff ask for Twitter General Counsel (& former FBI Deputy General Counsel) Jim Baker’s blessing for EIP and Virality Project partner Graphika to “inform their partners in USG 3-5 days before publication” of a report detailing Pentagon disinformation operations.

Hier vragen Twitter-medewerkers om de goedkeuring van Twitter General Counsel (en voormalig plaatsvervangend algemeen adviseur van de FBI) Jim Baker voor EIP en Virality Project-partner Graphika om “hun partners in USG 3-5 dagen voor publicatie te informeren” over een rapport met details over desinformatie-operaties van het Pentagon.

Tekst in screenshot:

Aan: Jim Baker, Yoel Roth
CC: Patrick Conlon
Onderwerp: PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK- Graphika-verzoek betreffende: Aankomende TMRC-openbaarmaking
Datum: vr, 5 aug. 2022 (05/08/22 17:23:50)
Persoonlijk en vertrouwelijk
Hallo Jim en Yoel,
TLDR; Graphika, die tegelijk met onze gegevens een rapport over de DoD-contractantenset publiceert, wil haar partners in de USG 3-5 dagen voor publicatie informeren (24 augustus Embargo). Zijn we op één lijn om hun aanpak te ondersteunen? Nog punten?
Xxx (die het onderzoek leidt) en Guyte McCord (COO van Graphhika) brachten me dit vandaag. Ter herinnering: Graphika en SIO op Stanford publiceren samen een rapport over deze set dat naar verwachting live gaat wanneer we officieel de TMRC-release aankondigen. We zijn de hele tijd geïnformeerd en geraadpleegd over hun plannen, net als FB, die de samenwerking lijkt te hebben geïnitieerd via hun standaard rapportage-ops voor partners. Ik ben voorstander, aangezien: 1/ blokkeren een zeer positieve samenwerkingsrelatie die we hebben zou bemoeilijken 2/ We kunnen aannemen op basis van hun omgang met deze set tot nu toe dat FB USG en de pers op de hoogte brengt voordat het rapport uitkomt en 3/ Gegeven de spelers die hier betrokken zijn (SIO’s mensen, Graphika, FB) het is zeer waarschijnlijk dat sowieso iemand vooraf met DoD hierover spreekt.
Hoe denken wij hierover? Voel je vrij om de context hierover te delen met iedereen wiens afmelding van cruciaal belang is. Ik hoop dat we, indien mogelijk, tegen dinsdag COB terug kunnen gaan naar Graphika en team. Bij voorbaat dank voor het meedenken!

Graphika receives money from the Pentagon, Navy, and Air Force, while simultaneously supporting human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch. Working with both the perpetrators & those representing the victims is very 2023.
Graphika ontvangt geld van het Pentagon, de marine en de luchtmacht en steunt tegelijkertijd mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch. Werken met zowel de daders als degenen die de slachtoffers vertegenwoordigen is heel 2023.

Tekst in screenshot:

Graphika werkt samen met toonaangevende onderzoeksinstellingen om onze mogelijkheden uit te breiden en tegelijkertijd het publieke debat te informeren over de stroom van invloed en informatie binnen grootschalige sociale netwerken.
<afgebeeld logo’s van o.a. militaire overheidsinstanties>

Tekst in screenshot:

Mensenrechtengroepen over de hele wereld werken samen met ons team om digitale dreigingen gericht op kwetsbare gebruikers te monitoren.
<afgebeeld logo’s van mensenrechtengroepen>

During the War on Terror the DHS was harshly criticized by progressives for civil rights violations and targeting of Muslims. Now DHS sub-entities like CISA work closely with progressive tech. Here Twitter warmly welcomes a DHS/CISA staffer’s job application.
Tijdens de War on Terror werd het DHS fel bekritiseerd door progressieven vanwege schendingen van burgerrechten en het aanvallen van moslims. Nu werken DHS-subentiteiten zoals CISA nauw samen met vooruitstrevende technologie. Hier verwelkomt Twitter de sollicitatie van een DHS/CISA-medewerker van harte.

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille @twitter.com
Aan: xxx @cisa.dhs.gov
Onderwerp: Re: Twitter-positie
Datum. Do, 2 juli (02/07/20)
Hoi xxx, erg blij om je bericht te ontvangen.
Deze rol is eigenlijk de xxx-vervanging met een focus op verkiezingen en andere nationale veiligheidskwesties. Ik help je graag op welke manier dan ook. We moeten nauw contact houden en ik help je graag bij het sollicitatie- en interviewproces.
Ik heb xxx gesproken. Ze vroeg je om te solliciteren en je papieren naar ons beiden te sturen. Kan je ons bovendien het e-mailadres sturen dat je gaat gebruiken om te solliciteren? Op die manier kunnen we de materialen voor de recruiter eruit halen.
Het zou geweldig zijn om met je samen te werken op deze absurde plek.
Hartelijk bedankt,
Stacia
op donderdag 2 juli 2020 om 10:40 schreef xxx @Cisa.dhs.gov:
Hé Stacia,
Misschien heb ik interesse in de functie die je noemde. Laat het me weten als jullie op zoek zijn naar iemand met mijn vaardigheden/ervaring of iets anders. Hoe dan ook, ik help graag om een aantal goede kandidaten voor je te vinden.
xxx
Chef, Task Force Bestrijding van Buitenlandse Invloed
DHS/CISA/NRMC

Other DHS staff such as Matt Masterson become fellows at the Stanford Internet Observatory and work on the Virality Project’s censorship of “true stories of vaccine side effects.” The revolving door between academia, government, NGO’s and BigTech is endless.

Andere DHS-medewerkers, zoals Matt Masterson, worden fellow bij het Stanford Internet Observatory en werken aan de censuur door het Virality Project van “waargebeurde verhalen over bijwerkingen van vaccins”. De draaideur tussen de academische wereld, de overheid, NGO’s en BigTech draait continu.

Tekst in screenshot:

Matt Masterson als voormalig medewerker van Stanfort Internet Observatory en huidig medewerker van Twitter.

Tekst in screenshot:

Waarheidsgetrouwe berichten die aarzeling over vaccins zouden kunnen bevorderen
o Virale posts van individuen die twijfels over vaccins uiten, of verhalen over ware bijwerkingen van vaccins. Deze inhoud is niet duidelijk desinformatie, maar kan wel verkeerde informatie zijn (overdreven of misleidend). Ook opgenomen in deze verzameling zijn vaak ware berichten die aarzeling kunnen aanwakkeren, zoals over individuele landen die bepaalde vaccins verbieden.

As reported by @shellenbergerMD, The Aspen Institute combined WaPo, NYT, Rollingstone, NBC, CNN, Twitter, Facebook, Stanford, and “anti-disinfo” NGOs like FirstDraft to practice an oddly prescient “hack and leak” exercise on the Hunter Biden laptop BEFORE its release.

Zoals gemeld door @shellenbergerMD, organiseerde het Aspen Institute een merkwaardig vooruitziende ‘hack and leak’-simulatie over de Hunter Biden laptop VOORDAT het verhaal uitkwam. Mensen van WaPo, NYT, Rollingstone, NBC, CNN, Twitter, Facebook, Stanford en ‘anti-disinfo’-ngo’s zoals FirstDraft deden mee aan deze oefening.

Deze vier screenshots beschrijven de ‘hack and leak’ simulatie die het Aspen Institute organiseerde om media en sociale mediabedrijven te laten oefenen met een dergelijke situatie. De overeenkomsten met de latere openbaarmaking van het materiaal van de Hunter Biden laptop zijn onwaarschijnlijk groot, zeker gezien het feit dat de FBI de laptop op het moment van de oefening al negen maanden in bezit had.

When the Hunter Biden laptop story broke, the existence of the recent tabletop exercise became instant important news – but the journalists who’d attended stayed mum, perhaps granting off-the-record privileges to the organizers.

Toen het verhaal over de Hunter Biden-laptop losbarstte, werd het bestaan van de recente crisisoefening direct belangrijk nieuws – maar de journalisten die aanwezig waren, bleven zwijgen, misschien verleenden ze de organisatoren off-the-record privileges.

Tekst in screenshot:

Van: Garrett M. Graff
Onderwerp: Hack-and-leak brainstorm vanmorgen
vr, 7 aug. 2020 -0400 (07/08/20 15:44:41)
Bedankt dat je vanmorgen om 11.00 uur ET bij ons bent gekomen om te helpen brainstormen over de informele crisisoefening die we onze verslaggever/tech-groep willen laten doen over een mogelijke hack-and-leak voor de herfstverkiezingen. De informatie over de vergadering/Zoom zou in de agenda-uitnodiging moeten staan, maar ik heb deze ook hieronder gepost.
Ik heb nu het werkscenario bijgevoegd; we hopen dat we onder ons om 11 ET dit kunnen herhalen, verfijnen, compliceren en een scenario kunnen oppoetsen dat de hele groep zou helpen nadenken over hoe ze zouden reageren op verschillende wendingen in een lekincident rond Burisma deze herfst. Breng je meest sluwe en cynische verbeeldingskracht mee!
Houd dit document vertrouwelijk voor jouzelf; om verschillende redenen willen we niet dat dit op grote schaal wordt verspreid.
GMG

“We totally blew it on our Burisma tabletop this summer — we didn’t have Trump announcing “Lock him up” until day *nine* of the Burisma information operation” writes Garret Graff, the Aspen Institute’s Director of Cyber Initiatives.

“We hebben het deze zomer helemaal verknald met onze Burisma-oefening – we lieten Trump pas op op dag *negen* van de Burisma informatie operatie zeggen: “Sluit hem op”,” schrijft Garret Graff, de directeur van cyberinitiatieven van het Aspen Institute.

Tekst in screenshot:

Van: Garrett Graff
Aan: Nathaniel Gleicher, Yoel Rot e.a.
Onderwerp: Stephen had gelijk!
Datum: zat, 17 okt 2020 +0000 (17/10/20 13:44:23)
We hebben het deze zomer helemaal verknald met onze Burisma-oefening – we lieten Trump pas op op dag *negen* van de Burisma informatie operatie zeggen: “Sluit hem op”, maar hij zegt het al op dag *drie*.
Bloomberg-artikel:
‘Sluit de Bidens op’, zegt Trump tijdens de Georgia Campaign Rally
President Donald Trump riep vrijdagavond op om Joe Biden en zijn familie in de gevangenis te zetten, waarmee hij zijn aanvallen op zijn Democratische tegenstander intensiveerde op basis van ongefundeerde beschuldigingen in zijn worsteling om zijn achterstand in de peilingen om te buigen.
www.bloomberg.com
Stephen zei dat het allemaal sneller zou gaan dan we dachten, en hij had gelijk!
Aan de andere kant, op basis van onze tijdlijn van augustus, lieten we Trump voor het eerst zeggen “Sluit hem op” op dinsdag 13 oktober, en hij zei het pas op vrijdag de 16e, dus hij loopt een paar dagen achter op schema. …
[[hoofd slaat herhaaldelijk tegen bureau]]
GMG

“LOL! Ok, off the record, what’s our working theory here of what happened?” replies Noah Shachtman, current Rolling Stone Editor-in-Chief.

“LOL! Ok, even informeel, wat is onze werktheorie hier van wat er is gebeurd?” antwoordt Noah Shachtman, de huidige hoofdredacteur van Rolling Stone.

Tekst in screenshot:

LOL! Ok, even informeel, wat is onze werktheorie hier van wat er is gebeurd?

Last week Secretary of State Anthony Blinken was alleged to have instigated the “Russian” “hack” letter signed by 50 former intel officials. At RightsCon, civil society’s biggest digital rights event, Blinken spoke on ‘disinformation’ with Nobel Prize winner Maria Ressa.

Vorige week werd minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken ervan beschuldigd de aanzet te hebben gegeven tot de “Russische” “hack” brief, ondertekend door 50 voormalige intel officials. Op RightsCon, het grootste evenement voor digitale rechten, sprak Blinken met Nobelprijswinnares Maria Ressa over “desinformatie”.

Tekst in screenshot:

Keynote sprekers op de conferentie:

– Anthony J. Blinken
– Maria Resaa 
– Robert Berschinsky

See how it works? The people accusing others of “disinformation” RUN the biggest disinformation campaigns themselves.

Zie je hoe het werkt? De mensen die anderen beschuldigen van “desinformatie” LEIDEN zelf de grootste desinformatiecampagnes.

Anti-disinformation conferences teem with Beltway journalists – the same names from the Post, Times, Atlantic, and NBC, over and over – but these proto-censorship workshops are often off the record, like defense or intel confabs. Reporters are participants, not adversaries.

Anti-desinformatieconferenties wemelen van de Beltway-journalisten – keer op keer dezelfde namen van de Post, Times, Atlantic en NBC – maar deze proto-censuurworkshops zijn vaak off-the-record*, zoals defensie of inlichtingen meetings. Verslaggevers zijn deelnemers, geen tegenstanders.

*off-the-record = wat niet algemeen bekend mag worden

Tekst in screenshot:

Op 24 oktober is er een reeks off-the-record workshops waaronder: Terug naar Verkiezingen: Lessen uit 2019; Diep en oppervlakkig namaak: wat moeten we vrezen en wat te doen?; Apps voor privéberichten; Neppersona’s, nepbetrokkenheid: de marktplaats voor manipulatie van sociale media; Cybermogelijkheden: een hulpmiddel om desinformatie te bestrijden?; en media: succesverhalen van de redactie.

Tekst in screenshot:

Van 26-27 juni 2017 zullen NDI en Stanford University een besloten evenement houden met opinieleiders van technologiebedrijven, politieke instellingen, de academische wereld, de media, de democratische gemeenschap en filantropische organisaties voor een off-the-record discussie over hoe gezamenlijk de wereldwijde uitdaging van digitale desinformatie aan te pakken.
De doelstellingen van het forum zijn:
1. Netwerken met belangrijke spelers in politiek, technologie, academische wereld, media, filantropie en activisme om de informatie-integriteit te versterken, met name in de context van verkiezingen; en
2. Deze spelers in staat stellen om de nieuwste kennis in de gemeenschap te delen aangaande succesvolle coalities, instrumenten en oplossingen om de verspreiding en consumptie van digitale desinformatie aan te pakken.
Om het succes van deze doelen te garanderen, hebben we een stevige agenda opgesteld met mogelijkheden voor interactieve, constructieve discussies. Kijk wat we gepland hebben tijdens de twee dagen van het forum.

Tekst in screenshot:

Van: xxx StratCom DC
Aan: npickles@twitter.com & nog 4 andere
Beste Nick,
6 augustus 2018 om 22:09 uur
Ik hoop dat dit bericht je goed bereikt! Nogmaals, heel erg bedankt voor het verzekeren van de ondersteuning van Twitter voor de StratCom van dit jaar. Bijgevoegd vind je de actuele agenda en de bevestigde sprekers. Woensdag versturen we de openbare uitnodiging. We hebben al bevestigingen ontvangen uit verschillende Europese landen die teams zullen sturen, evenals EEAS’s East StratCom, Hybrid COE, NATO COE, DHS, State Department en medewerkers van het Congres. Dit is in aanvulling op de aanwezige maatschappelijke vertegenwoordigers en journalisten van over de hele wereld.
We wilden vragen of een Twitter-vertegenwoordiger in een van onze off-the-record workshops zou willen spreken over de inspanningen van Twitter om desinformatie/ verkeerde informatie op het platform tegen te gaan. Of misschien wilt u binnen een ander thema namens Twitter presenteren. Als je wilt, laat het ons weten.
Naast uw logo in het conferentiemateriaal, zullen we de conferentie ook live tweeten via onze @ACEurasia- en @DisinfoPortal-accounts. Ik begrijp dat het verificatieproces hiervoor nog niet is gestart. Is er misschien een mogelijkheid om voorafgaand aan het Forum deze twee accounts te verifiëren?
Nogmaals hartelijk dank voor uw steun. Laat het weten als je feedback of vragen hebt over de agenda. Ik zet Vera Zakem in de cc omdat we het genoegen hadden elkaar te ontmoeten voor haar nieuwe rol op Twitter en ik heb het Forum voor haar gesignaleerd.
Vriendelijke groeten,

Tekst in screenshot:

Van: Jennifer McDonald
Datum: 16 november 2020 om 18:06 uur
Fwd: [informeren] Info Ops-conferentie met Carnegie
Aan: Trenton Kennedy, Ian Plunkett Cc: & nog 1
Ter info: dit is een besloten evenement en wordt behandeld als off the record.

The scale of funding is similarly beyond shocking. Governments and foundations pour millions – one company alone reportedly won $979 million from the Pentagon – into “anti-disinformation” firms and NGOs.

De omvang van de financiering is eveneens meer dan schokkend. Overheden en stichtingen steken miljoenen – één bedrijf alleen zou naar verluidt 979 miljoen dollar hebben toegekend gekregen van het Pentagon – voor “anti-desinformatie”firma’s en ngo’s.

Tekst in screenshot:

Voorbeelden van nieuwsberichten met toekenning budgetten voor bestrijden desinfomatie

Tekst in screenshot:

Het ministerie van Defensie kent een budget toe van 979 miljoen dollar aan Peraton om desinformatie te bestrijden.

Craig Newmark is reported to have given more than $200m to journalism projects, (by another estimate $338m) including the founding funds for the Stanford Internet Observatory.
Craig Newmark zou naar verluidt meer dan 200 miljoen dollar hebben gegeven aan journalistieke projecten (volgens een andere schatting 338 miljoen dollar), inclusief de oprichtingsfondsen voor het Stanford Internet Observatory.

Tekst in screenshot:

Craig, de miljardair achter Craigslist, besteedt 200 miljoen dollar om de journalistiek te redden, president Trump te verslaan en een einde te maken aan de informatieoorlog

Tekst in screenshot:

Het geld blijft stromen
Craig Newmark Philanthropies – waaronder de Craig Newmark Foundation en Craig Newmark Philanthropic Fund vallen – heeft in 2020 in totaal $ 100 miljoen aan subsidies verstrekt. Alles bij elkaar heeft Craig Newmark Philanthropies tussen 2018 en 2020 ongeveer $ 338,1 miljoen gedoneerd, volgens cijfers van de Chronicle of Philanthropy.

Whether it’s the ADL with election miscreants, the Alethea Group counting China-linked accounts “amplifying known right-wing figures,” or the Atlantic Council monitoring “opposition activity” around the Iran deal, the NGOs make blacklists of wrongthinkers:

Of het nu de ADL is met verkiezings-misdadigers, de Alethea Group die aan China gekoppelde accounts telt “die bekende rechtse figuren versterken”, of de Atlantic Council die “oppositieactiviteiten” rond de Iran-deal in de gaten houdt, de ngo’s maken zwarte lijsten van foutdenkers:

Tekst in screenshots:

Voorbeelden van zwarte lijsten

Tekst in screenshot:

Op woensdag 9 juni 2021 om 11:42 schreef Nick Pickles:
Hoi team,
Dankbaar voor jullie blik op dit concept van de DFRLab-crew die kijkt naar oppositieactiviteiten rond de JCPOA en mogelijke manipulatie.
Ze willen dit later in de week publiceren, dus alle feedback die we hebben wordt op prijs gesteld. Ze sturen ook enkele specifieke accounts ter beoordeling.
Bedankt
Nick

The #TwitterFiles are riddled with removal demands from opaque cut-out organizations like the Center for Countering Digital Hate, whose mysterious funding never troubles either Twitter execs or the reporters who transmit their demands.

De #TwitterFiles zijn vergeven van  verwijderingsverzoeken van ondoorzichtige organisaties zoals het Center for Countering Digital Hate, welks mysterieuze financiering nooit vragen oproept bij Twitter-managers of bij de journalisten die hun eisen doorgeven.

Tekst in screenshot:

Hallo team – Hieronder delen we onze wekelijkse media-analyse.
Belangrijkste data en aankomende evenementen:
• 2 augustus:
0 Kelly Sims, nieuwe Global Comms VP, eerste dag
0 Aankondiging Curation Partnerships (AP, Reuters) (Flexibele timing)
• 2-6 augustus
o Katie is met verlof
Lopende rapportage
CCDH + ADL antisemitismerapporten
Eind deze week kregen we een waarschuwing van de New York Times over een aankomend rapport over sociale media + antisemitisme door CCDH. Het rapport schetst het vermeende falen van technologiebedrijven om actie te ondernemen tegen haatzaaiende uitlatingen en antisemitische inhoud, en noemt Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en TikTok “veilige plaatsen om racisme en propaganda tegen Joden te verspreiden”. Ook deze week, en in dezelfde geest, publiceerde ADL een rapport over antisemitisme (dank Public Policy voor snelle kennisgeving). Voor beide herhalen we ons beleid en onze handhavingsmaatregelen, plus tools van gebruikers, zoals wenken die mensen ertoe aanzetten schadelijke antwoorden te heroverwegen voordat ze tweeten. Hoewel we niets hebben gehoord van de pers over ADL, verwachten we wel berichtgeving van de New York Times over het CCDH-rapport. We houden deze groep op de hoogte.
Brief van Lujan over mis- en desinformatie in het Spaans.
NPR en The Hill vroegen commentaar op een nieuwe brief van senator Lujan en 26 leden van het Congres waarin ze hun bezorgdheid uitten over desinformatie in het Spaans en niet-Engels op Twitter. We hebben de ontvangst van de brief met de pers bevestigd en verwachten enkele artikelen ‘in de kantlijn’.

Tekst in screenshot:

Allen,
Ik weet niet zeker welke processen er zijn om deze URL’s aan te pakken, maar ik wil deze dataset met jullie delen.
Bedankt,
Nick
———- Doorgestuurd bericht ———
Van: xxx
Datum: vr 31 jul 2020 om 07:33
Onderwerp: CCDH Anti-Vaccine Industry Report
Geachte heer Pickles,
Bijgevoegd vindt u een lijst met pagina’s en groepen/ accounts/ kanalen in ons recente rapport (ook bijgevoegd) waarvan we hebben vastgesteld dat ze de online Anti-Vaxx-industrie vormen. Het totale aantal volgers van deze netwerken op YouTube, Instagram, Facebook en uw platform is tijdens de coronaviruspandemie gegroeid tot meer dan 58 miljoen.
Deze pagina’s en groepen/accounts/kanalen: pushen bewezen medische en wetenschappelijke onwaarheden; proberen ineffectieve en schadelijke producten te verkopen waarvan ze beweren dat ze ernstig zieken genezen; promoten samenzweringen die leiden tot wantrouwen in officieel medisch advies van openbare instellingen; en proberen jullie gebruikers te overtuigen om gevaarlijke acties te ondernemen op basis van verkeerde informatie, bijvoorbeeld door zwarte mensen aan te moedigen zich niet te laten vaccineren vanwege de valse veronderstelling dat vaccins autisme veroorzaken bij zwarte kinderen.

Tekst in screenshot:

(Intentie tot actie) Desinformatie Dozijn
Van: Xxx
Datum: wo, 31 mrt 2021 (01/04/21)
Aan: covid19-misinfo-inform, GETSupport
Dag Allemaal,
Het COVID-19-handhavingsteam desinformatie is van plan actie te ondernemen tegen een handvol accounts die zijn opgedoken in het CCDH-rapport, “The Disinformation Dozen: Why Platforms Must Act on Twelve Leading Online Anti-Vaxxers”. Dit rapport werd vrijgegeven voorafgaand aan de hoorzitting over “Desinformatienatie: de rol van sociale media bij het promoten van extremisme en desinformatie”.
Het team van SI-Misinfo heeft een diepgaande beoordeling van deze accounts uitgevoerd. Hoewel geen van de 12 accounts in aanmerking komt voor permanente opschorting op grond van het COVID-19-beleid voor desinformatie, hebben we verschillende schendingen van het COVID-19-beleid voor desinformatie vastgesteld voor meerdere accounts. Los daarvan zijn we van plan één van de accounts op de lijst, @CancerTruthNews, permanent te schorsen wegens misbruik van meerdere accounts.

Media forwards the blacklist demands to industry:
Media sturen de eisen van de zwarte lijst door naar de industrie:

Tekst in screenshot:

Doorgestuurd vanuit NBC
Van: xxx (NBCUniversal)
Datum: di 3 nov 2020 om 15:07 uur
Onderwerp: Bannon/Guo-gekoppelde CIB
Hallo jongens,
Cindy Otis en de Alathea Group stuurden ons een rapport dat vrij kant-en-klaar gecoördineerd niet-authentiek gedrag laat zien dat tegenwoordig actief is. Ze hebben het getraceerd naar een specifieke Slack die verbonden is met Guo Wengui/Bannon.
Zorg ervoor dat het op je radar staat.

Tekst in screenshot:

Van: xxx
Datum: di 11 mei 2021 om 23.00 uur
Onderwerp: NPR-verhaal over verkeerde informatie over vaccins
Aan: xxx
Dag Allemaal,
Ik werk aan een verhaal over de “Desinformatie Dozen”-accounts die door CCDH zijn geïdentificeerd – kijkend naar wie ze zijn en wat voor soort berichten ze delen op sociale media en hun eigen websites.
Mijn verhaal gaat ook over de druk op Twitter om agressievere maatregelen tegen hen te nemen, en waarom, zelfs nu het bedrijf zijn regels tegen schadelijke gezondheidsinformatie heeft aangescherpt, veel van deze accounts nog steeds actief zijn. (Ik stel deze vragen ook op Facebook.)

Tekst in screenshot:

Hallo team – Hieronder delen we onze wekelijkse media-analyse.
Belangrijkste data en aankomende evenementen:
• 2 augustus:
0 Kelly Sims, nieuwe Global Comms VP, eerste dag
0 Aankondiging Curation Partnerships (AP, Reuters) (Flexibele timing)
• 2-6 augustus
o Katie is met verlof
Lopende rapportage
CCDH + ADL antisemitismerapporten
Eind deze week kregen we een waarschuwing van de New York Times over een aankomend rapport over sociale media + antisemitisme door CCDH. Het rapport schetst het vermeende falen van technologiebedrijven om actie te ondernemen tegen haatzaaiende uitlatingen en antisemitische inhoud, en noemt Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en TikTok “veilige plaatsen om racisme en propaganda tegen Joden te verspreiden”. Ook deze week, en in dezelfde geest, publiceerde ADL een rapport over antisemitisme (dank Public Policy voor snelle kennisgeving). Voor beide herhalen we ons beleid en onze handhavingsmaatregelen, plus tools van gebruikers, zoals wenken die mensen ertoe aanzetten schadelijke antwoorden te heroverwegen voordat ze tweeten. Hoewel we niets hebben gehoord van de pers over ADL, verwachten we wel berichtgeving van de New York Times over het CCDH-rapport. We houden deze groep op de hoogte.
Brief van Lujan over mis- en desinformatie in het Spaans.
NPR en The Hill vroegen commentaar op een nieuwe brief van senator Lujan en 26 leden van het Congres waarin ze hun bezorgdheid uitten over desinformatie in het Spaans en niet-Engels op Twitter. We hebben de ontvangst van de brief met de pers bevestigd en verwachten enkele artikelen ‘in de kantlijn’.

Industry folds, and all the people from these groups – the same names, over and over – get together for hors d’oeuvres at cozy conferences with NATO STRATCOM, the Center for European Policy Analysis, the Carnegie Endowment, etc. One big club.

De branche buigt, en alle mensen van deze groepen – keer op keer dezelfde namen – komen samen voor hors d’oeuvres op gezellige conferenties met NATO STRATCOM, het Centre for European Policy Analysis, de Carnegie Endowment, etc. Eén grote club.

Tekst in screenshot:

DEELNEMERS
Graham Brookie is de directeur en hoofdredacteur van het Digital Forensics Research Lab van de Atlantic Council.
Ben Nimmo is hoofd onderzoek bij Graphika en buintengewoon onderzoeker bij het Digital Forensics Research Lab van de Atlantic Council.
Martin Innes is directeur van het Crime and Security Research Institute, directeur van het Universities’ Police Science Institute en professor aan de School of Social Sciences van Cardiff University.
Kate Starbird is universitair hoofddocent bij de afdeling Human Centered Design and Engineering aan de Universiteit van Washington en directeur van het Emerging Capacities of Mass Participation Laboratory.
Renée DiResta is de onderzoeksmanager bij het Stanford Internet observatory, gehuisvest in Stanford’s Freeman Spogli Institute for International Studies.
Camille Frangois is de chief innovation officer bij Graphika en werkt aan cyberconflicten en digitale rechten online.
Dhiraj Murthy is universitair hoofddocent journalistiek en sociologie aan de Universiteit van Texas in Austin. Hij was eerder sociologiedocent aan Goldsmiths, University of London. Zijn onderzoek verkent sociale media, digitale onderzoeksmethoden, ras/etniciteit, kwalitatieve/gemengde methoden, kwantitatieve analyse van big data en virtuele organisaties.
Jake Shapiro is hoogleraar politiek en internationale zaken aan Princeton University en directeur van het Empirical Studies of Conflict Project.
Jacob Wallis is senior analist bij het Cyber Policy Centre van het Australian Strategic Policy Institute.
James Pamment is buitengewoon hoogleraar in de Technologie en International Affairs Program bij de Carnegie Endowment for International Peace en mededirecteur van het Partnerschap voor het tegengaan van Beïnvloedingsoperaties.

Tekst in screenshot:

Van: Trenton Kennedy
Datum: 13 juli 2020 om 13:02 uur
Re: (informeer) Info Ops Conferentie met Carnegie
Aan: comms-global,
Cc: Ian Plunkett, Nick Pickles Yoel Roth
Hallo team, ik wil een aantal dingen aanvullen na het afronden van de #InfoOps2020-conferentie van donderdag met Carnegie’s Partnership for Countering Influence Operations (bekijk het hier). Ik voeg deze e-mail hier als document toe zodat ernaar kan worden verwezen, inclusief de bronnen.
We zagen ~300 mensen afstemmen op dit live-evenement, een sterke deelname. Zelfs na 3 uur, toen we stopten, waren nog bijna 200 mensen aanwezig. In totaal waren ongeveer 20 verslaggevers betrokken bij het evenement gedurende verschillende tijdsperioden. We hadden niet verwacht dat we nieuws vanuit de panels zouden genereren, maar we zijn blij dat verslaggevers konden meeluisteren. Dit versterkt onze positie bij deze specifieke groep journalisten over een onderwerp dat de kern raakt van ons publieke beleid.
Kijk hier voor meer informatie zoals gerapporteerd door NextGov, en hieronder vindt u een aantal nuttige links en citaten van panelleden die we zullen opnemen in toekomstige berichten. We kijken ernaar uit om lering uit dit evenement te trekken, om op te nemen in toekomstige, soortgelijke zaken, inclusief specifieke activiteiten rond informatieoperaties en onze onthullingen.
Speciale dank aan xxx voor de leiding hierin van begin tot eind en aan Nick Pickles, Yoel Roth en voor hun deelname en aan REW-teamleden voor hun steun aan het live-evenement.

Here 12 Attorneys General ask Twitter to deplatform the ‘disinformation dozen”. Twitter jumps into action to help.

Hier vragen 12 procureurs-generaal Twitter om het ‘desinformatie-dozijn’ te schorsen. Twitter schiet te hulp.

Tekst in screenshot:

WILLEM TONG
PROCUREUR-GENERAAL
KANTOOR VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL CONNECTICUT
24 maart 2021

Aan: Jack Dorsey, Mark Zuckerberg
Onderwerp: Desinformatie over vaccins
Geachte heren Dorsey en Zuckerberg:
Als procureurs-generaal die zich inzetten voor de bescherming van de veiligheid en het welzijn van de inwoners van onze staten, schrijven we om onze bezorgdheid te uiten over het gebruik van uw platforms om frauduleuze informatie over coronavirusvaccins te verspreiden en om uw medewerking te vragen bij het beperken van de verspreiding van dergelijke informatie. De mensen en groepen die onwaarheden verspreiden en Amerikanen misleiden over de veiligheid van coronavirusvaccins, bedreigen de gezondheid van onze gemeenschappen, vertragen de voortgang bij het beschermen van onze inwoners tegen het virus en ondermijnen het economisch herstel in onze staten.
Nu er veilige en effectieve vaccins beschikbaar komen, is het einde van deze pandemie in zicht. Dit einde hangt echter af van de brede acceptatie van deze vaccins als veilig en effectief. Helaas heeft desinformatie die via jullie platforms wordt verspreid, de terughoudendheid tegenover vaccins vergroot, wat het economisch herstel zal vertragen en, wat nog belangrijker is, uiteindelijk zal leiden tot nog meer onnodige sterfgevallen. Een kleine groep individuen gebruikt uw platforms om de gevaren van COVID-19 te bagatelliseren en verkeerde informatie over de veiligheid van vaccins te verspreiden. Deze personen missen medische expertise en worden vaak gemotiveerd door financiële belangen. Volgens een recent rapport van het Center for Countering Digital Hate bereiken zogenaamde “anti-vaxxer”-accounts op Facebook, YouTube, Instagram en Twitter meer dan 59 miljoen volgers. “Anti-vaxxers” gebruiken sociale media om zich te richten op mensen van kleur en in het bijzonder op zwarte Amerikanen, leden van gemeenschappen die de ergste gezondheidseffecten van het virus hebben geleden en waarvan de vaccinatiegraad achterblijft.

Tekst in screenshot:

Gezien de afhankelijkheid van “anti-vaxxers” van uw platforms, bevindt u zich in een unieke positie om de verspreiding van desinformatie over coronavirusvaccins te voorkomen die een directe bedreiging vormt voor de gezondheid en veiligheid van miljoenen Amerikanen in onze staten, en die onze weg naar herstel zal verlengen.
De bijgewerkte gemeenschapsrichtlijnen die u heeft opgesteld om de verspreiding van desinformatie over vaccins te voorkomen, lijken een stap in de goede richting. Het is echter duidelijk dat Facebook onvoldoende actie heeft ondernomen om schendingen te identificeren en deze richtlijnen te handhaven door desinformatie te verwijderen en te labelen en recidivisten te verwijderen. Als gevolg hiervan blijft desinformatie over vaccins zich verspreiden op uw platforms, wat in strijd is met uw richtlijnen.
– Twitter en Facebook moeten de accounts van prominente “anti-vaxxers” die herhaaldelijk de servicevoorwaarden van het bedrijf hebben geschonden, nog van al hun platforms verwijderen. Onderzoeksgroepen voor digitale media schatten dat sinds 10 maart 12 persoonlijke accounts van “anti-vaxxers” en aan hen gelieerde organisaties, groepen en websites verantwoordelijk waren voor 65% van de openbare anti-vaccinatie-inhoud op Facebook, Instagram en Twitter.
– Facebook is er niet in geslaagd om consequent informatielabels en pop-ups toe te passen op Facebook-pagina’s en groepen die vaccins of COVID-19 bespreken. Zo verzuimde het bedrijf waarschuwingslabels aan te brengen op tientallen Facebook-groepen die ‘anti-vaxxer’ Larry Cook voor zijn volgers had gemaakt. Tegelijkertijd heeft het bedrijf ten onrechte pro-vaccinatiepagina’s en -inhoud gemarkeerd op een manier die de pro-vaccinatie-inspanningen voor openbaar onderwijs heeft ondermijnd.
– Facebook heeft anti-vaxxers toegestaan om het beleid te omzeilen van het verwijderen van desinformatie die gezondheidsexperts hebben ontkracht, door niet te voorkomen dat ze video- en streamingtools zoals Facebook Live en sites zoals Bitchute, Rumble en Brighteon gebruiken om detectie te omzeilen.
We roepen u op om onmiddellijk stappen te ondernemen om de richtlijnen van uw bedrijf tegen verkeerde informatie over vaccins volledig te handhaven. Door frauduleuze informatie over coronavirusvaccins effectief uit te roeien, kunt u onnodige ziekte en dood voorkomen en onze weg naar herstel bespoedigen.
Hoogachtend,
WILLEM TONG, procureur-generaal van Connecticut

Nor was I prepared to read bluntly Orwellian communications like Twitter’s cheery “Visibility Filtering Year in Review” Newsletter, boasting of new innovations in “soft intervention” and the “Visibility Filtering Library.”

Evenmin was ik bereid om compleet Orwelliaanse mededelingen te lezen, zoals de vrolijke Twitter-nieuwsbrief ‘Visibility Filtering Year in Review’, die opschept over nieuwe innovaties in ‘zachte interventie’ en de ‘Visibility Filtering Library’.

Tekst in screenshot:

Van: xxx
Onderwerp: Zichtbaarheidsfiltering Jaaroverzicht 2020
Datum: 18 december 2020 om PM PST
Aan: zichtbaarheid-filtering-stakeholders
Cc: zichtbaarheidsfiltering
Hallo vrienden,
Het is zeker een bewogen jaar geweest voor Visibility Filtering en ik weet zeker dat jullie kunnen meevoelen. Met een wereldwijde pandemie en een ongekend verkiezingsseizoen in de VS, stond het openbare gesprek in 2020 voor nieuwe uitdagingen. Visibility Filtering speelde een belangrijke rol in de reactie van Twitter op desinformatie over volksgezondheid en verkiezingen.
In maart hebben we onze bestaande Interstitial for Public Interest-mogelijkheid verfijnd tot de Emergency Dynamic Interstitial, een versie die willekeurige tekst toestaat. Later in het jaar werkten we ook samen met Semantic Core om ondersteuning te bieden voor flexibele annotaties (zachte interventies met willekeurige tekst), geactiveerd via de Visibility Filtering Library. We hebben met partners samengewerkt om deze behandelingen beschikbaar te maken op alle plaatsen, inclusief inbeddingen, ook die eigendom zijn van de klant. Zie de blogpost voor voorbeelden van deze werkwijze.

More surprising was the violation of commonly held privacy values. Meedan (one of Twitter’s 4 main ‘anti-disinformation’ partners on Covid) had an Omidyar funded project called CryptoChat that advocated peering into private, encrypted messages to weed out “misinformation”.

Verrassender was de schending van algemeen erkende privacywaarden. Meedan (een van Twitter’s 4 primaire ‘anti-desinformatie’-partners over Covid) had een door Omidyar gefinancierd project genaamd CryptoChat dat pleitte voor meelezen in privé, gecodeerde berichten om “desinformatie” te verwijderen.

Tekst in screenshot:

Cryptochat
Het ontwikkelen van methoden en benaderingen om desinformatie op end-to-end versleutelde platforms te bestuderen.
Dit onderzoeksproject, gefinancierd door het Omidyar-netwerk, was:
• Een beter begrip krijgen van de aard van gevaarlijke inhoud op versleutelde berichten-apps
• Methodologische inzichten genereren over hoe gevaarlijke inhoud op deze platforms het beste kan worden bestudeerd, met name de waarde van gegevens die zijn verzameld via tiplines en openbare groepen
• Check ontwikkelen om snel beschrijvende statistieken en verkennende analyse van versleutelde berichten te genereren en beschikbaar te maken voor journalisten, onderzoekers en beleidsmakers
• Het bouwen en testen van een wettelijk en ethisch kader voor het verzamelen en gebruiken van versleutelde berichtgevingsgegevens

Tekst in screenshot:

Van: xxx
Onderwerp: (Beoordeling vóór 28 juni) Uitbreiding van crisis-desinformatie rapportage door vertrouwde partners 
Datum: 24 juni 2022 om 12:03 uur
Aan: Nick Pickles
cc: Lauren Culbertson
Bedankt, xxx Wat Nick’s punt betreft, aan de proactieve kant voor COVID, waren onze sterkste partnerschappen voor het delen van informatie die met Stanford Internet Observatory, Public Good Project, Meedan en tot op zekere hoogte de Ad Council die elk onafhankelijk functioneerden als een robuust systeem voor het bijhouden van desinformatie.

In a similar vein The Algorthmic Transparency Institute (a core Virality Project partner) conducted Stasi-style “civic listening” and “automated collection of data” from “closed messaging apps” to hunt down “problematic content” through its Junkipedia initiative.

Op soortgelijke wijze deed The Algorithmic Transparency Institute (een kernpartner van het Virality Project) aan Stasi-stijl “burgerlijk luisteren” en “geautomatiseerde verzameling van gegevens” uit “gesloten berichten-apps” om “problematische inhoud” op te sporen via zijn Junkipedia-initiatief.

Tekst in screenshot:

Wat is Junkipedia?
Junkipedia is een digitale openbare infrastructuur voor burgerlijk luisteren. Om te begrijpen hoe problematische inhoud, zoals desinformatie, aanzetten tot haat of junknieuws, de samenleving beïnvloedt, zijn gemeenschappelijke instrumenten nodig om die inhoud te identificeren en te archiveren. Junkipedia is een technologieplatform dat handmatige en geautomatiseerde verzameling van gegevens uit het hele spectrum van digitale communicatieplatforms mogelijk maakt, waaronder open sociale media, marginale netwerken en gesloten berichten-apps. De …

NGOs shill for corporate products. The Public Good Projects (a Twitter’s COVID ‘misinformation’ partner) ran initiatives to “increase vaccine demand”. @lhfang’s #TwitterFiles revealed BioNTech sought Twitter’s help to repress a vaccine equity campaign. theintercept.com/2023/01/16/twi

NGO’s maken reclame voor bedrijfsproducten. The Public Good Projects (een COVID-partner voor ‘desinformatie’ van Twitter) voerden initiatieven uit om “de vraag naar vaccins te vergroten”. @lhfang’s #TwitterFiles onthulde dat BioNTech de hulp van Twitter zocht om een campagne voor eerlijke verdeling van vaccins te onderdrukken. https://theintercept.com/2023/01/16/twitter-covid-vaccine-pharma/

Tekst in screenshot:

Hallo TwS, SI en LP
(+Nick als relevant voor hun markten)
Biontech en het Duitse Federale Bureau voor Informatiebeveiliging hebben contact met ons opgenomen over een online campagne die gericht is op de farmaceutische bedrijven die het COVID-19-vaccin ontwikkelen. Deze wordt aangekondigd voor morgen, maandag 14 december vanaf 9.00 uur CET
Verwachte hashtags omvatten:
#JoinCTAP en
#PeoplesVaccine
Kunt u ons steunen en de relevante hashtags en de volgende accounts in de gaten houden
@bioNTech Groep
@pfizer
@pfizer_de
@moderna tx
@AstraZeneca
De autoriteiten waarschuwen voor “ernstige gevolgen” van de actie, d.w.z. berichten en een stortvloed aan reacties “die de TOS kunnen schenden”, evenals “overname van gebruikersaccounts” zijn te verwachten. Vooral de persoonlijke accounts van het management van de vaccinfabrikanten zouden doelwit zijn. Dienovereenkomstig kunnen er ook nepaccounts worden opgezet.
De Duitse autoriteiten verwijzen onder andere ook naar de bron (het is een (toegestane) campagne waarbij gebruikers een automatisch ingevulde Tweet kunnen sturen https:/_/act.globaljustice.org.uk/join-peoples-vaccine-day-action? refsidz544889
Laat het ons weten als er vragen zijn.
Hartelijk dank

Tekst in screenshot:

Vaccination Demand Observatory
Samen met UNICEF werkt het Vaccination Demand Observatory aan het verminderen van de impact van desinformatie en het vergroten van de vraag naar vaccins over de hele wereld.

The story of the #TwitterFiles and the Censorship-Industrial Complex (CIC) is really the story of the collapse of public trust in experts and institutions, and how those experts struck back, by trying to pool their remaining influence into a political monopoly:

Het verhaal van de #TwitterFiles en het Informatie Controle Netwerk is eigenlijk het verhaal van de ineenstorting van het vertrouwen van het publiek in experts en instellingen, en hoe die experts terugsloegen door hun resterende invloed te bundelen in een politiek monopolie:

In the #TwitterFiles we repeatedly see terms like “infodemic,” “information pollution,” and “information disorder,” which express elite panic over the great technological explosion that has radically expanded the “contagion” of democratic participation.

In de #TwitterFiles zien we herhaaldelijk termen als ‘infodemie’, ‘informatievervuiling’, en ‘informatieverstoring’, die uiting geven aan de paniek van de elite over de grote technologische explosie die de ‘besmetting’ van democratische participatie radicaal heeft uitgebreid.

Tekst in screenshot:

STATE OF THE NET
JANUARI 2021
Video beschikbaar: Keynote en panel voor desinformatie over COVID-vaccin
Wanneer woorden kunnen doden
Beste Tom,
Gisteren haalde Facebook de krantenkoppen door zijn standpunt over COVID-antivax-desinformatie aan te kondigen. Twee weken geleden bracht State of the Net toonaangevende experts bijeen om de dodelijke implicaties van desinformatie over COVID-vaccins te bespreken – van vertegenwoordiger Anna G. Eshoo tot Renee DiResta en Dr. Joan Donovan. Deskundigen voorspellen dat veel Amerikanen het vaccin zullen weigeren door desinformatie, met als gevolg talloze doden in Amerika.
Voor het geval je het gemist hebt, we hebben de video’s van vertegenwoordiger Eshoo en ons panel “When Words Can Kill: The COVID-19 Infodemic’s Impact IRL” gepost. Video, audio en transcripties hieronder.
Congreslid Anna Eshoo, die samen met senator Mark Warner onlangs de Biden COVID-taskforce waarschuwde om zich op deze dodelijke kwestie te concentreren.

Tekst in screenshot:

Van: Renee DiResta
Datum: 23 juli 2019 om 11:59 uur
Onderwerp: [fakenewssci] Re: Informatievervuiling door sociale…
Aan: xxx & nog 1
Interessant draadje; een van de uitdagingen hier is per definitie dat verschillende prominente Amerikaanse wetgevers werken aan “botwetten”, pogingen om sociale media te reguleren worden intensiever. Feinstein heeft die van haar voorstel zojuist opnieuw uitgebracht (ze had vorig jaar iets geïntroduceerd en er kwam niets van terecht). De botwet in Californië is op 1 juli in werking getreden. De wetten kennen allemaal aanzienlijke definitieproblemen over wat voor soort automatisering acceptabel is en wat kwaadaardig is, en neigen naar overdrijven.
Op dinsdag 16 juli 2019 om AM UTC-7 schreef Fil Menczer:
We verwelkomen feedback over onze nieuwste preprint, waarbij we een model analyseren van hoe sociale bots de vrijheid van meningsuiting online kunnen onderdrukken.
Titel: Informatievervuiling door sociale bots
Auteurs: Xiaodan Lou, Alessandro Flammini, Filippo Menczer
https://arxiv.org/abs/1907.06130
Sociale media zijn kwetsbaar voor misleidende sociale bots, die zich kunnen voordoen als mensen om desinformatie te versterken en meningen te manipuleren. Over de grootschalige gevolgen van dergelijke vervuilingsoperaties is weinig bekend. Hier introduceren we een agent-based model van informatieverspreiding met kwaliteitsvoorkeur en beperkte individuele aandacht om de impact te evalueren van verschillende strategieën die bots kunnen gebruiken om het netwerk te vervuilen en de algehele kwaliteit van het informatie-ecosysteem te verminderen. We vinden dat het doordringen van een kritieke fractie van de …

The Western “anti-disinformation” field, with its Government collaboration and calls for more state control over speech and expression, is betraying human rights activists around the world, who fight against online government repression.

Het westerse “anti-desinformatie”-veld, met zijn regeringssamenwerking en oproepen tot meer staatscontrole over meningsuiting, verraadt mensenrechtenactivisten over de hele wereld, die strijden tegen online overheidsonderdrukking.

Let’s put the “non-government” back into NGO and defund the “anti-disinformation” industry. After all, the information control shoe will one day be on the other foot.

Laten we “niet-gouvernementeel” terugbrengen in de ngo’s en ophouden de “anti-desinformatie”-industrie te financieren. Immers, er komt een moment dat de anderen de informatie controleren.

Read the full essay at https://racket.news/publish/post/115608327. With additional research from @mtaibbi and @bergerbell

Lees het volledige essay op https://racket.news/publish/post/115608327 . Met aanvullend onderzoek van @mtaibbi en @bergerbell

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.