Dit is de vijftiende aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de vijftiende aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles 15

Gepubliceerd op 16 januari 2023 door Lee Fang

New piece from the TWITTER FILES.
How the pharmaceutical industry lobbied social media to shape content around vaccine policy.

Een nieuwe aflevering van de TWITTERFILES.
Hoe de farmaceutische industrie bij sociale media lobbyde om berichtgeving rond het vaccinbeleid vorm te geven.

The push included direct pressure from Pfizer partner BioNTech to censor activists demanding low-cost generic vaccines for low-income countries.

Dit omvatte directe druk van Pfizer-partner BioNTech om activisten te censureren die goedkope merkloze vaccins eisen voor arme landen.

In 2020, it was clear that the pandemic would require rapid innovation. Early on, there was a push to make the solution equitable: an international partnership to share ideas, technology, new forms of medicine to rapidly solve this crisis.

In 2020 was het duidelijk dat de pandemie snelle innovatie zou vereisen. Al vroeg was er druk om de oplossing billijk te maken: een internationaal partnerschap om ideeën, technologie en nieuwe vormen van geneeskunde te delen om deze crisis snel op te lossen.

Tekst in screenshot:

Nieuwe overeenkomst onder C-TAP heeft tot doel de wereldwijde toegang tot COVID-19-testtechnologieën te verbeteren.
Genève – Een nieuwe, transparante sublicentieovereenkomst tussen de Medicines Patent Pool (MPP) namens C-TAP en het Zuid-Afrikaanse farmaceutische bedrijf Biotech Africa zal de productie en verkoop van een COVID-19-serologische antilichaamtechnologie over de hele wereld versnellen.
<link naar artikel>

But global drug giants saw the crisis as an opportunity for unprecedented profit. Behind closed doors, pharma launched a massive lobbying blitz to crush any effort to share patents/IP for new covid-related medicine, including therapeutics and vaccines.

Maar monidale medicijngiganten zagen de crisis als een kans op ongekende winst. Achter gesloten deuren lanceerde Big Pharma een sterke lobby om elke poging te verpletteren om patenten/intellectueel eigendom te delen voor nieuwe covid-gerelateerde medicijnen, inclusief therapieën en vaccins.

BIO, the lobby group that represents biopharma, including Moderna & Pfizer, wrote to the newly elected Biden admin, demanding the U.S. gov sanction any country attempting to violate patent rights and create generic low cost covid medicine or vaccines.

BIO, de lobbygroep die biofarma vertegenwoordigt, waaronder Moderna & Pfizer, schreef aan de nieuw gekozen Biden-regering en eiste dat de Amerikaanse regering elk land zou bestraffen dat probeerde patentrechten te schenden en merkloze goedkope covid-geneesmiddelen of vaccins te maken.

 

Tekst in screenshot:

MEDICIJNLOBBY VRAAGT BIDEN OM LANDEN TE STRAFFEN DIE STREVEN NAAR GOEDKOPE VACCINS
Big Pharma vecht voor strakke controle over de productie van Covid-19-vaccins, waardoor de beschikbaarheid wereldwijd wordt beperkt en miljarden worden binnen geharkt.
<link naar het artikel>

That brings us to Twitter. The global lobbying blitz includes direct pressure on social media. BioNTech, which developed Pfizer’s vaccine, reached out to Twitter to request that Twitter directly censor users tweeting at them to ask for generic low cost vaccines.

Dat brengt ons bij Twitter. De wereldwijde lobbyoorlog omvatte directe druk op sociale media. BioNTech, dat het vaccin van Pfizer ontwikkelde, vroeg aan Twitter om directe censuur voor gebruikers die naar hen tweetten met de vraag om goedkope merkloze vaccins.

Tekst in screenshot:

Bericht doorgestuurd
Door: Jasmina Alatovic
Datum: za 12 dec 2020
Onderwerp: Probleem
Aan: Nina Morschhäuser, CC: Natasha Cherifi
Geachte mevrouw Morschhauser,
Op vrijdagavond 11 december 2020 ontving de BSI informatie over een online campagne tegen vaccinfabrikanten. Voor maandag 14 december 2020 roepen activisten op tot een online campagne voor “eerlijke” COVID-19-vaccindistributie.
In het kader van deze online campagne wordt een oproep gedaan om via social media contact op te nemen met BioNTech en onze directeuren.
Kunt u ons helpen door ons BioNTech Twitter-account op zondag voor twee dagen te “verbergen”, zodat opmerkingen etc. niet meer mogelijk zijn?
Met groeten.
Jasmina Alatovic
Directeur Externe Communicatie
Adres:
BioNTech SE – An der Goldgrube 12 – 55131 Mainz – Duitsland 

Twitter’s reps responded quickly to the pharma request, which was also backed by the German government. A lobbyist in Europe asked the content moderation team to monitor the accounts of Pfizer, AstraZeneca & of activist hashtags like #peoplesvaccine

De vertegenwoordigers van Twitter reageerden snel op het verzoek, dat ook werd gesteund door de Duitse regering. Een lobbyist in Europa vroeg het contentmoderatieteam om de accounts van Pfizer, AstraZeneca en activistische hashtags zoals #peoplesvaccine te monitoren

Tekst in screenshot:

Van: Nina Morschhaeuser
Onderwerp: [Vraag om ondersteuning GET&SI] Campagne gericht op Biontec, Pfizer, AstraZeneca aangekondigd voor 14 december
To: GetSupport, Site Integrity, IP-crew
Hallo Tws, Sl en LP (+Nick & Katy voor zover relevant voor hun markten),
Biontech en het Duitse Federale Bureau voor Informatiebeveiliging hebben contact met ons opgenomen vanwege een online campagne gericht op de farmaceutische bedrijven die het COVID-19-vaccin ontwikkelen, die wordt aangekondigd voor morgen, maandag 14 december vanaf 9.00 uur CET.
Verwachte hashtags omvatten
#JoinCTAP en
#PeoplesVaccine
Kunnen jullie ons steunen en de relevante hashtags en de volgende accounts in de gaten houden
@bioNTech_Groep
@pfizer
@pfizer_de
@moderna_tx
@AstraZeneca
De autoriteiten waarschuwen voor “ernstige gevolgen” van de actie, d.w.z. berichten en een stortvloed aan opmerkingen “die de servicevoorwaarden kunnen schenden”, evenals de “overname van gebruikersaccounts” die te verwachten zou zijn. Vooral de persoonlijke accounts van het management van de vaccinfabrikanten zouden doelwit zijn. Dienovereenkomstig kunnen er ook nepaccounts worden opgezet.
Ook verwijzen de Duitse autoriteiten onder meer naar de bron (een toegestane) campagne waarbij gebruikers een automatisch ingevulde Tweet kunnen sturen <link>
Laat het ons weten als er vragen zijn.
Bedankt,
Nina 

The potential “fake accounts” that Twitter monitored for protesting Pfizer? These were real people. Here’s one the Twitter team flagged for potential terms of use violations. I talked to Terry, a 74 year old retired bricklayer in the UK on the phone.

De potentiële “nepaccounts” die Twitter in de gaten hield vanwege protest tegen Pfizer? Dit waren echte mensen. Hier is er één die door het Twitter-team is gelabeld vanwege mogelijke schendingen van de gebruiksvoorwaarden. Ik sprak telefonisch met Terry, een 74-jarige gepensioneerde metselaar in het VK.

Tekst in screenshot:

Terry Brough / 14 dec. 2020
Beste @AlbertBourla, @sbancel & #PascalSoriot, 9/10 mensen in arme landen gaan volgend jaar een #COVlD19-vaccin MISSEN. Gaan @Pfizer, @BioNTech_Group, @modema_tx & @AstraZeneca #JoinCTAP ervoor te zorgen dat iedereen, overal veilig kan zijn? We hebben een #PeoplesVaccine nodig!

It’s not clear what actions Twitter ultimately took on this particular request. Several Twitter employees noted in subsequent messages that none of this activism constituted abuse. But the company continued monitoring tweets.

Het is niet duidelijk welke actie Twitter uiteindelijk heeft ondernomen op dit specifieke verzoek. Diverse Twitter-medewerkers merkten in daaropvolgende berichten op dat dit activisme geen misbruik opleverde. Maar het bedrijf bleef tweets monitoren.

In a separate push, Pfizer & Moderna’s lobbying group, BIO, fully funded a special content moderation campaign designed by a contractor called Public Good Projects, which worked w/Twitter to set content moderation rules around covid “misinformation.”

In een aparte actie financierde de lobbygroep van Pfizer & Moderna, BIO, een speciale campagne voor het modereren van berichten, ontworpen door een aannemer genaamd Public Good Projects, die met Twitter werkte om regels voor het modereren van inhoud op te stellen rond covid “desinformatie”.

BIO provided $1,275,000 to the campaign, part of which is revealed through tax forms. The PGP campaign, called “Stronger,” helped Twitter create content moderation bots, select which public health accounts got verification, helped crowdsource content takedowns.

BIO besteedde $1.275.000 aan de campagne, wat deels blijkt uit belastingformulieren. De PGP-campagne, “Stronger” genaamd, hielp Twitter bij het maken van moderatiebots, het selecteren welke volksgezondheid accounts werden geverifieerd, en het bundelen van kennis voor het verwijderen van berichten.

 

Screenshot betreft belastingformulier met omzet van de opdracht. 

 

Het resultaat: een website met de werkwijze om desinformatie te melden op verschillende social media

Many of the tweets the BIO-funded campaign focused on were truly unhinged misinfo, like claims that vaccines include microchips. But others Stronger lobbied Twitter on were more of a grey area, like vaccine passports & vaccine mandates, policies that coerce vaccination.

Veel van de tweets waarop de door BIO gefinancierde campagne zich richtte, bevatten krankzinnige desinformatie, zoals beweringen dat vaccins microchips bevatten. Maar andere tweets zaten meer in een grijs gebied, zoals overheidsdwang om te vaccineren: vaccinpaspoorten en mandaten.

Tekst in screenshot:

Wat u moet weten over vaccinatiemandaten
De nieuwe COVID-19-strategie van president Bidenl zal tweederde van de werknemers in de VS treffen.

President Biden onthulde vorige week een zespuntenstrategie om COVID-19 te bestrijden en het tij van de pandemie te keren. Het plan, dat gevolgen zal hebben voor twee derde van de V.S. werknemers, is het meest veelomvattende vaccinmandaat van het land tot nu toe.

Tekst in screenshot:

Stephanie Senef – @stephanieseneff
“Als een gevaccineerde en een niet-gevaccineerde persoon ongeveer hetzelfde vermogen hebben om het virus bij zich te dragen, uit te scheiden en over te dragen, met name in zijn Delta-vorm, wat voor verschil maakt de invoering van een vaccinatiepaspoort dan eigenlijk voor de verspreiding van het virus?” zerohedge.com/geopolitical/s…

The Moderna/Pfizer-funded campaign included direct regular emails with lists of tweets to takedown & others to verify. Here’s an example of those types of emails that went straight to Twitter’s lobbyists and content moderators. Many focused on @zerohedge, which was suspended.

De door Moderna/Pfizer gefinancierde campagne bevatte regelmatige e-mails met lijsten van tweets die verwijderd moesten worden en andere die geverifieerd moesten worden. Hier is een voorbeeld van dat soort e-mails die rechtstreeks naar Twitter’s lobbyisten en content moderators gingen. Veel waren gericht op @zerohedge, dat was geschorst.

Tekst in screenshot:

Hallo allemaal,
Zie de bijlage voor het misinfo-rapport van deze week samen met ons batchverificatieverzoek.
Deze week zagen we:
– Mensen die tegen vaccins zijn, profiteren van het NYT-artikel over het achterhouden van vaccininformatie door de CDC. De artikelen bevatten zelf geen verkeerde informatie, maar gebruiken het nieuws om verder te bewijzen dat de CDC onbetrouwbaar is.
– Een ander sterk trending artikel beschrijft een functionaris van een Duitse ziektekostenverzekeraar die zegt dat hun rapporten van bezoeken aan de gezondheidszorg voor bijwerkingen van vaccins niet overeenkomen met officiële rapporten van bijwerkingen en dat officiële rapporten de bijwerkingen mogelijk ernstig onderschatten. Dit artikel is moeilijk te controleren op feiten, omdat er in staat dat deze gegevens alle bijwerkingen omvatten, niet alleen de ernstige bijwerkingen.
Laat het me weten als je vragen hebt. Dank je!
Senior directeur Strategische Partnerschappen

Notably, this massive push to censor and label covid misinfo never applied to drug companies. When big pharma wildly exaggerated the risks of creating low-cost generic covid vaccines, Stronger did nothing. The rules applied only to critics of industry.

Opmerkelijk is dat deze massale druk om covid desinformatie te censureren en te labelen nooit van toepassing was op farmaceutische bedrijven. Toen Big Pharma de risico’s van goedkope merkloze covid-vaccins sterk overdreef, deed Stronger niets. De regels waren alleen van toepassing op critici van de industrie.

Tekst in screenshot:

PhRMA @PhRMA • 9 nov. 2022
De biofarmaceutische sector biedt werk aan meer dan 900.000 werknemers en ondersteunt 4,4 miljoen Amerikaanse banen. Die banen zouden in gevaar komen als de #TRIPS-vrijstelling wordt uitgebreid naar #COVlD19-behandelingen. Lees meer over de echte gevolgen van het terugkomen op de toezeggingen om intellectueel eigendom te beschermen: onphr.ma/3WlS8ER

Here is my reported piece w/more detail. I was given some access to Twitter emails. I signed/agreed to nothing, Twitter had no input into anything I did or wrote. The searches were carried out by a Twitter attorney, so what I saw could be limited.

Hier is mijn verslag met meer details. Ik kreeg enige toegang tot Twitter e-mails. Ik heb niets ondertekend/geaccordeerd, Twitter had geen inbreng in wat ik deed of schreef. De zoekopdrachten werden uitgevoerd door een Twitter advocaat, dus wat ik zag kan beperkt zijn.

Tekst in screenshot:

theintercept.com

Covid-19 Geneesmiddelenfabrikanten zetten Twitter onder druk om activisten te censureren

De campagne op sociale media was slechts een onderdeel van de succesvolle lobby van de farmaceutische industrie om patenten te behouden

Thanks @davidzweig and @lwoodhouse for help, and look for more witter reporting from @mtaibbi, @ShellenbergerMD, @bariweiss/@TheFP and others. You can find me on Substack here

Bedankt @davidzweig en @lwoodhouse voor alle hulp, en let voor meer TwitterFiles berichtgeving op @mtaibbi, @ShellenbergerMD, @bariweiss/@TheFP en anderen. Je kunt me hier op Substack vinden

Tekst in screenshot:

Ik begin een Substack. Voor nu is dit een platform
voor mij om meer context te geven voor mijn rapportage,

<link naar substack>

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.