Dit is de tiende aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarop van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de tiende aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TWITTERFILES 10

Gepubliceerd op 26 december 2022 door David Zweig

1. THREAD:

THE TWITTER FILES: HOW TWITTER RIGGED THE COVID DEBATE

– By censoring info that was true but inconvenient to U.S. govt. policy
– By discrediting doctors and other experts who disagreed
– By suppressing ordinary users, including some sharing the CDC’s *own data*

1. DRAAD:

DE TWITTERFILES: HOE TWITTER HET CORONADEBAT SABOTEERDE

– Door ware informatie te censureren die de Amerikaanse overheid ongelegen kwam
– Door artsen en andere experts die kritisch waren in diskrediet te brengen.
– Door gewone twitteraars te onderdrukken, waaronder sommigen die de *eigen gegevens* van de CDC* deelden

*CDC: Centers for Disease Control and Prevention: het Amerikaanse RIVM

So far the Twitter Files have focused on evidence of Twitter’s secret blacklists; how the company functioned as a kind of subsidiary of the FBI; and how execs rewrote the platform’s rules to accommodate their own political desires.

Tot nu toe hebben de Twitterfiles zich gericht op bewijs van geheime zwarte lijsten van Twitter; hoe het bedrijf werkte als een soort dochteronderneming van de FBI; en hoe leidinggevenden de regels van het platform herschreven om tegemoet te komen aan hun eigen politieke wensen.

What we have yet to cover is Covid. This reporting, for The Free Press, @thefp , is one piece of that important story.

Wat we nog moeten behandelen is Covid. Deze rapportage voor The Free Press, @thefp, is een onderdeel van dat belangrijke verhaal.

The United States government pressured Twitter and other social media platforms to elevate certain content and suppress other content about Covid-19.

De regering van de Verenigde Staten zette Twitter en andere socialemediaplatforms onder druk om de verspreiding van bepaalde inhoud over Covid-19 te versterken en andere juist te onderdrukken.

Internal files at Twitter that I viewed while on  assignment for @thefp showed that both the Trump and Biden administrations directly pressed Twitter executives to moderate the platform’s pandemic content according to their wishes.

Interne bestanden die ik op Twitter onder ogen kreeg tijdens mijn werk voor @thefp, toonden aan dat zowel de Trump- als de Biden-administratie directe druk uitoefenden op Twitter-managers om berichten over de pandemie op het platform naar hun wens te modereren.

At the onset of the pandemic, according to meeting notes, the Trump admin was especially concerned about panic buying. They came looking for “help from the tech companies to combat misinformation” about “runs on grocery stores.” But . . . there were runs on grocery stores.

Aan het begin van de pandemie maakte de Trump-regering zich volgens de notities van de vergadering vooral zorgen over paniekaankopen. Ze zochten “hulp van de technologiebedrijven om desinformatie te bestrijden”, over “hamsteren bij supermarkten”. Maar . . . er wérd gehamsterd bij supermarkten.

Tekst in screenshot:

Het Witte Huis van Trump, met name Michael Kratsios, vroeg om hulp van de technologiebedrijven om desinformatie tegen te gaan. Aandachtsgebieden omvatten complottheorieën rond 5G zendmasten, hamsteren bij supermarkten en desinformatie die paniek(aankopen) kan aanwakkeren. (Verslag hier. Documenten hier en hier.)

It wasn’t just Twitter. The meetings with the Trump White House were also attended by Google, Facebook, Microsoft and others.

Het was niet alleen Twitter. De ontmoetingen met de Trump regering werden ook bijgewoond door Google, Facebook, Microsoft en anderen.

Tekst in screenshot:

a. Twitter, samen met verschillende andere technologiebedrijven, waaronder Google, Facebook en Microsoft, deed mee. Activiteiten waren onder meer een wekelijkse oproep om algemene trends te delen en het organiseren van een Microsoft Teams groep. Sommige bedrijven (niet Twitter) verzamelden informatie uit open bronnen van onderzoekers. Onze teams hebben deze informatie aan de handhavingsteams van het Twitter-beleid gegeven.

When the Biden admin took over, one of their first meeting requests with Twitter executives was on Covid. The focus was on “anti-vaxxer accounts.” Especially Alex Berenson:

Toen de Biden-regering het overnam, was één van hun eerste ontmoetingsverzoeken met Twitter-managers gericht op Covid. De focus lag op ‘anti-vaxxer-accounts’. Vooral Alex Berenson:

Tekst in screenshot: 

Biden
Een van de eerste vergaderverzoeken van het Witte Huis van Biden ging over Covid desinformatie. Volgens de normale gang van zaken nam Public Policy de vergadering voor zijn rekening. De medewerkers van Biden concentreerden zich op vaccins en spraakmakende anti-vaxxer-accounts, waaronder Alex Berenson.

In the summer of 2021, president Biden said social media companies were “killing people” for allowing vaccine misinformation. Berenson was suspended hours after Biden’s comments, and kicked off the platform the following month.

In de zomer van 2021 zei president Biden dat socialemediabedrijven “mensen vermoordden” omdat ze desinformatie over vaccins toestonden. Berenson werd een paar uur na deze opmerkingen van Biden geschorst en de volgende maand van het platform verbannen.

Berenson sued (and then settled with) Twitter. In the legal process Twitter was compelled to release certain internal communications, which showed direct White House pressure on the company to take action on Berenson. ​​alexberenson.substack.com/p/jesse-jackso

Berenson klaagde Twitter aan (en schikte vervolgens met hen). Tijdens de rechtszaak werd Twitter gedwongen om bepaalde interne communicatie vrij te geven waaruit bleek dat het Witte Huis directe druk uitoefende om actie te ondernemen tegen Berenson.
https://alexberenson.substack.com/p/jesse-jackson-cant-swim

Tekst in de screenshot:

Kanaal: dm -xxx-xxx
Kanaaltype: Slack Channel Privé
Begindatum: 22-04-2021 13:14:03 UTC Einddatum: 22-04-2021 UTC
xxx: Hoe was WH!? (beschrijving emoji, MvC)
yyy: Over het algemeen best goed! Ze hadden de heel lastige vraag waarom Alex Berenson niet van het platform is getrapt; hun andere vragen waren scherp maar eerlijk – en gelukkig hadden we antwoorden.

A December 2022 summary of meetings with the White House by Lauren Culbertson, Twitter’s Head of U.S. Public Policy, adds new evidence of the White House’s pressure campaign, and cements that it repeatedly attempted to directly influence the platform.

Een opsomming (december 2022) van ontmoetingen met het Witte Huis door Lauren Culbertson (hoofd Amerikaans publiek beleid Twitter) voegt nieuw bewijs toe over de campagne van het Witte Huis om druk uit te oefenen, en bevestigt dat men herhaaldelijk heeft geprobeerd het platform rechtstreeks te beïnvloeden.

Culbertson wrote that the Biden team was “very angry” that Twitter had not been more aggressive in deplatforming multiple accounts. They wanted Twitter to do more.

Culbertson schreef dat het Biden-team “erg boos” was dat Twitter niet agressiever was geweest bij het verwijderen van meerdere accounts. Ze wilden dat Twitter meer deed.

Tekst in screenshot:

Het Biden-team was niet tevreden met de handhaving door Twitter omdat ze wilden dat Twitter meer deed en meerdere accounts zou verwijderen. Vanwege deze ontevredenheid werd ons gevraagd om deel te nemen aan verschillende andere gesprekken. Ze waren erg boos.
Hier is de
 presentatie die het Twitter-team gebruikte.

Twitter executives did not fully capitulate to the Biden team’s wishes. An extensive review of internal communications at the company revealed employees often debating moderation cases in great detail, and with more care than was shown by the government toward free speech.

De leidinggevenden van Twitter gaven niet volledig toe aan de wensen van het Biden-team. Uit een uitgebreid onderzoek van de interne communicatie van het bedrijf bleek dat de werknemers vaak tot in detail gevallen bespraken, met meer zorg voor de vrijheid van meningsuiting dan de overheid.

But Twitter did suppress views—many from doctors and scientific experts—that conflicted with the official positions of the White House. As a result, legitimate findings and questions that would have expanded the public debate went missing.

Maar Twitter onderdrukte wel meningen – vaak van artsen en wetenschappelijke experts – die in strijd waren met de officiële standpunten van het Witte Huis. Als gevolg hiervan verdwenen legitieme feiten en vragen die het publieke debat zouden hebben verbreed.

There were three serious problems with Twitter’s process: First, much of the content moderation was conducted by bots, trained on machine learning and AI – impressive in their engineering, yet still too crude for such nuanced work.

Er waren drie ernstige problemen met het proces van Twitter: ten eerste werd veel van de moderatie uitgevoerd door bots, getraind in machine learning en AI – indrukwekkende techniek, maar nog steeds te grof voor dergelijk genuanceerd werk.

Second, contractors, in places like the Philippines, also moderated content. They were given decision trees to aid in the process, but tasking non experts to adjudicate tweets on complex topics like myocarditis and mask efficacy data was destined for a significant error rate

Ten tweede modereerden uitvoerders ook op locaties zoals de Filippijnen. Ze kregen beslisbomen als hulp, maar het belasten van niet-experts met het beoordelen van tweets over complexe onderwerpen als myocarditis en de werkzaamheid van mondkapjes, leverde een hoog foutenpercentage op.

Screenshot:

Voorbeeld van een beslisboom (niet goed leesbaar, MvC)

Third, most importantly, the buck stopped with higher level employees at Twitter who chose the inputs for the bots and decision trees, and subjectively decided escalated cases and suspensions. As it is with all people and institutions, there was individual and collective bias

Ten derde, en belangrijkste, de Twitterleidinggevenden hadden de eindverantwoordelijkheid. Zij kozen de instellingen voor de bots en de beslisbomen, en besloten subjectief over opschaling en schorsing. Zoals bij alle mensen en organisaties was er individuele en collectieve vooringenomenheid.

With Covid, this bias bent heavily toward establishment dogmas.

Met Covid neigde deze vooringenomenheid sterk naar de door het establishment verkondigde dogma’s.

Inevitably, dissident yet legitimate content was labeled as misinformation, and the accounts of doctors and others were suspended both for tweeting opinions and demonstrably true information.

Het was onvermijdelijk dat afwijkende, maar bonafide inhoud werd bestempeld als desinformatie, en accounts van artsen en anderen werden opgeschort, zowel voor het tweeten van meningen als voor aantoonbaar correcte informatie.

Exhibit A: Dr. Martin Kulldorff, an epidemiologist at Harvard Medical School, tweeted views at odds with US public health authorities and the American left, the political affiliation of nearly the entire staff at Twitter.

Bewijsstuk A: Dr. Martin Kulldorff, een epidemioloog aan Harvard Medical School, tweette andere standpunten dan die van de Amerikaanse volksgezondheidsautoriteiten en de Amerikaanse politieke linkerzijde, de politieke voorkeur van bijna het voltallige personeel op Twitter.

Tekst in screenshot:

Martin Kulldorff @MartinKuIIdorff: 
Nee. Denken dat iedereen gevaccineerd moet worden is even onwetenschappelijk als denken dat niemand gevaccineerd zou moeten worden. COVID-vaccins zijn belangrijk voor oudere mensen met een hoog risico en hun verzorgers. Degenen met een eerdere natuurlijke infectie hebben het niet nodig. En kinderen ook niet.

in antwoord op: 
EndemicEquilibrium @EIectraAscendin
Dr Kulldorff, denkt u dat jongere leeftijdsgroepen en/of mensen die het virus al gehad hebben gevaccineerd zouden moeten worden? Ik ben geen antivaxxer maar nu wel “vaccin aarzelend”. Het lijkt nu een religieuze mantra te zijn dat iedereen gevaccineerd MOET worden.

Internal emails show an “intent to action” by a moderator, saying Kulldorff’s tweet violated the company’s Covid-19 misinformation policy and claimed he shared “false information.”

Interne e-mails tonen een “intentie tot actie” van een moderator, die zei dat de tweet van Kulldorff in strijd was met het Covid-19-beleid voor desinformatie van het bedrijf en beweerde dat hij “valse informatie” deelde.

Tekst in de screenshot (uitbreiding van vorig screenshot):

From: xxx

Hoi team –
Hierbij een seintje dat we actie zullen ondernemen op @MartinKulldorff (een professor aan de Harvard Medical School) wegens het schenden van ons COVID-19 desinformatiebeleid, met name door het delen van valse informatie wat betreft de werkzaamheid van de COVID-19-vaccins, welke tegen de CDC-richtlijnen ingaat.

https://twitter.com/MartinKulldorff/status/1371638485686358018 

But Kulldorff’s statement was an expert’s opinion—one which also happened to be in line with vaccine policies in numerous other countries. Yet it was deemed “false information” by Twitter moderators merely because it differed from CDC guidelines.

Maar de verklaring van Kulldorff was die van een expert – een standpunt dat in overeenstemming was met het vaccinbeleid in tal van andere landen. Toch werd het door Twitter-moderators als “valse informatie” beschouwd, alleen omdat het verschilde van de CDC-richtlijnen.

After Twitter took action, Kulldorff’s tweet was slapped with a “Misleading” label and all replies and likes were shut off, throttling the tweet’s ability to be seen and shared by many people, the ostensible core function of the platform:

Nadat Twitter actie had ondernomen, kreeg de tweet van Kulldorff het label “Misleidend” waardoor antwoorden en likes onmogelijk werden, en de tweet door weinig mensen kon worden gezien en gedeeld, duidelijk de kernfunctie van het platform:

Tekst in screenshot:

Door twitter toegevoegde waarschuwing: Misleidend

In my review of internal files, I found countless instances of tweets labeled as “misleading” or taken down entirely, sometimes triggering account suspensions, simply because they veered from CDC guidance or differed from establishment views.

In mijn onderzoek van interne bestanden vond ik talloze gevallen van tweets die als “misleidend” werden bestempeld of waren verwijderd, wat soms leidde tot het opschorten van accounts, simpelweg omdat ze afweken van de CDC-richtlijnen of verschilden van de opvattingen van de gevestigde orde.

A tweet by @KelleyKga, a self-proclaimed public health fact checker, with 18K followers, was flagged as “Misleading,” and replies and likes disabled, even though it displayed the CDC’s *own data.*

Een tweet van @KelleyKga, een zelfbenoemde factchecker voor de volksgezondheid, met 18.000 volgers, werd gemarkeerd als “Misleidend”, en antwoorden en likes werden uitgeschakeld, ook al werden de *eigen gegevens* van de CDC getoond.

Tekst in screenshot:

Kelley K (@KelleyKga):
Wat een uitstekend voorbeeld van cherry picking! Als je de cijfers beperkt tot alleen de gekozen maanden, waaronder de grootste Covid-golf (gezien over de wereld), EN je negeert alle niet-ziekte sterfgevallen, EN je negeert kanker, hartaandoeningen, wiegendood, dan is Covid
de “belangrijkste doodsoorzaak”.

Internal records showed that a bot had flagged the tweet, and that it received many “tattles” (what the system amusingly called reports from users). That triggered a manual review by a human who– despite the tweet showing actual CDC data–nevertheless labeled it “Misleading”

Interne gegevens toonden aan dat een bot de tweet had gemarkeerd, en dat er veel over ‘geklikt’ werd (wat het systeem grappig genoeg rapporten van gebruikers noemde). Dat leidde tot een handmatige beoordeling, die de tweet – ondanks de getoonde CDC-gegevens – toch als “Misleidend” bestempelde.

Tellingly, the tweet by @KelleyKga that was labeled “Misleading” was a reply to a tweet that contained actual misinformation. Covid has never been the leading cause of death from disease in children. Yet that tweet remains on the platform, and without a “misleading” label.

Het is veelzeggend dat de tweet van @KelleyKga met het label ‘Misleidend’ een antwoord was op een tweet die feitelijk onjuiste informatie bevatte. Covid is nooit de belangrijkste doodsoorzaak door ziekte bij kinderen geweest. Toch blijft die tweet op het platform staan, zonder het label “misleidend”.

Tekst in screenshot:

Censored Gregory Travis (@greg_travis):

Ik evenzo

Hier zijn feiten:

Sinds december 2021 is Covid de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen

Kelley K (@KelleyKga) antwoord: Wat een uitstekend voorbeeld van cherry picking! Als je de cijfers beperkt tot alleen de specifieke maanden die je kiest, waaronder de grootste Covid-golf (gezien over de wereld), EN je negeert alle niet-ziekte sterfgevallen, EN je negeert kanker, hartaandoeningen, wiegendood, dan is Covid de “belangrijkste doodsoorzaak”.

Whether by humans or algorithms, content that was contrarian but true was still subject to getting flagged or suppressed

This tweet was labeled “Misleading,” even though the owner of this account, @_euzebiusz_ , a physician, was referring to the results of a published study

Of het nu door mensen of algoritmen was, meningen die afweken, maar waar waren, werden nog steeds gelabeld of onderdrukt.

Deze tweet kreeg het label ‘Misleidend’, hoewel de eigenaar van dit account, @_euzebiusz_ , een arts, verwees naar de resultaten van een gepubliceerd onderzoek:

Tekst in screenshot:

Infectious Dosease Ethics (@IDEthics): 
Hieronder de eerste studie die ik heb gezien die aantoont dat mRNA vaccins bij jongeren (leeftijd 16-39) in verband worden gebracht met hartstilstanden (niet alleen myocarditis).

<link naar Nature artikel

Andrew Bostom, a Rhode Island physician, was permanently suspended from Twitter after receiving multiple strikes for misinformation. One of his strikes was for a tweet referring to the results from a peer reviewed study on mRNA vaccines.

Andrew Bostom, een arts uit Rhode Island, werd permanent geschorst van Twitter nadat hij meerdere waarschuwingen had ontvangen wegens misinformatie. Eén van zijn overtredingen was een tweet die verwees naar de resultaten van een peer reviewed studie over mRNA-vaccins.

Tekst in screenshot:

Andrew Bostom, MS, MD (@andrewbostom):
Primaire Covid-19 BNT162b mRNA-vaccinatie vermindert tijdelijk de sperma concentratie & beweeglijkheid van sperma bij spermadonoren, welke schijnbaar herstelt na zo’n 5 maanden, maar geen gegevens over het effect van boosters. Veroorzaken boosters ook zo’n vermindering? Gevolgd door??  

A review of Twitter log files revealed that an internal audit, conducted after Bostom’s attorney contacted Twitter, found that only 1 of Bostom’s 5 violations were valid.

Een beoordeling van Twitter-logbestanden onthulde dat een interne audit (uitgevoerd nadat de advocaat van Bostom contact had opgenomen met Twitter) ontdekte dat slechts 1 van de 5 overtredingen van Bostom een overtreding was.

Tekst in screenshot:

We hebben alle overtredingen opnieuw beoordeeld en hebben overlegd met Site Integrity om onze bevindingen te valideren. Van de 5 overtredingen zijn er 4 ten onrechte en betreffen geen overtreding, en alleen de volgende tweet is een overtreding: 1519678640178577410 op basis van desinformatie. Daarom hebben we de schorsing van de gebruiker nu ongedaan gemaakt en aan de gebruiker laten weten dat op zijn beroep de schorsing is ingetrokken. Ook hebben we een notitie bij het account gezet om ervoor te zorgen dat, vóórdat er (weer) handhavingsmaatregelen zouden worden genomen, zijn geval zal worden beoordeeld door Site Integrity. We zullen ook de labels verwijderen van de tweets waarvan we nu hebben vastgesteld dat die geen schendingen waren.

The one Bostom tweet found to still be in violation cited data that was legitimate but inconvenient to the public health establishment’s narrative about the risks of flu versus Covid in children.

De enige Bostom tweet die nog steeds als overtreding werd gezien, toonde gegevens die correct waren, maar ongelegen kwamen voor het verhaal van de volksgezondheidsorganisatie over de risico’s van griep versus Covid bij kinderen.

Tekst in screenshot:

Andrew Bostom, MD, MS: 
Amerikaanse en lokale Rhode Island-gegevens: Influenza is dodelijker dan covid-19 bij kinderen, terwijl covid-19-vaccinatie ernstiger morbiditeit veroorzaakt dan griepvaccinatie bij kinderen

That this tweet was not only flagged by a bot, but its violation manually affirmed by a staff member is telling of both the algorithmic and human bias at play. Bostom’s account was suspended for months and was finally restored on Christmas Day.

Dat deze tweet niet alleen is gemarkeerd door een bot, maar dat de overtreding ervan handmatig is bevestigd door een medewerker, is veelzeggend voor zowel algoritmische als menselijke vooringenomenheid die meespeelden. Het account van Bostom werd maandenlang geschorst en uiteindelijk pas op eerste kerstdag hersteld.

Another example of human bias run amok was the reaction to this tweet by Trump. Many Trump tweets led to extensive internal debates, and this one was no different.

Een ander voorbeeld van op hol geslagen menselijke vooringenomenheid was de reactie op deze tweet van Trump. Veel Trump-tweets leidden tot uitgebreide interne debatten, en dat was hier niet anders.

Tekst in screenshot:

Donald J. Trump (@realDonaldTrump): 
Ik ga het geweldige Walter Reed Medical Center
vandaag om 18.30 uur verlaten. Voel me echt goed! Wees niet bang van Covid. Laat het je leven niet domineren. We hebben onder de regering-Trump een hoeveelheid echt geweldige medicijnen en kennis ontwikkeld. Ik voel me nu beter dan 20 jaar geleden!

In a surreal exchange, Jim Baker, at the time Twitter’s Deputy General Counsel, asks why telling people to not be afraid wasn’t a violation of Twitter’s Covid-19 misinformation policy.

In een surrealistisch gesprek vraagt Jim Baker, destijds plaatsvervangend algemeen raadsadviseur van Twitter, waarom mensen vertellen dat ze niet bang moeten zijn, geen schending was van het Twitter-beleid inzake desinformatie over Covid-19.

Tekst in screenshot:

Van: Jim Baker
Betreft: Trump-tweet
Verzonden: 5 oktober 2020 om 1210 uur
Aan: Yoel Roth, Stacia Cardille
Joël en Stacia:
Waarom is deze POTUS-tweet geen schending van ons COVID-19-beleid? (vooral de “Wees niet bang voor Covid”-verklaring)?
Bedankt.
Jim

Yoel Roth, Twitter’s former head of Trust & Safety, had to explain that optimism wasn’t misinformation.

Yoel Roth, voormalig hoofd Trust & Safety van Twitter, moest uitleggen dat optimisme geen verkeerde informatie was.

Tekst in screenshot:

Van: Jim Baker
Joël en Stacia:
Waarom is deze POTUS-tweet geen schending van ons COVID-19-beleid? (vooral de “Wees niet bang voor Covid”-verklaring)?
Bedankt.
Jim

Van: Yoel Roth
Hé Jim,
Ik voeg je toe aan de discussie over dit  onderwerp. In het kort, deze tweet is een algemene, optimistische uitspraak. Dit zet mensen niet aan om iets schadelijks te doen, noch raadt het af om voorzorgsmaatregelen te nemen of mondkapjesrichtlijnen te volgen (of andere richtlijnen). Het valt niet binnen de gepubliceerde strekking van ons beleid. Benieuwd of jij er anders over denkt, overigens.

Remember @KelleyKga  with the CDC data tweet? Twitter’s response to her is clarifying: “we will prioritize review and labeling of content that could lead to increased exposure or transmission.”

Herinner je je @KelleyKga nog met de CDC-gegevenstweet? De reactie van Twitter op haar is verhelderend: “we zullen prioriteit geven aan het beoordelen en labelen van inhoud die kan leiden tot meer blootstelling of overdracht.”

Tekst in screenshot (vanwege vage screenshot ook uitgetypt):

Hallo @kellykga,
Bedankt voor uw reactie op het label in uw tweet.
Onze teams gebruiken en verbeteren interne systemen om proactief inhoud met betrekking tot COVID-2019 te monitoren. Deze systemen helpen ervoor te zorgen dat we Tweets met deze waarschuwingen of labels niet versterken en opvallende inhoud snel detecteren. Bovendien blijven we vertrouwen op betrouwbare partners om inhoud te identificeren die waarschijnlijk tot schade in de echte wereld kan leiden. Gezien de dynamische situatie zullen we prioriteit geven aan het beoordelen en labelen van inhoud die kan leiden tot meer blootstelling of overdracht.
We zullen veel leren van het gebruik van deze nieuwe labels, en we staan open voor aanpassingen terwijl we onderzoeken hoe we verschillende soorten misleidende informatie kunnen labelen. Dit proces loopt en we zullen eraan werken om ervoor te zorgen dat deze en andere labels en waarschuwingen op Twitter verschijnen. Geciteerde tweets en tweets van mensen die niet zijn ingelogd op Twitter kunnen nog steeds zonder label worden weergegeven.
Het faciliteren van het publieke debat blijft onze overkoepelende missie. En we blijven werken aan het bouwen van tools en het bieden van context zodat mensen geloofwaardige en authentieke informatie op Twitter kunnen vinden.
We stellen het op prijs dat u ons dit laat weten, en we zullen dit met het team delen terwijl we vooruitkijken naar mogelijke updates en wijzigingen.
Bedankt
Twitter-ondersteuning

Twitter made a decision, via the political leanings of senior staff, and govt pressure, that the public health authorities’ approach to the pandemic – prioritizing mitigation over other concerns – was “The Science”…

Twitter nam, op basis van de politieke kleur van hoger personeel en onder druk van de regering, het besluit dat de aanpak van de volksgezondheidsautoriteiten van de pandemie – waarbij prioriteit werd gegeven aan mitigatie boven andere zorgen – “De Wetenschap” was…

Information that challenged that view, such as showing harms of vaccines, or that could be perceived as downplaying the risks of Covid, especially to children, was subject to moderation, and even suppression. No matter whether such views were correct or adopted abroad.

Informatie die die visie in twijfel trok (zoals het aantonen van de schade van vaccins) of die kon worden opgevat als het bagatelliseren van de risico’s van Covid, vooral voor kinderen, werd gemodereerd en zelfs onderdrukt. Het maakte niet uit of dergelijke opvattingen correct waren of gangbaar in het buitenland.

What might this pandemic and its aftermath have looked like if there had been a more open debate on Twitter and other social media platforms—not to mention the mainstream press—about the origins of Covid, about lockdowns, about the true risks of Covid in kids, and much more?

Hoe zou deze pandemie en de nasleep ervan eruit hebben gezien als er een opener debat was geweest op Twitter en andere socialemediaplatforms – om nog maar te zwijgen van de reguliere pers – over de oorsprong van Covid, over lockdowns, over de echte risico’s van Covid bij kinderen, en nog veel meer?

Thanks to @ShellenbergerMD,  @lwoodhouse @lhfang and the team @thefp for their help reporting this story.

Met dank aan @ShellenbergerMD, @lwoodhouse, @lhfang en het team @thefp voor hun hulp bij het verslag doen van dit verhaal.

An expanded version of this thread is available now @thefp !

Een uitgebreide versie van deze twitterdraad is nu beschikbaar @thefp!

Tekst in screenshot:
David Zweig @davidzweig: 
41. Een uitgebreide versie van deze thread is nu beschikbaar @thefp’  

 

Zie de link: https://www.thefp.com/p/how-twitter-rigged-the-covid-debate 

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.