Dit is de eenentwintigste aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de eenentwintigste aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles 21

Gepubliceerd op 25 april 2023 door Matt Orfalea

#TWITTERFILES 21
How to Find Russians Anywhere

Pt.1 – PROJECT OSPREY –

After the 2016 election, the Senate Intel Committee asked Twitter to identify accounts from Russia’s Internet Research Agency. But both Twitter and 3rd party researchers struggled to find Russian agents.

#TWITTERFILES 21
Hoe je overal Russen kunt vinden

Deel 1 – PROJECT OSPREY –

Na de verkiezingen van 2016 vroeg de inlichtingencommissie van de Senaat Twitter om accounts van het Russische Internet Research Agency te identificeren. Maar zowel Twitter als externe onderzoekers hadden moeite om Russische agenten te vinden.

Fotomontage van senator Joe McCarthy in hedendaags Twitter’s Red Scare

At first, Twitter was only able to produce 22 plus 179 IRA “linked” accounts. Democrat Mark Warner called the numbers “inadequate on every level”. Twitter went back to the drawing board in an analysis project called “Osprey”.

Aanvankelijk kon Twitter slechts 22 plus 179 “gekoppelde” IRA accounts vinden. Democraat Mark Warner noemde de cijfers “onvoldoende op elk niveau”. Twitter ging terug naar de tekentafel voor een analyseproject genaamd “Osprey”.

Tekst in screenshot:

Senator vernietigend over Twitter: de presentatie over Russische invloed was ‘onvoldoende op elk niveau’

Advocaat-cliënt communicatie / Persoonlijk en vertrouwelijk opgesteld op aanwijzingen van de adviseur.

Tekst in screenshot:

[Osprey (=zeearend)] Onderzoeksanalyse

In Project Osprey, Twitter defined 2 types of Russians.

1. “A Priori” Russians – identified as Russian by outside researchers like QIntel

2. “Inferred” Russians (aka is_russian) – identified by algorithm tracking “signals” like Cyrillic text or a Russian IP address

In Project Osprey definieerde Twitter 2 soorten Russen.

1. “A Priori” Russen – geïdentificeerd als Russisch door externe onderzoekers zoals QIntel

2. “Afgeleide” Russen (ook genoemd: is_russian) – algoritmisch geïdentificeerd door kenmerken zoals Cyrillische tekst of een Russisch IP-adres

Tekst in screenshot:

Russische accounts:
0 “A priori” Russisch: Eén werkstroom van Osprey richtte zich op accounts waarover we externe informatie ontvingen die een directe connectie suggereerde met Rusland of Russische entiteiten (inclusief het Internet Research Agency). Accounts die verband houden met het IRA-artikel van de New York Times, de lijst van Qintel-accounts en de Facebook-accounts – en bijbehorende accounts die zijn afgeleid van die oorspronkelijke reeks – vallen onder deze definitie van Russisch.
0 Afgeleid Russisch (ook genoemd: is_russian): We stelden een reeks kenmerken van Twitter-accounts samen die zouden kunnen aangeven of die gebruiker Russisch is of niet. Sommige signalen zijn sterker dan andere. Ten behoeve van analyses op zoek naar Russische gebruikers hebben wij de aanwezigheid van elk signaal op enig moment in de geanalyseerde periode gebruikt als teken dat een gebruiker Russisch is. Wij hebben is_russian niet uitgesplitst naar sterke/gemiddelde/zwakke signalen; toekomstige analyses zouden dat kunnen doen voor gegevens die zijn gesegmenteerd naar is_russian. 
– Sterke signalen: 
– – Land van aanmelding is Rusland (gebaseerd op IP-adres)
– – Gebruiker heeft een Russische telefoonmaatschappij
– Middelmatige signalen
– – E-mail is Russisch (eindigt op .ru of is @yandex)
– – De accounttaal is Russisch
– – Gebruiker heeft ingelogd vanaf een Russisch IP-adres (vanaf 9/1/2016)
– Zwakke signalen

Tekst in screenshot:

Advocaat-cliënt communicatie / Persoonlijk en vertrouwelijk opgesteld met aanwijzingen van de adviseur.

  • Gebruikersnaam bevat Cyrillische karakters

This kind of analysis, based on “markers” like type of email carrier or retweeting history, can quickly become a Rorschach test, where you see what you want to see. “If you just look for that marker, then everything will look Russian,” is how one industry analyst puts it.

Dit soort analyse, gebaseerd op “kenmerken” zoals het type e-mailprovider of retweetgeschiedenis, kan snel een Rorschach-test worden, waarbij je ziet wat je wilt zien. “Als je alleen maar naar dat kenmerk zoekt, ziet alles er Russisch uit”, zegt een brancheanalist.

Even Twitter understood. Noting Green Party candidate @DrJillStein was “captured by is_russian” – the “inferred Russians” list – Twitter analysts commented on the “overly broad nature of is_russian.”

Zelfs Twitter begreep het. Toen ze opmerkten dat de kandidaat van de Groene Partij @DrJillStein “aangemerkt was als is_russian” – de “afgeleide Russen”-lijst – reageerden Twitter-analisten op de “buitensporig brede aard van is_russian”.

Tekst in screenshot:

Een interessante uitzondering was een tweet van Jill Stein (die aangemerkt werd als is_russian vanwege het delen van KDT’s met verschillende gebruikers die vanuit Rusland hebben ingelogd — wijzend op de buitensporig brede aard van is_russian):
Dr Jill Stein / DrJillStein
Als @JohnKerry Ecuador heeft gevraagd om de internettoegang van Assange af te sluiten, wat verbergt de V.S. dan nog meer? #PodestaE-mails
Ecuador sloot Assange’s internet af op verzoek van de VS, zegt WikiLeaks.
De anti-geheimhoudingsgroep WikiLeaks zei dinsdag dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry Ecuador vroeg om de internettoegang van de Wikileaks-oprichter in de Londense ambassade af te sluiten…

“Outrageous,” says Stein. “Just more that Joe McCarthy would be proud of.”

“Schandalig”, zegt Stein. “Weer iets waar Joe McCarthy trots op zou zijn.”

Foto Jill Stein

Another account deemed “is_Russian” was @Wikileaks. Shown the attribution, @Stella_Assange  said, “Wikileaks does not fit the definition,” noting that anyone using surveillance-resistant search tools like the Tor Browser might also be deemed “Russian.”

Een ander account dat als “is_Russian” werd beschouwd, was @Wikileaks. Bij het zien van de kwalificatie zei @Stella_Assange: “Wikileaks past niet in de definitie”, erop wijzend dat iedereen die surveillance-resistente tools zoals de Tor-browser gebruikt, ook als “Russisch” kan worden beschouwd.

Tekst in screenshot:

Veel spraakmakende Russische accounts, zoals WikiLeaks en Russia Today, tweeten met hashtag #PodestaEmails en kregen veel weergaven:
RT Amerika: BREKEND: @wikileaks dropt nog een lading van #podestaemails van de Clinton-campagnevoorzitter
‘Israel is deprimerend’: adviseur Clinton uit frustratie in laatste…
WikiLeaks heeft weer een lading e-mails gedumpt van het account van de campagnevoorzitter van Hillary Clinton, John Podesta. Dit is de 21e reeks berichten die door de klokkenluider is vrijgegeven…
RT: BREKEND: @wikileaks publiceert nieuwe reeks e-mails van Clinton-campagnevoorzitter #podestaemails
Op welke planeet bevindt ze zich?: Clinton-adviseur bespot Hillary in nieuwste #PodestaEma… WikiLeaks heeft zijn 12e lading mails vrijgegeven van Hillary Clintons campagnevoorzitter John Podesta. Dit brengt het totale aantal tot nu toe vrijgegeven e-mails op meer dan 21.0…

“Use of TOR would randomly result in false positives,” Stella Assange said. “TOR is an essential tool for civil liberties and privacy communities.”

“Het gebruik van TOR zou willekeurig resulteren in valse positieven”, zei Stella Assange. “TOR is een essentieel hulpmiddel voor burgerlijke vrijheden en privacygemeenschappen.”

Tekst in screenshot:

Het doel van onion routing was om een manier te hebben om het internet met zoveel mogelijk privacy te gebruiken. Het idee was om verkeer door meerdere servers te leiden en telkens opnieuw te versleutelen. Dit is een simpele verklaring voor hoe Tor tegenwoordig nog steeds werkt.

Foto van Stella en Julian Assange

In the same Osprey document, Twitter notes the hashtag #WarAgainstDemocrats (which NYT reported was posted a scary 1,700 times on election day) only garnered a microscopic 6,953 impressions—a hydrogen atom in Twitter’s vast ocean of tweets.

In hetzelfde Osprey-document merkt Twitter op dat de hashtag #WarAgainstDemocrats (die volgens NYT maar liefst 1.700 keer op de verkiezingsdag werd gepost) slechts het microscopisch kleine aantal van 6.953 weergaves opleverde – een waterstofatoom in Twitter’s enorme oceaan van tweets.

Tekst in screenshot:

New York Times
De nep-Amerikanen die Rusland gecreëerd heeft om de verkiezingen te beïnvloeden

Het Europese hoofdkantoor van Facebook in Dublin, hierboven. Op Facebook en Twitter staan Russische vingerafdrukken op honderden of duizenden nepaccounts die anti-Hillary Clinton-berichten plaatsten.
Chris Ratcliffe/Bloomberg

 

Tekst in screenshot:

Op Twitter staan, net als op Facebook, Russische vingerafdrukken op honderden of duizenden nepaccounts die regelmatig anti-Clinton-berichten plaatsten. Velen waren geautomatiseerde Twitter-accounts, bots genaamd, die soms seconden na elkaar identieke berichten afvuurden – en in de exacte alfabetische volgorde van hun verzonnen namen, volgens de FireEye-onderzoekers. Op de verkiezingsdag ontdekten ze bijvoorbeeld dat een groep Twitter-bots de hashtag #WarAgainstDemocrats meer dan 1700 keer verzond.

Tekst in screenshot:

Voorbeelden
Geef illustratieve voorbeelden die laten zien hoe Russische actoren ons platform in 2016 gebruikten.
Voorbeeld 1: #WarAgainstDemocrats
0 De New York Times publiceerde op 7-09-2017 een artikel waarin werd verwezen naar onderzoek van FireEye over vermoedelijke Russische botactiviteit in de hashtag
#WarAgainstDemocrats.
0 Op basis van deze referentie identificeerden we een eerste set van 1845 gebruikers, waarvan 1341 is_russian,
0 Deze hashtag werd wereldwijd nergens trending, en de tweets kregen een klein aantal weergaven.
– – Unieke tweeters: 1.830
– – Unieke tweets: 1.831
– – Totaal aantal weergaven: 6.953

After Twitter’s early attempts to identify Russian accounts resulted in such low numbers, they used different methodologies, tallying ever-increasing numbers of “Russians,” from 22 to 201 to 2700 to 2,752 to 3,124 (in Osprey), & finally, 3,814.

Nadat de vroege pogingen van Twitter om Russische accounts te identificeren in zulke lage aantallen resulteerden, gebruikten ze verschillende methodologieën, waarbij ze een steeds groter aantal “Russen” telden, van 22 tot 201 tot 2700 tot 2.752 tot 3.124 (in Osprey), en uiteindelijk 3.814.

Tekst in screenshot:

Meer dan 2.700 aan Rusland gelinkte accounts die 1,4 miljoen tweets stuurden over Amerikaanse verkiezingen opgeschort door Twitter

Tekst in screenshot:

Twitter’s lijst van 2.752 Russische trollen

Tekst in screenshot:

• Figuur 3: Activiteit door “a priori Russische” accounts (ook bekend als: accounts gelinkt aan het New York Times IRA-artikel, de Qintel-dataset, en de Facebook-accounts): (link – gegevens bijwerken)
Accounts:
2.121 accounts (alle opgeschort vanaf 20/10)
Deze waarde vertegenwoordigt een uitgebreide set accounts die zijn verbonden met de NYT-, Qintel- en Facebook-accounts. Deze accounts zijn gelinkt vanwege:
• KDT
• Gedeelde telefoonnummers
• Medewerkers van het Tweetdeck-team
Dit aantal omvat de 201 accounts die aan Facebook zijn gekoppeld, evenals de 933 Qintel-accounts waarnaar wordt verwezen in de Intel-brief van de Senaat (hoewel de 933 en 201 elkaar enigszins kunnen overlappen).
Accounts die een Russisch signaal hebben:
1.003
Hoeveel van de in totaal 2051 accounts zijn is_russian. 

Tekst in screenshot:

We hebben nu berichten gestuurd naar Twitter-gebruikers met een actief e-mailadres die volgens onze gegevens in de VS zijn gevestigd en in ten minste een van de volgende categorieën vallen:
– Mensen die tijdens de verkiezingsperiode rechtstreeks betrokken waren bij de 3.841* IRA-Iinked-accounts, hetzij door retweeten, citeren, beantwoorden, vermelden of liken van die accounts of inhoud die door die accounts is gemaakt;
– Mensen die actief een van de geïdentificeerde IRA-Iinked-accounts volgden op het moment dat die accounts werden opgeschort; en .. 

Even as Twitter began referring openly to “IRA-linked” accounts, the company had no sure way to make such identifications. They were only “potentially connected”.

Zelfs toen Twitter openlijk begon te verwijzen naar “IRA-gekoppelde” accounts, had het bedrijf geen betrouwbare manier om dergelijke identificaties te maken. Ze waren slechts “potentieel verbonden”.

Tekst in screenshot:

Bijgewerkt op 31 januari 2018
We hebben hebben het aantal mensen uitgebreid dat op de hoogte is gebracht van interacties met Twitter-accounts die mogelijk verband houden met propaganda-inspanningen van een aan de Russische overheid gelieerde organisatie die bekend staat als het Internet Research Agency. Onze inspanningen voor het melden van Tweets zijn gericht op bepaalde soorten interacties en ze zullen niet alle personen omvatten die deze inhoud ooit hebben gezien. Ons doel met het verstrekken van deze meldingen is om het publieke bewustzijn van en betrokkenheid bij de belangrijke kwesties die in onze blogpost aan de orde worden gesteld te vergroten, en om meer transparantie te bieden aan onze gebruikers en het publiek.

As policy chief Colin Crowell explained in late 2017, “we are citing accounts as IRA on the basis of 3rd party assessments,” as “we have no realistic way of knowing this on a Twitter-centric basis,” apart from “educated guesses.”

Zoals beleidschef Colin Crowell eind 2017 uitlegde: “we kwalificeren accounts als IRA op basis van beoordelingen door derden”, omdat “we geen realistische manier hebben om dit te weten op basis van Twitter”, afgezien van “onderbouwde gissingen”.

Tekst in screenshot:

Van: Colin Crowell
Onderwerp: Re: Buzzfeed-botlijst – dringend
Datum: 27 november 2017 om PM EST
Aan: Emily Horne, Kathleen
Cc: Yoel Roth, Nick Amy Keating, Carlos Monje, Elizabeth Banket, Ian
Plunkett, Karen White, Lauren Culbertson, Sean Edgett, Sinead McSweeney
+ Kathleen
Bedankt iedereen –
Voor de @policy-collega’s die tot nu toe niet diep betrokken zijn geweest m.b.t. Rusland, enig perspectief ….
Ik zou willen waarschuwen dat we buitengewoon voorzichtig moeten zijn met het beweren dat we van alle accounts waarvan we dat denken, we met zekerheid weten dat het IRA-accounts zijn. We hebben geen 100% vertrouwen in dergelijke vaststellingen en geen realistische manier om dit te weten vanuit Twitter informatie, gezien de manieren waarop identiteit en afkomst kunnen worden gemaskeerd – hoewel we zeer goed onderbouwde gissingen kunnen maken 🙂
We moeten dus blijven benadrukken dat we accounts als IRA noemen op basis van beoordelingen door derden, het vinden van bijbehorende accounts die verband houden met die genoemde accounts, en dat we het vanuit Twitter-perspectief niet zeker weten, gezien de duidelijke beperkingen. Onze benadering was dat we eenvoudigweg handelen op basis van informatie die we van derden hebben ontvangen over wat volgens hen belangrijke IRA Twitter-accounts zijn, en we vervolgens, kijkend naar bijbehorende accounts, aangeven te “geloven” dat dergelijke aanvullende, gekoppelde accounts *ook* IRA-accounts kunnen zijn. Met andere woorden, zeggen dat een account een IRA-account is, is een veronderstelling die is gebaseerd op begrijpelijkerwijs onvolledige informatie.
Wanneer we mensen vertellen dat verslaggevers vertrouwen op openbare informatie maar dat wij ook toegang hebben tot niet-openbare informatie, is het niet zo dat we alleen vertrouwen op niet-openbare informatie of deze zelf bezitten, waardoor we zouden kunnen bepalen of de accounts van IRA zijn of zijn niet.
Dit zal een cruciaal onderscheid zijn voor ons in de toekomst en daarom moeten we op dit punt voorzichtig zijn met onze taal, vooral tegenover overheidsfunctionarissen. Anders zullen ze denken dat we zelf IRA-accounts kunnen identificeren. Als ze dat geloven, zullen ze zich afvragen waarom we dat niet proactief doen.
Gracias – Colin

Twitter knew that if they couldn’t identify IRA accounts with certainty, outside researchers lacking Twitter’s internal data couldn’t either.

Twitter wist dat als zij IRA-accounts niet met zekerheid konden identificeren, externe onderzoekers die niet over de interne gegevens van Twitter beschikten, dat ook niet konden.

PART 2 – Russian Troll Hunters
“They just don’t have the chops”

DEEL 2 – Russische trollenjagers
“Ze hebben gewoon niet het benul”

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
12 februari 2020 om 04:49 uur
Betreft: Groep deskundigen/ngo’s voor regelmatige desinfo-oproep
Aan: Carlos Monje, Cc: Nick Pickles, Yoel Roth, Kevin Kane
Ik vind het een goed idee om dit te doen. Het stroomlijnt in ieder geval enkele van de relaties die momenteel slechts ad hoc door verschillende individuen worden beheerd, en creëert een enkelvoudig contactpunt tussen die mensen/groepen en Twitter.
Nick, jouw lijst bevat veel van de mensen met wie ik regelmatig praat. De enige toevoeging die ik zou kunnen voorstellen, is Data & Society – misschien danah, maar mogelijk ook anderen in D&S, naargelang het geval – ze doen veel werk rond de Census, naast bredere 2020-dingen.
Ik zou aanraden om de mensen van Clemson er niet bij te betrekken. Ze zijn te dikke vrienden met HPSCI en hebben ons een paar keer te vaak onder de bus gegooid met buitensporige conclusies. Ik snap dat je je vijanden dichtbij moet houden, maar ze hebben niet het benul om het te waar te maken…
Yoel
Van: Kevin Kane
12 februari 2020 om 10:18 uur
Betreft: Groep deskundigen/ngo’s voor regelmatige desinfo-oproep
Aan: Yoel Roth, Cc: Carlos Monje, Nick Pickles
Ik begrijp jouw punt over Clemson volledig en ik ben blij dat ik daar nu mee verder kan. Hoewel USC geweldig werk doet, maar misschien voor de doeleinden van dit gesprek, kunnen we misschien voorlopig wachten en bij de denktank/niet-universitaire mensen blijven.

If you look on Racket.News today, you’ll see that MSNBC alone made hundreds of false claims of Russian meddling, citing the Hamilton 68 dashboard, which past #TwitterFiles revealed to be tracking Americans, not “Russian bots and trolls,” as claimed.

Als je vandaag op Racket.News kijkt, zul je zien dat alleen al MSNBC honderden valse beweringen deed over Russische inmenging, daarbij verwijzend naar het Hamilton 68-dashboard, dat volgens #TwitterFiles Amerikanen volgde, niet “Russische bots en trollen,” zoals beweerd.​

De video uit bovenstaande tweet kunt u kijken door op de afbeelding van de tweet te klikken.

Outside of Hamilton 68, about which Twitter stayed quiet despite internal knowledge that it was “bullshit,” Twitter analysts may have had the most disdain for Clemson’s Media Forensics Hub, a major driver of print and TV cyber-scare stories of Russian subversion.

Naast Hamilton 68, waarover Twitter stil bleef ondanks dat zij wisten dat het “bullshit” was, hadden Twitter-analisten misschien de meeste minachting voor Clemson’s Media Forensics Hub, een belangrijke aanjager van paniekverhalen in de media over Russische ondermijning.

Tekst in screenshot:

Ja. precies. Het is zo raar en zelf-selecterend, en ze zijn zo onwillig om transparant te zijn en hun selectielijst te verdedigen, ik denk dat we ze zouden moeten confronteren met de onzin die het is.

Tekst in screenshot:

Screenshots van koppen van nieuwsartikelen waarin Clemson wordt genoemd als deskundige.

Clemson’s “Troll Hunter” profs Darren Linvill & Patrick Warren appeared in one media story after another (sometimes photographed w Hamilton 68 dashboards in the background), even warning that “uplifting tweets” could lead you into the dark clutches of a Russian troll.

Clemsons “Troll Hunter” profs Darren Linvill en Patrick Warren verschenen in het ene mediaverhaal na het andere (soms gefotografeerd met Hamilton 68-dashboards op de achtergrond), en waarschuwden zelfs dat “opbeurende tweets” je in de duistere klauwen van een Russische trol zouden kunnen leiden.

Tekst in screenshot:

Nu de verkiezingen in november naderen, werken de trollenjagers van Clemson om presidentiële debatten te beschermen.

Clemson-professoren Patrick Warren en Darren Linvill werken aan het vinden van de methoden die worden gebruikt door Russische trollen op sociale media tijdens de Social Media Listening.

Centrum op Clemson University woensdag 18 december 2019. – – Foto’s: Beahm Alford/staf. 

When asked how they knew an account was Russian. Warren confessed he can’t be “100% sure” but Livill said he was “certain”. He wouldn’t say how though. “Transparency just isn’t possible,” he said.

Op de vraag hoe ze wisten of een account Russisch was, bekende Warren dat hij niet “100% zeker” kan zijn, maar Livill zei dat hij “zeker” was. Hij wilde echter niet zeggen hoe hij dat wist. “Transparantie is gewoon niet mogelijk”, zei hij.

Tekst in screenshot:

Die opbeurende tweet die je net hebt gedeeld? Gestuurd door een Russische trol.
Dit is hoe de desinformatie-operaties van Rusland in 2020 eruit zien, volgens twee experts op het gebied van sociale media en propaganda.
Door Darren Linvill, Patrick Warren

Tekst in screenshot:

Darren Linville | @DarrenLinvill•25 november 2019
Hier bij Clemson hebben @plwarre en ik een paar jaar lang gestudeerd op door de staat gesponsorde desinformatie. Zojuist onze geleerde lessen gepubliceerd bij Rolling Stone (bedankt @AndyKroll en @ScottShaneNYT voor alle hulp en advies). rollingstone.com/politics/polit…
Tanin | @TCorp • 25 november 2019

Snelle vraag. Hoe werd het @lamTyraJackson-account toegeschreven aan Rusland?
Patrick Warren | @plwarre • 26 november 2019
Er is een reeks technische en operationele kenmerken waarnaar we op zoek zijn, waaronder inhoud, timing en snelkoppelingen/fouten die worden gedeeld met de oudere accounts die oorspronkelijk door Twitter zijn geïdentificeerd.
Tanin | @TCorp • 26 november 2019

Het is dus een afgeleide attributie. Hoe voer je controles uit om spelers uit te sluiten die forensische misleidingstechnieken gebruiken? Met andere woorden, hoe houd je je eigen vooroordelen onder controle terwijl je ondergedompeld bent in het propaganda kruisvuur van de informatieoorlog die je probeert te bestuderen?
Patrick Warren | @plwarre • 26 november 2019

Ik ben er heel erg zeker van dat “zij” deel uitmaakt van een informatieoperatie met de geschetste kenmerken. Ik ben er ook zeker van dat Rusland een dergelijke operatie uitvoert. Mede gezien het feit dat andere actoren, zoals Iran, onlangs zijn begonnen om op dezelfde manier te werken.
Patrick Warren | @plwarre • 26 nov,
Ik weet niet 100% zeker of ze Russisch is. Maar ik geloof dat ze het is.

Tekst in screenshot:

Darren Linville | @DarrenLinvill • 28 november 2019
Ik ben er zeker van.
Tanin | @TCorp • 28 november 2019
Is het als academicus gepast om te stellen dat men “zeker” is wanneer men te maken heeft met een onderwerp dat inherent misleidend is?
Darren Linville | @DarrenLinvilL • 28 november 2019
Zeer ongepast… maar op Twitter kunnen we moeilijk anders. We kunnen niet publiekelijk het hoe en waarom geven, maar we realiseren ons dat “vertrouw ons” hoogst onbevredigend is.
Tanin | @TCorp • 28 november 2019
Ik weet dat het moeilijk is, maar het scheiden van menselijke beperkingen, vooroordelen en vertrouwen in autoriteit van het empirische proces is essentieel voor wetenschappelijk onderzoek en feitenonderzoek. Afwezigheid van transparantie & reproduceerbaarheid, geheime & agendagedreven belangen kunnen het fenomeen versterken, met chaotische gevolgen.
Darren Linville | @DarrenLinvill
Daar ben ik het volledig mee eens, maar in dit geval is transparantie gewoon niet mogelijk… om naar ik hoop voor de hand liggende redenen. Ik verzeker je echter dat we grondig zijn beoordeeld.
15:56 • 28 nov 2019

Clemson’s most “certain” troll hunter seemed to jump the gun in 2020 when he suggested #BloombergIsRacist could be a “Russian hashtag” bc it started that morning from the account @drkwarlord  that “live[s] somewhere in Asia” bc it posts when Americans should be sleeping.

De meest “zekere” trollenjager van Clemson leek in 2020 te kort door de bocht te gaan toen hij suggereerde dat #BloombergIsRacist een “Russische hashtag” zou kunnen zijn, omdat het die ochtend begon vanaf het account @drkwarlord dat “ergens in Azië woont” omdat het tweet terwijl Amerikanen dan zouden slapen.

Tekst in screenshot:

Darren Linville | @DarrenLinvill
Ik heb meer dan één persoon zien vragen of #BIoombergisracist een Russische hashtag is. Het eerste gebruik van de hashtag die aan de video is gekoppeld, kwam vanmorgen heel vroeg van (@)drkwarlord. Als de persoon die het account beheert ’s nachts slaapt, zoals de meeste mensen, woont deze ergens in Azië.
12:22 • 11 februari 2020

That was false: It started prior to that morning, and not by @drkwarlord, who is an American living in the US, not Asia. When I asked why his sleep sched seemed off, he laughed, and told me, “I’m a nurse at a hospital in Indiana. In 2020, I worked the night shift.”

Dat was onjuist: het begon vóór die ochtend, en niet door @drkwarlord, een Amerikaan die in de VS woont, niet in Azië. Toen ik vroeg waarom zijn slaapschema niet klopte, lachte hij en vertelde me: ‘Ik ben verpleger in een ziekenhuis in Indiana. In 2020 werkte ik in de nachtdienst.”

Tekst in screenshot:

Berniegirl | @Hedgesgurl
#Bloomberg is verachtelijk en mag NOOIT de verantwoordelijkheid voor deze woorden ontkennen!!! #BloombergisRacist
Tris | @Trisha_Tahmasbi • 10 februari 2020
HOLY FUCK, je moet luisteren naar deze toespraak die @MikeBloomberg probeerde te blokkeren voor release.
Bedankt @BenjaminPDixon dat je dit in de publiciteit brengt.

Tekst in screenshot:

Mike Caccioppoli | @CaccioppoliMike
Dit is absoluut diskwalificerend. Bloomberg moet nu afhaken!
Nieuwe video:
“Mike Bloomberg is een racist”
“En de manier waarop je de wapens uit de handen van de kinderen haalt, is door ze tegen de muren te zetten en ze te fouilleren.”

Tekst in screenshot:

Dark Warlord | @drkwarlord
#BloomberglsRacist geef het door…
Mike Caccioppoli | @CaccioppoliMike
Dit is absoluut diskwalificerend. Bloomberg moet nu afhaken!
Nieuwe video:
“Mike Bloomberg is een racist”

Tekst in screenshot:

Dark Warlord | @drkwarlord
#BloomberglsRacist
Mike Caccioppoli  | @CaccioppoliMike • 11 februari 2020
Wanneer zijn racistische opvattingen en beleid aan het licht komen en zijn steun bij zwarte en Latino-kiezers keldert, zal hij geen kans maken om Trump te verslaan.
#Bernie2020 twitter.com/CaccioppoliMik..

This kind of mixup appears to be what Twitter’s Aaron Rodericks was referring to when he noted the Clemson professors’ “constant tendency to find Russians/foreign interference every time they look for anything.”

Dit soort verwarring lijkt te zijn waar Aaron Rodericks van Twitter naar verwees toen hij bij de Clemson-professoren opmerkte de “constante neiging om Russen / buitenlandse inmenging te vinden elke keer dat ze naar iets zoeken”.

Tekst in screenshot:

Van: Aaron Rodericks | 13 oktober 2020 om 14:48
Re: Clemson-rapport over VP-debatten niet-authentiek …
Aan: Stacia Cardille Cc: & 8 meer
Hallo Stacia,
We hebben het rapport bekeken en er staat niet veel in. Clemson heeft de constante neiging om Russen/buitenlandse inmenging te vinden elke keer dat ze iets zoeken, dus het is niets nieuws of verrassends. Af en toe zijn ze echter correct, dus we kijken toch.

Another example occurred w the #DCBlackout hoax. As Twitter exchanged emails with the FBI, describing the campaign as “a small-scale domestic troll effort…not a significant bot or foreign angle,” Linvill described the campaign as having employed “a classic Russian move”.

Een ander voorbeeld deed zich voor met de #DCBlackout-hoax. Terwijl Twitter e-mails uitwisselde met de FBI, waarin de campagne werd beschreven als “een kleinschalige poging van een binnenlandse trol … geen significante bot of buitenlandse invalshoek”, beschreef Linvill de campagne als “een klassieke Russische zet”.

Tekst in screenshot:

‘Dit is allemaal niet waar’: protesten worden een vruchtbare voedingsbodem voor online desinformatie
Door Martin Austermühle, Miles Parks
DC stond in brand, er was vanmorgen geen sociale media beschikbaar in DC en nu zijn bots van de overheid  “geruststellend” @YourAnonCentral #dcblackout #wherearetheprotestors

Tekst in screenshot:

Hij aarzelde om de campagne aan een specifieke partij toe te schrijven, maar noemde de strategie om meerdere concurrerende verhalen te pushen “een klassieke Russische zet“.
#DCBlackOut is een van de interessantere desinfo-campagnes die ik heb onderzocht. Gehackte accounts die tweeten dat nepaccounts liegen, worden door andere nepaccounts gebruikt als bewijs dat de eerste set nepaccounts al die tijd echt was! ER IS GEEN WAARHEID! https://t.co/DhHvLNfVeb
— Darren Linvill (@DarrenLinvill)
1 juni 2020

After a later Clemson report regarding “inauthentic activity” during Vice Presidential debates, Rodericks decried “their usual unsubstantiated claims of foreign interference,” writing they had to “scrape the bottom of the barrel to find foreign interference”.

Na een later Clemson-rapport over “niet-authentieke activiteit” tijdens vice-presidentiële debatten, hekelde Rodericks “hun gebruikelijke ongefundeerde beweringen over buitenlandse inmenging”, waarbij hij schreef dat ze “de bodem van het vat moesten schrapen om buitenlandse inmenging te vinden”.

Tekst in screenshot:

Alleen intern
Patrick beoordeelde en deed een paar ID-beoordelingen voor de accounts die expliciet werden genoemd.
Wat hun methodologie betreft, heb ik hun analyse opnieuw gemaakt en vond ik niet hetzelfde. De BBC en hun relaties vermeldden bijvoorbeeld 22.366 keer debatgerelateerde hashtags tijdens de vergelijkingsperiode. Ze moesten echt de bodem van het vat schrapen om deze ‘buitenlandse actoren’ te vinden die enkele vermeldingen maakten in verband met de debatten. Natuurlijk, als je alle grote spelers eruit filtert, alle Amerikanen, en alleen naar buitenlandse acteurs zoekt, zul je groepen mensen tegenkomen die discussies op twitter proberen te beïnvloeden. Clemson beschouwt organische campagnes als gecoördineerd, dus dat vormt ook een uitdaging, maar alle campagnes zijn tot op zekere hoogte gecoördineerd, het maakt ons vooral uit of ze daarnaast ook niet-authentiek zijn voordat we schorsing en verwijdering overwegen.

Tekst in screenshot:

Van: Aaron Rodericks
13 oktober 2020 om 11:06 uur
Re: Clemson Report on VP Debates Inauthentic A…
Aan: Patrick Conlon, Cc: Site-Integrity
Hun methodologie ziet eruit alsof ze aan het zoeken waren naar vermeldingen van @debates en een paar andere trefwoorden, en vervolgens hun gebruikelijke ongefundeerde beweringen over buitenlandse inmenging deden.

But to the Clemson researchers’ credit, they found Twitter was “scraping the barrel” too, having looped in several Americans in a list of “Russian bots” given to Congress. So clearly, Twitter’s own false positives didn’t stop with its project, Osprey.

Maar het strekt de Clemson-onderzoekers tot eer dat ze ontdekten dat Twitter ook “het vat schraapte”, nadat ze verschillende Amerikanen hadden opgenomen in een lijst van “Russische bots” die aan het Congres was gegeven. Het is dus duidelijk dat Twitter’s eigen valse positieven niet stopten bij hun project, Osprey.

Tekst in screenshot:

Hoe Amerikanen terechtkwamen op Twitter’s lijst met Russische bots
Onderzoekers die het patroon van tweets analyseren, zeggen dat 20 of meer echte Amerikanen mogelijk ten onrechte zijn opgenomen op een lijst die aan het Congres is gegeven en later is gepubliceerd.

The Americans found by Linvill & Warren had been unjustly censored—suspended from Twitter without warning or explanation. Thrown in a haystack of suspected Russians, “they lost access to Twitter accounts that they used to maintain social and career connections,” wrote Wired.

De door Linvill & Warren gevonden Amerikanen waren onterecht gecensureerd – zonder waarschuwing of uitleg van Twitter geschorst. Op één hoop gegooid met verdachte Russen, “verloren ze de toegang tot Twitter-accounts die ze gebruikten om sociale en zakelijke contacten te onderhouden”, schreef Wired.

Tekst in screenshot:

De drie Amerikanen behoren tot de meer dan 20 Twitter-accounts die op Twitter’s lijst met vermoedelijke Russische accounts verschenen, maar toch tekenen vertonen dat ze gewone mensen zijn, volgens een analyse van Clemson University-professoren Darren Linvill en Patrick Warren. Daarvan heeft WIRED onafhankelijk geverifieerd dat ten minste vier accounts zijn gemaakt door mensen zonder aantoonbare banden met Rusland. Hun Twitterhandles werden gepubliceerd door een congrescommissie, waardoor ze volgens sommigen als Russische agenten zijn aangemerkt.
Hirschfeld, Franklin en Osborne werden vorig jaar zonder waarschuwing van Twitter geschorst en zonder uitleg op de lijst van Twitter geplaatst. Ze verloren de toegang tot Twitter-accounts die ze gebruikten om sociale en zakelijke contacten te onderhouden. Ze kwamen er pas achter waarom ze hun account kwijtraakten toen ze werden benaderd door de Clemson-professoren of voor dit artikel.

After years of Red Scare stories (citing the Clemson duo, Ham68, & others) that fueled such awful censorship, Linvill leveled with PBS in 2022: “You know, Russian trolls aren’t as common as people think they are.”

Na jaren van Red Scare-verhalen (door het Clemson-duo, Hamilton68 en anderen) die tot zulke vergaande censuur leidden, kwam Linvill in 2022 op gelijke hoogte met PBS: “Weet je, Russische trollen zijn niet zo gewoon als mensen denken.”

De video uit bovenstaande tweet kunt u kijken door op de afbeelding van de tweet te klikken.

PART 3 – HOW TO FIND DISINFORMATION EVERYWHERE

DEEL 3 – HOE OVERAL DESINFORMATIE TE VINDEN

To be continued…

Wordt vervolgd…

#TwitterFiles21 co-authored w @mtaibbi and help from other #TwitterFiles researchers

#TwitterFiles21 is geschreven met @mtaibbi en met hulp van andere #TwitterFiles-onderzoekers

The Clemson professors’ comments to Racket News

De opmerkingen van de Clemson-professoren aan Racket News:

Tekst in screenshot:

Bedankt dat u hierover contact heeft opgenomen.
We willen er eerst op wijzen dat onze meningsverschillen met Twitter niet over moderatiekwesties gingen. Meningsverschillen over de authenticiteit van de accounts die we ze gaven, waren buitengewoon zeldzaam; bijna alle accounts die we met Twitter deelden, werden opgeschort en waren zeer duidelijk gecoördineerd en niet-authentiek. Onze meningsverschillen met Twitter waren gericht op attributie, niet op moderatie.
U suggereert dat Yoel Roth “geen fan was van onze methodologie” en u vroeg waarom. We zouden stellen dat hij niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om op een zinvolle manier met ons te overleggen en onze methoden te leren kennen. Een voorgestelde “analytische uitwisseling” waarnaar in een eerdere Twitterfiles wordt verwezen, heeft nooit plaatsgevonden. Attributie is niet iets dat we ooit lichtvaardig hebben gedaan en het is gebaseerd op jarenlange gedetailleerde analyse en begrip. In het enige geval dat we geloven dat er een inhoudelijke dialoog heeft plaatsgevonden, kwam Twitter dankzij het werk van CNN’s Clarissa Ward tot dezelfde toekenning als wij.
Socialemediaplatforms zijn grote organisaties vol intelligente mensen die misschien geneigd zijn tot groepsdenken. De attributies die we deden, kwamen niet overeen met hun analytische aanpak. Noch hun methoden, noch onze methoden van analyse en attributie zijn perfect; en daarom is zinvolle betrokkenheid tussen experts belangrijk.
We verwijzen u ook naar een aantal openbare verklaringen die we hebben afgelegd met betrekking tot dit gesprek:
Dit stuk dat we voor Lawfare schreven, behandelt kwesties die verband houden met de rol van externe perspectieven bij het modereren van inhoud en het onderzoekt onze gedachten over waarom Twitter mogelijk terughoudend was om zinvol met ons in gesprek te gaan.
Deze Twitter-thread van ons @ClemsonHub-account behandelt specifieke problemen die in twee eerdere Twitter Files-threads naar voren zijn gebracht.
Deze kunnen enige nuttige context bieden.
Veel succes met je verslaggeving.
Darren & Patrick

Tekst in screenshot:

Ja, deze vaststellingen zijn moeilijk en uw follow-up is begrijpelijk. Het is waar dat Twitter toegang heeft tot meer informatie dan wij, maar zoals u weet zijn ze beperkt in middelen en dit heeft de soorten analyses die ze uitvoeren beperkt.
Twitter vertrouwt bij hun analyse sterk op specifieke technische markeringen, markeringen die zelf soms gebrekkig zijn. Onze attributies met betrekking tot het Internet Research Agency zijn gebaseerd op specifieke kwalitatieve en kwantitatieve gedragsmarkers die we hebben geïdentificeerd door middel van jarenlange analyse, waarbij we eerst ons begrip hebben opgebouwd op basis van accounts die Twitter zelf toeschreef aan de IRA. Netwerken van niet-authentieke acteurs gedragen zich niet als echte mensen, en de IRA heeft zich op een aantal zeer eigenzinnige manieren gedragen waardoor ze opvallen. Sommige markeringen uit het verleden omvatten details zoals timing van berichten, registratie-e-maildomein en -structuur, hergebruik van inhoud en taalfouten. Het proces is in de loop van de tijd geëvolueerd naarmate de tactiek van de IRA is geëvolueerd, maar attributie is altijd gebaseerd geweest op een totaal van een groot aantal indicatieve factoren.
In het verleden hebben we uitgebreide gesprekken gevoerd met organisaties als NBC, CNN en meer recentelijk ProPublica, waarin we onze redenen voor toeschrijving uiteen hebben gezet, en deze organisaties vonden onze redenering overtuigend.
Geen enkele methode is perfect, maar we staan achter ons werk tot nu toe.
Darren & Patrick

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.