Dit is de veertiende aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de veertiende aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles 14

gepubliceerd op 12 januari 2023 door Matt Taibbi

THREAD: Twitter Files #14
THE RUSSIAGATE LIES
One: The Fake Tale of Russian Bots and the
#ReleaseTheMemo Hashtag

DRAAD: Twitter Files #14
DE RUSSIAGATE LEUGENS
Deel Een: het valse verhaal van Russische bots en de hashtag #ReleaseTheMemo

At a crucial moment in a years-long furor, Democrats denounced a report about flaws in the Trump-Russia investigation, saying it was boosted by Russian “bots” and “trolls.”

Op een cruciaal moment in een jarenlange strijd hekelden de Democraten een rapport over gebreken in het onderzoek naar vermeende relaties van Trump met Rusland, en zeiden dat het was gepromoot door Russische ‘bots’ en ’trollen’.

Twitter officials were aghast, finding no evidence of Russian influence:

“We are feeding congressional trolls.” “Not any…significant activity connected to Russia.” “Putting the cart before the horse assuming this is propaganda/bots.”

Twitter-functionarissen waren ontzet en vonden geen bewijs van Russische invloed:

“We voeren congrestrollen.” “Geen enkele… significante activiteit verbonden met Rusland.” “Het paard achter de wagen spannen, ervan uitgaan dat dit over propaganda/bots gaat.”

Tekst in screenshot:

26 januari 2018
De geachte Dianne Feinstein
De geachte Adam Schiff
Congres van de Verenigde Staten
Washington, OC 20515
Geachte senator Feinstein en afgevaardigde Schiff,
Bedankt voor uw brief over trending hashtags en zorgen over Russische desinformatie. Dhr. Dorsey heeft me gevraagd te reageren op de kwesties die u hebt opgeworpen.
Twitter is zeer gecommitteerd aan het beschermen van de integriteit van het democratisch proces, en we waarderen de interesse van het Congres in het begrijpen van de rol van social media bij de Russische desinformatie-inspanningen.
Zoals we eerder hebben aangegeven, heeft Twitter een uitgebreid onderzoek gedaan naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Wij gaan ook door met het versterken van onze strijd tegen malafide robotisering en gecoördineerde inspanningen om Twitter te manipuleren. Zoals we ook al eerder hebben aangegeven aan het Congres, heeft ons werk met betrekking tot dergelijke activiteiten aanzienlijke vooruitgang geboekt in de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld, als een belangrijk onderdeel van dit werk heeft Twitter een speciaal team voor informatiekwaliteit opgericht, dat zich richt op verbeterde strategieën om malafide robotisering op te sporen en te stoppen, het verbeteren van machine learning om spam te herkennen, en vergroting van de precisie van onze gereedschappen die ontworpen zijn om te voorkomen dat dergelijke inhoud ons platform besmet.
Met betrekking tot onze analyse van bepaalde hashtags verwelkomen we de gelegenheid om enkele eerste resultaten over deze kwestie met de commissie te delen.
We hebben een voorlopige analyse uitgevoerd van beschikbare geografische gegevens voor Tweets met de hashtag #ReleaseTheMemo. Ons eerste onderzoek, gebaseerd op de beschikbare gegevens, heeft geen enkele significante met Rusland verbonden activiteit geïdentificeerd met betrekking tot Tweets die authentieke teksten verstuurden met deze hashtag.

Tekst in screenshot:

23 januari 2018 om 11:39 uur
Betreft: aub lezen: reactie op brief Schiff/Feinstein over: ASD
Aan: Colin Crowell, Cc: Lauren Culbertson, Carlos Monje,
Nick Pickles,
Ik denk dat Lauren ook gelijk heeft – hij spant het paard achter de wagen en gaat ervan uit dat dit propaganda/bots zijn. Je zou hem kunnen vertellen dat onze zeer voorlopige beoordeling heeft uitgewezen dat veel, zo niet het meeste, authentieke activiteit is, en vraag hem om ons alstublieft de feiten te laten beoordelen voordat hij voor de troepen uit loopt om oplossingen te verzinnen.

Tekst in screenshot:

We voeren congrestrollen.

Twitter warned politicians and media they not only lacked evidence, but had evidence the accounts weren’t Russian – and were roundly ignored.

Twitter waarschuwde politici en media dat ze niet alleen geen bewijs hadden, maar bewijs hadden dat de accounts niet Russisch waren – en werd ronduit genegeerd.

On January 18th, 2018, Republican Devin Nunes submitted a classified memo to the House Intel Committee detailing abuses by the FBI in obtaining FISA surveillance authority against Trump-connected figures, including the crucial role played by the infamous “Steele Dossier”:

Op 18 januari 2018 diende Republikein Devin Nunes een geheime memo in bij de House Inlichtingencommissie waarin hij misstanden bij de FBI beschreef bij het verkrijgen van FISA-surveillancebevoegdheid tegen met Trump verbonden personen, waarbij het beruchte “Steele Dossier” een cruciale rol speelde:

Voor meer info over het Nunes-memo, zie het artikel van Frank van Dorp, februari 2018.

Tekst in screenshot 

ONGERUBRICEERD — Vrijgegeven op bevel van de president per 2 februari 2018
18 januari 2018
Aan: HPSCI-meerderheidsleden
Van: HPSCI-meerderheidsstaf
Onderwerp: Foreign Intelligence Surveillance Act misbruik bij het ministerie van Justitie en het Federal Bureau of Investigation (FBI).
Doel
Dit memorandum biedt parlementsleden een update over belangrijke feiten met betrekking tot het lopende onderzoek van de commissie naar het ministerie van Justitie (DOJ) en het Federal Bureau of Investigation (FBI) en hun gebruik van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Onze bevindingen, die hieronder worden beschreven, I) geven aanleiding tot bezorgdheid over de legitimiteit en wettigheid van bepaalde DOJ- en FBI-interacties met de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), en 2) tonen een verontrustende afbraak van juridische processen die zijn ingesteld om het Amerikaanse volk te beschermen tegen misbruik in verband met het FISA-proces.
Update onderzoek
Op 21 oktober 2016 verzochten DOJ en de FBI de FISC om een FISA-bevel (niet onder titel VIl) dat elektronisch toezicht op Carter Page toestaat. Page is een Amerikaans staatsburger die als vrijwillig adviseur werkte voor de Trump presidentiële campagne. In overeenstemming met de vereisten van de FISA moest de aanvraag eerst worden gecertificeerd door de directeur of adjunct-directeur van de FBI. Daarna was de goedkeuring vereist van de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal (DAG) of de door de Senaat bevestigde assistent-procureur-generaal voor de Nationale Veiligheidsdienst (NSD).
De FBI en DOJ hebben een eerste FISA-bevel tegen Carter Page verkregen en drie FISA-verlengingen van de FISC. Volgens de wet (50 U.S.C. §1805(d)(1)) moet een FISA-bevel tegen een Amerikaanse burger elke 90 dagen door de FISC worden verlengd en voor elke verlenging is een afzonderlijke vaststelling van redelijke verdenking nodig. Toenmalig directeur James Comey heeft namens de FBI drie van de betrokken FISA-aanvragen ondertekend, en adjunct-directeur Andrew McCabe heeft er één ondertekend. Toenmalig DAG Sally Yates, toenmalig waarnemend DAG Dana Boente en DAG Rod Rosenstein ondertekenden elk een of meer FISA-aanvragen namens DOJ.
Vanwege de gevoelige aard van buitenlandse inlichtingenactiviteiten zijn FISA-aanvragen (inclusief verlengingen) voor de FISC geheim. Als zodanig hangt het vertrouwen van het publiek in de integriteit van het FISA-proces af van het vermogen van de rechtbank om de regering aan de hoogste normen te houden, met name wat betreft het toezicht op Amerikaanse burgers. De striktheid van de FISC bij de bescherming van de rechten van de Amerikanen, die wordt versterkt door de verlenging van de surveillancebevelen met 90 dagen, is echter noodzakelijkerwijs afhankelijk van de overlegging door de regering aan de rechter van alle materiële en relevante feiten. Dit omvat informatie die mogelijk gunstig is voor het doelwit van de FISA—

The Nunes assertions would virtually all be verified in a report by Justice Department Inspector General Michael Horowitz in December 2019.

De beweringen van Nunes zouden vrijwel allemaal worden bevestigd in een rapport van inspecteur-generaal Michael Horowitz van het ministerie van Justitie in december 2019.

Tekst in screenshots (alleen de alinea’s vertaald waarin gedeeltes gemarkeerd zijn, deze zinnen heb ik vet gemaakt). De screenshots zijn van pagina’s uit het Horowitz Report die overigens in omgekeerde volgorde in de tweet van Taibbi staan (blz. 11, 8, 6). Vertaling in dezelfde omgekeerde volgorde.

Wij hebben ook vastgesteld dat de gesprekken van de FBI met Steele, zijn primaire bron, een tweede bron, en andere onderzoeksactiviteiten, mogelijk ernstige problemen aan het licht brachten met Steele’s beschrijvingen van informatie in zijn rapporten. Zoals uiteengezet in de hoofdstukken 6 en 8, heeft de primaire bron tijdens zijn FBI-interview van januari 2017 bijvoorbeeld verklaringen afgelegd die niet in overeenstemming waren met meerdere delen van de Steele-rapporten, waaronder enkele waarop in de FISA-aanvragen werd vertrouwd. Wat onder meer de aan persoon 1 toegeschreven beweringen betreft, was het verslag van de primaire bron over deze communicaties, indien al waar, niet in overeenstemming met en in feite in tegenspraak met de aan persoon 1 toegeschreven beweringen over een “goed ontwikkelde samenzwering” in de rapporten 95 en 102.

Zoals hierboven opgemerkt, heeft de FBI drie verlengingsverzoeken bij het FISC ingediend, op 12 januari, 7 april en 29 juni 2017. Naast het herhalen van de zeven significante fouten in de eerste FISA-aanvraag die hierboven zijn geschetst, hebben wij in de drie verlengingsaanvragen nog eens tien significante fouten vastgesteld op basis van informatie die na de eerste aanvraag en vóór een of meer van de verlengingen bij de FBI bekend was. De omstandigheden van deze tien fouten worden beschreven in hoofdstuk acht, en een overzicht van andere fouten is opgenomen in aanhangsel één. Zoals uitvoeriger beschreven in hoofdstuk acht, zijn de verlengingsaanvragen:

Zoals uitvoeriger beschreven in hoofdstuk vijf, gebaseerd op basis van de informatie die in oktober 2016 bij de FBI bekend was, bevatte de eerste aanvraag de volgende zeven belangrijke onnauwkeurigheden en omissies:

Wij hebben vastgesteld dat de ontvangst door het Crossfire Hurricane-team van de verkiezingsrapportage van Steele op 19 september 2016 een centrale en essentiële rol heeft gespeeld in het besluit van de FBI en het ministerie om het FISA-bevel aan te vragen. Zoals hierboven opgemerkt, toen het team in augustus 2016 voor het eerst een FISA-bevel voor Page wilde aanvragen, werd door OGC, of, of beide, besloten dat er meer informatie nodig was om een redelijke verdenking te rechtvaardigen dat Page een agent van een buitenlandse mogendheid was. Als gevolg daarvan staakte de FBI OGC op dat moment de besprekingen met of over een FISA-bevel voor Page.

Nonetheless, national media in January and early February of 2018 denounced the Nunes report in oddly identical language, calling it a “joke”:

Desalniettemin hekelden nationale media in januari en begin februari 2018 het Nunes-rapport in vreemd identieke taal en noemden het een “grap”:

Tekst in screenshot:

Twee ex-DOJ-functionarissen over Nunes memo: ‘een slechte grap’

Tekst in screenshot:

Andrea Mitchell: Nunes heeft de House Inlichtingencommissie ‘in een grap’ veranderd

Tekst in screenshot:

Opinie | Het Nunes-memo is uit. Het is een grap en een schijnvertoning.

Het Nunes-memo is geen rokend pistool (sterke aanwijzing, MvC)

 

 

Tekst in screenshot:

Ex-RNC-voorzitter verwerpt de Nunes memo voor de grap die het is: ‘The Onion’ (een bekende satirische site in de VS, zoals De Speld in Nederland, MvC) is boos dat je ‘hun materiaal steelt’

On January 23rd, 2018, Senator Dianne Feinstein (D-CA) and congressman Adam Schiff (D-CA) published an open letter saying the hashtag “gained the immediate attention and assistance of social media accounts linked to Russian influence operations.”

Op 23 januari 2018 publiceerden senator Dianne Feinstein (D-CA) en congreslid Adam Schiff (D-CA) een open brief waarin ze zeiden dat de hashtag “onmiddellijke aandacht en hulp kreeg van sociale media-accounts die banden hebben met Russische beïnvloedingsoperaties.”

Gearceerde tekst in (bijna onleesbare) screenshot:

“…kreeg de onmiddellijke aandacht en hulp van sociale media accounts die banden hebben met Russische beïnvloedingsoperaties. …”

Feinstein/Schiff said the Nunes memo “distorts” classified information, but note they didn’t call it incorrect.

Feinstein/Schiff zeiden dat de memo van Nunes geheime informatie verdraaide, maar merk op dat ze de informatie niet onjuist noemden.

Tekst in screenshot:

Op donderdag 18 januari 2018 stemde de meerderheid van de Permanente Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden  (HPSCI) ervoor om leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden toe te staan een misleidende ‘memo’ over gesprekspunten in te zien, geschreven door Republikeins personeel dat selectief verwijst naar geclassificeerde informatie en deze verdraait. De overhaaste beslissing om dit document beschikbaar te stellen aan het gehele Huis van Afgevaardigden werd snel gevolgd door oproepen uit sommige hoeken om het document volledig openbaar te maken.

Connecticut Senator Richard Blumenthal followed suit, publishing a letter saying, “We find it reprehensible that Russian agents have so eagerly manipulated innocent Americans.”

Senator Richard Blumenthal uit Connecticut volgde hun voorbeeld en publiceerde een brief waarin stond: “We vinden het verwerpelijk dat Russische agenten zo gretig onschuldige Amerikanen hebben gemanipuleerd.”

Gearceerde tekst in (onleesbare) screenshot:

“We vinden het verwerpelijk dat Russische agenten zo gretig onschuldige Amerikanen hebben gemanipuleerd.”

Feinstein, Schiff, Blumenthal, and media members all pointed to the same source: the Hamilton 68 dashboard created by former FBI counterintelligence official Clint Watts, under the auspices of the Alliance for Securing Democracy (ASD).

Feinstein, Schiff, Blumenthal en vertegenwoordigers van media verwezen allemaal naar dezelfde bron: het Hamilton 68-dashboard gemaakt door voormalig FBI-contraspionagefunctionaris Clint Watts, onder auspiciën van de Alliance for Securing Democracy (ASD).

Tekst in screenshots:

De bewering dat de hashtag #Releasethememo (een oproep om het Nunes-memo openbaar te maken) trending werd door aan Rusland gelinkte accounts werd steeds onderbouwd met verwijzing naar dezelfde bron: “Hamilton 68”.

The dashboard, which featured a crude picture of Vladimir Putin deviously blowing evil red Twitter birds into the atmosphere, was vague in how it reached its conclusions.

Het dashboard, met een ruwe afbeelding van Vladimir Poetin die op slinkse wijze gemene rode Twitter-vogels de atmosfeer in blaast, was vaag over hoe het tot zijn conclusies kwam.

Afbeelding in screenshot:

Putin die rode Twitter vogels loslaat.

Inside Twitter, executives panned Watts, Hamilton 68, and the Alliance for Securing Democracy. Two key complaints: Hamilton 68 seemed to be everyone’s only source, and no one was checking with Twitter.

Intern bekritiseerden Twitter-managers Watts, Hamilton 68 en de Alliance for Securing Democracy. Twee belangrijke klachten: Hamilton 68 leek ieders enige bron te zijn en niemand checkte bij Twitter.

“I encourage you to be skeptical of Hamilton 68’s take on this, which as far as I can tell is the only source for these stories,” said Global Policy Communications Chief (and future WH and NSC spokesperson) Emily Horne.

“Ik raad jullie aan om sceptisch te zijn over de mening van Hamilton 68 hierover, wat voor zover ik kan nagaan de enige bron is voor deze verhalen”, zei hoofd Algemene beleidscommunicatie (en toekomstige WH en NSC-woordvoerder) Emily Horne.

She added: “It’s a comms play for ASD.”

Ze voegde eraan toe: “Het is een communicatiespel voor ASD.”

Tekst in screenshot:

Ook hebben we een strategie nodig voor Hamilton68. Laten we na vandaag daarop terugkomen.
in antwoord op:
Bedankt allebei.
Het is ook een communicatiespel voor ASD. Ze hebben de afgelopen week veel druk uitgeoefend op de media, meeliftend op Clint’s getuigenverklaring.
We zouden een apart overleg moeten hebben over of/wanneer/hoe we ASD informeel confronteren met onze kennis van hun gebrekkige methodologie/dashboard en proberen hen te helpen weer op het rechte spoor te komen. Of behandelen we dit in onze reactie op Schiff/Feinstein?

Tekst in screenshot:

Ik heb alles, volgorde iets bijgesteld. Het onderstaande wordt uitgevoerd:
-toegewezen aan een Twitter-woordvoerder: “Twitter zet zich in om malafide activiteiten op ons platform aan te pakken, en we nemen alle beweringen over dergelijke activiteiten zeer serieus. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met senator Feinstein en congreslid Schiff om hun vragen te beantwoorden.”
Diepe achtergrond/niet voor woordvoerder: we houden alles nauwlettend in de gaten sinds #releasethememo eind vorige week trending werd, maar tot nu toe lijken beide hashtags natuurlijk trending te zijn.
We hebben geen aanwijzingen gezien dat de accounts die zich bezighouden met deze hashtags overwegend Russisch zijn, of dat Russische accounts de verspreiding promoten. Verreweg het meeste van wat we hier zien, lijkt natuurlijk van aard. Veel prominente conservatieve Twitter-accounts gebruiken één of beide hashtags, waaronder Donald Trump Jr, Rep. Steve King, Rep. Mark Meadows en vele anderen. Dit inspireert zowel retweets als natuurlijke betrokkenheid.
We zullen meer hebben in ons officiële antwoord op het congresverzoek.
Off the record: ik raad jullie aan om sceptisch te zijn over de mening van Hamilton 68 hierover, wat voor zover ik weet de enige bron is voor dit nieuws. 1) Hamilton 68 geeft de accounts waaruit hun dashboard bestaat niet vrij, dus niemand kan verifiëren of de accounts die ze erin betrekken werkelijk Russische bot-accounts zijn, en 2) het is buitengewoon moeilijk voor externe onderzoekers, die geen toegang hebben tot onze volledige API en interne accountsignalering, om met enige zekerheid te kunnen zeggen of een account dat zich volgens hen verdacht gedraagt 1) gerobotiseerd en 2) Russisch is. Als jullie met hen spreken, moedig ik jullie aan om bij hen door te vragen naar hoe zij zo zeker kunnen zijn van beide beweringen terwijl zij geen toegang hebben tot interne informatie.

“All the swirl is based on Hamilton,” said Trust and Safety chief Yoel Roth.

“Alle gedoe is gebaseerd op Hamilton”, zei Yoel Roth, hoofd van Trust and Safety.

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Onderwerp: Re: gelieve te lezen: reactie op brief Schiff/Feinstein re: ASD
Aan: xxx  Cc: Carlos Monje, Colin Crowell,
Nog een gedachte: is het nu de tijd dat we naar buiten treden met het feit dat een bepaalde gebruiker maar één keer meetelt voor een trend? Omdat al het gedoe rond #releasethememo is gebaseerd op Hamilton, dat is gebaseerd op het ongecorrigeerde aantal tweets, zouden we het op hoofdlijnen kunnen weerleggen zonder iets te gevoeligs te delen.
Ik zou iets voorstellen in de trant van:
– We hebben veel beveiligingen ingebouwd in onze trending-algoritmes, waaronder het slechts één keer meetellen van een bepaalde gebruiker voor een trend. Herhaaldelijk tweeten zorgt er niet voor dat een onderwerp trending wordt.
– We zagen ongeveer X unieke gebruikers tweeten met deze trend, voor wie het gemiddelde aantal geposte tweets Y was. De meeste gebruikers plaatsten minder dan Z keer. Een klein aantal (Q%) postte meer dan U keer – vaak in strijd met onze spamregels. We hebben met succes V% van deze tweets opgevangen en gestopt voordat ze de gedachtewisseling op Twitter beïnvloedden.
– We blijven investeren in IQ, waaronder: verandering van tweetdeck om identiek tweeten vanaf meerdere accounts te beperken; uitbreiding van de detectie van dubbele accounts en gecoördineerde activiteiten tussen accounts; enz.

“If ASD isn’t going to fact-check with us, we should feel free to correct the record on their work,” said Policy VP Carlos Monje.

“Als ASD ons niet in de factcheck betrekt, moeten we ons vrij voelen om hun rapportages te corrigeren.”, zei Policy VP Carlos Monje.

Tekst in screenshot:

Van: Carlos Monje
Onderwerp: Betreft: lees a.u.b.: reactie op brief Schiff/Feinstein over: ASD
Aan: xxx, Lauren Culbertson, CC:
Colin Crowell, & nog 5
Beide?
We zouden privé contact moeten opnemen om de relatie te behouden.
Als ASD ons niet in de factcheck betrekt, moeten we ons vrij voelen om hun rapportages te corrigeren.

Roth couldn’t find any Russian connection to #ReleaseTheMemo – at all. “I just reviewed the accounts that posted the first 50 tweets with #releasethememo and… none of them show any signs of affiliation to Russia.”

Roth kon helemaal geen Russische connectie met #ReleaseTheMemo vinden. “Ik heb zojuist de accounts bekeken die de eerste 50 tweets met #ReleaseTheMemo hebben gepost en … geen van hen vertoont enige tekenen van banden met Rusland.”

Tekst in screenshot:

op 24 januari 2018 om 12:26 uur, Yoel Roth:
Ik denk dat we de Russische component hier krachtig kunnen weerleggen. Ik heb zojuist de accounts bekeken die de eerste 50 tweets met #releasethememo hebben gepost, en hoewel een aantal ervan er zeker spamachtig uitziet, vertoont geen van hen enige tekenen van banden met Rusland. We kunnen heel gemakkelijk een getal produceren, zoals we deden voor de Brexit-analyse, dat zegt: “We vonden dat minder dan X% van accounts die tweeten met deze hashtag tekenen vertoonden van banden met Rusland.” Hoewel, om Dave’s eerdere punt aan te halen, hoe dieper we hier analyseren, hoe meer we de hele discussie geloofwaardigheid verlenen.

“We investigated, found that engagement as overwhelmingly organic, and driven by VITs” – Very Important Tweeters, including Wikileaks and congressman Steve King.

“We hebben onderzoek gedaan en ontdekten dat betrokkenheid overweldigend natuurlijk was en werd aangedreven door VIT’s” – Zeer Belangrijke Tweeters, waaronder Wikileaks en congreslid Steve King.

Tekst in screenshot:

TL;DR: Schiff en Feinstein hebben een verklaring uitgebracht waarin ze ons oproepen om te onderzoeken wat volgens ASD/Hamilton 68 “Russische bots” zijn die #ReleaseTheMemo promoten, en een rapport in te dienen voor vrijdag 26/1 (volledige brief hieronder). Yoel en het IQ-team hebben de situatie gevolgd rond #ReleaseTheMemo en nu ook #SchumerShutdown en betrokkenheid lijkt natuurlijk te zijn/niet te worden aangestuurd door Russische bots.
Achtergrond: Communicatie kreeg afgelopen vrijdag mediavragen over #ReleaseTheMemo toen ASD een persbericht uitbracht waarin stond dat deze hashtag werd gepromoot door Russische bots. Wij onderzochten dit, en ontdekten dat de betrokkenheid overweldigend natuurlijk was en werd gedreven door sterke VIT-betrokkenheid (inclusief Wikileaks, Donald Trump Jr., Rep. Steve King en anderen).
Omdat de eerste golf van berichtgeving buiten ons om ging (verslaggevers die in eerste instantie geen contact opnamen met Twitter en met ASD als enige bron werkten), zijn we sindsdien vooral aan het reageren. Communicatie heeft hun achtergrondinformatie in twijfel getrokken en informeel gewaarschuwd dat verslaggevers erg sceptisch zouden moeten zijn over de beweringen van ASD (herinnering: ASD weet niet dat we hun dashboard hebben doorgelicht en we moeten voorzichtig zijn dit niet te noemen in onze kritiek).
We beginnen net een vrijwel identiek patroon te zien met #SchumerShutdown nu we persvragen gaan krijgen over de Capitol Hill-brief.

A staffer for “DiFi” – Feinstein – agreed it would be “helpful to know” how Hamilton 68 goes by “the process by which they decide an account is Russian.”

But, only AFTER Feinstein published her letter about Russian influence.

Een medewerker van “DiFi” – Feinstein – was het ermee eens dat het “nuttig zou zijn om te weten” hoe Hamilton 68 te werk gaat “bij het proces waarin ze besluiten dat een account Russisch is.”

Maar pas NADAT Feinstein haar brief over Russische invloed had gepubliceerd.

Tekst in screenshot:

Van: Carlos Monje
Betreft: lees a.u.b.: reactie op brief Schiff/Feinstein over: ASD
Aan: Colin Crowell. Lauren Culbertson, Nick Pickles, Cc:
Dat is geweldig. Dat zei de man van Blumenthal ook. Gmf is minder bots en meer Russen.
in antwoord op:
Lauren Culbertson:

Colin/Carlos toegevoegd
in antwoord op:
Lauren Culbertson:
+Carlos en Colin FYSA

Ik had een goed vervolggesprek met de stafmedewerker van Dianne Feinstein (Ter info: we hebben hierdoor een zeer goede relatie opgebouwd, ondanks dat haar baas DiFi is)
Ik bracht het idee op dat ze deze groepen zouden vragen naar 1) accounts die ze volgen en 2) het proces waarmee ze besluiten dat een account een Russische beïnvloeder is
Ze heeft niets beloofd, maar probeert mensen achter dit idee te krijgen. Ze was het ermee eens dat het nuttig zou zijn om te weten.

When Twitter spoke to a Blumenthal staffer, they tried to “wave him off” because “we don’t believe these are bots.”

Toen Twitter met een medewerker van Blumenthal sprak, probeerden ze hem “daarvan af te brengen” omdat “we niet geloven dat dit bots zijn”.

Tekst in screenshot:

op 23 januari 2018 om 14:08 schreef Carlos Monje:
Kleinere groep:
De stafmedewerker van Blumenthal belde omdat hij een brief wilde sturen als vervolg op de DiFi/Schiff-brief waarin stond dat als de #releasethememo-trend van Russische bots kwam, Twitter deze slachtoffers nog een notificatie verschuldigd zou zijn.
We hadden een goed gesprek:
1. Ik heb geprobeerd hem van deze verhaallijn af te brengen omdat we niet geloven dat dit bots zijn
2. Ik zei dat Twitter veel inspanning heeft geleverd om op het eerste verzoek te reageren en dat het dan niet zo kan zijn dat Blumenthal kennisgeving na kennisgeving kan eisen. Het lost ook niets op. Het leidt ons team af van het echte iq-gevecht.
3. Ik bedankte hem dat hij contact had opgenomen en zei dat ik begreep dat zijn bazen op zoek waren naar hun volgende perssucces. Ik zei dat ik het team zou vragen of ze iets eenvoudigers weten om naar te vragen.
Ik weet niet zeker wat hij gaat doen, maar bood aan om opnieuw te chatten als hij feedback wilde voor een volgende slag in hun denken.

Added another: “It might be worth nudging Blumenthal’s staffer that it could be in his boss’ best interest not to go out there because it could come back to make him look silly.”

Een ander voegde toe: “Het is misschien de moeite waard om Blumenthals stafmedewerker een wenk te geven dat het in het belang van zijn baas kan zijn om niet die kant op te gaan, omdat het verkeerd kan uitpakken en hij dan een flater slaat.”

Tekst in screenshot:

Van: Lauren Culbertson
Betreft: lees a.u.b.: reactie op brief Schiff/Feinstein over: ASS
Datum: 23 januari 2018 om 11:29 uur
Aan: xxx CC: Carlos Monje, Nick Pickles, Colin Crowell,
Zonder het direct te zeggen, is het misschien de moeite waard Blumenthal’s medewerker een wenk te geven (aangezien we dit vanaf het begin hebben gevolgd en weinig reden hebben om aan te nemen dat het een grote Russische propagandabeweging is) dat het in het belang van zijn baas kan zijn om niet die kant op te gaan, omdat het verkeerd kan uitpakken en hij dan een flater slaat. Nogmaals, ik zou dit op een genuanceerde manier doen als je het doet. Het raakt de arrogantie, de oorzaak van deze openbare oproepen. 🙂

One Twitter exec even tried to negotiate, implying an undisclosed future PR concession if Blumenthal would lay off on this: “It seems like there are other wins we could offer him.”

Een Twitter-manager probeerde zelfs te onderhandelen, en impliceerde een niet bekendgemaakte toekomstige PR-concessie als Blumenthal hiervan zou afzien: “Het lijkt erop dat we hem andere overwinningen kunnen bieden.”

Tekst in screenshot:

Van: xxx
Betreft: lees a.u.b.: reactie op brief Schiff/Feinstein over: ASD
Datum: 23 januari 2018 om 11:25 uur
Aan: Carlos Monje, Cc: Nick Pickles, Colin Crowell, Lauren Culbertson,
Nog één – als we (hen) nu overspoelen met aanvullende informatie, ondermijnt dit de waarde van de directe kennisgeving. Mensen nemen het niet serieus als we het meteen weer doen.
We willen dat het gesprek wordt voortgezet op basis van de kennisgeving die we hebben verzonden.
Zou je kunnen overwegen om op te merken dat onze aantallen ook omhoog gaan? Weet echter niet of het volledige te vertrouwen is.
Tot slot: overweeg of je op de een of andere manier kunt aangeven, misschien in een interview, dat het perspectief van Blumenthal onze aanpak heeft beïnvloed. Dat is een DC-strategievraag waar ik niet over kan meepraten – maar het lijkt erop dat er andere overwinningen zijn die we hem kunnen bieden en ook meer redenen om de nadelige gevolgen te benadrukken van het nu opnieuw eisen.

Blumenthal published his letter anyway.

Blumenthal publiceerde zijn brief toch.

Execs eventually grew frustrated over what they saw as a circular process – presented with claims of Russian activity, even when denied, led to more claims.

Managers raakten uiteindelijk gefrustreerd over wat zij zagen als in een kringetje ronddraaien – claims over Russische activiteit, zelfs wanneer die werd ontkend, leidden tot meer claims.

They expressed this explicitly to Blumenthal’s camp, saying “Twitter spent a lot of resources” on this request and the reward from Blumenthal shouldn’t be round after round of requests.”

“We can’t do a user notice each time this happens.”

Ze maakten dit expliciet kenbaar aan het kamp van Blumenthal: “Twitter heeft veel inspanning geleverd” voor beantwoording van dit verzoek en het kan dan niet zo zijn dat Blumenthal kennisgeving na kennisgeving kan eisen.

“We kunnen niet elke keer dat dit gebeurt een gebruikersmelding doen.”

Tekst in screenshot:

Van: Colin Crowell
Onderwerp: Re: lees alstublieft: reactie op Schiff/Feinstein brief re: ASD
Datum: 23 januari 2018 om 11:34 uur
Aan: Lauren Culbertson, Cc: xxx Carlos Monje, xxx Nick Pickles & 2 meer
Ik denk dat we kunnen proberen om weer contact op te nemen met de Blumenthal-stafmedewerker, maar het komt erop neer dat we niet elke keer dat dit gebeurt (of dat mensen denken dat het gebeurt) een gebruikersmelding kunnen doen.
Lauren/Carlos – laten we eens kijken hoe we KJ aanspreken om ons te helpen met Blumenthal. Carlos en ik kunnen de volgende GLG-pauze bijpraten.

Tekst in screenshot:

Van: Carlos Monje
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 14:09 uur
Aan: xxx Nick Pickles
CC: xxx Colin Crowell; Lauren Culbertson;
Onderwerp: Betreft: lees a.u.b.: reactie op brief Schiff/Feinstein over: ASS

Kleinere groep:
De stafmedewerker van Blumenthal belde omdat hij een brief wilde sturen als vervolg op de DiFi/Schiff-brief waarin stond dat als de #releasethememo-trend van Russische bots kwam, Twitter deze slachtoffers nog een notificatie verschuldigd zou zijn.
We hadden een goed gesprek:
1. Ik heb geprobeerd hem van deze verhaallijn af te brengen omdat we niet geloven dat dit bots zijn
2. Ik zei dat Twitter veel inspanning heeft geleverd om op het eerste verzoek te reageren en dat het dan niet zo kan zijn dat Blumenthal kennisgeving na kennisgeving kan eisen. Het lost ook niets op. Het leidt ons team af van het echte iq-gevecht.

Eventually Twitter staff realize “Blumenthal isn’t looking for real and nuanced solutions” but “just wants to get credit for pushing us further.”

Uiteindelijk realiseren Twitter-medewerkers zich dat “Blumenthal niet op zoek is naar echte en genuanceerde oplossingen”, maar “gewoon de eer wil krijgen dat hij ons verder kan drijven.”

Tekst in screenshot:

Van: Carlos Monje
Onderwerp: Betreft: lees a.u.b.: reactie op brief Schiff/Feinstein over: ASD
Datum: 23 januari 2018 om 11:22 uur
Aan: xxx, Colin Crowell, xxx, Lauren Culbertson, Nick Pickles, xxx & nog 1
Colin heeft misschien nog veel meer te zeggen. Op basis van mijn ervaring met hem bij dot, is Blumenthal niet altijd op zoek naar echte en genuanceerde oplossingen.
Hij wil de eer krijgen dat hij ons verder kan drijven.
En hij zal het waarschijnlijk pas loslaten als de pers het loslaat.

Ultimately senior executives talked about “feeding congressional trolls” and compared their situation to the children’s book, “If You Give a Mouse a Cookie.”

Uiteindelijk spraken senior executives over “congrestrollen voeren” en vergeleken hun situatie met het kinderboek “If You Give a Mouse a Cookie”.

Tekst in screenshot:

Van: Lauren Culbertson
Onderwerp: Betreft: lees a.u.b.: reactie op brief Schiff/Feinstein over: ASD
Aan: xxx, Yoel Roth, xxxx, Carlos Monje, & 6 anderen
Dit lijkt op “Als je een muis een koekje geeft …” met leden van het Congres (kinderboekreferentie)
als reactie op:
op woensdag 24 januari 2018 om 12:59 uur. xxx schreef:
Een suggestie: kunnen we een brief maken en publiceren met een bijlage die we hen vragen vertrouwelijk te houden. De bijlage om de beveiligingen op trends uit te leggen. Te veel delen hiervan geeft misbruikers een blauwdruk om detectie te voorkomen.

In the story, if you give a mouse a cookie, he’ll want a glass of milk, which will lead to a wave of other exhausting requests, at the end of which he’ll want a glass of milk. And one more cookie.

In het verhaal, als je een muis een koekje geeft, wil hij een glas melk, wat zal leiden tot een golf van andere uitputtende verzoeken, aan het einde waarvan hij een glas melk wil. En nog een koekje.

Tekst in screenshot hierboven:

Als je een muis een koekje geeft,
komt hij vragen om een glas melk,
Als je hem een glas melk geeft …

The metaphor for the endless Russia requests was so perfect, one exec wrote, “I’m legit embarrassed I didn’t think of that first.”

Deze metafoor voor de eindeloze verzoeken om bewijzen van Russische beïnvloeding was zo perfect, dat een manager schreef: “Ik schaam me dood dat ik daar niet als eerste aan dacht.”

Tekst in screenshot:

Ik houd van die aanpak
Mooi! Als iemand die “Als je een muis een koekje geeft” heeft gelezen … sinds dit weekend schaam ik me dood dat ik daar niet als eerste aan heb gedacht.
Het lijkt een recept voor complottheorieën. #ReleaseTheTwitterAttachment.
Zouden we een eenvoudige brief kunnen schrijven en hen uitleg kunnen geven die we niet mondeling willen geven?

Despite universal internal conviction that there were no Russians in the story, Twitter went on to follow a slavish pattern of not challenging Russia claims on the record.

Ondanks de algemene interne overtuiging dat er geen Russen in het verhaal voorkwamen, bleef Twitter een slaafs patroon volgen van het niet betwisten van claims van Russische beïnvloeding.

Outside counsel from DC-connected firms like Debevoise and Plimpton advised Twitter to use language like, “With respect to particular hashtags, we take seriously any activity that may represent an abuse of our platform.”

Externe adviseurs van DC-verbonden bedrijven zoals Debevoise en Plimpton adviseerden Twitter om taal te gebruiken als: “Met betrekking tot bepaalde hashtags nemen we elke activiteit serieus die misbruik van ons platform kan betekenen.”

Tekst in screenshot:

Van: xxx
Onderwerp RE: lees alstublieft: reactie op brief Schiff/Feinstein re: ASS
Datum: 24 januari 2018 om 07:57 uur
Aan: Colin Crowell, xxx Nick Pickles, Carlos Monje, Lauren Culbertson & 5 anderen
Ben het met Colin eens dat we vrijdag een reactie zouden moeten krijgen, maar ik raad aan om het vuurtje van dit verhaal niet op te stoken door #releasethememo aan te pakken of ASD aan te vallen, behalve om te zeggen dat we het serieus nemen en ernaar kijken, hoewel onze eerste indruk is dat het voornamelijk wordt gedreven door natuurlijke activiteit. Ik denk dat de essentiële elementen van een reactie zijn:
1. Wij waarderen het leiderschap van het Congres in deze kwestie en zijn het ermee eens dat inzicht in de rol van sociale media in de Russische desinformatiepogingen van het grootste belang is.
2. Twitter probeert om hierin marktleider te zijn. Daarom hebben we binnen Twitter een team opgericht dat zich toelegt op het verbeteren van de informatiekwaliteit, hebben we een intensieve retrospectieve beoordeling uitgevoerd en hebben we het Congres niet alleen tijdens de hoorzitting, maar ook als resultaat van ons verdere werk gedetailleerde resultaten gemeld.
3. Dat is ook de reden waarom we de beslissing hebben genomen – uniek onder socialemediabedrijven – om gebruikers die zich met IRA-Iinked accounts inlaten proactief op de hoogte te stellen. Onze inspanningen gaan door en we stellen ook andere gebruikers op de hoogte om ervoor te zorgen dat we zo grondig en volledig mogelijk zijn geweest.
4. Met betrekking tot de specifieke hashtags waarnaar in uw brief wordt verwezen, nemen we alle activiteiten die mogelijk misbruik van ons platform vormen serieus. Onze eerste beoordeling geeft aan dat deze trends voornamelijk worden aangedreven door natuurlijke, niet-geautomatiseerde activiteit (indien waar), maar we gaan door met het analyseren van de gegevens en, als onderdeel van ons streven naar transparantie, zullen we het Congres informeren over wat we vinden.

As a result, reporters from the AP to Politico to NBC to Rolling Stone continued to hammer the “Russian bots” theme, despite a total lack of evidence.

Als gevolg hiervan bleven verslaggevers van de AP tot Politico tot NBC tot Rolling Stone hameren op het thema “Russische bots”, ondanks een totaal gebrek aan bewijs.

Tekst in screenshot:

Russische Twitter-accounts pushen #releasethememo conservatieve meme, zeggen onderzoekers

Tekst in screenshot:

“#ReIeasethememo” is nu de populairste hashtag onder de Russische bots en trollen op Twitter en andere platforms, volgens de website “Hamilton 68” van het Duitse Marshallfonds, die Russische beïnvloedingscampagnes traceert.

Tekst in screenshot:

Nagel in de doodskist voor Nunes Memo

De Democratische reactie op de GOP-memo over FBI-surveillance voegt nieuwe details toe aan de zaak tegen Nunes en het Rusland-onderzoek.

Tekst in screenshot:

Geef de memo vrij: wat is de samenzwering achter de rechtse meme?

Republikeinen beweren dat een geheim document een complot van Hillary Clinton onthult “erger dan Watergate” – en ze krijgen een grote boost van Russische bots.

 

Russians weren’t just blamed for #ReleaseTheMemo but #SchumerShutdown, #ParklandShooting, even #GunControlNow – to “widen the divide,” according to the New York Times.

Russen kregen niet alleen de schuld van #ReleaseTheMemo, maar ook van #SchumerShutdown, #ParklandShooting, zelfs #GunControlNow – om “de kloof te vergroten”, aldus de New York Times.

Tekst in screenshot:

Na de schietpartij op een school in Florida sloeg het Russische ‘bot’leger toe

Een wapenbeheersingsbijeenkomst in het weekend in Fort Lauderdale, Fla. Een uur nadat het nieuws over de schietpartij op een school in het nabijgelegen Parkland zich verspreidde, verlegden Twitter-accounts die onderzoekers aan Rusland hebben gekoppeld hun aandacht naar het debat over wapenbeheersing. 

Re #SchumerShutdown and #ReleaseTheMemo, the internal guidance was, “Both hashtags appear to be organically trending.”

Met betrekking tot #SchumerShutdown en #ReleaseTheMemo was de interne richtlijn: “Beide hashtags lijken natuurlijk trending te zijn.”

Tekst in screenshot:

Ik heb alles, volgorde iets bijgesteld. Het onderstaande wordt uitgevoerd:
-toegewezen aan een Twitter-woordvoerder: “Twitter zet zich in om malafide activiteiten op ons platform aan te pakken, en we nemen alle beweringen over dergelijke activiteiten zeer serieus. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met senator Feinstein en congreslid Schiff om hun vragen te beantwoorden.”
Diepe achtergrond/niet voor woordvoerder: we houden alles nauwlettend in de gaten sinds #releasethememo eind vorige week trending werd, maar tot nu toe lijken beide hashtags natuurlijk trending te zijn.

NBC, Politico, AP, Times, Business Insider, and other media outlets who played up the “Russian bots” story – even Rolling Stone – all declined to comment for this story.

NBC, Politico, AP, Times, Business Insider en andere mediakanalen die het verhaal van de “Russische bots” opbliezen – zelfs Rolling Stone – wilden allemaal niet reageren op dit verhaal.

The staffs of Feinstein, Schiff, and Blumenthal also declined comment.

De stafleden van Feinstein, Schiff en Blumenthal weigerden ook commentaar.

Who did comment? Devin Nunes. “Schiff and the Democrats falsely claimed Russians were behind the Release the Memo hashtag, all my investigative work… By spreading the Russia collusion hoax, they instigated one of the greatest outbreaks of mass delusion in U.S. history.”

Wie heeft gereageerd? Devin Nunes. “Schiff en de Democraten beweerden ten onrechte dat Russen achter de Release the Memo-hashtag zaten, al mijn onderzoekswerk… Door de Russische samenzweringshoax te verspreiden, veroorzaakten ze één van de grootste uitbraken van massahysterie in de Amerikaanse geschiedenis.”

This #ReleaseTheMemo episode is just one of many in the #TwitterFiles. The Russiagate scandal was built on the craven dishonesty of politicians and reporters, who for years ignored the absence of data to fictional scare headlines.

Deze #ReleaseTheMemo-aflevering is slechts een van de vele in de #TwitterFiles. Het Russiagate-schandaal was gebaseerd op de laffe oneerlijkheid van politici en verslaggevers, die jarenlang de afwezigheid van feiten negeerden vanwege verzonnen schokkende krantenkoppen.

For more, watch @ShellenbergerMD, @BariWeiss, @LHFang, @DavidZweig, @AlexBerenson and more.

Read http://Taibbi.Substack.Com for more on why “America Needs Truth and Reconciliation on Russiagate.”

Voor meer, let op @ShellenbergerMD, @BariWeiss, @LHFang, @DavidZweig, @AlexBerenson en meer.

Lees http://Taibbi.Substack.Com voor meer informatie over waarom “Amerika waarheid en verzoening nodig heeft op Russiagate.”

Twitter had no editorial input on this story. Searches were carried out by third parties, so the documents could be limited.

Twitter had geen redactionele invloed op dit verhaal. Zoekopdrachten werden uitgevoerd door derden, waardoor de beschikbaarheid van documenten beperkt kon zijn.

TWITTERFILES 14 supplement

gepubliceerd op 13 januari 2023 door Matt Taibbi

TWITTER FILES: #14-Supplemental More Adam Schiff Ban Requests, and “Deamplification”

TWITTER FILES: #14-Supplement: meer verzoeken van Adam Schiff voor verboden en “deamplificatie”.

Staff of House Democrat @AdamSchiff  wrote to Twitter quite often, asking that tweets be taken down. This important use of taxpayer resources involved an ask about a “Peter Douche” parody photo of Joe Biden. The DNC made the same request:

Personeel van House Democraat @AdamSchiff schreef vrij vaak naar Twitter met het verzoek om tweets te verwijderen. Dit belangrijke gebruik van middelen van de belastingbetaler betrof een vraag naar een “Peter Douche” parodiefoto van Joe Biden. De DNC deed hetzelfde verzoek:

Tekst in screenshot:

Sloppy Joe is trending. Ik vraag me af of dat hierdoor komt. Je kunt zien dat het nep is omdat Jill Biden hem niet beschermt.

<Link naar oorspronkelijke tweet met GIF>

 

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille
Onderwerp: Re: Deepfake tweet vraag
Aan: Katie Rosborough, Cc: Lauren Culbertson, Bridget Coyne, Caroline Strom,
Elaine Lou Ong Sotto & nog 8
Yoel, de DNC nam vanochtend contact op over een andere Tweet met dezelfde afbeelding maar met een andere tekstuele context:
Biden binnenkort:

Dems: Dit is prima.

The real issue was Donald Trump retweeted the Biden pic. To its credit Twitter refused to remove it, with Trust and Safety chief Yoel Roth saying it had obvious “humorous intent” and “any reasonable observer” – apparently, not a Schiff staffer – could see it was doctored.

Het echte probleem was dat Donald Trump de fotoshop van Biden retweette. Het sierde Twitter dat men de tweet weigerde te verwijderen, waarbij Yoel Roth, hoofd van Trust and Safety, zei dat het duidelijk “humoristische bedoelingen” had en dat “elke redelijke waarnemer” – blijkbaar niet de stafleden van Schiff – kon zien dat het was gemanipuleerd.

Tekst in (vrijwel onleesbare) screenshot:

-Hallo mensen,
Dit is een vrij duidelijk bewerkte GIF gemaakt met humoristische bedoelingen. Elke redelijke waarnemer zou kunnen vaststellen dat het gemanipuleerd is. En er is geen verband met wie dan ook. Het is geen overtreding van onze regels.
Yoel

Schiff staffer Jeff Lowenstein didn’t give up, claiming there was a “slippery slope concern here.”

Schiff-staflid Jeff Lowenstein gaf niet op en beweerde dat er hier sprake was van een “hellend vlak”.

Gearceerde tekst in slecht leesbare screenshot:

… maar er is een zorg van een hellend vlak hier …

Twitter also refused requests for bans of content about Schiff and his staff, e.g. “complete suppress[ion of] any and all search results about Mr. Misko and other Committee staffers.” Twitter said this would not be “conceivable.”

Twitter weigerde ook verzoeken om berichten over Schiff en zijn personeel te verbieden, b.v. “volledige onderdrukking van alle zoekresultaten over de heer Misko en andere stafleden van de commissie.” Twitter zei dat dit niet “denkbaar” zou zijn.

Tekst in screenshot:

Voor wat betreft hun opgesomde vragen (eisen?) in de bijgevoegde pdf: veel vallen buiten de beschikbare maatregelen onder het genoemde beleid. Bijvoorbeeld een ingrijpende verwijdering van “elke en alle berichten over dhr. Misko en andere commissiemedewerkers in zijn dienst – en om daarbij citaten, retweets en reacties op die berichten mee te nemen”, evenals volledige “onderdrukking van alle zoekresultaten over de heer Misko en ander personeel van de commissie” is niet iets dat we hier zou kunnen doen, of denkbaar is binnen enig actief beleid dat ik ken.

Even when Twitter didn’t suspend an account, that didn’t mean they didn’t act. Schiff’s office repeatedly complained about “QAnon related activity” that were often tweets about other matters, like the identity of the Ukraine “whistleblower” or the Steele dossier:

Zelfs als Twitter een account niet opschortte, betekende dat niet dat ze niet handelden. Het kantoor van Schiff klaagde herhaaldelijk over “QAnon-gerelateerde activiteiten”, wat vaak tweets waren over andere zaken, zoals de identiteit van de Oekraïense “klokkenluider” of het Steele-dossier:

Tekst in screenshot:

Wat zou de #Senaat nog meer kunnen doen?
november 2019
“Rep Schiff Staffer #SeanMisko werkte met ex-CIA Leaker (iemand die geheime info openbaar maakt, MvC) #EricCiaramella in het Witte Huis en is gelinkt aan een door #Burisma gesteunde denktank”
thegatewaypundit.com/2019/11/schiff…
#SenateConfirmationHearings #QuidProJoe
#CrookedHillary #Emailgate #ObamaGate

Tekst in screenshot:

Randal Caledonai
@RCaledonai
Reageren op @BobbiefromlL @SenRonJohnson en 9 anderen
Grappig dat ze alle 5 betrokken waren bij het FAKE DOSSIER BETAALD DOOR HILLARY CLINTON. Opgezet door Schiff terwijl hij ERIC CIARMELLA EN SEAN MISKO BEIDE WERKNEMERS liet liegen. Om de
echte QUID PRO QUO VAN BIDEN te verbergen.

Tekst in screenshot:

M. Canahuate
@canahuate
@paulsperry_ “Sean Misko, afkomstig van de CIA, heeft vice-president Joe Biden’s belangrijkste nationale veiligheidsassistent  Jake Sullivan geholpen. Voormalige NSC-stafleden zeiden dat Misko Ciaramella’s naaste en meest vertrouwde bondgenoot was in het Witte Huis van Trump.

Tekst in screenshot:

De godin / @TheGodd69623245 5 Std.
twitter.com/miamijj48/stat… Dat zou eerlijk zijn, maar het lijkt erop dat de rotte appels eerst moeten worden verspreid, zodat ze hem niet saboteren. Denk aan de goede generaal Petreaus.
@miamij48 / Miami JJ
Generaal Flynn voor FBI-directeur!
Miami JJ / @miamijj48 • 5 Std.
Ik neem aan dat Flynn hun kryptoniet zou zijn en dat hij de organisatie op orde zou krijgen.
De godin @TheGodd69623245
Dat zou hij waarschijnlijk wel doen, maar je weet niet altijd wat de bedoelingen zijn van mensen die je ziet, zoals Eric Ciamarella en Sean Misko.

Twitter policy at the time didn’t ban QAnon, but “deamplified” such accounts. About the batch of tweets that included those above, Twitter execs wrote: “We can internally confirm that a number of the accounts flagged are already included in this deamplification.”

Het Twitter-beleid in die tijd verbood QAnon niet, maar “beperkte” dergelijke accounts. Over de reeks tweets die de bovenstaande bevatten, schreven Twitter-managers: “We kunnen intern bevestigen dat een aantal van de gemarkeerde accounts al is opgenomen in deze verspreidingsbeperkingen.”

Tekst in screenshot:

Re: Tweets
Aan: xxx
Hallo allemaal, hierop terugkomend: we hebben de gemarkeerde accounts en content beoordeeld en actie ondernomen tegen één gebruiker wegens ontduiking van de ban, maar de overige konden niet worden opgeschort onder dit beleid.
Zoals beschreven in ons beleid, ons huidige standpunt ten opzichte van QAnon op Twitter is geen op schorsing gebaseerd beleid. Betrokkenheid bij OAnon-gerelateerde activiteiten op Twitter resulteert in verspreidingsbeperking, wat betekent dat we de accounts in het product niet actief aanbevelen en dat we hun content afwaarderen (maar niet verwijderen) wanneer ze bezig zijn met ‘zwermen’. We kunnen intern bevestigen dat een aantal van de gemarkeerde accounts al is opgenomen in deze verspreidingsbeperking. We schorsen accounts die zijn bestempeld als gecoördineerde malafide activiteit als ze QAnon vanuit meerdere accounts pushen of als ze een schorsing omzeilen – wat het geval was voor één van de gemarkeerde gebruikers.

Schiff’s office had a concern about “deamplification,” though: it might make it harder for law enforcement to track the offending Tweeters.

Het kantoor van Schiff maakte zich echter zorgen over ‘verspreidingsbeperking’: het zou het voor wetshandhavingsinstanties moeilijker kunnen maken om de aanstootgevende Tweeters op te sporen.

“WE APPRECIATE GREATLY” “We are curious whether any deamplification measures implemented by Twitter’s enforcement team – which we appreciate greatly – could… impede the ability of law enforcement to search Twitter for potential threats about Misko and other HPSCI staff.”

“WIJ WAARDEREN ERG” “We vragen ons af of verspreidingsbeperkingen die zijn geïmplementeerd door het handhavingsteam van Twitter – wat we enorm waarderen – het vermogen van wetshandhavers zouden kunnen belemmeren om Twitter te doorzoeken op mogelijke bedreigingen over Misko en andere HPSCI-medewerkers.”

Tekst in screenshot (gearceerde gedeelte):

Vraag over beperking verspreiding: We vragen ons af of verspreidingsbeperkingen die zijn geïmplementeerd door het handhavingsteam van Twitter – wat we enorm waarderen – het vermogen van wetshandhavers zouden kunnen belemmeren om Twitter te doorzoeken op mogelijke bedreigingen over Misko en andere HPSCI-medewerkers.

For more, watch @ShellenbergerMD, @BariWeiss, @LHFang, @DavidZweig, @AlexBerenson, and others.

Twitter had no editorial input. Searches were carried out by third parties, so the documents could be limited.

Voor meer, houdt @ShellenbergerMD, @BariWeiss, @LHFang, @DavidZweig, @AlexBerenson en anderen in de gaten.

Twitter had geen redactionele invloed. Zoekopdrachten werden uitgevoerd door derden, waardoor de beschikbaarheid van documenten beperkt kon zijn.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.