Dit is de zesde aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er zoveel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzichtspagina gemaakt waarop van alle afleveringen en opiniestukken korte samenvattingen staan met linkjes: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien het ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin op alfabetische volgorde de onbekende begrippen staan met een korte uitleg. Beide pagina’s worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de zesde aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Twitterfiles 6

Gepubliceerd op 16 december 2022 door Matt Taibbi

THREAD: The Twitter Files, Part Six TWITTER, THE FBI SUBSIDIARY

2022-12-16 22:00 uur

DRAAD: De Twitter Files, deel 6
TWITTER, DE DOCHTERONDERNEMING van de FBI

2022-12-16 22:00 uur

The #TwitterFiles are revealing more every day about how the government collects, analyzes, and flags your social media content.
De #TwitterFiles onthullen elke dag meer over hoe de overheid uw sociale media-inhoud verzamelt, analyseert en markeert.
Twitter’s contact with the FBI was constant and pervasive, as if it were a subsidiary.
Het contact van Twitter met de FBI was constant en diepgaand, alsof het een dochteronderneming was.
Between January 2020 and November 2022, there were over 150 emails between the FBI and former Twitter Trust and Safety chief Yoel Roth.
Tussen januari 2020 en november 2022 waren er meer dan 150 e-mails tussen de FBI en voormalig Twitter Trust and Safety-chef Yoel Roth.
Some are mundane, like San Francisco agent Elvis Chan wishing Roth a Happy New Year along with a reminder to attend “our quarterly call next week.” Others are requests for information into Twitter users related to active investigations.
Sommige zijn alledaags, zoals wanneer San Francisco-agent Elvis Chan Roth een gelukkig nieuwjaar wenst, met een herinnering om “onze driemaandelijkse belafspraak volgende week” bij te wonen. Andere zijn verzoeken om informatie over Twitter-gebruikers in verband met lopende onderzoeken.
But a surprisingly high number are requests by the FBI for Twitter to take action on election misinformation, even involving joke tweets from low-follower accounts.
Maar een verrassend hoog aantal betreft verzoeken van de FBI aan Twitter om actie te ondernemen tegen misleidende verkiezingsinformatie, zelfs tegen grappen van accounts met weinig volgers.
The FBI’s social media-focused task force, known as FTIF, created in the wake of the 2016 election, swelled to 80 agents and corresponded with Twitter to identify alleged foreign influence and election tampering of all kinds.
De op sociale media gerichte taskforce van de FBI, bekend als FTIF, opgericht in de nasleep van de verkiezingen van 2016, groeide uit tot 80 agenten, en overlegde met Twitter om vermeende buitenlandse invloed en allerlei soorten verkiezingsfraude vast te stellen.
Federal intelligence and law enforcement reach into Twitter included the Department of Homeland Security, which partnered with security contractors and think tanks to pressure Twitter to moderate content.

Het Department of Homeland Security maakte deel uit van de contacten van federale inlichtingendiensten en wetshandhavers met Twitter. DHS werkte samen met beveiligingsaannemers en denktanks om Twitter onder druk te zetten om inhoud te modereren.

It’s no secret the government analyzes bulk data for all sorts of purposes, everything from tracking terror suspects to making economic forecasts.
Het is geen geheim dat de overheid bergen gegevens analyseert voor allerlei doeleinden, van het opsporen van terreurverdachten tot het maken van economische voorspellingen.
The #TwitterFiles show something new: agencies like the FBI and DHS regularly sending social media content to Twitter through multiple entry points, pre-flagged for moderation.
De #TwitterFiles laten iets nieuws zien: bureaus zoals de FBI en DHS sturen regelmatig social media-inhoud naar Twitter via meerdere kanalen, en vooraf gemarkeerd voor moderatie.
What stands out is the sheer quantity of reports from the government. Some are aggregated from public hotlines:
Wat opvalt is de enorme hoeveelheid rapporten van de overheid. Sommige zijn verzameld van openbare meldpunten:
Tekst in screenshot:

El Paso (@FBlElPaso): Het protocol op de verkiezingsdag voor het FBI-hoofdkwartier is om een nationale commandopost in te richten die een gecentraliseerde locatie biedt voor het beoordelen van verkiezingsgerelateerde dreigingen. Statusrapporten en klachten worden geregistreerd. Heb je een tip, stuur die naar tips.fbi.gov of 915-832-5000

An unanswered question: do agencies like FBI and DHS do in-house flagging work themselves, or farm it out? “You have to prove to me that inside the fucking government you can do any kind of massive data or AI search,” says one former intelligence officer.

Een onbeantwoorde vraag: doen bureaus als de FBI en DHS het signaleringswerk zelf of besteden ze het uit? “Je moet me bewijzen dat je binnen de verdomde regering enige vorm van massale data- of AI-zoekopdracht kunt doen”, zegt een voormalige inlichtingenofficier.

“HELLO TWITTER CONTACTS”: The master-canine quality of the FBI’s relationship to Twitter comes through in this November 2022 email, in which “FBI San Francisco is notifying you” it wants action on four accounts:
“HALLO TWITTER-CONTACTEN”: De baas-hond-kwaliteit van de relatie van de FBI met Twitter komt tot uiting in deze e-mail van november 2022, waarin “FBI San Francisco u op de hoogte stelt” dat het actie wil op vier accounts:
Tekst in screenshot:

@fbi.go» schreef:
Hallo Twitter-contacten,

FBI San Francisco informeert u over de onderstaande accounts die mogelijk schendingen bevatten van de Servicevoorwaarden van Twitter, voor wel of niet ingrijpen zoals passend wordt geacht binnen het Twitter-beleid.
@joahnathanlwade
@vanMA
@madandpissedoff
@mault thomas
Beste wensen,
Fred

Twitter personnel in that case went on to look for reasons to suspend all four accounts, including @fromma , whose tweets are almost all jokes (see sample below), including his “civic misinformation” of Nov. 8:
Twitter-personeel ging in dat geval op zoek naar redenen om alle vier de accounts op te schorten, inclusief @fromma, wiens tweets bijna allemaal grappen zijn (zie voorbeelden hieronder), inclusief zijn “desinformatie over verkiezingsdag” van 8 november:
Tekst in screenshot:

Onderwerp: verkiezingsgerelateerde potentiële TOS-schendingen

Bedankt Patrick. Ik heb dit geëscaleerd naar GET voor een eerste beoordeling.

Op do 10 nov 2022 om 18:03 uur:
-FBI-mensen
Ik heb dit al bekeken vanuit het perspectief van de TD en heb drie van de accounts opgeschort wegens gebruik van meerdere accounts en de overtreding van het ontduiken van schorsingen.
Rodrigo – kun je @fromMA bekijken voor mogelijke misinformatie over verkiezingsdag of hem doorverwijzen naar het juiste deel van GET voor hun beoordeling?
Bedankt,
– Patrick

Tekst in screenshot:

@fromMA: Ik wil de republikeinen eraan herinneren om morgen te stemmen, woensdag 9 november 

Tekst in screenshot:

@fromMA: Voorgesteld containerschip als er een wereldwijde recessie is.
Just to show the FBI can be hyper-intrusive in both directions, they also asked Twitter to review a blue-leaning account for a different joke, except here it was even more obvious that @clairefosterPHD, who kids a lot, was kidding:
Om te laten zien dat de FBI in beide richtingen vreselijk opdringerig kan zijn: ze vroegen Twitter ook om een Democratisch gezind account te beoordelen voor een andere grap, alleen was het hier nog duidelijker dat @clairefosterPHD (die veel grappen maakt) een grapje maakte:
Tekst in screenshot:

Hallo Twitter-contacten,
FBI San Francisco informeert u over de onderstaande accountactiviteiten die mogelijk schendingen bevatten van de Servicevoorwaarden van Twitter, voor wel of niet ingrijpen zoals passend wordt geacht binnen het Twitter-beleid.
Bedankt!
Katherine

Twitter-bericht van gebruiker @byrum_wade, weergavenaam “ULTRA MAGA”, waarin het volgende staat: “Amerikanen, stem vandaag. Democraten jullie stemmen woensdag de 9e.” De tweet werd op 8 november 2022 om 02:10 uur CST geplaatst.

Twitter-account “@ClaireFosterPHD” beweerde in haar berichten dat ze stemmenteller is in haar staat, en in aanvullende berichten stelt zij: “Voor elke negatieve reactie op dit bericht tel ik nog een stem op bij de democraten” en “Als je geen mondkapje draagt, tel ik je stem niet mee.”

Inzetteam voor de particuliere sector
FBI-San Francisco

Tekst in screenshot:

Dr Foster @ClaireFosterPHD: Ik ben stemmenteller in mijn staat. Als je geen mondkapje draagt, tel ik je stem niet mee. #veiligheideerst

Dr Foster: Voor elke negatieve reactie op dit bericht tel ik nog een stem op bij de democraten.

“Anyone who cannot discern obvious satire from reality has no place making decisions for others or working for the feds,” said @ClaireFosterPHD, when told about the flagging.
“Iedereen die overduidelijke satire niet van ernst kan onderscheiden, is niet geschikt om beslissingen voor anderen te nemen of voor de FBI te werken”, zei @ClaireFosterPHD, toen ze hoorde van het  markeren.
Of the six accounts mentioned in the previous two emails, all but two – @ClaireFosterPHD  and @FromMa – were suspended.
De zes accounts die in de vorige twee e-mails werden genoemd, werden op twee na – @ClaireFosterPHD en @FromMa – allemaal geschorst.
In an internal email from November 5, 2022, the FBI’s National Election Command Post, which compiles and sends on complaints, sent the SF field office a long list of accounts that “may warrant additional action”:
In een interne e-mail van 5 november 2022 stuurde het bestuurscentrum Nationale Verkiezingen van de FBI, dat klachten verzamelt en verzendt, het SF-veldkantoor een lange lijst met accounts die “mogelijk aanvullende actie rechtvaardigen”:
Tekst in screenshot:
Onderwerp: Verzoek om afstemming met Twitter
ASAC Chan,
Het bestuurscentrum Nationale Verkiezingen (NECP) vraagt (FBI) SF om hulp bij de coördinatie met Twitter. NECP is er namelijk van op de hoogte gebracht dat tweets van bepaalde accounts mogelijk aanvullende actie rechtvaardigen omdat deze accounts worden gebruikt om desinformatie te verspreiden over de komende verkiezingen. Concreet vraagt NECP het volgende:
1. Coördinatie tussen SF en Twitter om te bepalen of de onderstaande accounts de servicevoorwaarden van Twitter hebben geschonden en kunnen worden onderworpen aan acties die Twitter passend acht.
2. De uitgifte van bewaarbrieven met betrekking tot de onderstaande accounts om profiel-informatie en inhoud te behouden in afwachting van een  juridische procedure.
3. Elke locatie-informatie die is gekoppeld aan de accounts die Twitter vrijwillig zal verstrekken om de FBI te helpen wanneer die vervolgacties noodzakelijk vindt, te bepalen door de betreffende FBI-vestiging.
Twitter-accounts
1. @DartfulCodger
2. @DrAndrewJackson
3. @DanDuryeas
5. @JeanneGary13
6. @RSBNetwerk
7. @Davidkloy
8. @ Ronsmit49336969
9. @AScottHoneycut
10. @thearmogidaship
11. @Davidkloy
12. @lexitollah
13. @Tiboronll
14. @wisefrog57
15. @hfsboatr5
16. @chriswest567
17. @Trump2017847791
18. @kag202_2024
19. @Tiberius444
20. @BillyBaldwin
21. @chrisfig33ad
22. @michaeIp4283
23. @BrettBarker22
24. @EPau19
25. @warrenintronno
Laat ons alstublieft in uw antwoord op deze mail weten of u aanvullende informatie nodig heeft om dit verzoek te verwerken.
Bedankt,
—Michael
Agent Chan passed the list on to his “Twitter folks”:
Agent Chan gaf de lijst door aan zijn “Twitter-mensen”:
Tekst in screenshot:
Twitter-mensen,
Zie de onderstaande lijst met Twitter-accounts waarvan wij denken dat ze uw servicevoorwaarden schenden door valse informatie te verspreiden over de tijd, plaats of uitvoering van de aanstaande verkiezingen.
Laat het ons weten als u besluit actie te ondernemen tegen deze accounts op basis van onze tip aan u. Laat het ons ook weten als we een bewaarbrief moeten uitgeven, aangezien we van plan zijn een juridische procedure voor deze accounts uit te voeren. Dank je voor je overweging.

Groetjes, Elvis
Elvis M. Chan, Assistent Speciaal agent 
FBI San Francisco afd. Cyber
E-mail: ?@fbi.gov
Voornaamwoorden: hij, hem, zijn
Twitter then replied with its list of actions taken. Note mercy shown to actor Billy Baldwin:
Twitter antwoordde vervolgens met een lijst met ondernomen acties. Let op de genade voor acteur Billy Baldwin:
Tekst in screenshot
Betreft: Verzoek om coördinatie met Twitter
Hallo Elvis,
Bedankt voor uw geduld terwijl ons team de door u gemarkeerde accounts beoordeelde. We hebben onze beoordeling voltooid en de volgende acties ondernomen voor enkele van de accounts: Permanent opgeschort wegens beleidsschendingen (ontduiking van ban, platformmanipulatie, waarschuwingen voor buitensporig onjuiste informatie):
@JeanneGary13
@wisefrog57
@EPau19
@chriswest567
@Trump2017847791
@BrettBarker22

Tijdelijk opgeschort wegens spamgedrag:
@Davidkloy

Tweets gebounced (tijdstraf) voor misinformatie:
@Ronsmit49336969
@thearmogidaship
@lexitollah
@Tiboron11
@kag2020 2024
@kag2020 2024
@chrisfig33ad
@michaelp4283
@warrenintronno

Met betrekking tot uw vraag over een bewaarbrief: dit is een goede manier om ervoor te zorgen dat de gegevens niet uit onze systemen zijn verwijderd vóór vervolging wordt opgestart. Extern is het contact voor het indienen ervan hetzelfde.
Bedankt,
– Patrick

Many of the above accounts were satirical in nature, nearly all (with the exceptions of Baldwin and @RSBNetwork) were relatively low engagement, and some were suspended, most with a generic, “Thanks, Twitter” letter:
Veel van de bovenstaande accounts waren satirisch van aard, bijna allemaal (met uitzondering van Baldwin en @RSBNetwerk) hadden een relatief kleine invloed en sommigen werden geschorst, de meeste met een algemene “Bedankt, Twitter” -brief:
Tekst in screenshot links:

Hallo,
We schrijven om u te laten weten dat
we uw bezwaar hebben beoordeeld,
en dat uw accountfuncties vergrendeld blijven of beperkt voor de bepaalde tijd of in afwachting van de voltooiing van de toegewezen taak, als gevolg van schendingen van de Twitter-regels.

Pogingen om het moeilijk te maken om te stemmen, inclusief pogingen om kiezers te intimideren of valse informatie te geven over het stemmen of de registratie als kiezer, of welke onwettige activiteit dan ook, is verboden volgens onze Regels. U kunt deze richtlijnen bekijken op
https://twitter.com/rules.
Bedankt,
Twitter

When told of the FBI flagging, @Lexitollah  replied: “My thoughts initially include 1. Seems like prima facie 1A violation 2. Holy cow, me, an account with the reach of an amoeba 3. What else are they looking at?”
Toen hij hoorde van het markeren door de FBI, zei @Lexitollah: “Mijn eerste reactie: 1. Lijkt op het eerste gezicht een aantasting van de vrijheid van meningsuiting 2. Krijg nou wat, ik! een account met het bereik van een amoebe 3. Waar kijken ze nog meer naar?”
“I can’t believe the FBI is policing jokes on Twitter. That’s crazy,” said @Tiberius444
“Ik kan niet geloven dat de FBI toezicht houdt op grappen op Twitter. Dat is idioot, zei @Tiberius444
In a letter to former Deputy General Counsel (and former top FBI lawyer) Jim Baker on Sep. 16, 2022, legal exec Stacia Cardille outlines results from her “soon to be weekly” meeting with DHS, DOJ, FBI, and the Office of the Director of National Intelligence:
In een brief aan voormalig plaatsvervangend hoofdadvocaat (en voormalig FBI-topadvocaat) Jim Baker op 16 september 2022, schetst juridisch manager Stacia Cardille de resultaten van haar “binnenkort wekelijkse” ontmoeting met DHS, DOJ, FBI en het bureau van de directeur van de nationale inlichtingendienst:
Van: Stacia Cardille
Verkiezingen Werk: woensdag 16 september
Aan: Jim Baker
Zie hieronder voor een overzicht van verkiezingsgerelateerd werk dat ik vandaag, woensdag 16 september, heb voltooid:
(1) Overheid-industrie Sync. Ik nam deel aan onze maandelijkse (binnenkort wekelijkse) bijeenkomst van 90 minuten met FBI, DOJ, DHS, ODNI en branchegenoten over bedreigingen voor de verkiezingen. Een paar punten om op te letten:

Buitenlandse tegenstanders versterken thema’s die door binnenlandse actoren naar voren worden gebracht om de legitimiteit van de verkiezingen te ondermijnen. USG verwees specifiek naar stemmen per post.
Ik heb expliciet gevraagd of er belemmeringen waren voor het vermogen van de overheid om geheime informatie of andere relevante informatie met het bedrijfsleven te delen. FBI was ervan overtuigd dat er geen belemmeringen zijn voor het delen van informatie.
Ik vroeg of USG buitenlandse dreigingen in verband met niet-presidentiële races volgde. Lange stilte. De overheid volgt geen buitenlandse inmenging of bedreigingen in verband met die stemrondes.
DHS heeft een overzicht gemaakt van belangrijke data in het verkiezingsproces op staatsniveau. Ze checken deze week de informatie met de staten en zullen ons dan een samenvattend overzicht geven van belangrijke data volgende week.
@Policy tweette over de bijeenkomst zonder juridische toetsing. Als enige Twitter-vertegenwoordiger die sprak, noemde ik mijn teleurstelling over mijn gebrek aan rechtstreekse betrokkenheid bij Beleidscommunicatie. Het was een gemiste kans om enkele kernpunten van de bijeenkomst vanuit ons perspectief vast te leggen.

(2) Project Reiger. Ik heb een ontmoeting gehad met belanghebbenden van Legal, Trust & Safety en Public Policy om een interventie te bespreken die wordt overwogen met betrekking tot het labelen van verkiezingsresultaten. Ik heb mijn zorgen geuit over de haalbaarheid en ik heb ervaringen uit de eerste hand doorgegeven met fouten in de nieuwsmedia gedurende de uitdagend periode van de voorverkiezingen. Ik heb afzonderlijk een ontmoeting gehad met Sam en Matt om de worst case scenario planning door te nemen. Ik zal ze morgen weer ontmoeten op het project.

(3) Keurmerk maatschappelijke integriteit. De handhaving van ons uitgebreide beleid voor maatschappelijke integriteit begint morgen, donderdag 17 september. Ik heb feedback gegeven op een scenarioplanning Document dat de verwoording van de labels vastlegt. Ik heb ook een Moment beoordeeld dat zal linken naar Vote by Mail-claims en overlegd met externe adviseurs over de opname van een Tweet en ik gaf inhoudelijk advies aan het selectie-team.

(4) Accountbeveiligingsupgrades. Op donderdag 17 september worden meer dan 2300 risicovolle accounts van politici en journalisten gevraagd om hun beveiligingsinstellingen te upgraden. (Zie beschrijving van gisteren.) Ik heb (1) het communicatieplan en (2) de e-mail aan externe belanghebbenden beoordeeld en goedgekeurd. Ik heb Public Policy ook verteld over de 14 accounts waarvoor extra aandacht nodig is vanwege ontbrekende e-mailadressen.

(5) Bestuursupdate. Ik werkte nauw samen met Matthew aan aanpassingen in de presentatie voor het bestuur en de bijbehorende grafiek.

(6) Escalaties. Ik heb de volgende escalaties behandeld:
– Reageerde op DHS met betrekking tot informatie die ze verstrekten over een Facebook-operatie – we vonden geen vergelijkbare activiteit.
-Werkte samen met Angela om te proberen dat vreselijke nabootsingsaccount aan te pakken dat samenzweringstheorieën over 9/11 uitspuugt en zich voordeed als een DCCC-staflid wiens vader stierf op 9/11. Loopt.
– Een specifieke Tweet gemarkeerd over het gebruik van modems in Illinois om verkiezingsresultaten te verzenden, wat een mogelijke schending van het maatschappelijk integriteitsbeleid inhoudt (behalve dat ze die technologie in beperkte mate gebruiken in die situatie).
– Vergadering plannen met de mediadirecteur van de staatssecretaris van OH.
-Samenwerken met @gov om ervoor te zorgen dat we de verificatie van de OH Speaker Of the House afhandelen.
– Follow-up van Dubuque County verificatieverzoek met Lisa.
– Yoel aanvullende informatie gevraagd over productfunctionaliteit en beperkingen met betrekking tot het retweeten van gelabelde inhoud, zodat we dit aan DNC kunnen uitleggen.
– Lincoln Project is niet blij dat hun video werd gelabeld als SAMM. Bridget stuurt die interactie aan.
– Op de toelatingslijst @D0nWinslow en @Springsteen.

(7) Beleidscommunicatie. Naast het Communicatie-werk aan de beveiligingsupgrades.

The Twitter exec writes she explicitly asked if there were “impediments” to the sharing of classified information “with industry.” The answer? “FBI was adamant no impediments to sharing exist.”
De Twitter-manager schrijft dat ze expliciet vroeg of er “belemmeringen” waren voor het delen van geheime informatie “met het bedrijfsleven”. Het antwoord? “De FBI was ervan overtuigd dat er geen belemmeringen zijn voor het delen.”
This passage underscores the unique one-big-happy-family vibe between Twitter and the FBI. With what other firm would the FBI blithely agree to “no impediments” to classified information?
Deze passage onderstreept de unieke knusse sfeer tussen Twitter en de FBI. Bij welk ander bedrijf zou de FBI blijmoedig instemmen met “geen belemmeringen” voor geheime informatie?
At the bottom of that letter, she lists a series of “escalations” apparently raised at the meeting, which were already “handled.”
Onderaan die brief somt ze een reeks ‘escalaties’ op die blijkbaar tijdens de vergadering naar voren zijn gebracht en die al zijn ‘afgehandeld’.
About one, she writes: “Flagged a specific Tweet on Illinois use of modems to transmit election results in possible violation of the civic integrity policy (except they do use that tech in limited circumstances).”
Over een daarvan schrijft ze: “Specifieke tweet gemarkeerd over het gebruik van modems in Illinois om verkiezingsresultaten door te geven, wat een mogelijke schending is van het maatschappelijke  integriteitsbeleid (behalve dat ze die technologie in beperkte omstandigheden inderdaad gebruiken).”
Another internal letter from January, 2021 shows Twitter execs processing an FBI list of “possible violative content” tweets:
Een andere interne brief uit januari 2021 laat zien dat Twitter-managers een FBI-lijst met tweets met “mogelijk inbreuk makende inhoud” verwerken:
Tekst in screenshot

Betreft: Rapport van de FBI over mogelijke inbreuk makende inhoud

U bent toegevoegd als deelnemer.
Je kunt je ticket hier volgen – https://jira.twitter.biz/servicedesk/customer/portal/500/UE-49841

BESCHRIJVING:
Hallo GETSupport, bekijk deze tweets die door de FBI zijn gerapporteerd als mogelijke schendingen van ons beleid:

https://twitter.com/comicbooknerd64/status/1346521521737650185?s—10
https://twitter.com/comicbooknerd64/status/1346523888352686080?s—10
https://twitter.com/lonireeder/status/1346498820494905344
https://twitter.com/plf28807288/status/1346478916639211522?s-10
https://twitter.com/meezplz/status/1346245697230823426?s:10
https://twitter.com/meezplz/status/1345886920979738626?s—10
https://twitter.com/bmwyates/status/1345379162769543169?s—10 Bedankt, Stacia

​Here, too, most tweets contained the same, “Get out there and vote Wednesday!” trope and had low engagement. This is what the FBI spends its time on:
Ook hier bevatten de meeste tweets hetzelfde vaste zinnetje: “Ga naar buiten en stem woensdag!” en hadden weinig interactie. Dit is waar de FBI zijn tijd aan besteedt:

Tekst in screenshot:

@SGaeta88: Dus Cuomo wil mensen die misschien corona hebben opsluiten, en vaccinaties afdwingen zonder correcte procedure?
Dit doen op macht beluste gekken!
@realDonaldTrump
@FLOTUS

@BmwYates: 
Antwoord aan: @SGaeta88 @amandadonne1114 en 2 anderen
Dit is onze toekomst, jongens, als de Democraten de volledige controle krijgen. Als je in Georgia bent, kan je maar beter gaan stemmen woensdag.

In this March, 2021 email, an FBI liaison thanks a senior Twitter exec for the chance to speak to “you and the team,” then delivers a packet of “products”:
In deze e-mail van maart 2021 bedankt een FBI-contactpersoon een senior Twitter-manager voor de kans om met “jou en het team” te spreken, en bezorgt vervolgens een pakket met “producten”:
Tekst in screenshot:

Onderwerp: DSAC-producten – 3/1

Hallo Stacia,
Het was geweldig om vorige week met jou en het team te spreken op Twitter. Ik wilde een paar producten aanbevelen die vandaag en eerder in de week zijn uitgebracht en die Twitter kunnen helpen.
Laat het ons weten als u vragen heeft.
Welwillend,

The executive circulates the “products,” which are really DHS bulletins stressing the need for greater collaboration between law enforcement and “private sector partners.”
De leidinggevende verspreidt de ‘producten’, die in feite DHS-bulletins zijn die de noodzaak benadrukken van meer samenwerking tussen wetshandhavers en ‘partners uit de private sector’.
Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille
Fwd: DSAC-producten – 3/1
Aan: Yoel Roth, Patrick Conlon, Jim Baker

Zie hier de producten die het FBI Office of Public Sector ons zojuist heeft verstrekt. Voel je vrij deze te delen met je teams.
• (U) Russisch kwaadaardig beïnvloedend gebruik van tolerante socialemediaplatforms
• (U//FOUO) Verhoogde dreiging van binnenlands extremistisch geweld houdt aan in 2021
• (U) Iraanse pogingen tot beïnvloeding gebruiken voornamelijk online tools om Amerikaanse doelgroepen te bereiken, ze blijven voorlopig gemakkelijk detecteerbaar
Bedankt,
Stacia

The ubiquity of the 2016 Russian interference story as stated pretext for building out the censorship machine can’t be overstated. It’s analogous to how 9/11 inspired the expansion of the security state.
De alomtegenwoordigheid van het Russische inmengingsverhaal uit 2016 als voorwendsel voor het uitbouwen van de censuurmachine kan niet genoeg worden benadrukt. Het is te vergelijken met hoe 9/11 de uitbreiding van de veiligheidsdienst inspireerde.
Tekst in screenshot:

3 maart 2021
niet-geclassificeerd/uitsluitend voor officieel gebruik

BUITENLANDSE INVLOED
(U) Russisch kwaadaardig beïnvloedend gebruik van tolerante socialemediaplatforms

(U//FOUO) We schatten dat Russische kwaadaardige influencers waarschijnlijk in toenemende mate Amerikaanse socialemediaplatforms zullen gebruiken die meer tolerante gebruiksomgevingen bieden. We baseren deze beoordeling over de verminderde effectiviteit van Russische beïnvloedingsoperaties op gevestigde Amerikaanse sociale media
platforms en huidige Russische proxy-activiteit op deze groeiende Amerikaanse platforms. Onze beoordeling is ook gebaseerd op de veronderstelling dat Russische kwaadaardige invloeden er operationele voordelen in zien om sites te gebruiken die minder actieve inspanning doen om valse informatie, aanstootgevend taalgebruik en onoprecht gedrag uit te bannen.

While the DHS in its “products” pans “permissive” social media for offering “operational advantages” to Russians, it also explains that the “Domestic Violent Extremist Threat” requires addressing “information gaps”:
Terwijl DHS in zijn “producten” “tolerante” social media zwaar bekritiseert voor het bieden van “operationele voordelen” aan Russen, legt het ook uit dat de “Binnenlandse gewelddadige extremistische dreiging” het aanpakken van “ontbrekende informatie” vereist:
Tekst in screenshot:

(U//FOUO) Ontbrekende informatie en uitdagingen die verband houden met de geïndividualiseerde aard van radicalisering, zouden gedeeltelijk kunnen worden verzacht door meer samenwerking tussen de wetshandhaving, terrorismebestrijding en partners uit de particuliere sector. Wij denken dat deze partnerschappen ons vermogen zouden verbeteren om veranderingen in DVE-trends te ontdekken en vroege waarschuwing te kunnen geven voor mogelijke aanvallen.

FBI in one case sent over so many “possible violative content” reports, Twitter personnel congratulated each other in Slack for the “monumental undertaking” of reviewing them:
De FBI stuurde in één geval zoveel rapporten over “mogelijke inbreukmakende inhoud”, dat Twitter-personeel elkaar in Slack feliciteerde met het slagen van de “monumentale onderneming” om ze te beoordelen:
Tekst in screenshot:

Xxx: Heeft iemand hulp nodig bij het beoordelen van de tweets die zijn doorgestuurd in *FBI rapport mogelijk inbreukmakende inhoud?*

xxx: +1 we kunnen helpen op SI

Tekst in screenshot:

xxx: Allemaal heel erg bedankt voor jullie hulp. Een monumentale onderneming!

There were multiple points of entry into Twitter for government-flagged reports. This letter from Agent Chan to Roth references Teleporter, a platform through which Twitter could receive reports from the FBI:
Er waren meerdere toegangswegen tot Twitter voor door de overheid gemarkeerde rapporten. Deze brief van agent Chan aan Roth verwijst naar Teleporter, een platform waarop Twitter rapporten van de FBI kon ontvangen:
Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Onderwerp: Re: Meer informatie delen
Datum: 16 oktober 2020 om 13:53 uur
Aan: Chan, Elvis M. (SF)
Cc: Yoel Roth, Stacia Cardille

op vr 16 okt 2020 om 13:44 schreef Chan, Elvis M. (SF) (FBI):
Twitter mensen, 
Ik heb vandaag voor jullie iets vers van de pers. Kijk uit naar een Teleporter-bericht van mij met twee documenten om te downloaden. Bedankt!

Groeten,
Elvis
Elvis M. Chan
Toezichthoudende speciaal agent
Team CY-I, Nationale Veiligheid
FBI-San Francisco

Reports also came from different agencies. Here, an employee recommends “bouncing” content based on evidence from “DHS etc”:
Ook kwamen er meldingen van verschillende instanties. Hier raadt een medewerker aan om inhoud te ‘bouncen’ op basis van bewijs van ‘DHS enz.’:
Tekst in screenshot:

Ik deel dit opnieuw omdat er gisteren geen actie lijkt te zijn ondernomen. Gezien het bewijs dat we van DHS enz. hebben ontvangen, neig ik ernaar om de URL te BADen en de video’s te bouncen, om eerlijk te zijn gezien de beschuldigingen maar “relatief” weinig zichtbaar.

State governments also flagged content.
Regeringen van staten hebben ook inhoud gemarkeerd.
Twitter for instance received reports via the Partner Support Portal, an outlet created by the Center for Internet Security, a partner organization to the DHS.
Zo ontving Twitter meldingen via de Partner Support Portal, een kanaal van het Center for Internet Security, een partnerorganisatie van het DHS.
“WHY WAS NO ACTION TAKEN?” Below, Twitter execs – receiving an alert from California officials, by way of “our partner support portal” – debate whether to act on a Trump tweet:
“WAAROM WERD GEEN ACTIE ONDERNOMEN?” Hieronder bespreken Twitter-leidinggevenden – die een waarschuwing ontvangen van Californische functionarissen via “ons partner support portal” – of ze moeten reageren op een Trump-tweet:
Tekst in screenshot:

Xxx: Uit ons handboek voor naleving van de verkiezingswet:
“Hallo team, de @CASOSvote meldde een
<link> handboek voor naleving van de verkiezingswet van Donald Trump.
Ik heb hun vraag hieronder geplakt. Ze vragen om feedback op de tweet en waarom Twitter geen actie ondernam. “Stembiljetten in Californië worden alleen geteld door lokale verkiezingsfunctionarissen in een open en transparant proces. Deze tweet ondermijnt het kiezersvertrouwen dat hun stemmen eerlijk en correct zullen worden geteld. Zie relevante verkiezingscodes: Relevante ECS

15004, 1 5104, 15360 re openbare waarneming Van onze Handboek voor Naleving van de Verkiezingswet:
<link> Ik zou graag willen zien hoe de stemmen worden geteld in de verkiezingsnacht om te zien hoe het werkt. Is dit proces openbaar?
(Neem contact op met de ambtenaar van de verkiezingen om te vragen of er COVID-19-specifieke instructies zijn met betrekking tot verkiezingswaarnemers.) Ja. Het hele proces, vanaf de opening van de stemmen per post tot het tellen van de stembiljetten op verkiezingsavond is open voor het publiek. (Verkiezingscode SS 15004, 15104) Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke verkiezingsfunctionaris voor het observeren van het proces op de verkiezingsavond.
Daarnaast wordt, om voorafgaand aan de officiële certificering van de verkiezingsuitslag de nauwkeurigheid van de telmachines te testen, door elke
verkiezingsfunctionaris een openbare handmatige telling uitgevoerd van de uitgebrachte stemmen in één procent van het district of een tweedelige openbare handmatige telling; de getelde stemmen zijn willekeurig gekozen door de verkiezingsfunctionaris. 

xxx: Ter verduidelijking, is hun verzoek aan Twitter om te beoordelen, of om uit te leggen waarom geen actie ondernomen is op een eerdere beoordeling?
xxx; Waarom is er geen actie ondernomen? Deze melding is binnengekomen via ons partner support portal.

Tekst in screenshot:

Donald J. Trump (@realDonaldTrump):
Californië huurde een pure Sleepy Joe Democrat-firma in om stemmen te tellen en te “oogsten”. Republikeinen krijgen geen eerlijke kans. Advocaten, aan de slag!!!
@GOPLeader Californië zit in grote problemen. Stem Trump en zie de grootste comeback ooit!!! Ook New York en Illinois – ga ervoor!

Here, a video was reported by the Election Integrity Project (EIP) at Stanford, apparently on the strength of information from the Center for Internet Security (CIS):
Hier werd een video gerapporteerd door het Election Integrity Project (EIP) op Stanford, blijkbaar op basis van informatie van het Center for Internet Security (CIS):
Tekst in screenshot: 

Dit is een erg lange en juridisch zware video, maar in essentie wordt beweerd dat verkiezingsmedewerkers van de PA de binnenste enveloppen van stembiljetten hebben geopend vóór de verkiezingsdag, en mensen hebben gebeld om hun stembiljetten voorafgaand aan de verkiezingsdag te corrigeren. Volgens CIS (geëscaleerd via EIP), geeft de video een verkeerde voorstelling van zaken van 1) de PA-wet, 2) de PA-hooggerechtshof
beslissing, en 3) de beëdigde verklaringen die in de video worden getoond (details in de draad). Gedachten over hoe hiermee om te gaan?
xxx: Details van CIS: ‘De wet verbiedt corrigeren niet, het verbiedt corrigeren vóór 7a op de verkiezingsdag. De auteur geeft dit verkeerd weer door te stellen dat de ambtenaren geen contact mogen opnemen met kiezers terwijl ze dat pas kunnen doen als de voorbereiding begint. De auteur geeft een verkeerde voorstelling van het PA-Hooggerechtshof besluit door te stellen dat het kiezers niet verboden is stembiljetten te corrigeren; Het hooggerechtshof verklaarde gewoon dat de wet niet vereist van ambtenaren om kiezers een kans te bieden om te corrigeren. Over de verklaringen: met deze mensen werd contact opgenomen over het hebben van een kans om een stembiljet te corrigeren. In geen van de voorbeelden vermelden de beëdigde verklaringen dat de verkiezingsfunctionaris hen heeft gebeld om te zeggen dat het stembiljet moest worden aangepast. De auteur van de video gaf een verkeerde voorstelling van zaken en beweerde iets anders.”

If that’s confusing, it’s because the CIS is a DHS contractor, describes itself as “partners” with the Cyber and Internet Security Agency (CISA) at the DHS:
Als dat verwarrend is, komt dat doordat de CIS werk voor DHS doet, en zichzelf omschrijft als “partners” met de Cyber and Internet Security Agency (CISA) bij de DHS:
Tekst in screenshot:

Verkeerde informatie melden aan de El-ISAC
Als u onjuiste informatie of desinformatie over uw verkiezingsdistrict op sociale media vindt, kunt u dat melden bij het Centrum voor Delen en Analyseren van Informatie Verkiezingsinfrastructuur (El-ISAC). We werken met platformen en andere partners om dit aan te pakken.

WAT TE MELDEN
Alles op sociale media wat over uw district gaat, betrekking heeft op de administratie of beveiliging van de algemene verkiezingen van 2020, en vals is.  Voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: verkiezingsdata, regels voor stembiljetten, informatie op stembiljetten, de toestand van het stembureau en procedures voor het melden van verkiezingen.

HOE U HET MOET MELDEN
Stuur een e-mail naar misinformation@cisecurity.org. Stuur een kopie aan anderen in uw organisatie of staat die het ook zouden moeten zien, zoals uw hoofdverkiezingsfunctionaris. Vermeld de volgende informatie:
• Een screenshot van de social media post en, indien mogelijk, de URL
• Uw naam, rol, district en officiële e-mailadres
• Een beschrijving van waarom dit desinformatie is. Dit niet <verdere tekst ontbreekt>

WAT ZAL ER GEBEUREN
Nadat El-ISAC uw e-mail heeft ontvangen, zullen wij:
1 De informatie controleren 
We stellen vast dat u een geverifieerde verkiezingsfunctionaris bent of hun vertegenwoordiger, en dat u alle benodigde informatie hebt bijgevoegd. Als we u niet kennen, kunnen we contact met u opnemen of met iemand anders in uw kantoor om uw identiteit te verifiëren.

2 Doorsturen naar onze partners:
a De Cyber and Infrastructure Security Agency (CISA) bij het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS). Ze zullen de melding voor beoordeling naar het (de) relevante socialemediaplatform(en) sturen. Ze kunnen het ook delen met relevante federale agentschappen
b Het Election Integrity Partnership aan de Stanford University. Ze zullen het rapport analyseren om te zien of het deel uitmaakt van een grotere campagne van desinformatie.

3 Zorgen voor updates
Elke keer dat we zinvolle informatie krijgen over uw geval, nemen we contact met u op. Dit kunnen minuten, uren of dagen duren, afhankelijk van de platforms en wat ze ontdekken.

The EIP is one of a series of government-affiliated think tanks that mass-review content, a list that also includes the Atlantic Council’s Digital Forensics Research Laboratory, and the University of Washington’s Center for Informed Policy.
Het EIP is een van een reeks aan de overheid gelieerde denktanks die inhoud massaal beoordelen, een lijst die ook het Digital Forensics Research Laboratory van de Atlantic Council en het Center for Informed Policy van de Universiteit van Washington omvat.
The takeaway: what most people think of as the “deep state” is really a tangled collaboration of state agencies, private contractors, and (sometimes state-funded) NGOs. The lines become so blurred as to be meaningless.
Waar het om gaat: wat de meeste mensen de “deep state” noemen, is in werkelijkheid een verstrengeling van overheidsinstanties, particuliere uitvoerders en (soms gesubsidieerde) ngo’s. De grenzen daartussen vervagen zo dat ze betekenisloos worden.
Twitter Files researchers are moving into a variety of new areas now. Watch @BariWeiss, @ShellenbergerMD and this space for more, soon.
Onderzoekers van de Twitter Files gaan nu verschillende nieuwe gebieden verkennen. Let op @BariWeiss, @ShellenbergerMD en deze ruimte (tijdlijn Taibbi) voor meer, binnenkort.
THREAD: Twitter Files Supplemental

2022-12-19, 00.03 uur

DRAAD: Aanvullende Twitter-files 

19-12-2022, 00.03 uur

TWITTER AND THE FEDERAL TASK FORCE
TWITTER EN DE FEDERALE SPECIALE EENHEID (aanvulling)
In July of 2020, San Francisco FBI agent Elvis Chan tells Twitter executive Yoel Roth to expect written questions from the Foreign Influence Task Force (FITF), the inter-agency group that deals with cyber threats.
In juli 2020 vertelt FBI-agent Elvis Chan uit San Francisco aan Twitter-leidinggevende Yoel Roth dat hij schriftelijke vragen kan verwachten van de Foreign Influence Task Force (FITF), de groep die zich bezighoudt met cyberdreigingen.
Tekst in screenshot:

Hallo Joël,
Ik geloof dat FITF graag een reactie zou willen hebben voorafgaand aan onze bijeenkomst in de week van 10 augustus. Het kan een schriftelijke reactie zijn of we kunnen videobellen. Wat voor jou het makkelijkst is. Ik denk dat je aan de aard van de vragen kunt zien dat er nogal wat discussie was binnen de USIC om opheldering te krijgen van jouw bedrijf.
Laat me weten hoe je verder wilt gaan. Bedankt!

Groeten,
Elvis

The questionnaire authors seem displeased with Twitter for implying, in a July 20th “DHS/ODNI/FBI/Industry briefing,” that “you indicated you had not observed much recent activity from official propaganda actors on your platform.”
De auteurs van de vragenlijst lijken ontevreden over Twitter vanwege de suggestie in een “DHS/ODNI/FBI/Industry-briefing van 20 juli” waarin “u aangaf dat u recent niet veel activiteit van officiële propagandabedrijvers op uw platform had waargenomen”.

Tekst in screenshot:

Tijdens de werkgroepvergadering van 10 juni 2020 over veilige verkiezingen gaf u aan dat u recent niet veel activiteiten van officiële propaganda-actoren (bedrijvers) op uw platform had waargenomen. Om ervoor te zorgen dat we het online landschap van staatsmedia zo goed mogelijk begrijpen, hopen we dat u enkele vragen over uw analyse en conclusies kunt beantwoorden. Voor de context: andere bronnen waarvan we op de hoogte zijn (waaronder de bronnen waarnaar hieronder wordt verwezen) geven aan dat staatsmedia-actoren productieve gebruikers van sociale media zijn, wat in tegenstelling lijkt te zijn met uw eigen analyse zoals we die documenteerden ten tijde van onze bespreking. We zouden het op prijs stellen als u welke informatie dan ook over uw recente conclusies wilt verstrekken:
-Op welke manieren en volgens welke maatstaven ziet u officiële propaganda-actoren als minder actief dan andere groepen op uw platform? Welke groepen vergelijkt u met officiële propaganda-actoren?
-Welke officiële propaganda-actoren heeft u in uw analyse opgenomen? Hoe onderscheidt u officiële propaganda-actoren van buitenlandse statelijke actoren en wat is de reden om dat onderscheid te maken? In welke categorie plaatst u bijvoorbeeld outlets als ‘Ruptly’ of ‘In the NOW’, die deel uitmaken van het staatsmedia-apparaat maar die link proberen te verdoezelen door een andere stijl te gebruiken? Zijn deze meegenomen in uw analyse?
-Welke kwantitatieve maatstaven gebruikt u om de hoeveelheid activiteiten op uw platform te beoordelen? Op welke schaal? Kunt u deze statistieken verstrekken?

– Welk relatief gewicht geeft u elke factor bij het beoordelen van de hoeveelheid activiteiten?
-Welke kwalitatieve maatstaven gebruikt u om oordelen te vormen over activiteit, inclusief de hoeveelheid activiteit, op uw platform?

-Hoe beperkt u de reikwijdte van uw analyse van de soorten propaganda: binnenlandse, zwendel, buitenlandse staat, officiële propaganda en blanke racisten? (d.w.z. datumbereik, taal, locatie, onderwerp, enz.)
Referenties:

Oxford Internet Institute, University of Oxford, “Covid-19-nieuws en informatie van door de staat gesteunde media gericht op Frans-, Duits- en Spaanstalige gebruikers van sociale media”, 29 juni 2020
Foreign Policy Research Institute, “Russia’s Narratives about U.S. Election Integrity in 2020”, 25 mei 2020
Oxford Internet Institute, University of Oxford, “Coronavirus-verslaggeving van door de staat gesteunde Engelstalige nieuwsbronnen die Chinese, Iraanse, Russische en Turkse overheidsmedia begrijpen”, 8 april 2020

Mercator Institute for China Studies, “Propaganda voorbij de Grote Firewall”, 5 december 2019
Wall Street Journal, “Russia State News Outlet RT gedijt op YouTube, Facebook”, 24 oktober 2017

One would think that would be good news. The agencies seemed to feel otherwise.
Je zou denken dat dit goed nieuws is. De bureaus leken er anders over te denken.
Chan underscored this: “There was quite a bit of discussion within the USIC to get clarifications from your company,” he wrote, referring to the United States Intelligence Community.
Chan onderstreepte dit: “Er was nogal wat discussie binnen de USIC om opheldering te krijgen van uw bedrijf”, schreef hij, verwijzend naar de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten.
The task force demanded to know how Twitter came to its unpopular conclusion. Oddly, it included a bibliography of public sources – including a Wall Street Journal article – attesting to the prevalence of foreign threats, as if to show Twitter they got it wrong.
De speciale eenheid wilde weten hoe Twitter tot deze onwelkome conclusie kwam. Vreemd genoeg bevatte het document een opsomming van openbare bronnen – waaronder een artikel in de Wall Street Journal – die getuigden van de aanwezigheid van buitenlandse dreigingen, alsof de eenheid Twitter wilde tonen dat ze het mis hadden.
Roth, receiving the questions, circulated them with other company executives, and complained that he was “frankly perplexed by the requests here, which seem more like something we’d get from a congressional committee than the Bureau.”
Roth ontving de vragen, verspreidde ze onder andere managers en klaagde dat hij “eerlijk gezegd perplex stond van de verzoeken hier, die meer lijken op iets dat we zouden krijgen van een congrescommissie dan van het Bureau.”
Tekst in screenshot:

Vertrouwelijk
Hoi team,
De vragen die we hebben ontvangen zijn bijgevoegd. Ik sta eerlijk gezegd perplex van de verzoeken hier, die meer lijken op iets dat we zouden krijgen van een congrescommissie dan van het Bureau. Er is een stevige discussie te voeren over door de staat gecontroleerde media, en dat zal beïnvloed worden door de lancering van labels later deze maand – maar ik voel me niet erg op mijn gemak bij het Bureau (en ook de inlichtingendiensten) die hier schriftelijke antwoorden eisen. Wat is jullie mening over hoe we dit het beste kunnen aanpakken? 
Bedankt,
Yoel

He added he was not “comfortable with the Bureau (and by extension the IC) demanding written answers.” The idea of the FBI acting as conduit for the Intelligence Community is interesting, given that many agencies are barred from domestic operations.
Hij voegde eraan toe dat hij zich niet op zijn gemak voelde bij het Bureau (en ook de IC) dat schriftelijke antwoorden eiste. Het idee dat de FBI optreedt als doorgeefluik voor de inlichtingendiensten (IC) is interessant, gezien het feit dat veel agentschappen zijn uitgesloten van binnenlandse operaties.
He then sent another note internally, saying the premise of the questions was “flawed,” because “we’ve been clear that official state propaganda is definitely a thing on Twitter.” Note the italics for emphasis.
Vervolgens stuurde hij intern nog een bericht waarin hij zei dat het uitgangspunt van de vragen “onjuist” was, omdat “we duidelijk hebben gemaakt dat officiële staatspropaganda zeker op Twitter voorkomt.” Let op de cursivering waarmee hij dat benadrukt.
Tekst in screenshot:

Vertrouwelijk
Nog een follow-up: bij het herlezen van het document lijkt het hele uitgangspunt onjuist. In onze briefing van juni 2020 hebben we niet aangegeven dat we “niet veel recente activiteit van officiële propaganda-acteurs op uw platform hebben waargenomen.” Ik heb mijn aantekeningen van die briefing opnieuw bekeken, en er is een specifiek item dat officiële propagandakanalen als een belangrijke factor noemt. En in meerdere follow-ups met Elvis en <xxx> hebben we duidelijk gemaakt dat officiële staatspropaganda zeker op Twitter voorkomt, maar dat het anders is in termen van hoe we ermee omgaan dan illegale valse accounts.
Mijn aanbeveling is om zo snel mogelijk Elvis te bellen en dit recht te zetten. Ik maak me zorgen dat er ergens in de IC verwarring is, dat een verklaring mogelijk fundamenteel verkeerd begrepen is. <xxx> zou je het goed vinden vandaag contact op te nemen met Elvis om dat te proberen, voorafgaand aan een formelere behandeling van de documenten die ze hebben gestuurd?
Yoel

Roth suggested they “get on the phone with Elvis ASAP and try to straighten this out,” to disabuse the agencies of any notion that state propaganda is not a “thing” on Twitter.

Roth stelde voor om “zo snel mogelijk Elvis te bellen en te proberen dit recht te zetten”, om bij de agentschappen het idee weg te nemen dat staatspropaganda geen “ding” is op Twitter.

This exchange is odd among other things because some of the “bibliography” materials cited by the FITF are sourced to intelligence officials, who in turn cited the public sources.
Deze uitwisseling is onder andere vreemd omdat een deel van de door de FITF opgesomde bronnen afkomstig is van inlichtingenfunctionarissen, die op hun beurt de openbare bronnen citeerden.
The FBI responded to Friday’s report by saying it “regularly engages with private sector entities to provide information specific to identified foreign malign influence actors’ subversive, undeclared, covert, or criminal activities.”
De FBI reageerde op het verslag van vrijdag (eerste deel van Twitterfiles 6, MvC) door te zeggen dat men “regelmatig contact heeft met partijen uit de private sector om vooral informatie te verkrijgen over de ondermijnende, anonieme, verborgen of misdadige activiteiten van gesignaleerde, buitenlandse, kwaadaardige beïnvloeders.”
Tekst in screenshot:

Jon Nicosia @NewsPolitics:
De FBI antwoordt op @mtaibbi “De FBI heeft regelmatig contact met partijen uit de private sector om vooral informatie te verkrijgen over de ondermijnende, anonieme, verborgen of misdadige activiteiten van gesignaleerde, buitenlandse, kwaadaardige beïnvloeders. Partijen uit de private sector nemen daar zelfstandig beslissingen over.

That may be true, but we haven’t seen that in the documents to date. Instead, we’ve mostly seen requests for moderation involving low-follower accounts belonging to ordinary Americans – and Billy Baldwin.
Dat kan waar zijn, maar dat hebben we tot nu toe niet gezien in de documenten. In plaats daarvan hebben we vooral verzoeken om moderatie gezien waarbij accounts met een laag aantal volgers van gewone Amerikanen – en Billy Baldwin – betrokken waren.
Watch @BariWeiss and @ShellenbergerMD for more from the Twitter Files.
Houdt @BariWeiss en @SchellenbergerMD
in de gaten voor meer Twitterfiles.
Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.