Dit is een korte extra aflevering van de TwitterFiles over Australische censuur in coronatijd. Bij de eerste aflevering van de TwitterFiles vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de aflevering over censuurverzoeken van Australië. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles Extra:
Australische censuur in coronatijd

Gepubliceerd op 23 mei 2023 door Andrew Lowenthal

Twitter Files Extra: The Covid Censorship Requests of Australia’s Department of Home Affairs (DHA).

Twitter Files Extra: The Covid Censuur Verzoeken van het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken (DHA).

The #TwitterFiles confirm a Monday report in “The Australian,” showing the Australian government worked overtime to monitor Covid-related speech.

De #TwitterFiles bevestigen een verslag van maandag in “The Australian”, waaruit blijkt dat de Australische regering overuren maakte om Covid-gerelateerde uitingen te controleren.

Afbeelding 1: nieuwsfoto

Tekst in screenshot afbeelding 2:

THE AUSTRALIAN
maandag 22 mei 2023
Canberra legt berichten over Covid het zwijgen op

In the #TwitterFiles, Racket found 18 DHA emails, collectively requesting 222 tweets be removed. Jokes & true information were included in censorship requests, which came from the “Social Cohesion Division” of the DHA’s “Extremism Insights and Communication” office.

In de #TwitterFiles vond Racket 18 e-mails van het DHA, waarin werd verzocht in totaal 222 tweets te verwijderen. In de censuurverzoeken – afkomstig van de “divisie sociale cohesie” van het bureau “Extremism Insights and Communication” van het DHA – waren grappen en correcte informatie inbegrepen.

Or was that the “Extremsim” office? (As indicated in the email signature of one staffer)

A group that can’t spell-check became the “fact-checking” authority for an entire nation (and beyond).

Of was dat het “Extremsim” kantoor? (Zoals aangegeven in de e-mail handtekening van een medewerker)

Een groep die niet kan spellen werd de “fact-checking” autoriteit voor een hele natie (en daarbuiten).

Tekst in screenshot:

Senior Analist I Extremsim Inzichten en Communicatie
Afdeling Sociale Cohesie
Departement van Binnenlandse Zaken
<link e-mail>

DHA seemed to deem itself sovereign over the entire Internet, targeting non-Australians under the spurious logic that they were “circulating a claim in Australia’s digital information environment.” Some claims were also true or at least contested –

DHA leek zich soeverein te achten over het hele internet en richtte zich op niet-Australiërs met de valse redenering dat zij “een claim verspreidden in de digitale informatieomgeving van Australië”. Sommige claims waren ook correct of op zijn minst betwist –

Tekst in screenshot:

De inhoud, geretweet in de Australische digitale informatieomgeving, wordt geacht het beleid en de bescherming van Twitter inzake COVID-19 (Terms Of Service) te hebben geschonden. Door te beweren dat de PCR-test “gebrekkig” is en dat COVID-19 “door de mens gemaakt” is, bevat de inhoud categorieën van potentieel schadelijke informatie die uitdrukkelijk door Twitter zijn verboden, waaronder; onjuiste of misleidende informatie over de prevalentie van het virus, of het risico van infectie of overlijden, zoals de prevalentie van het virus of de ziekte, zoals informatie over testresultaten, ziekenhuisopnames of sterftecijfers.
Het bericht probeert ook het vertrouwen van het publiek in de doeltreffendheid van PCR-tests te ondermijnen en is in tegenspraak met het officiële regeringsadvies dat stelt dat PCR-tests momenteel worden beschouwd als de “gouden standaard” voor de diagnose van COVID-19.
Twitter <link>

Afbeelding van tweet van Tanya Klymenko.
Tekst in tweet:

Tanya Klymenko @Taka_tut – 24 mei 2021
Als doctor in de moleculaire biologie die papers heeft gepubliceerd over virale RNA-detectie, verdedig ik twee samenzweringstheorieën:
1) SARS-Cov2 PCR test is gebrekkig.
2) SARS-Cov2 is door de mens gemaakt…

It’s not possible to establish what public health competencies existed within a team dedicated to “extremism” and “social cohesion,” that appear to have avoided making use of Government scientists and relied instead on Yahoo! and USA Today.

Het is niet mogelijk om vast te stellen welke competenties op het gebied van volksgezondheid bestonden binnen een team dat zich bezighield met “extremisme” en “sociale cohesie”, dat blijkbaar geen gebruik heeft gemaakt van wetenschappers van de regering en in plaats daarvan heeft vertrouwd op Yahoo! en USA Today.

Tekst in screenshot:

Fact check over de doeltreffendheid van gezichtsmaskers en bacteriële longontsteking:
<link Reuters>
<link Yahoo>
Fact check op CDC COVID-19 case numbers data:
<link USA Today>

Even a humorous commentary on masks was deemed too much for the fun police. In one case, a mere reply to a tweet claiming “masks are useless” was considered to have contradicted “official information,” making it “potentially harmful”

Zelfs een humoristische opmerking over mondkapjes was al te veel voor de pretpolitie. In één geval werd alleen al een antwoord op een tweet waarin werd beweerd dat “mondkapjes nutteloos zijn” in tegenspraak geacht met “officiële informatie”, waardoor het “potentieel schadelijk” werd.

Gefotoshopte afbeelding van Daniel Andrews (premier van de Australische deelstaat Victoria) met een mondkapje.
Tekst op het mondkapje:
Dit mondkapje is net zo nutteloos als ik.

The DHA used taxpayer money to target accounts of just 20 followers. DHA asked that one poster, who claimed to be a doctor, be actioned for discussing the use of steroids, which has since become common Covid-19 hospital protocol.

Het DHA gebruikte belastinggeld om accounts met slechts 20 volgers aan te pakken. DHA vroeg dat één twitteraar, die beweerde een arts te zijn, zou worden aangepakt voor het bespreken van het gebruik van steroïden, wat sindsdien een algemeen Covid-19 ziekenhuisprotocol is geworden.

Tekst in screenshot:

Subramanian Siva-Ra
Ik ben een gepensioneerde gespecialiseerde arts, woonachtig in Brisbane, Australië
@ Brisbane, Queensland Toegevoegd april 2020
Subramanian Siva-Ra
Ik hoor veel deskundigen beweren dat vroegtijdig gebruik van steroïden de afweer van de patiënt kan verminderen. Hoewel dit over het algemeen waar is, zou vroeg gebruik van hoge doses ontstekingsremmende steroïden – wanneer een patiënt met covid-19 ontstekingsveranderingen krijgt – ernstige ontstekingsveranderingen kunnen voorkomen & levens redden.
12:49 PM 6 okt 2020

The DHA went beyond even pretending to police mis- and disinformation. In one case, they argued a post should be removed because a user claimed the government — specifically the Minister for Health — had used “emotionally manipulative language.”

Het DHA ging zelfs verder dan te doen alsof het toezicht hield op mis- en desinformatie. In één geval voerden ze aan dat een bericht moest worden verwijderd omdat een gebruiker stelde dat de regering – met name de minister van Volksgezondheid – “emotioneel manipulatieve taal” had gebruikt.

Tekst in screenshot:

Reden voor verwijzing
De inhoud wordt geacht het beleid en de bescherming van Twitter inzake COVID-19 (Servicevoorwaarden) te hebben geschonden. Door te beweren dat de regering “emotioneel manipulatieve taal” gebruikte om Australiërs ervan te overtuigen het COVID-19-vaccin te krijgen en het-

Ben Grant Mitchell
Het begon als het grote Australische project maar werd vandaag, 1 maart 2021 omgedoopt tot The Great Australian project. Om duidelijk te zijn, het heeft geen enkele relatie met de recente toespraak van minister van Volksgezondheid, Greg Hunt die emotioneel manipulatieve taal gebruikte om Australiërs te overtuigen…
8:48 PM Feb 28, 2021

The Australian stereotype of mocking self-important authorities went AWOL in the pandemic. The questioning that did occur was memory holed by the spell-checkers-turned-fact-checkers at the Department of Home Affairs “Extremsim” team. Full read: racket.news/p/twitter-file

De Australische traditie van bespotten van zelfingenomen autoriteiten ging verloren tijdens de pandemie. De vragen die wel werden gesteld, werden uit het geheugen gewist door de tot factcheckers gemaakte spellingscontroleurs van het “Extremsim”-team van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volledige tekst: https://racket.news/p/twitter-file

With thanks to @mtaibbi and the Racket team.

Met dank aan @mtaibbi en het Racket team.

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.