Dit is de derde aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarop van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de derde aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Twitterfiles 3

Gepubliceerd op 10 december 2022 door Matt Taibbi 

Part One: October 2020-January 6th

The world knows much of the story of what happened between riots at the Capitol on January 6th, and the removal of President Donald Trump from Twitter on January 8th…

Deel een: oktober 2020 – 6 januari

De wereld weet veel van het verhaal van wat er gebeurde tussen de rellen in het Capitool op 6 januari en de schorsing van president Donald Trump van Twitter op 8 januari…

We’ll show you what hasn’t been revealed: the erosion of standards within the company in months before J6, decisions by high-ranking executives to violate their own policies, and more, against the backdrop of ongoing, documented interaction with federal agencies.

Wij zullen je laten zien wat niet is onthuld: de erosie van normen binnen Twitter in de maanden vóór J6 (6 januari 2020, MvC): beslissingen van hooggeplaatste leidinggevenden waarmee ze hun eigen beleid schonden, en meer, tegen de achtergrond van voortdurende, gedocumenteerde interactie met Amerikaanse overheidsdiensten.

This first installment covers the period before the election through January 6th. Tomorrow, @ShellenbergerMD will detail the chaos inside Twitter on January 7th. On Sunday, @bariweiss will reveal the secret internal communications from the key date of January 8th.

Deze eerste termijn bestrijkt de periode vóór de verkiezingen tot en met 6 januari. Morgen zal @ShellenbergerMD de chaos binnen Twitter op 7 januari in detail beschrijven. Zondag onthult @bariweiss de geheime interne communicatie op de cruciale dag van 8 januari.

Whatever your opinion on the decision to remove Trump that day, the internal communications at Twitter between January 6th-January 8th have clear historical import. Even Twitter’s employees understood in the moment it was a landmark moment in the annals of speech.

Wat je mening ook is over de beslissing om Trump die dag te schorsen, de interne communicatie op Twitter tussen 6 en 8 januari heeft een duidelijk historisch belang. Zelfs de medewerkers van Twitter begrepen op dat moment dat het een mijlpaal was in de geschiedenis van meningsuiting.

Tekst getoond in screenshot:

Is dit het eerste zittende staatshoofd ooit dat geschorst wordt?

As soon as they finished banning Trump, Twitter execs started processing new power. They prepared to ban future presidents and White Houses – perhaps even Joe Biden. The “new administration,” says one exec, “will not be suspended by Twitter unless absolutely necessary.”

Na het schorsen van Trump, moesten de leidinggevenden hun nieuwe macht verwerken. Ze bereidden zich voor om toekomstige presidenten en VS-regeringen te schorsen – misschien zelfs Joe Biden. “De nieuwe regering,” zei een leidinggevende, “zal niet worden geschorst door Twitter, tenzij absoluut noodzakelijk.”

Tekst getoond in screenshot:

Zoals vermeld in onze (https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/ban-evasionIban evasion policy): als het duidelijk is dat een ander account wordt gebruikt om een schorsing te omzeilen, komt ook dat in aanmerking voor schorsing. Voor overheidsaccounts, zoals @POTUS en @WhiteHouse: we zullen die accounts niet schorsen, maar actie ondernemen om het gebruik ervan te beperken. Maar deze accounts zullen binnenkort overgaan naar de nieuwe regering, en zullen niet worden geschorst door Twitter, tenzij absoluut noodzakelijk om reële schade te beperken.

Twitter executives removed Trump in part over what one executive called the “context surrounding”: actions by Trump and supporters “over the course of the election and frankly last 4+ years.” In the end, they looked at a broad picture. But that approach can cut both ways.

Leidinggevenden van Twitter schorsten Trump onder andere vanwege wat een leidinggevende de “context rondom” noemde: acties van Trump en supporters “in de loop van de verkiezingen en eerlijk gezegd ook over de laatste 4+ jaar.” Uiteindelijk keken ze naar het grotere plaatje. Maar die aanpak heeft voor- en nadelen.

Tekst getoond in screenshot:
Hallo Vijaya – mijn team en ik zijn bezig om een document samen te stellen om met je te delen hoe wij (onze onderzoekers, academici met wie we hebben samengewerkt, enz.) aankijken tegen de taal van Trump als verhulde aansporing tot verder geweld.
In de tussentijd, hier is onze snelle inschatting: de beslissing om die specifieke tweet te verwijderen of hem te zien als het laatste zetje voor Trump, hangt af van veel factoren, waaronder: (1) de algehele context en het geheel waarvan die tweet deel uitmaakt – wij analyseren momenteel tweets en beoordelen ze per tweet, wat niet voldoende rekening houdt met de context rondom – je zou het voorbeeld kunnen gebruiken van BRAND schreeuwen in een volle bioscoop – context is belangrijk en wat Trump en zijn vrienden hebben nagestreefd in de loop van deze verkiezingen, en eerlijk gezegd de afgelopen 4+ jaar, moet in aanmerking genomen worden bij het interpreteren en analyseren van die tweet. (2) De grotere vraag gaat over onze morele plicht en onze beslissing als bedrijf, wat niet bepaald zou moeten worden door het sentiment op Twitter gebaseerd op #1, en ik geloof dat zijn tweet onze regels schendt als we die historische context + huidig klimaat meewegen.

The bulk of the internal debate leading to Trump’s ban took place in those three January days. However, the intellectual framework was laid in the months preceding the Capitol riots.

Het grootste deel van het interne debat dat leidde tot de schorsing van Trump vond plaats in die drie januaridagen. Het intellectuele kader werd echter vastgesteld in de maanden voorafgaand aan de Capitoolrellen.

Before J6, Twitter was a unique mix of automated, rules-based enforcement, and more subjective moderation by senior executives. As @bariweiss reported, the firm had a vast array of tools for manipulating visibility, most all of which were thrown at Trump (and others) pre-J6.

Vóór J6 was Twitter een unieke mix van geautomatiseerde, op regels gebaseerde handhaving, en meer subjectieve moderatie door hogere leidinggevenden. Zoals @bariweiss berichtte had het bedrijf een breed scala aan instrumenten om de zichtbaarheid te manipuleren, waarvan de meeste al vóór J6 voor beperking van Trump (en anderen) werden gebruikt.

As the election approached, senior executives – perhaps under pressure from federal agencies, with whom they met more as time progressed – increasingly struggled with rules, and began to speak of “vios” as pretexts to do what they’d likely have done anyway.

Naarmate de verkiezingen naderden, worstelden leidinggevenden – misschien onder druk van overheidsdiensten, waarmee ze in de loop van de tijd steeds vaker overlegden – steeds meer met de regels, en ze begonnen te spreken over ‘vios’ (overtredingen) als voorwendsels om te doen wat ze waarschijnlijk sowieso zouden hebben gedaan.

After J6, internal Slacks show Twitter executives getting a kick out of intensified relationships with federal agencies. Here’s Trust and Safety head Yoel Roth, lamenting a lack of “generic enough” calendar descriptions to concealing his “very interesting” meeting partners

Na J6 laten interne Slack-berichten zien dat Twitter-managers een kick krijgen van de steeds intensievere relaties met overheidsdiensten. Hier is Yoel Roth, hoofd van Trust & Safety, die klaagt over te weinig mogelijkheden in zijn agenda om afspraken “algemene” benamingen te geven waarmee hij zijn “zeer interessante” ontmoetingspartners kan verbergen.

Tekst getoond in screenshot:

Yoel Roth: Euh, het gebeurt. Ik ben een groot voorstander van agendatransparantie. Maar ik heb een bepaald punt bereikt waarop mijn bijeenkomsten… erg interessant… werden voor mensen, en er geen benamingen voor bijeenkomsten zijn die algemeen genoeg zijn om te gebruiken. _ Hoe dan ook_, laat het me weten.

xxx: Zeer Saaie Zakelijke Bijeenkomst Die Absoluut Niet Over Trump Gaat;)

Yoel Roth: Ooooongeveer

Yoel Roth: “ZEKER GEEN ontmoeting met de FBI, dat ZWEER ik”

These initial reports are based on searches for docs linked to prominent executives, whose names are already public. They include Roth, former trust and policy chief Vijaya Gadde, and recently plank-walked Deputy General Counsel (and former top FBI lawyer) Jim Baker.

Deze eerste rapporten zijn gebaseerd op zoekopdrachten naar documenten die zijn gekoppeld aan prominente leidinggevenden van wie de namen al openbaar zijn. Onder hen bevinden zich Roth, voormalig hoofd Trust & Policy Vijaya Gadde, en de onlangs ontslagen plaatsvervangend algemeen raadsman (en voormalig topadvocaat van de FBI) Jim Baker.

One particular slack channel offers an unique window into the evolving thinking of top officials in late 2020 and early 2021.

Eén bepaald Slack kanaal biedt een uniek kijkje in het veranderende denken van topfunctionarissen eind 2020 en begin 2021.

On October 8th, 2020, executives opened a channel called “us2020_xfn_enforcement.” Through J6, this would be home for discussions about election-related removals, especially ones that involved “high-profile” accounts (often called “VITs” or “Very Important Tweeters”).

Op 8 oktober 2020 openden leidinggevenden een Slack kanaal met de naam “us2020_xfn_enforcement”. Gedurende J6 zou dit de plek zijn voor discussies over schorsingen die te maken hadden met de verkiezingen, met name de discussies over belangrijke twitteraccounts (vaak ‘VIT’s’ of ‘Very Important Tweeters’ genoemd).

Tekst getoond in screenshot:

Hallo allemaal (<!hier>), Vanaf morgen (9 oktober)* tot 15 november wordt dit kanaal gebruikt om de volgende redenen die verband houden met de Amerikaanse verkiezingen van 2020. • Vastgestelde trends die passend onderzoek vereisen • Uitbarstingen van belangrijke accounts die mogelijk Pll/zachte ingrepen vereisen • Passende oplossingen vereist. • Randgevallen voor XFN-overleg • _Technische problemen onder de aandacht brengen (bugs, uitval van tools, Jira-tickets)_ Dit is een handhavingskanaal tussen T&amp;S en TwS dat ons zal helpen om de komende weken snel te reageren op verkiezingsproblemen. GET gaat vanaf morgen *vrijdag 9 oktober* (start overdracht APAC-ploeg) een handje helpen door middel van het volgende sjabloon • *Volgende dienst: EMEAAPAC/NA – donderdag 8 okt. 2020* • (GET) • (SP) • (Sl) • *Open • Geen • *Opmerkingen van de dienst:* *Vraag:* Kun je er alsjeblieft voor zorgen dat iedereen in je team in het kanaal zit? De teams die we hebben opgenomen zijn de volgende: • Site Integrity • Safety Policy • Product Trust • Safety Operations • Media Ops • Global Escalation Team. Als je vragen of opmerkingen hebt, laat het me weten.

There was at least some tension between Safety Operations – a larger department whose staffers used a more rules-based process for addressing issues like porn, scams, and threats – and a smaller, more powerful cadre of senior policy execs like Roth and Gadde.

Er was op zijn minst enige spanning tussen Safety Operations – een grotere afdeling waarvan de stafleden een meer op regels gebaseerd proces gebruikten om problemen als porno, oplichting en bedreigingen aan te pakken – en een kleiner, krachtiger kader van hogere beleidsmedewerkers zoals Roth en Gadde.

The latter group were a high-speed Supreme Court of moderation, issuing content rulings on the fly, often in minutes and based on guesses, gut calls, even Google searches, even in cases involving the President.

De laatstgenoemde groep was een soort hoogste rechter die snelrecht kon toepassen; die even snel tussendoor besluiten kon nemen, vaak binnen enkele minuten en op basis van giswerk, onderbuikgevoelens, zelfs Google-zoekopdrachten, zelfs in zaken waarbij de president betrokken was.

Tekst getoond in screenshot:

xxx: hallo allemaal: zojuist deze uitbarsting ontvangen:

Donald J. Trump
@realDonaldTrump
Breaking News: 50.000 OHIO STEMMERS krijgen VERKEERDE AFWEZIGHEIDSSTEMMEN. Dit loopt uit de hand. Een vervalste verkiezing!!!
11:44 uur • 9 okt.2020

xxx: “een vervalste verkiezing” zou genoeg zijn om in overtreding te zijn, toch?

Yoel Roth: Als de feitelijke bewering onjuist zou zijn, ja.

Yoel Roth: Maar het lijkt erop dat dat waar is –

50.000 kiezers in Ohio ontvangen nieuwe Afwezigheidsstembiljetten na gevonden fout

During this time, executives were also clearly liaising with federal enforcement and intelligence agencies about moderation of election-related content. While we’re still at the start of reviewing the #TwitterFiles, we’re finding out more about these interactions every day.

Gedurende deze tijd hadden leidinggevenden ook duidelijk contact met federale handhavings- en inlichtingendiensten over het modereren van verkiezingsgerelateerde inhoud. Hoewel we nog aan het begin staan van het beoordelen van de #TwitterFiles, komen we elke dag meer te weten over deze interacties.

Policy Director Nick Pickles is asked if they should say Twitter detects “misinfo” through “ML, human review, and **partnerships with outside experts?*”

The employee asks, “I know that’s been a slippery process… not sure if you want our public explanation to hang on that.” 

Pickles quickly asks if they could “just say “partnerships.” After a pause, he says, “e.g. not sure we’d describe the FBI/DHS as experts.”

Beleidsdirecteur Nick Pickles wordt gevraagd of ze moeten zeggen dat Twitter “misinfo” detecteert door middel van “ML (machine learning, MvC), menselijke beoordeling en **partnerschappen met externe experts?*

De medewerker vraagt: “Ik weet dat het een dubieus proces is geweest… ik weet niet zeker of u onze openbare verklaring daarvan af wilt laten hangen.”

Pickles vraagt snel of ze ‘gewoon’ partnerschappen ‘kunnen zeggen. Na een pauze zegt hij: “Ik weet bijvoorbeeld niet zeker of we de FBI/DHS (DHS= Ministerie Binnenlandse Veiligheid) als experts zouden omschrijven.”

This post about the Hunter Biden laptop situation shows that Roth not only met weekly with the FBI and DHS, but with the Office of the Director of National Intelligence (DNI):

Dit bericht over de situatie rondom het Hunter Biden-laptop-artikel laat zien dat Roth niet alleen wekelijks vergaderde met de FBI en DHS, maar ook met mensen van de directeur van de Nationale Inlichtingendiensten (DNI: de chef van de verzamelde inlichtingendiensten, zoals CIA en NSA):

Roth’s report to FBI/DHS/DNI is almost farcical in its self-flagellating tone: “We blocked the NYP story, then unblocked it (but said the opposite)… comms is angry, reporters think we’re idiots… in short, FML” (fuck my life).

Roths rapport aan de FBI/DHS/DNI is bijna komisch in zijn zelfkastijding: “We blokkeerden het NYP-verhaal en deblokkeerden het vervolgens (maar zeiden het tegenovergestelde) … communicatie is boos, verslaggevers denken dat we idioten zijn … kortom, FML” (fuck my life).

Tekst in screenshot:
Yoel R. is ingecheckt! Dit is wat ze zeiden. *Wat is er nieuw voor jou sinds onze laatste check-in?* – Hacked Materials ontplofte. We blokkeerden het NYP-verhaal en deblokkeerden het vervolgens (maar zeiden het tegenovergestelde) toen zeiden we dat we het deblokkeerden… en nu zitten we in een puinhoop waarin ons beleid aan scherven ligt, communicatie boos is, verslaggevers denken dat we idioten zijn, en we een steeds ingewikkelder beleid herstructureren 18 dagen voor de verkiezingen. Kortom FML. – Wekelijkse synchronisatie met FBI/DHS/DNI over: veiligheid verkiezingen. De bijeenkomst vond plaats ongeveer 15 minuten na de eerder genoemde Hacked Materials-implosie; de regering weigerde desgevraagd iets nuttigs te delen. – Maandelijkse vergadering met FBI FITF. Geïnformeerd over verschillende lopende onderzoeken-

Some of Roth’s later Slacks indicate his weekly confabs with federal law enforcement involved separate meetings. Here, he ghosts the FBI and DHS, respectively, to go first to an “Aspen Institute thing,” then take a call with Apple.

Sommige van Roths latere Slacks-berichten maken duidelijk dat zijn wekelijkse ontmoetingen met federale wetshandhaving meerdere afzonderlijke vergaderingen omvatten. Hier zegt hij vergaderingen met respectievelijk de FBI en de DHS af, om eerst naar een “Aspen Institute-ding” te gaan en vervolgens een telefoontje van Apple aan te nemen.

Tekst getoond in screenshot:

Yoel Roth: Hallo daar – ik moet helaas de FBI- en DHS-vergaderingen vandaag missen. Ik zag dat je op de uitnodigingen voor beide staat (net als Site Policy). Kun je me kort op de hoogte brengen als er iets interessants langskomt?
Patrick Conlon: Natuurlijk! Ik hoop dat alles in orde is.
Yoel Roth: Ja – heb gewoon beide keren dubbele afspraken. Iets met het Aspen instituut vanmorgen over vaccins waar ik moet presenteren, en dan een telefoontje met Apple om te voorkomen dat we tijdens de DHS-vergadering uit de App Store worden gegooid.
Patrick Conlon: Ah. Die lijken allebei erg belangrijk.
Yoel Roth: Inderdaad.

Here, the FBI sends reports about a pair of tweets, the second of which involves a former Tippecanoe County, Indiana Councilor and Republican named claiming “Between 2% and 25% of Ballots by Mail are Being Rejected for Errors.”

Hier stuurt de FBI rapporten over twee tweets, waarvan de tweede betrekking heeft op een voormalig raadslid uit Tippecanoe County, Indiana en een Republikein die beweert dat “Tussen 2% en 25% van de stembiljetten per post wordt afgewezen wegens fouten.”

Tekst in screenshot:

<!hier> we hebben zojuist een rapport gekregen van de FBI betreffende 2 tweets, 1. 1314479095401521154 gerelateerd aan het “versnipperen” van per post gestuurde stembiljetten, dit is bewezen vals te zijn via dit: (link politifact) hebben we hier even tijd voor?
2. 1314328227423420416, ik geloof dat deze bij verschillende gelegenheden als geen vio werd beschouwd.

The FBI’s second report concerned this tweet by @JohnBasham

Het tweede rapport van de FBI betrof deze tweet van @JohnBasham

Tekst in screenshot:

John Basham
@JohnBasham
HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR: @TheDemocrats zijn in volledige paniek omdat hun massale campagne voor #VoteByMail een averechts effect op hen heeft!
Twee zaken ontvouwen zich:
I) Een onverwacht aantal geregistreerde #Republikeinen stuurt stembiljetten in.
2) Tussen 2% en 25% van de stembiljetten per post wordt AFGEWEZEN wegens fouten!

The FBI-flagged tweet then got circulated in the enforcement Slack. Twitter cited Politifact to say the first story was “proven to be false,” then noted the second was already deemed “no vio on numerous occasions.”

De door de FBI gemarkeerde tweet werd vervolgens verspreid in het handhavings-Slack-kanaal. Twitter citeerde Politifact om te zeggen dat het eerste verhaal “bewezen was vals te zijn”, en merkte vervolgens op dat het tweede al bij talloze gelegenheden als “geen overtreding” werd beschouwd.

Tekst screenshot:

<!hier> we hebben zojuist een rapport gekregen van de FBI betreffende 2 tweets, 1. 1314479095401521154 gerelateerd aan het “versnipperen” van per post gestuurde stembiljetten, dit is bewezen vals te zijn via dit: (link politifact) hebben we hier even tijd voor?
2. 1314328227423420416, ik geloof dat deze bij verschillende gelegenheden als geen vio werd beschouwd.

The group then decides to apply a “Learn how voting is safe and secure” label because one commenter says, “it’s totally normal to have a 2% error rate.” Roth then gives the final go-ahead to the process initiated by the FBI:

De groep besluit vervolgens het label “Leer hoe stemmen veilig is” toe te passen, omdat iemand reageert: “Het is volkomen normaal om een foutenpercentage van 2% te hebben.” Roth geeft vervolgens het definitieve groene licht voor het proces dat door de FBI is gestart:

Examining the entire election enforcement Slack, we didn’t see one reference to moderation requests from the Trump campaign, the Trump White House, or Republicans generally. We looked. They may exist: we were told they do. However, they were absent here.

Bij het onderzoeken van het hele verkiezingshandhavings-Slack-kanaal, zagen we geen enkele verwijzing naar moderatieverzoeken van de Trump-campagne, het Trump Witte Huis of Republikeinen in het algemeen. Wij zochten. Ze kunnen bestaan: ons werd verteld dat ze bestaan. Maar ze waren hier afwezig.

In one case, former Arkansas governor Mike Huckabee joke-tweets about mailing in ballots for his “deceased parents and grandparents.”

In één tweet grapt de voormalige gouverneur van Arkansas, Mike Huckabee, over het versturen van stembiljetten voor zijn ‘overleden ouders en grootouders’.

Tekst in screenshot:

Gov. Mike Huckabee
@GovMikeHuckabee
Vandaag een uur in de regen gestaan om vroeg te stemmen. Toen ik thuiskwam, vulde ik mijn stapel post-in-stembiljetten in en stemde vervolgens op de stembiljetten van mijn overleden ouders en grootouders. Ze stemmen net als ik!
#Trump2020

This inspires a long Slack that reads like an @TitaniaMcGrath parody. “I agree it’s a joke,” concedes a Twitter employee, “but he’s also literally admitting in a tweet a crime.”

The group declares Huck’s an “edge case,” and though one notes, “we don’t make exceptions for jokes or satire,” they ultimately decide to leave him be, because “we’ve poked enough bears.”

Dit inspireert een lange Slack-chat die leest als een @TitaniaMcGrath-parodie. “Ik ben het ermee eens dat het een grap is,” geeft een Twitter-medewerker toe, “maar hij geeft in een tweet ook letterlijk een misdaad toe.”
De groep noemt Huck een “grensgeval”, en hoewel iemand opmerkt: “we maken geen uitzonderingen voor grappen of satire,” besluiten ze uiteindelijk om hem met rust te laten, omdat “we genoeg beren hebben gepord.”

“Could still mislead people… could still mislead people,” the humor-averse group declares, before moving on from Huckabee.

“Kan nog steeds mensen misleiden … kan nog steeds mensen misleiden,” stelt de anti-humor groep, voordat ze verder gaan en Huckabee maar laten.

xxx: Hallo <!here> ik zet deze tweet op ieders radar. Dit lijkt een grap, maar andere mensen geloven het misschien. Mag ik jullie mening?
Yoel Roth: Ugh. Ja, deze zag ik gisteravond. Mee eens dat het een grap is… maar hij geeft ook letterlijk toe in een tweet dat hij een misdaad heeft begaan.
xxx: Kan nog steeds mensen misleiden. Maar hoewel het naar mijn mening misleidend is, denk ik niet dat het de verkiezingen verkeerd kan beïnvloeden. Kan nog steeds mensen misleiden.
Yoel Roth: Ja. Ik zou me voor kunnen stellen dat we actie ondernemen onder “misleidende beweringen die verwarring veroorzaken over de gevestigde wetten, voorschriften, procedures en methoden van een burgerlijk proces” – maar het is niet iets wat we echt op een bruikbare manier zouden kunnen labelen, dus het is het verwijderen (van een stomme en onverstandige grap) of niets. Ik ben misschien geneigd om niet te verwijderen zonder een rapport van de verkiezingsautoriteiten, aangezien het al een tijdje geleden is dat hij het tweette en vrijwel alle antwoorden die ik zie zijn kritisch/tegenspraak. Wat denken jullie?
xxx: Ik ben het er wel mee eens… Ik heb het gevoel dat het echt een randgeval is, en we hebben de laatste tijd genoeg beren gepord…
Patrick Conlon: Oef. Ik zag dit net. Ik kijk nu naar de antwoorden om er een idee van te krijgen of er veel verwarring is ontstaan.
Een snelle blik geeft aan dat mensen in de war zijn, maar ik maak me zorgen. Volgens het beleid maken we geen uitzonderingen voor grappen of satire. Dus hoewel ik betwijfel of Huck echt zo stom was en een grapje maakt, ben ik geneigd te zeggen dat het weg zou moeten.
xxx: Ik vraag me af in hoeverre het een poging is om de scheidsrechter te spelen voorafgaand aan de hoorzitting. Namelijk dat het doel zou zijn om ‘gecensureerd’ te worden, maar ja, zoals Patrick zegt, het beleid geeft die ruimte niet.
xxx: De strekking van de grap lijkt te zijn dat stembiljetten per post voor de frauduleuze stemmen zijn, dus ik zou een argument kunnen zien voor ons label voor stemmen per post, maar zonder verwarring zou ik ook geneigd zijn de grap te laten rusten.

Roth suggests moderation even in this absurd case could depend on whether or not the joke results in “confusion.” This seemingly silly case actually foreshadows serious later issues:

Roth suggereert dat moderatie zelfs in dit absurde geval kan afhangen van het feit of de grap al dan niet tot ‘verwarring’ leidt. Deze ogenschijnlijk dwaze zaak is eigenlijk een voorafschaduwing van latere ernstige problemen:

Tekst in screenshot:

Yoel Roth: Ja. Ik zou me voor kunnen stellen dat we actie ondernemen onder “misleidende beweringen die verwarring veroorzaken over de gevestigde wetten, voorschriften, procedures en methoden van een burgerlijk proces” – maar het is niet iets wat we echt op een bruikbare manier zouden kunnen labelen, dus het is het verwijderen (van een stomme en onverstandige grap) of niets. Ik ben misschien geneigd om niet te verwijderen zonder een rapport van de verkiezingsautoriteiten, aangezien het al een tijdje geleden is dat hij het tweette en vrijwel alle antwoorden die ik zie zijn kritisch/tegenspraak. Wat denken jullie?

In the docs, execs often expand criteria to subjective issues like intent (yes, a video is authentic, but why was it shown?), orientation (was a banned tweet shown to condemn, or support?), or reception (did a joke cause “confusion”?). This reflex will become key in J6.

In de documenten betrekken leidinggevenden vaak subjectieve kwesties in hun oordeel, zoals intentie (ja, een video is authentiek, maar waarom werd deze getoond?), overtuiging (werd een verboden tweet getoond om te veroordelen of te ondersteunen?), of reacties (veroorzaakte een grap “verwarring”?). Deze reflex zou cruciaal worden rond J6.

In another example, Twitter employees prepare to slap a “mail-in voting is safe” warning label on a Trump tweet about a postal screwup in Ohio, before realizing “the events took place,” which meant the tweet was “factually accurate”:

In een ander voorbeeld willen Twitter-medewerkers al een waarschuwingslabel “stemmen per post is veilig” op een Trump-tweet over een postfout in Ohio plakken, als ze zich realiseren dat “de gebeurtenissen plaatsvonden”, wat betekende dat de tweet “feitelijk juist” was:

Tekst in screenshot:

Donald J. Trump @realDonaldTrump
Nee. Een vervalste verkiezing!

Bijna 50.000 kiezers kregen verkeerde stembiljetten in Ohio! Voelt u zich veilig bij het versturen van uw stembiljet?

xxx: cc: Yoel R. Trump heeft zojuist deze twee tweets gepost die in aanmerking komen voor labeling: _*’Leer hoe stemmen per post veilig en beveiligd is’* _ Ik weet niet zeker wat het proces is voor GET, wordt van ons verwacht dat we de hiervoor beleidscommunicatie schrijven?
totdat Yoel wakker wordt.
Yoel Roth: Ik was op PTO, dus niet 100% op snelheid. Ik heb in beide gevallen begrepen dat de gebeurtenissen plaatsvonden en dat het commentaar van Trump zijn mening is met betrekking tot deze echte gebeurtenissen, zodat er geen labeling/overtreding van onze kant hoeft te zijn.
Ja… die zijn feitelijk juist…
xxx: Bedankt voor de toelichting.

“VERY WELL DONE ON SPEED” Trump was being “visibility filtered” as late as a week before the election. Here, senior execs didn’t appear to have a particular violation, but still worked fast to make sure a fairly anodyne Trump tweet couldn’t be “replied to, shared, or liked”:

“ZEER GOED EN SNEL GEDAAN” Trump werd nog een week voor de verkiezingen “gefilterd op zichtbaarheid”. Hier leken leidinggevenden geen specifieke overtreding te hebben gevonden, maar werkten ze nog steeds snel om ervoor te zorgen dat zelfs een redelijk onschuldige Trump-tweet niet kon worden “beantwoord, gedeeld of geliket”:

Donald J. Trump @realDonaldTrump
Sommige of alle inhoud die in deze Tweet wordt gedeeld, wordt betwist en kan misleidend zijn over een verkiezing of ander burgerlijk proces. Leer meer
Grote problemen en discrepanties met poststemmen overal in de VS. Moet eindtotaal hebben op 3 november.
O Blijf op de hoogte
Ontdek hoe stemmen per post veilig is. Meer informatie
Deze Tweet kan niet worden beantwoord, gedeeld of geliket.
26 oktober 2020

Tekst in screenshot:

Yoel Roth: Wat is de aanbeveling van het team?
xxx: (link document)
Yoel Roth: Dank je. Ga akkoord met de aanbeveling. Op dit moment markeren met leiderschap aangezien het Trump is
xxx: Ik regel een gesprek.
Yoel Roth: Kunnen we per Pll-beoordeling een nieuw document gebruiken?
xxx: AH oke. (zal dat later ook opnemen in ons draaiboek!)
xxx: (link document)
Yoel Roth: EDI goedgekeurd. (EDI = een label op een tweet plakken zodat de tweet zelf niet meer te zien is, MvC)

“VERY WELL DONE ON SPEED”: the group is pleased the Trump tweet is dealt with quickly

“ZEER GOED EN SNEL GEDAAN”: de groep is blij dat de Trump-tweet snel werd afgehandeld

Tekst in screenshot:

Yoel Roth: Laten we belanghebbenden informeren en verder gaan.
xxx: wil je nog bellen?
Yoel Roth: Nee, kan ook Pagerduty (vergaderen via computernetwerk, MvC) overslaan.
Toevallig al in gesprek met alle betrokkenen.
Ik ga nu de EDI toepassen.
Is er al een draadje met communicatie etc.?
xxx: ben het nu aan het opstellen.
xxx: email verzonden.
xxx: Zeer goed en snel gedaan mensen, waar dit allemaal voor is ontworpen. En een enorme opsteker voor het platform.

A seemingly innocuous follow-up involved a tweet from actor @realJamesWoods, whose ubiquitous presence in argued-over Twitter data sets is already a #TwitterFiles in-joke.

Een ogenschijnlijk onschuldig vervolg betrof een tweet van acteur @realJamesWoods, wiens alomtegenwoordige aanwezigheid in interne Twitterdiscusssies al een vaste grap binnen de #TwitterFiles-groep is.

Tekst getoond in screenshot:

@RealJamesWoods: Twitter onderdrukt deze tweet van de President. Hier is een screenshot.
Donald J. Trump @realDonaldTrump
Sommige of alle inhoud die in deze Tweet wordt gedeeld, wordt betwist en kan misleidend zijn over een verkiezing of ander burgerlijk proces. Leer meer
Grote problemen en discrepanties met poststemmen overal in de VS. Moet eindtotaal hebben op 3 november.
O Blijf op de hoogte
Ontdek hoe stemmen per post veilig is. Meer informatie
Deze Tweet kan niet worden beantwoord, gedeeld of geliket.
26 oktober 2020

After Woods angrily quote-tweeted about Trump’s warning label, Twitter staff – in a preview of what ended up happening after J6 – despaired of a reason for action, but resolved to “hit him hard on future vio.”

Nadat Woods boos tweette over het waarschuwingslabel op de tweet van Trump, zochten Twitter-medewerkers wanhopig naar een argument voor actie – een voorproefje van wat uiteindelijk na J6 gebeurde – maar ze besloten “hem hard aan te pakken bij toekomstige overtredingen”.

Tekst getoond in screenshot:

xxx: Gezien de pv2-bug-outs dit weekend: James Woods is zo over de limiet aan overtredingen dat onze normale gereedschappen niet op hem werken.
Ik stel voor dat we hem bestraffen voor iets wat de moeite waard is, in plaats van dit screenshot, aangezien we geen stevige beleidsbasis hebben voor actie tegen zijn account.
xxx: Eens. Vind je het goed om deze te laten gaan, xxx? – We kunnen hem op toekomstige overtredingen hard raken op een stevigere basis.

Here a label is applied to Georgia Republican congresswoman Jody Hice for saying, “Say NO to big tech censorship!” and, “Mailed ballots are more prone to fraud than in-person balloting… It’s just common sense.”

Hier is een label aangebracht bij het Republikeinse congreslid Jody Hice uit Georgia, omdat ze zei: “Zeg NEE tegen Big Tech censuur!” en: “Stembiljetten per post zijn gevoeliger voor fraude dan persoonlijke stembiljetten… Dat is gewoon gezond verstand.”

Tekst getoond in screenshot:

Rep.Jody Hice 
.@Twitter wil niet dat je deze tweet voorbij ziet komen van @TomFitton, het hoofd van @JudicialWatch.
Lees & deel dit!
Zeg NEE tegen Big Tech censuur!
Stembiljetten per post zijn gevoeliger voor fraude dan persoonlijk stemmen. Dat zou niet controversieel moeten zijn. Dat is gewoon gezond verstand.

O Blijf op de hoogte
Ontdek hoe veilig stemmen per post is. Meer informatie

Twitter teams went easy on Hice, only applying “soft intervention,” with Roth worrying about a “wah wah censorship” optics backlash:

Twitter-teams ontzagen Hice, en pasten alleen een “zachte ingreep” toe, terwijl Roth zich zorgen maakte over een “maar, maar, censuur” terugslag in de beeldvorming:

Tekst getoond in screenshot:

Xxx: Advocaat van de duivel: De geciteerde tweet verschijnt nog steeds met de EDI en de eigenlijke inhoud van Rep Hice is minder erg (“meer fraude met poststemmen dan persoonlijk stemmen” is meer een terechte uitspraak, zelfs als het om kleine aantallen gaat”). Ik denk dat ik neig naar een zachte MIB interventie in plaats van een volledige EDI.
Yoel Roth: Mee eens.
Patrick Conlon: Ja, dat typte ik net, haha.
Yoel Roth: Ik denk dat we te ver gaan door kritische uitingen te labelen (d.w.z. kritisch over onze behandeling van deze zaak), dat is gevaarlijk.
Yoel Roth: Het wordt een zichzelf versterkende “maar, maar, censuur”-cyclus.
Patrick Conlon: Ik reageer momenteel op het gejammer van Judicial Watch over (ons)
Publiek Beleid. Ik heb nergens spijt van, maar herhaal graag wat regels die ze overtreden

Meanwhile, there are multiple instances of involving pro-Biden tweets warning Trump “may try to steal the election” that got surfaced, only to be approved by senior executives. This one, they decide, just “expresses concern that mailed ballots might not make it on time.”

Ondertussen waren er meerdere gevallen van pro-Biden-tweets die waarschuwden dat Trump “misschien ging proberen de verkiezingen te stelen”. Alleen werden dergelijke tweets steevast goedgekeurd door de hogere leidinggevenden. Deze, zo besloten ze, “drukt alleen maar zijn bezorgdheid uit dat per post verstuurde stembiljetten misschien niet op tijd aankomen.”

Tekst getoond in screenshot:

Dit is zo walgelijk en beangstigend. Ze gaan proberen om de verkiezing te stelen. Je hebt één week, als je nog niet gestemd hebt: stem niet per mail, maar breng je stem langs of stem vroeg. Kun je niet stemmen, zorg ervoor dat je familie het doet (tenzij het Trump-aanhangers zijn, laat ze het dan maar vergeten). #StemZeWeg

ABC News
BREAKING: Opperrechter John Roberts beëdigt Amy Coney Barrett die hiermee officieel toetreedt tot het Amerikaanse Hooggerechtshof. Ze vervangt de onlangs overleden Ruth Bader Ginsburg.

Tekst getoond in screenshot:

xxx: Hé team. kan ik hier jullie mening over krijgen? Dit is een grensgeval met commentaar en advies om niet per post te stemmen. Ik denk dat we dat zouden moeten labelen.
Patrick Conlon: Ik denk dat ik niet de moeite zou nemen om deze te labelen, het is nog steeds mensen aansporen om te gaan stemmen, maar drukt de zorg uit dat gemailde stembiljetten het misschien niet op tijd halen. Dat lijkt redelijk, zo dicht bij de verkiezingsdatum. Moedigt mensen nog steeds aan hun stembiljet persoonlijk in te leveren of persoonlijk te gaan stemmen.
xxx: Oké bedankt Patrick​

“THAT’S UNDERSTANDABLE”: Even the hashtag #StealOurVotes – referencing a theory that a combo of Amy Coney Barrett and Trump will steal the election – is approved by Twitter brass, because it’s “understandable” and a “reference to… a US Supreme Court decision.”

“DAT IS BEGRIJPELIJK”: zelfs de hashtag #StealOurVotes – verwijzend naar een theorie dat een combinatie van Amy Coney Barrett en Trump de verkiezingen zal stelen – wordt goedgekeurd door de Twitter-staf, omdat het “begrijpelijk” is en een “verwijzing naar … een beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof.”

Tekst getoond in screenshot:

Rick G. Rosner
Neem contact op met uw lokale US-Postal-mensen om te zien hoe traag de post is. Zoek ook uit wanneer de post-in stembiljetten binnen moeten zijn in jouw staat. Maar vooral: #STEM ZSM!
Trump en zijn nieuwe #AmyConeyBarrett zullen trachten #StealOurVotes, dus onze opkomst moet enorm zijn!
Geoff Bennett
De tijdige bezorgmomenten van US Postal Service voor eersteklas post zijn opnieuw gedaald – nu bijna net zo erg als de slechtste periode deze zomer. Als je niet persoonlijk stemt, en je stembiljet (nog) niet hebt teruggestuurd, zeggen experts dat je het persoonlijk moet afgeven. Vertrouw niet op #USPS levering op dit punt.

Tekst getoond in screenshot:

Xxx: Hoi team! kan ik hier een second opinion krijgen alsjeblieft? Ik neig ernaar om het te labelen.
Yoel Roth: Zie je de overtreding hier niet?
Patrick Conlon: Ik zou het niet labelen. Ik denk dat het mensen aanmoedigt om te stemmen, maar om realistisch te zijn dat een per post verzonden stembiljet er misschien niet op tijd is.
xxx: Perfect. Bedankt, Yoel en Patrick, ik twijfelde over dit deel “Trump en zijn nieuwe #AmyConeyBarrett zullen proberen #StealOurVotes,” (claim dat stemmen gestolen worden, MvC)
xxx: Helemaal goed.
Patrick Conlon: Aha, dat is begrijpelijk, xxx. Ik geloof dat het een verwijzing is naar een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over
het verwerken van ingezonden stembiljetten die na de verkiezingsdag binnenkomen.
xxx: Bedankt, Patrick.

In this exchange, again unintentionally humorous, former Attorney General Eric Holder claimed the U.S. Postal Service was “deliberately crippled,”ostensibly by the Trump administration. He was initially hit with a generic warning label, but it was quickly taken off by Roth:

In deze uitwisseling, wederom onbedoeld humoristisch, beweerde voormalig procureur-generaal Eric Holder dat de U.S. Postal Service “opzettelijk kreupel was gemaakt”, zogenaamd door de Trump-regering. Hij kreeg aanvankelijk een algemeen waarschuwingslabel, maar dat werd snel verwijderd door Roth:

Tekst getoond in screenshot:

Eric Holder: Het is te laat om de post te gebruiken. Gezien de uitspraken van het Hooggerechtshof dring ik er bij iedereen op aan om nu persoonlijk te stemmen; vroeg stemmen of dropboxen gebruiken. Bescherm uw gezondheid, maar laat het Hooggerechtshof en de opzettelijk kreupel gemaakte postdienst u niet beroven van uw kostbaarste burgerrecht. Plan uw stem.

Tekst getoond in screenshot:

Yoel Roth: Hoi mensen – kunnen we het label op deze tweet terugdraaien: Alles is feitelijk juist.
xxx: werk nu aan het terugdraaien.
xxx: Yoel, ik heb het Moment label verwijderd, ik probeer nog steeds de EDI te verwijderen.
xxx: verwijderd.
Yoel Roth: Uitstekend – dank je!

Later in November 2020, Roth asked if staff had a “debunk moment” on the “SCYTL/Smartmantic vote-counting” stories, which his DHS contacts told him were a combination of “about 47” conspiracy theories:

Later in november 2020 vroeg Roth of het personeel een “ontmaskeringsmoment” had voor de “SCYTL / Smartmantic stemmentel” verhalen, waarvan zijn DHS-contacten hem vertelden dat het een combinatie was van “ongeveer 47” samenzweringstheorieën:

Tekst getoond in screenshot:

Yoel Roth: Hallo daar – ik weer – hebben we een ontmaskerings-moment voor de SCYTL/Smartmatic stemmentel complottheorieën?

Yoel Roth: DHS noemde het tijdens een telefoontje vandaag (helaas niet openbaar) als “een combinatie van ongeveer 47 verschillende complottheorieën” dus hopelijk is er iets te vinden.

On December 10th, as Trump was in the middle of firing off 25 tweets saying things like, “A coup is taking place in front of our eyes,” Twitter executives announced a new “L3 deamplification” tool. This step meant a warning label now could also come with deamplification:

Op 10 december, toen Trump bezig was met het afvuren van 25 tweets waarin hij dingen zei als: “Er vindt een staatsgreep plaats voor onze ogen.”, kondigden Twitter-managers een nieuwe “L3-deamplificatie”-middel aan. Deze stap betekende dat een waarschuwingslabel nu ook met verspreidingsbeperking kon komen:

Tekst getoond in screenshot:
Patrick Conlon: (Update) Hallo allemaal, Ik wilde jullie een update geven over enkele van onze handhavingsopties voor Tweets met maatschappelijke misinformatie die we hebben gezien. Besloten is om Tweets die we handmatig hebben beoordeeld en waarvan we hebben bepaald dat ze een label nodig hebben, nu een L3-deamplificatie zullen krijgen, waardoor de Tweet minder kan worden gedeeld. De huidige partij Entity-ID’s zal binnenkort worden gebruikt voor geautomatiseerd labelwerk, maar ik heb een nieuwe partij Entity-ID’s gemaakt voor de labels die we gedurende de afgelopen weken het meest hebben gebruikt. Labels die we zelden gebruiken of die al zijn verouderd, hebben geen L3 update gekregen. Als er een moment komt dat we de L3-versie voor een van die labels nodig hebben, geef dat dan door aan Matt Graydon of mijzelf. De nieuwe L3-Entity-ID’s zijn te vinden op het ‘L3-US 2020-11-december-Update’ tabblad in de Civic Integrity Entity ID’s – strato spreadsheet.

Some executives wanted to use the new deamplification tool to silently limit Trump’s reach more right away, beginning with the following tweet:

Sommige leidinggevenden wilden het nieuwe deamplificatiemiddel gebruiken om het bereik van Trump meteen in stilte te beperken, te beginnen met de volgende tweet:

Tekst getoond in screenshot:

Trump kreeg 11 miljoen stemmen meer – Jim Jordan

Deze bewering over verkiezingsfraude wordt betwist Meer informatie

However, in the end, the team had to use older, less aggressive labeling tools at least for that day, until the “L3 entities” went live the following morning.

Uiteindelijk moest het team in ieder geval voor die dag oudere, minder agressieve manieren van labelen gebruiken, totdat de “L3-entiteiten” de volgende ochtend live gingen.

Tekst getoond in screenshot:

Bedankt Patrick! Moet de handhaving met de nieuwe middelen nu beginnen, of moet het wachten tot het beleid morgenochtend “officieel” live gaat?
Patrick Conlon: Goed punt xxx. Laten we beginnen met handhaven per morgenochtend PST (Pacific Standard Time loopt 9 uur achter op Nederland, MvC). Dan hoeft het APAC-team (Zone Azië) het niet te doen en het kantoor in Dublin zal alleen maar dingen hoeven aan te passen tegen het einde van de dag.
xxx: Hey Team, ik raad aan [Trump-tweet] te bestempelen als algemene fraudeclaim. Zo ja, kan ik dan bevestigen de nieuwe entiteits-ID te gebruiken?

Tekst getoond in screenshot:

Patrick Conlon: Hoi xxx. Laten we de “oude” gebruiken voor algemene fraudeclaims. We zullen de L3-entiteiten pas morgenochtend gebruiken vanaf San Francisco’s tijd.
Xxx: Begrepen. Ty

The significance is that it shows that Twitter, in 2020 at least, was deploying a vast range of visible and invisible tools to rein in Trump’s engagement, long before J6. The ban will come after other avenues are exhausted.

Het belang hiervan is dat het aantoont dat Twitter lang voor J6, in ieder geval in 2020, een breed scala aan zichtbare en onzichtbare middelen inzette om het bereik van Trump in toom te houden. De schorsing kwam nadat andere wegen waren doodgelopen.

In Twitter docs execs frequently refer to “bots,” e.g. “let’s put a bot on that.” A bot is just any automated heuristic moderation rule. It can be anything: every time a person in Brazil uses “green” and “blob” in the same sentence, action might be taken

In Twitter-documenten verwijzen leidinggevenden vaak naar ‘bots’, bijvoorbeeld: “Laten we daar een bot op zetten.” Een bot is gewoon een geautomatiseerde moderatie. Het kan van alles zijn: elke keer dat een persoon in Brazilië ‘groen’ en ‘blob’ in dezelfde zin gebruikt, kan er actie worden ondernomen.

In this instance, it appears moderators added a bot for a Trump claim made on Breitbart. The bot ends up becoming an automated tool invisibly watching both Trump and, apparently, Breitbart (“will add media ID to bot”). Trump by J6 was quickly covered in bots

In dit geval lijkt het erop dat moderators een bot hebben toegevoegd voor een uitspraak van Trump op Breitbart. De bot werd uiteindelijk een geautomatiseerde moderatie die zowel Trump als, blijkbaar, Breitbart onzichtbaar in de gaten hield (“zal media-ID aan bot toevoegen”). Tegen 6J was Trump al snel overladen met bots.

Tekst getoond in screenshot (van video):
TRUMP: ALS WE DE VERMEENDE STEMFRAUDE NIET “UITROEIEN”
DAN “HEBBEN WE GEEN LAND MEER”

Tekst getoond in screenshot:

xxx: Hé team, ik ga hier een Fraud Claim-label aan toevoegen. Claim van fraude op ongeveer 40 seconden video.
(https•l/twitter.com’reaIDonaIdTrump/status/1334303260279 234562)
Yoel Roth: Eens.
xxx: Zal ook media-ID aan bot toevoegen​.

There is no way to follow the frenzied exchanges among Twitter personnel from between January 6thand 8th without knowing the basics of the company’s vast lexicon of acronyms and Orwellian unwords.

Het is onmogelijk om de uitzinnige communicatie tussen Twitter-personeel van 6 tot 8 januari te volgen, zonder kennis van de basis van de uitgebreide woordenlijst van Twitter van letterwoorden en Orwelliaanse onwoorden.

To “bounce” an account is to put it in timeout, usually for a 12-hour review/cool-off:

Een account “bouncen” is het in time-out plaatsen, meestal voor een beoordeling/afkoelingsperiode van 12 uur:

Tekst getoond in screenshot:

Yoel Roth: (https://twitter.com/BreitbartNews/status/1346984429940518912) – heb ze gewaarschuwd, geef het nog een paar minuten en ga dan bouncen.

“Interstitial,” one of many nouns used as a verb in Twitterspeak (“denylist” is another), means placing a physical label atop a tweet, so it can’t be seen.

“Interstitial”, een van de vele zelfstandige naamwoorden die in Twitterspeak als werkwoord worden gebruikt (“denylist” is een andere), betekent het bedekken van een tweet met een label, zodat de tweet niet kan worden gezien.

PII has multiple meanings, one being “Public Interest Interstitial,” i.e. a covering label applied for “public interest” reasons. The post below also references “proactive V,” i.e. proactive visibility filtering.

PII heeft meerdere betekenissen, waaronder ‘Public Interest Interstitial’, d.w.z. een overkoepelend label dat wordt toegepast om redenen van ‘algemeen belang’. Het onderstaande bericht verwijst ook naar “proactive V”, d.w.z. proactieve zichtbaarheidsfiltering.

Tekst getoond in screenshot:

xxx: Voor de duidelijkheid: deze werden ‘geïnsterstitialiseerd’ (over de tweet geplakt) door onze mensen (die prioriteit geven aan onze proactieve V&G-wachtrij) dus verwerken werkt vanuit dat perspectief nu goed.

This is all necessary background to J6. Before the riots, the company was engaged in an inherently insane/impossible project, trying to create an ever-expanding, ostensibly rational set of rules to regulate every conceivable speech situation that might arise between humans.

Dit is allemaal noodzakelijke achtergrondkennis voor J6. Vóór de rellen was Twitter bezig met een per definitie krankzinnig/onmogelijk project, waarbij werd geprobeerd een steeds groter wordende, ogenschijnlijk rationele set regels te creëren om elke denkbare uiting die tussen mensen zou kunnen ontstaan, te reguleren.

This project was preposterous yet its leaders were unable to see this, having become infected with groupthing, coming to believe – sincerely – that it was Twitter’s responsibility to control, as much as possible, what people could talk about, how often, and with whom.

Dit project was absurd, maar de leidinggevenden konden dit niet zien omdat ze besmet waren geraakt met groepsdenken, en oprecht gingen geloven dat het de verantwoordelijkheid van Twitter was om – zoveel mogelijk – te bepalen waar mensen over konden praten, hoe vaak en met wie.

The firm’s executives on day 1 of the January 6th crisis at least tried to pay lip service to its dizzying array of rules. By day 2, they began wavering. By day 3, a million rules were reduced to one: what we say, goes.

De leidinggevenden van het bedrijf probeerden op dag 1 van de crisis van 6 januari op zijn minst lippendienst te bewijzen aan de duizelingwekkende reeks regels. Op dag 2 begonnen ze te wankelen. Op dag 3 waren een miljoen regels teruggebracht tot één: wat wij zeggen, gebeurt.

When panic first breaks out on J6 there’s a fair share of WTF-type posts, mixed in with frantic calls for Twitter to start deploying its full arsenal of moderation tools. “What is the right remediation? Do we interstitial the video?” asks one employee, in despair:

Wanneer voor het eerst paniek uitbreekt op J6, is er een behoorlijk aantal onthutste berichten, vermengd met panische oproepen aan Twitter om het volledige arsenaal aan moderatiemiddelen in te zetten. “Hoe houden we dit op orde? Interstitialen (afdekken met labels, MvC) we de video?” vraagt een medewerker wanhopig:

Tekst getoond in screenshot:

Patrick Conlon: (Schokkend geweld) Voor het geval deze video nog niet is aangemerkt voor behandeling door Safety. Video van een persoon die wordt neergeschoten in het Capitool.
xxx: wat is hier het juiste middel? interstitialen we de video?

This “Freedom or Death” tweet from #StopTheSteal gadfly Mike Coudrey elicits heated reactions:

Deze ‘Freedom or Death’-tweet van #StopTheSteal lastpak Mike Coudrey lokte verhitte reacties uit:

Tekst getoond in screenshot:

Mike Coudrey: Vandaag is een van de belangrijkste dagen in de geschiedenis van ons land. We kunnen niet toestaan dat een wereldwijde macht dit land op frauduleuze wijze overneemt. Wat vandaag gebeurt, bepaalt de volgende 100 jaar van ons land. Vrijheid of dood.

Roth groans about Coudrey: “THIS asshole,” but still seems determined to stick at least superficially to rules, itching to act “if” this “constitutes incitement.”

Roth kreunt over Coudrey: “DEZE klootzak”, maar lijkt nog steeds van plan om zich op zijn minst oppervlakkig aan regels te houden, al jeuken zijn handen om in actie te komen “als” dit “opruiing inhoudt”.

Tekst getoond in screenshot:

Joel Roth: DEZE klootzak:
(https://twitter.com/MichaelCoud rey/status/1346772108 664315905)
xxx: oh god.
Yoel Roth: Hij is aan zijn laatste kans met overtredingen op 3 verschillende regels.
Yoel Roth: Als dit opruiing inhoudt, zal ik hem ps’en.

At 2:39 p.m. PST, a comms official asked Roth to confirm or deny a story that they’d restricted Trump’s ability to tweet. Roth says, “We have not.”

Om 14:39 uur PST vroeg een communicatiefunctionaris Roth om een verhaal te bevestigen of te ontkennen dat ze het vermogen van Trump om te tweeten hadden beperkt. Roth zei: “Dat hebben we niet.”

Tekst getoond in screenshot:

xxx: Hoi Yoel. Waardeer al je harde werk vandaag. We hoorden van een verslaggever dat ze van een “vertrouwde bron” hebben gehoord dat we het vermogen van Trump om te tweeten hebben beperkt.
xxx: Sorry voor deze vervelende vraag, maar ik wilde het met jou checken voordat je een e-mailketen start, enz.
Yoel Roth: Dat hebben we niet.

Minutes later, Roth executed the historic act of “bouncing” Trump, i.e. putting him in timeout. “I hope you… are appropriately CorpSec’d,” says a colleague:

Minuten later voerde Roth de historische daad uit van het “bouncen” van Trump, d.w.z. hem in de time-out zetten. “Ik hoop dat je voldoende organisatorische rugdekking hebt”, zegt een collega.

Tekst getoond in screenshot:

Yoel: (https://twitter.com/realD0naldTrump/Status/13469549 70910707712)
Joel Roth: Label alstublieft.
Patrick Conlon: Gedaan
xxx: Is het klaar?
antwoorden op draadje:
Patrick Conlon: Het lijkt erop dat het nu is gebounced.
xxx: Het is de juiste beslissing. Yoel, ik hoop dat jij, Del en anderen voldoende organisatorische rugdekking hebben.

This theme of Policy perhaps being stressed by queries from Communications executives – who themselves have to answer the public’s questions – occasionally appears. Two days later, you see chatter about pulling Comms out of the loop:

Af en toe zie je hoe dit beleidsthema wordt benadrukt door vragen van communicatiemanagers (die zelf de vragen van het publiek moeten beantwoorden). Twee dagen later zie je dat er gesproken wordt over communicatie uit het overleg halen.

Tekst getoond in screenshot:

xxx: We krijgen nu al de hele tijd vragen over complottheorieën en over ons handhavingsproces. Geen kwestie van afwachten.
Lauren Culbertson: Laten we het daar over hebben, maar we moeten dat uitwerken voordat een noodsituatie en zich ontwikkelende situatie zich voordoet.
xxx: Met alle respect, het moet uw team zijn dat dit allesomvattend doet.
Lauren Culbertson: Ik denk niet dat het verstandig is om van te voren hierover contact op te nemen met communicatie.

The first company-wide email from Gadde on January 6th announced that 3 Trump tweets had been bounced, but more importantly signaled a determination to use legit “violations” as a guide for any possible permanent suspension:

De eerste bedrijfsbrede e-mail van Gadde op 6 januari kondigde aan dat drie Trump-tweets waren gebounced, maar belangrijker, liet vastbeslotenheid zien om “overtredingen” te gebruiken als leidraad voor een mogelijke permanente schorsing:

Tekst getoond in screenshot:  

Hier is de e-mail van Vijaya: Hallo team, een update over acties die we ondernemen naar aanleiding van wat er in DC gebeurt vandaag. We hebben 3 tweets verwijderd (bounced) van @reaIDonaIdTrump op 6 januari 2020 voor het maken ongegronde claims over kiezersfraude en verkiezingsdiefstal, welke moeten worden gezien in de context van het geweld in Washington DC vandaag en redelijkerwijs kunnen worden verwacht te blijven aanzetten tot gewelddadige acties in het hele land. We hebben een time-out van 12 uur nodig na het verwijderen van deze tweets. We hebben dit ook getweet zodat onze acties transparant zijn en duidelijk is dat toekomstige schendingen van de Twitter-regels leiden tot permanente schorsing.
Bedankt, Vijaya

“WHAT THE ACTUAL FUCK?” Safe to say Trump’s “Go home with love & in peace” tweet mid-riot didn’t go over well at Twitter HQ:

“WAT DE …. ??!!” We kunnen rustig stellen dat Trump’s “Go home with love & in peace” tweet tijdens de rellen niet goed viel bij het hoofdkwartier van Twitter:

Tekst getoond in screenshot: 

Dit is wat gebeurt wanneer een heilige verpletterende verkiezingsoverwinning zo zonder pardon en gemeen wordt weggenomen van geweldige patriotten die zo lang slecht en oneerlijk zijn behandeld. Ga naar huis met liefde & in vrede. Onthoud deze dag voor altijd!

Tekst in screenshot:

Patrick Conlon: Wat de …?!
Patrick Conlon: Kan dit ook naar Staff?
Patrick Conlon: Ik ben dit nu aan het labelen.
Yoel Roth: Eens.
Patrick Conlon: Sorry, werd echt woest toen ik dat zag. Blijk ik toch geen volledige robot te zijn. Wie had dat gedacht?
xxx: Het is hartverscheurend, hij is een afschuwelijk mens.

A few last notes about January 6th. Roth at one point looked and found Trump had a slew of duplicate bot applications:

Nog een paar laatste opmerkingen over 6 januari. Roth keek op een gegeven moment en ontdekte dat Trump een hele reeks dubbele bot-applicaties had:

Tekst getoond in screenshot: 

Yoel Roth:
ik zie VEEL dubbele registraties op @realDonaldTrump

(Overige tekst niet leesbaar, MvC)

By the end of the first day, the top execs are still trying to apply rules. By the next day, they will contemplate a major change in approach. Watch @shellenbergerMD this weekend for the play-by-play of how all that went down.

Aan het einde van de eerste dag proberen de topmanagers nog steeds regels toe te passen. De volgende dag zullen ze nadenken over een grote verandering in aanpak. Hou dit weekend @shellenbergerMD in de gaten voor een nauwgezet verslag van hoe dat allemaal ging.

By January 8th, which @BariWeiss  will describe Sunday, Twitter will be receiving plaudits from “our partners” in Washington, and the sitting U.S. president will no longer be heard on the platform.

Op 8 januari, de dag die @BariWeiss zondag zal beschrijven, krijgt Twitter lof van “onze partners” in Washington en zal de zittende Amerikaanse president niet langer op het platform actief zijn.

Lastly, people on the left, right, and in between want to know what else is in the #TwitterFiles, from suppression/shadow-banning of leftists to lab-leak theorists, or amplification of military propaganda or conservative accounts. We know everyone has questions.

Ten slotte willen mensen links, rechts en daartussenin weten wat er nog meer in de #TwitterFiles staat, van onderdrukking/shadowbanning van linkse twitteraars tot mensen die speculeren of het coronavirus uit het lab in Wuhan kwam, of versterking van militaire propaganda of conservatieve accounts. We weten dat iedereen vragen heeft.

And while we’ve stumbled on tidbits here and there about topics ranging from COVID to foreign policy, the reality is the data sets are enormous and we’re still working through them.

More is coming. Good night, all.

En hoewel we hier en daar weetjes zijn tegengekomen over onderwerpen variërend van corona tot buitenlands beleid, is de realiteit dat er enorm veel gegevens zijn en dat we nog steeds bezig zijn alles door te werken.

Er komt meer. Welterusten allemaal.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.