Deze aflevering van de Twitterfiles gaat over journalist Alex Berenson. Hij kreeg een twitterban, schijnbaar op verzoek van de Amerikaanse overheid en Pfizer, maar kreeg zijn account terug.

Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de aflevering over Alex Berenson. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles Alex Berenson vs Twitter, Biden & Pfizer

Gepubliceerd op 1 juni 2023 door Alex Berenson

URGENT: Twitter’s own lawyers believed the company could not successfully defend its Covid vaccine censorship policies against my lawsuit over its 2021 ban of my account.
DRINGEND: De eigen advocaten van Twitter waren van mening dat het bedrijf zijn covidvaccin-censuurbeleid niet met succes kon verdedigen tegen mijn rechtszaak over mijn twitterban in 2021.
Tekst in screenshot:

Eerste amendement. We denken dat onze kans op succes in de rechtszaak minder dan 50% is, hoewel we misschien iets meer succes hebben in hoger beroep.
Meer informatie over onze analyse vindt u hier.
Bedankt!
Micah
Micah Rubbo | adjunct-directeur
Rechtszaken, regelgeving en concurrentie
Zij/haar | Cambridge, MA

Twitter was likely to lose Berenson v Twitter, my federal lawsuit against the company for banning me over my mRNA vaccine reporting, Twitter’s lawyers concluded after reviewing internal documents related to the ban.
Na mijn twitterban wegens mijn mRNA-vaccinrapportage, spande ik een federale rechtszaak tegen het bedrijf aan. Advocaten van Twitter concludeerden na lezing van interne documenten dat Twitter die zaak waarschijnlijk zou verliezen.
The documents, whose details remain secret but which the lawyers called “problematic” and “sensitive,” also show Twitter’s most senior executives disagreed over its decision to censor me in the summer of 2021.
De documenten, waarvan de details geheim blijven, maar die de advocaten ‘problematisch’ en ‘gevoelig’ noemden, laten ook zien dat de hoogste leidinggevenden van Twitter het oneens waren over hun beslissing om mij in de zomer van 2021 te censureren.
The newly revealed secret debate inside Twitter’s former leadership highlights the still-unanswered question of whether Twitter banned me because it feared government or corporate retribution for allowing me to continue to publish on its site.
Het onlangs onthulde geheime debat binnen het voormalige leiderschap van Twitter benadrukt de nog steeds onbeantwoorde vraag of Twitter me schorste uit angst voor vergelding door de overheid of het bedrijfsleven omdat ik door mocht gaan met publiceren op de site.
That issue is central to Berenson v Biden, my new lawsuit against the @WhiteHouse and @Pfizer  for allegedly conspiring to violate my First Amendment rights by coercing Twitter to ban me. It also impacts Missouri v Biden, about broader federal social media censorship efforts.
Die kwestie staat centraal in Berenson v Biden, mijn nieuwe rechtszaak tegen het @WhiteHouse en @Pfizer wegens vermeende samenzwering om mijn rechten op het Eerste Amendement te schenden door Twitter te dwingen mij te schorsen. Dit beïnvloedt ook Missouri v Biden, over bredere federale censuurpogingen op sociale media.
Tekst in screenshot:

zaak 1:23-cv-03048 Documenti Gearchiveerd 04/12/23
Pagina 1 van 70
IN DE DISTRICT RECHTBANK VAN DE VERENIGDE STATEN VOOR HET ZUIDELIJKE DISTRICT VAN NEW YORK

ALEX BERENSON, Aanklager, versus
JOSEPH R. BIDEN, JR., president van de Verenigde Staten, in zijn officiële hoedanigheid;
ANDREW M. SLAVITT, senior adviseur van de COVID-19-responscoördinator, in zijn officiële hoedanigheid en in zijn individuele hoedanigheid;
ROBERT FLAHERTY, directeur digitale strategie bij het Witte Huis, in zijn officiële hoedanigheid en in zijn individuele hoedanigheid;
VIVEK MURTHY, M.D., Surgeon General van de Verenigde Staten, in zijn officiële hoedanigheid en in zijn individuele hoedanigheid;
SCOTT GOTTLIEB, M.D., voormalig FDA-commissaris en lid van de raad van bestuur van Pfizer, Inc.; En
ALBERT BOURLA, PH.D., D.V.M., Chief Executive Officer van Pfizer, Inc.,
beklaagden.

Geval Nr.:
KLACHT
Juryproces geëist

INTRODUCTIE
1. In 2017 verdedigde een bekende politicus de vrijheid van meningsuiting: “Het eerste amendement is een van de bepalende kenmerken van wie we zijn in de Bill of Rights”, zei hij. “En om het terzijde te schuiven uit naam van fatsoen is simpelweg verkeerd. Het is verkeerd.” Uiteindelijk, “als je idee is …

Exactly what the documents say is still unclear. The lawyers describe them only generally. But they troubled the lawyers so much, the lawyers advised Twitter to settle my suit rather than risk them becoming public – even if the company had to agree to most of my demands.
Wat er precies in de documenten staat, is nog onduidelijk, de advocaten beschrijven ze alleen in algemene termen. Maar ze maakten hen zo bezorgd, dat zij Twitter adviseerden om mijn rechtszaak te schikken – zelfs als het bedrijf met de meeste van mijn eisen moest instemmen – in plaats van het risico te lopen dat ze openbaar zouden worden.
Twitter’s lawyers mention the documents in two separate email chains in 2022. The chains, which include Twitter’s then-general counsel, Sean Edgett, were given to me by Michael Shellenberger.  @shellenberger found them in Twitter’s records during his Twitter Files reporting.
De advocaten van Twitter vermelden de documenten in twee afzonderlijke e-mailcorrespondenties in 2022. De correspondenties, waar de toenmalige algemeen raadsman van Twitter, Sean Edgett, bij betrokken was, werden mij gegeven door Michael Shellenberger. @shellenberger vond ze in de gegevens van Twitter tijdens zijn TwitterFiles-verslaggeving.
In 2020 and spring 2021, Twitter encouraged me to use my account to cover Covid and the mRNA jabs and defended my right to do so to critics.
In 2020 en het voorjaar van 2021 moedigde Twitter mij aan om mijn account te gebruiken om verslag te doen van Covid en de mRNA-prikken en verdedigde mijn recht om dat te doen tegenover critici.
But it abruptly reversed course in summer 2021, after federal officials demanded censorship and @JoeBiden said social media companies were “killing people” by allowing their users to question the shots.
Maar in de zomer van 2021 veranderde Twitter abrupt van koers, nadat federale functionarissen censuur hadden geëist en @JoeBiden zei dat socialemediabedrijven “mensen vermoordden” door hun gebruikers toe te staan de prikken in twijfel te trekken.
After warning me three times in July 2021, Twitter banned me Aug. 28, 2021 for allegedly violating its Covid-19 rules. At the time, I was a leading critic of potential mRNA jab mandates and my tweets on the safety and efficacy of the shots were viewed millions of times a day.
Nadat ik in juli 2021 drie keer was gewaarschuwd, schorste Twitter me op 28 augustus 2021 wegens vermeende schending van de Covid-19-regels. In die tijd was ik een vooraanstaand criticus van mogelijke mRNA-vaccinatieplicht en mijn tweets over de veiligheid en werkzaamheid van de injecties werden miljoenen keren per dag bekeken.
I sued Twitter four months later in federal court in San Francisco, alleging it had broken its own rules and violated my rights when it banned me.
Vier maanden later klaagde ik Twitter aan bij de federale rechtbank in San Francisco, omdat het zijn eigen regels had overtreden en mijn rechten had geschonden door de schorsing.
In July 2022, Twitter and I settled my lawsuit. Twitter restored my account and admitted I hadn’t violated its rules. But Twitter has never explained why it censored me. The analysis its lawyers made suggests it did not believe it could convince a jury it could.
In juli 2022 hebben Twitter en ik geschikt. Twitter herstelde mijn account en gaf toe dat ik de regels niet had overtreden. Maar Twitter heeft nooit uitgelegd waarom het mij censureerde. De analyse die de advocaten maakten, suggereert dat men niet geloofde een jury te kunnen overtuigen.
Karen Colangelo, Twitter’s head of global litigation, and Micah Rubbo, associate director for litigation, reached that conclusion after reviewing Twitter’s internal discussions about my ban, the May 2022 email chain shows.
Karen Colangelo, hoofd juridische zaken bij Twitter, en Micah Rubbo, adjunct juridische zaken, kwamen tot die conclusie na bestudering van de interne discussies van Twitter over mijn verbanning, blijkt uit de e-mailcorrespondentie van mei 2022.
Colangelo described the documents as “problematic” and “sensitive.” She and Rubbo recommended Twitter meet many of my settlement demands in the lawsuit to avoid handing them over.
Colangelo beschreef de documenten als “problematisch” en “gevoelig”. Zij en Rubbo raadden Twitter aan om aan veel van mijn schikkingseisen in de rechtszaak tegemoet te komen om te voorkomen dat de documenten zouden worden overgedragen (aan de rechtbank).
My settlement remains secret (though I have asked @ElonMusk , who bought Twitter in October 2022, after the settlement was reached, for the right to publish it).
Mijn schikking blijft geheim (hoewel ik @ElonMusk, die Twitter in oktober 2022 kocht, nadat de schikking was bereikt, om het recht heb gevraagd om deze te publiceren).
But according to the email chain, my demands included restoring my account, giving me special protection against future bans, turning over communications and complaints Twitter had received about me from outside sources, and allowing me to publish whatever it gave me.
Maar volgens de e-mailcorrespondentie waren mijn eisen onder meer het herstellen van mijn account, het geven van speciale bescherming tegen toekomstige schorsingen, het overdragen van communicatie en klachten die Twitter over mij had ontvangen van externe bronnen, en me toe te staan te publiceren wat me zou worden gegeven.
The company faced a stark choice, Rubbo concluded in analyzing a potential settlement: “Are we willing to litigate and risk the potential public disclosure of *many* documents in order to prevent disclosure of some of them now?”
Het bedrijf stond voor een grimmige keuze, concludeerde Rubbo bij het analyseren van een mogelijke schikking: “Zijn we bereid om te procederen en de mogelijke openbaarmaking van *veel* documenten te riskeren om de openbaarmaking van sommige ervan nu te voorkomen?”
The decision was especially complicated because Twitter was still sorting through its files and didn’t know what all of them contained, Rubbo wrote.
De beslissing was vooral ingewikkeld omdat Twitter nog bezig was met het doorzoeken van zijn gegevens en niet wist wat ze allemaal bevatten, schreef Rubbo.
The company was very concerned with giving me special protection, according to the email chain. But it ultimately believed it could find a solution by offering me access to a neutral arbitrator.
Volgens de e-mailcorrespondentie was het bedrijf erg beducht om mij speciale bescherming te geven. Maar uiteindelijk meende men een oplossing te kunnen vinden door mij toegang te bieden tot een neutrale arbiter.
Twitter’s lawyers also considered if it should simply “significantly increase our monetary offer and take reinstatement off the table,” but ultimately decided not to bother trying to buy its way out of the lawsuit “as money doesn’t seem to be the motivating force here.”
De advocaten van Twitter overwogen ook om “ons financiële bod aanzienlijk te verhogen en herstel van het account van tafel te halen”, maar uiteindelijk besloten ze om geen moeite te doen om zich uit de rechtszaak te kopen “omdat geld hier niet de motiverende kracht lijkt te zijn”.
In a separate August 2022 email, Rubbo explained the documents Twitter kept secret in the settlement with me reveal “debate and disagreement” among Twitter’s “leadership” over its censorship decisions.
In een afzonderlijke e-mail van augustus 2022 legde Rubbo uit dat de documenten die Twitter geheim hield in de schikking met mij, “debat en onenigheid” onthullen onder de “leiding” van Twitter over zijn censuurbeslissingen.
Tekst in screenshot:

Bevoorrecht en vertrouwelijk
Sean en Jim
Tl;dr – Donderdag beginnen we met het leveren van documenten in verband met de Berenson-schikking. Ter herinnering: de documenten zijn beperkt tot communicatie met derden (overheid/media/non-profitorganisaties, enz.) en interne besprekingen van die externe communicatie. De levering zal geen betrekking hebben op het debat en de onenigheid binnen T&S en de leiding over handhavingsbesluiten op het account van Berenson. Zoals wij …

Lower-level employees in the company’s Trust and Safety (T&S) unit, the division responsible for making most ban and censorship decisions, also disagreed about Twitter’s actions, according to the documents.
Lagere medewerkers in de Trust and Safety (T&S)-eenheid van het bedrijf, de afdeling die verantwoordelijk is voor het nemen van de meeste schorsings- en censuurbesluiten, waren het volgens de documenten ook oneens over de acties van Twitter.
The May and August email chains became available because of Musk’s decision to open Twitter’s internal records to journalists to reveal the political and censorship pressures Twitter has faced. Those records and the articles about them are generally called the Twitter Files.
De e-mailcorrespondenties van mei en augustus kwamen beschikbaar vanwege het besluit van Musk om de interne gegevens van Twitter open te stellen voor journalisten om de politieke en censuurdruk te onthullen waarmee Twitter te maken heeft gehad. Die gegevens en de artikelen daarover worden over het algemeen de TwitterFiles genoemd.
Michael Shellenberger, who has written several Twitter Files articles, discovered the emails as part of his research and provided them to me. @shellenberger
Michael Shellenberger, die verschillende TwitterFiles-artikelen heeft geschreven, ontdekte de e-mails als onderdeel van zijn onderzoek en gaf ze aan mij. @shellenberger
The documents Twitter provided to me in the settlement last year showed that both the White House and Pfizer board member Dr. Scott Gottlieb pressured the company to censor me over my reporting.
De documenten die Twitter mij vorig jaar in de schikking heeft verstrekt, toonden aan dat zowel het Witte Huis als Pfizer-bestuurslid Dr. Scott Gottlieb druk uitoefenden op het bedrijf om mij te censureren vanwege mijn berichtgeving.
Tekst in screenshot:

Kanaal: dm-—-—
Kanaaltype: Slack Channel Privé
Begindatum: 22-04-2021 13:14:03 UTC Einddatum: 22-04-2021 13:15:59 UTC
xxx:
Hoe was WH (emoji)!?
yyy:
Over het algemeen best goed! ze hadden een heel lastige vraag over waarom Alex Berenson is niet van het platform afgetrapt; verder waren hun vragen scherp maar eerlijk – en gelukkig hadden we antwoorden

Those revelations became the core of Berenson v Biden, which I filed in April in federal court in New York, naming six defendants, including President Biden, Dr. Gottlieb, and Pfizer’s chief executive Albert Bourla.
Die onthullingen werden de kern van Berenson v Biden, welke ik in april indiende bij de federale rechtbank in New York, waarbij ik zes beklaagden noemde, waaronder president Biden, Dr. Gottlieb en de CEO van Pfizer, Albert Bourla.
But the newly revealed emails from Twitter’s lawyers suggest that when it turned over documents to me last year, Twitter used the narrowest possible definition.
Maar de nieuw onthulde e-mails van de advocaten van Twitter suggereren dat Twitter, toen het vorig jaar documenten aan mij overhandigde, de smalst mogelijke definitie gebruikte.
The company appears to have included only internal discussions that occurred directly from specific external communications. Did the company’s leaders or other employees discuss how the overall censorship pressures Twitter faced in 2021 should affect my reporting and account?
Het bedrijf lijkt alleen interne discussies te hebben opgenomen die rechtstreeks voortkwamen uit specifieke externe communicatie. Hebben de leiders van het bedrijf of andere werknemers besproken hoe de algehele censuurdruk waarmee Twitter in 2021 te maken kreeg, van invloed zou moeten zijn op mijn verslaggeving en account?
If those documents exist, Twitter’s lawyers viewed them as outside the settlement and did not disclose them, keeping me from seeing them.

For now.

/END

Als die documenten bestaan, beschouwden de advocaten van Twitter ze als buiten de schikking en hebben ze ze niet bekendgemaakt, waardoor ik ze niet kon zien.

Voor nu.

/EINDE

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.