Deze aflevering van de TwitterFiles levert bewijs bij een geruchtmakende rechtszaak in de Amerikaanse staat Louisiana waar de rechter stelde dat de regering Biden haar macht misbruikt om censuur af te dwingen op social media.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de TwitterFiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Links ziet u de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TWITTER FILES: Missouri v. Biden edition

Gepubliceerd op 12 juli 2023 door Matt Taibbi

TWITTER FILES: Missouri v. Biden edition “Thank you for your ongoing collaboration!”

TWITTERFILES – Missouri v. Biden editie
“Bedankt voor de continue samenwerking!”

Tekst in screenshot:

DISTRICTGERECHT VAN VERENIGDE STATEN WESTELIJK DISTRICT VAN LOUISIANA MONROE DIVISION
STAAT MISSOURI, ENZ
VERSUS
JOSEPH R. BIDEN JR., ENZ
ZAAK Nr. 3:22-CV-01213
RECHTER TERRY A. DOUGHTY
MAG. RECHTER KAYLA D. MCCLUSKY

Tekst in screenshot:

Ontwerpagenda voor 14-10-20 USG/Industry Meeting (US-government/branche meeting) & Weekly Sync
Aan: Nathaniel Gleicher, xxx @pinterest.com & 38 anderen
Datum: 8 oktober 2020 om 20:12
Hallo iedereen,
Nogmaals een korte herinnering dat onze bijeenkomst van 9/10/20 is geannuleerd. Tijd gewonnen!
Hieronder vinden jullie de ontwerpagenda voor de 14/10/20 USG/Industry Meeting – laat het weten als je opmerkingen hebt.
Verder, als jullie het ermee eens zijn, willen we de komende weken een wekelijkse snelle afstemmeeting voorstellen (op vrijdag of desgewenst een andere dag) voor het delen van actuele bedreigingen die in de branche spelen of voor andere strategische onderwerpen. Waarbij we vroeg stoppen als er niets te bespreken valt, maar dan is er een communicatieforum voor als het nodig is. Laat het me weten als er een dag is die de voorkeur heeft of als je het op vrijdag wilt houden – nogmaals, dit zou alleen voor de branche zijn en ik hoop dat mensen bereid zijn om hieraan deel te nemen.
Bedankt voor de continue samenwerking!

 1. Ontwerpagenda 14-10-20
  • 10 minuten: Opening en dreigingsupdates
  0 Bedreigingsupdate van USG – Buitenlandse acteur/activiteit en niet-IO cyberbedreigingen
  0 Bedreigingsupdate vanuit de industrie (FB, Twitter, GOOG)
  • 15 minuten: diepgaande onderwerpen (gemodereerde discussie over industrie/USG)
  0 updates over USG-verkiezingsproces en verkiezingsdag (virtueel coördinatiecentrum)
  0 Wekelijkse actuele onderwerpen (Around the Horn)
  0 Fysieke bedreigingen voor de verkiezingen en zorgen over burgerlijke onrust
  • 5 minuten: Hoogtepunten & Aankomende Watch Outs & Wrap (Gemodereerd)

After a controversial decision in the Missouri v. Biden lawsuit, here are a few docs from the Twitter Files, illustrating what the Attorneys General meant when they claimed a “Censorship Enterprise” exists.

Na een controversiële beslissing in de rechtszaak Missouri v. Biden, zijn hier een paar documenten uit de TwitterFiles, die illustreren wat de procureurs-generaal bedoelden toen ze beweerden dat er een “Censuuronderneming” bestaat.

Tekst in screenshot:

DISTRICTGERECHT VAN VERENIGDE STATEN WESTELIJK DISTRICT VAN LOUISIANA MONROE DIVISION
STAAT MISSOURI, ENZ
VERSUS
JOSEPH R. BIDEN JR., ENZ
ZAAK Nr. 3:22-CV-01213
RECHTER TERRY A. DOUGHTY
MAG. RECHTER KAYLA D. MCCLUSKY

 Judge Terry Doughty in his ruling said the government “significantly encouraged” and “coerced” tech platforms into censoring content. What might “significant encouragement” look like?

Rechter Terry Doughty zei in zijn uitspraak dat de regering technologieplatforms “sterk aanmoedigde” en “dwong” om inhoud te censureren. Hoe zou “sterke aanmoediging” eruit kunnen zien?

Tekst in screenshot:

i. Aanzienlijke aanmoediging en dwang
Om te bepalen of de eisers een aanzienlijke kans van slagen hebben op grond van hun claim op het eerste amendement van de Grondwet, inzake vrijheid van meningsuiting, moeten de eisers bewijzen dat de federale gedaagden ofwel dwingende macht uitoefenden of zo’n belangrijke aanmoediging deden dat de keuze van de particuliere partijen moet worden beschouwd als die van de regering. Bovendien moeten eisers bewijzen dat de onderdrukte mening ook een “beschermde mening” was. De Rechtbank heeft na bestudering van de feiten vastgesteld dat sommige beklaagden ofwel dwingende macht uitoefenden ofwel aanzienlijke aanmoediging gaven, wat resulteerde in de mogelijke onderdrukking van de meningsuiting van de eisers.

Here’s the whole scheme, in one picture:

Hier is het hele patroon, in één screenshot:

Tekst in screenshot:

Van: xxx (CID) (FBI)
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 15:20 uur
Aan: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
Hallo Elvis- Van de volgende drie accounts wordt aangenomen dat ze niet alleen in verband worden gebracht met actoren van buitenlandse invloed, maar mogelijk ook worden gebruikt om informatie weer te geven die in strijd is met de servicevoorwaarden van Twitter:
@thePOTUSBox
@go_trump_2019
@Deepnotion2
Kunt u, indien beschikbaar, deze accounts aan Twitter doorgeven voor verdere beoordeling/definitieve beschikking? Als Twitter ons bovendien op de hoogte kan stellen van eventuele acties die zijn ondernomen als gevolg van deze verwijzing, zou dat zeer op prijs worden gesteld. Laat het me weten als je vragen hebt.
Met respect,

Monte
SSA A.
Afdeling contraspionage
Taskforce buitenlandse invloed — Wereldwijde eenheid
op donderdag 11 juni om 18:35 schreef Chan, Elvis M. (SF) (FBI):
Hallo Stacia,
Onze FITF-Global Unit zag deze accounts en wilde ze onder jullie aandacht brengen. Neem alsjeblieft alle maatregelen die jullie passend achten.
Bedankt.
Groeten,
Elvis
Elvis M. Chan
Toezichthoudende speciaal agent
Van: Stacia Cardille
Onderwerp: Re: FW: mogelijke schending van de servicevoorwaarden – Twitter
Datum: 12 juni 2020 om PM EDT
Aan: “Chan, Elvis M. (SF) (FBI)”
Bedankt, Elvis. We hebben de accounts opgeschort.

Senior FBI man in Washington pings SF field office about three accounts. SF agent pings Twitter. Twitter suspends accounts.

From DC whim to Bay Area suspension, the whole transaction takes a day.

Senior FBI-man in Washington belt SF-veldkantoor over drie accounts. SF-agent pingt Twitter. Twitter schort accounts op.

Van DC gril tot Bay Area schorsing, de hele transactie duurt een dag.

But, you say, it’s not an order, just the FBI passing along helpful info. Or is it? In this case Twitter had a “tooling” error and the ordered suspension never took place. Upset, the senior FBI man sent a WTF letter two weeks later:

Maar, zegt u, het is geen bevel, alleen de FBI die nuttige informatie doorgeeft. Is dat zo? In dit geval had Twitter een ’tooling’-fout en vond de bestelde opschorting nooit plaats. Verontwaardigd stuurde de senior FBI-man twee weken later een bericht:

Tekst in screenshot:

Hallo Elvis-
Ik hoop dat alles goed is! Per 23 juni 2020 bleek de inhoud die is gekoppeld aan Twitter-account @thePOTUSBox nog steeds toegankelijk. Aangezien het account oorspronkelijk op 11 juni naar Twitter was verwezen vanwege mogelijke schendingen van de servicevoorwaarden, wilde ik nagaan of dit account echt was opgeschort.
Daarnaast wilde ik ook contact opnemen om te zien of Twitter’s onderzoek naar de drie accounts (d.w.z. thePOTUSBox, go_trump 2019 en Deepnotion2) hen in staat stelde andere “gekoppelde” accounts te identificeren die uiteindelijk zijn opgeschort vanwege soortgelijke schendingen van de servicevoorwaarden. Zo ja, zou Twitter ervoor openstaan om de FBI een lijst te verstrekken van die opgeschorte accounts (alleen gebruikers-ID’s en schermnamen) voor mogelijke onderzoeksdoeleinden? Bij voorbaat dank voor de tijd en aandacht.

Met respect,
Afdeling contraspionage
Taskforce buitenlandse invloed — Wereldwijde eenheid

In essence, he reminds Twitter he wrote a letter two weeks ago and asks to know why the accounts are still up. Twitter apologizes and quickly moves to “fix the glitch,” as they say in Office Space.

In wezen herinnert hij Twitter eraan dat hij twee weken geleden een bericht heeft gestuurd en vraagt ​​om te weten waarom de accounts nog steeds actief zijn. Twitter verontschuldigt zich en gaat snel naar “fix the glitch”, zoals ze zeggen in Office Space.

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Onderwerp: Re: FW: mogelijke schending van de servicevoorwaarden – Twitter-follow-up
Datum: 26 juni 2020 om AM EDT
Aan: Stacia Cardille
cc: “Chan, Elvis M. (SF) (FBI)”
Bedankt, Stacia!
Hallo Elvis en team – hierbij komen we terug op dit geval nadat we ernaar gekeken hebben. Ten eerste wil ik mijn excuses aanbieden voor eventuele verwarring; een softwarefout bij ons zorgde ervoor dat één van de accounts niet correct was ingevoerd in onze authenticiteitscontroles, en daarom zichtbaar bleef, zelfs nadat de andere geschorst waren. We hebben het probleem opgelost.

It later came out that Twitter wasn’t even sure the accounts were malign. One of the three came from Canada. They were suspended anyway.

Later bleek dat Twitter niet eens zeker wist of de accounts kwaadaardig waren. Eén van de drie kwam uit Canada. Ze zijn toch geschorst.

Tekst in screenshot:

Van: xxx
Datum: 26 juni 2020 om 11:17 uur
Re: Extra FBI-bericht over @thePOTUSBox
Aan: Yoel Roth
Trouwens, Deepnotion2 kwam terug als Canadees. Ik denk dat Inge daar met de bezwaren is gestopt omdat het niet voldeed aan de herstelcriteria voor locatie.

Tekst in screenshot:

Buiten dat, voor zover de FITF in staat is om informatie over de herkomst van deze accounts te delen – zelfs op een zeer hoog niveau, d.w.z. afkomstig van overheidsinformatie, afkomstig van onderzoekers buiten de overheid die geen toegang hebben tot geheime informatie, enz. – zou dat zeer gewaardeerd worden.
Hoewel de accounts enkele tekenen van onechtheid vertoonden, waren ze volgens ons niet zo duidelijk dat ze zouden leiden tot een proactieve doorverwijzing van de gerelateerde accounts of de berichtinhoud naar het Bureau. We hebben op dit moment geen duidelijke indicatie dat ze van buitenlandse oorsprong zijn. Ik snap dat het vermogen van het Bureau om informatie over bronnen te delen in deze gevallen beperkt kan zijn; maar alles wat jullie kunnen delen dat ons onderzoek hier verder kan helpen, kan mogelijk aanvullende beoordeling en delen van onze kant mogelijk maken.
Bedankt,
Yoel

Is this sequence showing a censorship demand from a de facto superior, or just a polite ask from a pal?
You can judge for yourself.

Toont deze reeks een eis tot censuur van een de facto superieur, of gewoon een beleefde vraag van een vriend?
U kunt zelf oordelen.

Ga voor meer informatie over dit onderwerp, inclusief andere nieuwe documenten, naar Racket.News en lees hier: <link>

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.