Photo Pixabay Content

Het westen is gevormd door het christendom. Er wordt wel eens gezegd dat wij een joods-christelijke beschaving zijn, en dit is gewoon waar. Ook ik heb die wortels, en als iets moeilijk is, dan is het wel om je eigen wortels te zien, inclusief de vooroordelen die daaruit voortkomen.

De mens als individu

Vanuit die joods-christelijke wortels geloven wij in de mens als individu. Voor degenen die een karikaturaal beeld hebben van de tegenstellingen tussen ‘de kudde van het christendom en de vrije mens van de Verlichting’ zal ik een paar Bijbelteksten aanhalen om dat te onderbouwen.

“De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.” (Deuteronomium 24:16)

“Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.” (Ezechiël 18:20)

Verantwoordelijkheid voor de eigen keuze

Deze teksten gaan over persoonlijke verantwoordelijkheid, en maken duidelijk onderscheid tussen de mens als individu en de mens als lid van een groep. Dit houdt dus in dat mensen hun eigen keus kunnen maken, en daar lopen zowel het Oude als het Nieuwe Testament – het joodse deel en het christelijke deel – van over.

De oproepen tot bekering in het Nieuwe Testament zijn de meeste christenen bekend: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Mattheus 3:2) “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen.” (Handelingen 17:30)

Maar deze oproep tot een persoonlijke keuze vinden we al in het Oude Testament: “Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft.” (Deuteronomium 30:19)

Kies voor het leven

Hieruit komt ook voort wat veel Israëli’s momenteel tegen elkaar zeggen: “Am Yisrael Chai.” wat zoveel betekent als: “Het volk van Israël leeft.” Dit is waarom Joden het leven vieren, juist als de dood alomtegenwoordig lijkt. Het verklaart ook de uitbundige vreugde tijdens raketvuur, waar Olaf Koens zich hier zo over verwondert.

De wortels van onze beschaving

Natuurlijk zijn er ook Bijbelteksten te vinden die de nadruk leggen op het belang van de groep en zelfs op collectief straffen, maar in bovenstaande teksten zit wel degelijk het zaad waaruit de overtuiging kon groeien dat elk mens als persoon belangrijk is. Niet het collectief, maar het individu.

Wij westerse mensen hebben vaak religie afgezworen, maar onze beschaving is gevormd door deze joods-christelijke wortels. Soms is het individualisme zo doorgeslagen dat we de onderlinge solidariteit vergeten en anderen laten verkommeren, maar deze nadruk op het belang van het individu heeft ons ook veel goeds gebracht.

Onze grondrechten – die we terecht als basis van onze beschaving beschouwen – komen voort uit het besef dat elk mens waarde heeft. Niet omdat die mens nuttig is voor het geheel, maar omdat die mens zelf een intrinsieke waarde heeft. Daarom heeft bij ons elk individu – zoals de universele verklaring van de rechten van de mens stelt – onvervreemdbare rechten.

Grondrechten voor moslims

Ook ik ben opgegroeid in die westerse beschaving. In 2019 schreef ik een stuk over moslims in Nederland nadat gebleken was hoe op Nederlandse Koranscholen kinderen leerden haten. De vraag die ik in dat stuk probeerde te beantwoorden, was: Kunnen wij als westerse samenleving moslims dezelfde rechten geven als andere burgers?

Mijn conclusie aan het eind van het stuk was doordrongen van de waarden van onze beschaving, omdat ik werkelijk geloof in een individuele keuze, juist ook voor moslims die hier komen wonen:

“Vaak wordt gezegd dat de islam niet kan hervormen, dat er geen islamitische Verlichting mogelijk is, maar mensen die dit zeggen, zien iets heel belangrijks over het hoofd. Het gaat er niet om of de islam kan hervormen, het gaat erom of moslims kunnen veranderen.
Moslims zijn mensen. En zeker in onze westerse samenleving kunnen mensen hun eigen keuzes maken. Dat kan de keus zijn om de islam te verlaten, de keus om salafist te worden, of de keus om een vrijzinnige moslim te worden.”

De keuze van moslims

Maar al geloof ik in een individuele keuze – ook voor moslims – het zou naïef zijn om te denken dat alle moslims kiezen voor mensenrechten en wederzijds respect. De bewijzen van het tegendeel liggen helaas voor het oprapen. De Jodenhaat onder Nederlandse moslims is er een voorbeeld van.

Weliswaar heeft ook de Koran joodse wortels, maar een groot deel van de islamitische wereld is een totaal andere weg ingeslagen. Het individu doet er niet toe, mensenrechten zijn een teken van zwakte, de dood valt te verkiezen boven het leven.

De doodscultus van Hamas

Hamas draagt deze ideologie openlijk uit. Deze week zei een Hamasleider in een interview met Russia Today: “De Israëli’s staan erom bekend dat ze van het leven houden. Wij daarentegen offeren onszelf op. Wij beschouwen onze doden als martelaren. De diepste wens van elke Palestijn is om een martelaar voor Allah te worden bij de verdediging van zijn land.”

Dit is de doodscultus waar ik over sprak in reactie op de tweet van Olaf Koens. Het is een onderwerp waar wij als westerlingen niet zo goed raad mee weten, omdat het zo wezensvreemd is aan alles waar wij voor staan. We kunnen eenvoudigweg niet geloven dat mensen werkelijk zo denken, en dat het niet een enkele gek is, maar een grote groep.

Dat verklaart waarom zoveel mensen in het westen botweg weigeren om serieus te nemen wat deze extremisten ons keer op keer vertellen. Het handvest van Hamas dateert al uit 1988, maar het wordt in brede kring afgedaan als een formaliteit, in plaats van te erkennen dat dit de weergave is van een diepgevoelde overtuiging.

De westerse bril

Zelfs na de beestachtige slachtpartij van 7 oktober – zoals gewoonlijk begeleid door ‘Allahoe akbar’-geroep – stonden westerse media weer massaal klaar om alles door een westerse bril te bekijken. Dit terrorisme kwam niet voort uit genocidale Jodenhaat, nee, dit kwam door onderdrukking van de Palestijnen! Als we nu maar opkomen voor hun rechten, komt alles goed.

Dit is zelfbedrog. Deze haat is niet te bezweren door te blijven hameren op mensenrechten, en te doen alsof de Palestijnen slechts gedreven worden door wanhoop over westers kolonialisme. Dit conflict gaat dieper dan dat. Het is zinloos om oplossingen te zoeken zonder die religieuze dimensie serieus te nemen.

Het westen moet de monsterlijke waarheid onder ogen zien, en erkennen dat grote delen van de islamitische wereld bezield worden door haat. Niet alleen Jodenhaat – al is die het felst – maar ook haat tegen het westen. Hoeveel islamitische leiders moeten ons nog vertellen dat zij ons willen vernietigen voordat wij hen op hun woord geloven?

Mijn eigen westerse bril

Iedereen tot wie dit besef wel is doorgedrongen, heeft de morele plicht om te waarschuwen. En hier kom ik aan mijn eigen joods-christelijke wortels. Deze week was ik te gast bij de podcast van Peter Vlemmix, en al was het een goed gesprek, naderhand voelde ik dat ik gefaald had.

We bespraken veel zaken die te onbekend zijn bij het grote publiek, we gaven veel achtergrond over de geschiedenis van Israël en de Palestijnen, maar ik heb niet de kans gegrepen om duidelijk te maken hoe bepalend de islamitische wortels van Hamas zijn. Ik heb niet helder benoemd welke rol de islam speelt in deze Jodenhaat.

Waarom dit conflict zo hardnekkig is

Het is heel westers om – zoals wij deden in dat gesprek – de nadruk te leggen op de waarde van elk mens, ook van elke moslim. En wij hoeven inderdaad niet de waarden van Hamas over te nemen en een jihad tegen Gaza uit te roepen, wij mogen ons wel degelijk bekommeren om het leed van Palestijnse kinderen.

Maar daar had het niet moeten stoppen. Ik had in dat gesprek duidelijk moeten maken waarom dit conflict zo hardnekkig is. Dit conflict blijft dooretteren omdat Hamas nooit genoegen zal nemen met minder dan genocide op alle Joden. En die overtuiging ontleent Hamas aan de radicale islam.

De andere wang

Veel Nederlanders – zie ook de reacties van veel politieke partijen – blijven koppig proberen om de gruweldaden van de Palestijnen te verklaren vanuit een westers perspectief. Ze zoeken bijna wanhopig naar een slachtoffernarratief omdat ze zich geen voorstelling kunnen (of willen) maken van dit absolute kwaad.

Ze keren deze terroristen heel christelijk de andere wang toe, omdat ze diep van binnen geloven dat haat niet het belangrijkste motief kan zijn. Maar dit is een grote fout. Wie deze mensen de andere wang toekeert, zal niet een tweede klap krijgen, maar een mes in zijn keel.

Laten wij in het westen beseffen waarmee we te maken hebben.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.