Deze aflevering van de TwitterFiles gaat over de oorsprong van het Censorship Industrial Complex, een samenwerkingsverband tussen overheden, media en social media waar eerdere TwitterFiles al veel over blootlegden. Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de TwitterFiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal. Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder de laatste aflevering. Links ziet u de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

The CTIL Files #1

Gepubliceerd op 28 november 2023 door Michael Shellenberger

THE CTIL FILES #1

Many people insist that governments aren’t involved in censorship, but they are. And now, a whistleblower has come forward with an explosive new trove of documents, rivaling or exceeding the Twitter Files and Facebook Files in scale and importance.

DE CTIL-FILES #1

Veel mensen beweren stellig dat overheden zich niet bezighouden met censuur, maar dat doen ze wel. Nu is er een klokkenluider naar voren gekomen met een nieuwe, sensationele verzameling documenten. Zowel qua omvang als betekenis evenaren of overtreffen deze bestanden de TwitterFiles en FacebookFiles.

Tekst in screenshot:
CTIL Files #1:
Amerikaanse en Britse militaire bedrijven ontwikkelden in 2018 een uitgebreid plan voor wereldwijde censuur.
Een klokkenluider heeft een overvloed aan nieuwe documenten beschikbaar gesteld aan zowel Public als Racket, waaruit blijkt hoe het Censorship Industrial Complex is ontstaan als reactie op de Brexit en de verkiezing van Trump in 2016.

US military contractor Pablo Breuer (left), UK defense researcher Sara-Jayne “SJ” Terp (center), and Chris Krebs, former director of the U.S. Department of Homeland Security’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (DHS-CISA)

A whistleblower has come forward with an explosive new trove of documents, rivaling or exceeding the Twitter Files and Facebook Files in scale and importance. They describe the activities of an “anti-disinformation” group called the Cyber Threat Intelligence League, or CTIL, that officially began as the volunteer project of data scientists and defense and intelligence veterans but whose tactics over time appear to have been absorbed into multiple official projects, including those of the Department of Homeland Security (DHS).

The CTI League documents offer the missing link answers to key questions not addressed in the Twitter Files and Facebook Files. Combined, they offer a comprehensive picture of the birth of the “anti-disinformation” sector, or what we have called the Censorship Industrial Complex.

The whistleblower’s documents describe everything from the genesis of modern digital censorship programs to the role of the military and intelligence agencies, partnerships with civil society organizations and commercial media, and the use of sock puppet accounts and other offensive techniques.

“Lock your shit down,” explains one document about creating “your spy disguise.”

Another explains that while such activities overseas are “typically” done by “the CIA and NSA and the Department of Defense,” censorship efforts “against Americans” have to be done using private partners because the government doesn’t have the “legal authority.”

The whistleblower alleges that a leader of CTI League, a “former” British intelligence analyst, was “in the room” at the Obama White House in 2017 when she received the instructions to create a counter-disinformation project to stop a “repeat of 2016.”

Over the last year, Public, Racket, congressional investigators, and others have documented the rise of the Censorship Industrial Complex, a network of over 100 government agencies and nongovernmental organizations that work together to urge censorship by social media platforms and spread propaganda about disfavored individuals, topics, and whole narratives.

The US Department of Homeland Security’s Cybersecurity and Information Security Agency (CISA) has been the center of gravity for much of the censorship, with the National Science Foundation financing the development of censorship and disinformation tools and other federal government agencies playing a supportive role.

Emails from CISA’s NGO and social media partners show that CISA created the Election Integrity Partnership (EIP) in 2020, which involved the Stanford Internet Observatory (SIO) and other US government contractors. EIP and its successor, the Virality Project (VP), urged Twitter, Facebook and other platforms to censor social media posts by ordinary citizens and elected officials alike.

Despite the overwhelming evidence of government-sponsored censorship, it had yet to be determined where the idea for such mass censorship came from. In 2018, an SIO official and former CIA fellow, Renee DiResta, generated national headlines before and after testifying to the US Senate about Russian government interference in the 2016 election.

But what happened between 2018 and Spring 2020? The year 2019 has been a black hole in the research of the Censorship Industrial Complex to date. When one of us, Michael, testified to the U.S. House of Representatives about the Censorship Industrial Complex in March of this year, the entire year was missing from his timeline.

VS militaire aannemer Pablo Breuer (links), Britse defensieonderzoeker Sara-Jayne “SJ” Terp (midden) en Chris Krebs, voormalig directeur van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (DHS-CISA) van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Een klokkenluider is naar voren gekomen met een sensationele verzameling documenten die qua omvang en betekenis gelijkwaardig zijn aan of zelfs groter zijn dan de Twitterfiles en Facebookfiles. Deze documenten onthullen de activiteiten van een “anti-desinformatie” groep genaamd de Cyber Threat Intelligence League (CTIL). De CTIL begon officieel als een vrijwilligersproject van informatiewetenschappers en voormalige medewerkers van defensie en inlichtingendiensten. Echter, na verloop van tijd lijken de tactieken van deze groep te zijn geïntegreerd in meerdere officiële projecten, waaronder die van het Department of Homeland Security (DHS).

De documenten van de CTI League bevatten ontbrekende antwoorden op essentiële vragen die niet worden behandeld in de Twitterfiles en Facebookfiles. Samengevoegd bieden ze een alomvattend beeld van de opkomst van de “anti-desinformatie” sector, of wat wij het Censorship Industrial Complex noemen.

De documenten van de klokkenluider beschrijven alles van de oorsprong van moderne digitale censuurprogramma’s tot de rol van militaire en inlichtingeninstanties, samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en commerciële media, en het gebruik van zogenaamde schaduwaccounts en andere offensieve technieken.

“Scherm je zooi af” legt een document uit met betrekking tot het creëren van “je spionagevermomming.”

Weer een ander document verduidelijkt dat hoewel dergelijke activiteiten in het buitenland “doorgaans” worden uitgevoerd door “de CIA, NSA en het Ministerie van Defensie,” censuurinspanningen “tegen Amerikanen” moeten worden uitgevoerd met behulp van particuliere partners omdat de overheid niet de “wettelijke bevoegdheid” heeft.

De klokkenluider beweert dat een leider van de CTI League, een “voormalige” Britse inlichtingenanalist, “in de kamer” was in het Witte Huis van Obama in 2017 toen zij de instructies ontving om een anti-desinformatieproject te creëren om een “herhaling van 2016” te voorkomen.

Het afgelopen jaar hebben diverse partijen – waaronder Public, Racket, onderzoekers van het Congres en anderen – de opkomst van het Censorship Industrial Complex gedocumenteerd. Dit is een netwerk van meer dan 100 overheidsinstanties en NGO’s die samenwerken om censuur door socialemediaplatforms te bevorderen en propaganda te verspreiden over onwelgevallige individuen, onderwerpen en narratieven.

Het Cybersecurity and Information Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid staat centraal in veel van deze censuur, waarbij de National Science Foundation de ontwikkeling van censuur- en desinformatietools financiert, terwijl andere federale overheidsinstanties een ondersteunende rol spelen.

E-mails van CISA’s NGO- en socialemediapartners laten zien dat CISA in 2020 het Election Integrity Partnership (EIP) heeft opgezet, met medewerking van de Stanford Internet Observatory (SIO) en andere Amerikaanse overheidscontractanten. Zowel EIP als de opvolger, het Virality Project (VP), hebben Twitter, Facebook en andere platforms aangespoord om socialemediaposts van zowel gewone burgers als gekozen functionarissen te censureren.

Ondanks het overweldigende bewijs van door de overheid gesponsorde censuur is nog niet vastgesteld waar het idee voor een dergelijke massale censuur vandaan kwam. In 2018 kwam een functionaris van SIO en voormalig CIA-medewerker, Renee DiResta, nationaal in het nieuws vóór en na haar getuigenis voor de Amerikaanse Senaat over Russische overheidsinmenging in de verkiezingen van 2016.

Maar wat gebeurde er precies tussen 2018 en het voorjaar van 2020? Het jaar 2019 vormt tot op heden een blinde vlek in het onderzoek naar het Censorship Industrial Complex. Toen één van ons, Michael, in maart van dit jaar getuigde voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over het Censorship Industrial Complex, ontbrak het hele jaar in zijn tijdlijn.

An Earlier Start Date for the Censorship Industrial Complex
Het Censuur-industrieel complex begon eerder. 

Now, a large trove of new documents, including strategy documents, training videos, presentations, and internal messages, reveal that, in 2019, US and UK military and intelligence contractors led by a former UK defense researcher, Sara-Jayne “SJ” Terp, developed the sweeping censorship framework. These contractors co-led CTIL, which partnered with CISA in the spring of 2020.

In truth, the building of the Censorship Industrial Complex began even earlier — in 2018.

Internal CTIL Slack messages show Terp, her colleagues, and officials from DHS and Facebook all working closely together in the censorship process. The CTIL framework and the public-private model are the seeds of what both the US and UK would put into place in 2020 and 2021, including masking censorship within cybersecurity institutions and counter-disinformation agendas; a heavy focus on stopping disfavored narratives, not just wrong facts; and pressuring social media platforms to take down information or take other actions to prevent content from going viral.

In the spring of 2020, CTIL began tracking and reporting disfavored content on social media, such as anti-lockdown narratives like “all jobs are essential,” “we won’t stay home,” and “open America now.” CTIL created a law enforcement channel for reporting content as part of these efforts. The organization also did research on individuals posting anti-lockdown hashtags like #freeCA and kept a spreadsheet with details from their Twitter bios. The group also discussed requesting “takedowns” and reporting website domains to registrars.

CTIL’s approach to “disinformation” went far beyond censorship. The documents show that the group engaged in offensive operations to influence public opinion, discussing ways to promote “counter-messaging,” co-opt hashtags, dilute disfavored messaging, create sock puppet accounts, and infiltrate private invite-only groups.

In one suggested list of survey questions, CTIL proposed asking members or potential members, “Have you worked with influence operations (e.g. disinformation, hate speech, other digital harms etc) previously?” The survey then asked whether these influence operations included “active measures” and “psyops.”

These documents came to us via a highly credible whistleblower. We were able to independently verify their legitimacy through extensive cross-checking of information to publicly available sources. The whistleblower said they were recruited to participate in CTIL through monthly cybersecurity meetings hosted by DHS.

The FBI declined to comment. CISA did not respond to our request for comment. And Terp and the other key CTIL leaders also did not respond to our requests for comment.

But one person involved, Bonnie Smalley, replied over Linked in, saying, “all i can comment on is that i joined cti league which is unaffiliated with any govt orgs because i wanted to combat the inject bleach nonsense online during covid…. i can assure you that we had nothing to do with the govt though.”

Yet the documents suggest that government employees were engaged members of CTIL. One individual who worked for DHS, Justin Frappier, was extremely active in CTIL, participating in regular meetings and leading trainings.

Nu toont een grote hoeveelheid documenten – waaronder strategiedocumenten, trainingsvideo’s, presentaties en interne berichten – dat in 2019 Amerikaanse en Britse militaire en inlichtingencontractanten, onder leiding van voormalig Brits defensieonderzoeker Sara-Jayne ‘SJ’ Terp, het veelomvattende censuurkader hebben ontwikkeld. Deze contractanten werkten samen met CISA, waarbij CTIL in het voorjaar van 2020 betrokken was.

In werkelijkheid begon de ontwikkeling van het Censorship Industrial Complex zelfs nog eerder – in 2018.

Uit interne CTIL Slack-berichten blijkt dat Terp en haar collega’s in het censuurproces samenwerken met functionarissen van het DHS en Facebook. Het CTIL-raamwerk en het publiek-private model vormen de basis van wat zowel de VS als het VK in 2020 en 2021 invoerden, met een focus op het maskeren van censuur binnen cyberveiligheidsinstellingen en programma’s tegen desinformatie, gericht op het stoppen van ongewenste narratieven en het uitoefenen van druk op sociale-mediaplatforms.

In het voorjaar van 2020 begon CTIL met het volgen en rapporteren van ongewenste inhoud op sociale media, zoals anti-lockdown-slogans als “alle banen zijn essentieel,” “we blijven niet thuis,” en “open Amerika nu.” CTIL creëerde als onderdeel van deze inspanningen een wetshandhavingskanaal voor het melden van berichten. De organisatie deed ook onderzoek naar personen die anti-lockdown-hashtags zoals #freeCA plaatsten en hield een spreadsheet bij met details uit hun Twitter-bio’s. De groep besprak ook het aanvragen van “verwijderingen” en het rapporteren van website domeinen aan beheerders.

De benadering van CTIL ten opzichte van “desinformatie” ging verder dan censuur. De documenten tonen aan dat de groep zich bezighield met offensieve operaties om de publieke opinie te beïnvloeden, waarbij ze manieren bespraken om “tegenberichten” te promoten, hashtags over te nemen, ongewenste berichten te verzwakken, schaduwaccounts aan te maken, en te infiltreren in privégroepen die alleen op uitnodiging toegankelijk zijn.

In een voorgestelde lijst met enquêtevragen stelde CTIL voor om leden of potentiële leden de vraag: “Heeft u eerder gewerkt met beïnvloedingsoperaties (bijvoorbeeld desinformatie, haatzaaiende uitlatingen, andere digitale gevaren, enz.)?” Vervolgens werd in het onderzoek gevraagd of deze beïnvloedingsoperaties “actieve maatregelen” en “psyops” omvatten.

Deze documenten werden ons verstrekt door een zeer geloofwaardige klokkenluider. We konden de legitimiteit onafhankelijk verifiëren door middel van uitgebreide kruiscontroles van informatie met openbaar beschikbare bronnen. De klokkenluider zei dat hij/zij gerekruteerd was om deel te nemen aan CTIL via maandelijkse cyberveiligheidsbijeenkomsten georganiseerd door het DHS.

De FBI weigerde commentaar te geven. CISA reageerde niet op ons verzoek om commentaar. En Terp en de andere belangrijke CTIL-leiders reageerden ook niet op onze verzoeken om commentaar.

Maar één betrokken persoon, Bonnie Smalley, antwoordde via LinkedIn en zei: “Alles waar ik op kan reageren, is dat ik lid ben geworden van de CTI League, die niet gelieerd is aan enige overheidsorganisatie, omdat ik de onzin van het injecteren van bleekmiddel online wilde bestrijden tijdens covid… Ik kan je echter verzekeren dat we niets met de overheid te maken hadden.”

Toch suggereren de documenten dat overheidsmedewerkers betrokken leden van CTIL waren. Een persoon die voor het DHS werkte, Justin Frappier, was uiterst actief bij CTIL, nam regelmatig deel aan bijeenkomsten en gaf leiding aan trainingen.

Tekst in screenshot:
Slack desinformatie-triage Welkom bij disinformatie-triage: het kanaal voor het team dat actief werkt aan desinformatieverdediging
SJ Terp (CTI League Admin Desinformatie) (BodaceaLl, CogSecCollab):
@hier – leesgroep over iets meer dan een uur… BigBook zegt dat we vandaag bezig zijn met “BOEK Thomas Rid’s “Active Measures” Hoofdstuk 1 & 2″…
US Macmillan Active Measures I Thomas Rid I Macmillan Deze onthullende en dramatische geschiedenis van desinformatie schetst de opkomst van geheime georganiseerde misleidingsoperaties vanaf het interbellum tot hedendaags inte…
Bonnie L Smalley: OH Ik vertelde mijn arts over AAPS en ze was geschokt.
SJ Terp (CTI League Admin Disinformation) (BodaceaLl, CogSecCollab): Ah ja. Zoveel werk te doen.
Bonnie L Smalley: Ik ken veel mensen uit de medische wereld van mijn werk tegen Dupont, dus het openbaar maken van het doel van die kloteorganisatie is… een openbaring voor hen, en nu begin ik erachter te komen dat sommige van de medische professionals die zeiden: ‘oooh deze stof en dat ding bij Dupont zijn helemaal oké,’ verbonden zijn of waren met AAPS. Dus deze groep helpt me met mijn andere kruistocht.
SJ Terp (CTI League Admin Desinformatie) (BodaceaLl, CogSecCollab): Nice.
Justin Frappier – Disinformation Team – Incident Management Team Lead was toegevoegd aan disinformation-triage door SJ Terp (CTI League Admin Disinformation) (BodaceaLl, CogSecCollab).
SJ Terp (CTI League Admin Desinformatie) (BodaceaLl, CogSecCollab): Ja, ja, ik weet het. Het is echt Frap – ik heb het gecontroleerd.
Justin Frappier – Disinformation Team – Incident Management Team Lead: Lol hallo van de andere kant.

CTIL’s ultimate goal, said the whistleblower, ”was to become part of the federal government. In our weekly meetings, they made it clear that they were building these organizations within the federal government, and if you built the first iteration, we could secure a job for you.”

Terp’s plan, which she shared in presentations to information security and cybersecurity groups in 2019, was to create “Misinfosec communities” that would include government.

Both public records and the whistleblower’s documents suggest that she achieved this. In April 2020, Chris Krebs, then-Director of CISA, announced on Twitter and in multiple articles, that CISA was partnering with CTIL. “It’s really an information exchange,” said Krebs.

The documents also show that Terp and her colleagues, through a group called MisinfoSec Working Group, which included DiResta, created a censorship, influence, and anti-disinformation strategy called Adversarial Misinformation and Influence Tactics and Techniques (AMITT). They wrote AMITT by adapting a cybersecurity framework developed by MITRE, a major defense and intelligence contractor that has an annual budget of $1 to $2 billion in government funding.

Terp later used AMITT to develop the DISARM framework, which the World Health Organization then employed in “countering anti-vaccination campaigns across Europe.”

A key component of Terp’s work through CTIL, MisinfoSec, and AMITT was to insert the concept of “cognitive security” into the fields of cybersecurity and information security.

The sum total of the documents is a clear picture of a highly coordinated and sophisticated effort by the US and UK governments to build a domestic censorship effort and influence operations similar to the ones they have used in foreign countries. At one point, Terp openly referenced her work “in the background” on social media issues related to the Arab Spring. Another time, the whistleblower said, she expressed her own apparent surprise that she would ever use such tactics, developed for foreign nationals, against American citizens.

According to the whistleblower, roughly 12-20 active people involved in CTILworked at the FBI or CISA. “For a while, they had their agency seals — FBI, CISA, whatever — next to your name,” on the Slack messaging service, said the whistleblower. Terp “had a CISA badge that went away at some point,” the whistleblower said.

The ambitions of the 2020 pioneers of the Censorship Industrial Complex went far beyond simply urging Twitter to slap a warning label on Tweets, or to put individuals on blacklists.

The AMITT framework calls for discrediting individuals as a necessary prerequisite of demanding censorship against them. It calls for training influencers to spread messages. And it calls for trying to get banks to cut off financial services to individuals who organize rallies or events.The timeline of CISA’s work with CTIL leading up to its work with EIP and VP strongly suggests that the model for public-private censorship operations may have originated from a framework originally created by military contractors. What’s more, the techniques and materials outlined by CTIL closely resemble materials later created by CISA’s Countering Foreign Intelligence Task Force and Mis-, Dis-, and Maliformation team.

Over the next several days and weeks, we intend to present these documents to Congressional investigators, and will make public all of the documents we can while also protecting the identity of the whistleblower and other individuals who are not senior leaders or public figures.

But for now, we need to take a closer look at what happened in 2018 and 2019, leading up to the creation of CTIL, as well as this group’s key role in the formation and growth of the Censorship Industrial Complex.

Het ultieme doel van CTIL, volgens de klokkenluider, was “om deel uit te maken van de federale overheid. In onze wekelijkse vergaderingen maakten ze duidelijk dat ze deze organisaties binnen de federale overheid aan het opbouwen waren, en als je aan de eerste versie meewerkte, konden ze een baan voor je veiligstellen.”

Terps plan, dat ze deelde tijdens presentaties voor informatiebeveiligings- en cyberveiligheidsgroepen in 2019, was om “Misinfosec-gemeenschappen” te creëren waar de overheid aan zou deelnemen.

Zowel openbare gegevens als documenten van de klokkenluider suggereren dat ze hierin slaagde. In april 2020 kondigde Chris Krebs, toen directeur van CISA, op Twitter en in meerdere artikelen aan dat CISA samenwerkte met CTIL. “Het is echt een uitwisseling van informatie,” zei Krebs.

De documenten tonen ook aan dat Terp en haar collega’s, via een groep genaamd MisinfoSec Working Group, waar DiResta lid van was, een censuur-, invloeds- en anti-desinformatiestrategie hebben gecreëerd, genaamd Adversarial Misinformation and Influence Tactics and Techniques (AMITT). Ze ontwierpen AMITT op basis van een cybersecurity-framework ontwikkeld door MITRE, een belangrijke contractant voor defensie en inlichtingendiensten met een jaarlijks budget tussen $1 en $2 miljard aan overheidsfinanciering.

Terp gebruikte later AMITT om het DISARM-framework te ontwikkelen, dat de Wereldgezondheidsorganisatie vervolgens gebruikte bij het “tegengaan van anti-vaccinatiecampagnes in heel Europa.”

Een belangrijk onderdeel van het werk van Terp via CTIL, MisinfoSec en AMITT was het introduceren van het concept “cognitieve beveiliging” op het gebied van cyber- en informatiebeveiliging.

Het geheel van de documenten geeft een duidelijk beeld van een zeer gecoördineerde en geavanceerde inspanning van de Amerikaanse en Britse overheden om een binnenlandse censuurfunctie en beïnvloedsoperaties op te bouwen, vergelijkbaar met die welke ze hebben gebruikt in het buitenland. Op een gegeven moment verwees Terp openlijk naar haar werk “achter de schermen” over socialemediakwesties met betrekking tot de Arabische Lente. Op een ander moment, zei de klokkenluider, toonde ze haar eigen klaarblijkelijke verrassing dat ze ooit dergelijke tactieken, ontwikkeld voor buitenlandse burgers, tegen Amerikaanse burgers zou gebruiken.

Volgens de klokkenluider werkten ongeveer 12-20 CTIL-medewerkers bij de FBI of CISA. “Een tijdje hadden ze hun affiliatie-badge – FBI, CISA, wat dan ook – naast hun naam,” op het Slack-messagingplatform, zei de klokkenluider. Terp “had een CISA-badge welke later verdween,” zei de klokkenluider.

De ambities van de 2020 pioniers van de Censorship Industrial Complex gingen veel verder dan alleen aandringen bij Twitter om waarschuwingslabels op tweets te plaatsen of individuen op zwarte lijsten te zetten.

Het AMITT-framework roept op tot het in diskrediet brengen van individuen als een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen eisen van censuur tegen hen. Het framework roept op tot het trainen van beïnvloeders om berichten te verspreiden. En het roept op tot pogingen om banken te bewegen financiële diensten stop te zetten voor personen die rallies of evenementen organiseren. De tijdslijn van het werk van CISA met CTIL in de aanloop naar het werk met EIP en VP suggereert sterk dat het model voor publiek-private censuuroperaties mogelijk is voortgekomen uit een structuur dat oorspronkelijk is ontwikkeld door militaire contractanten. Bovendien lijken de technieken en methoden die door CTIL worden beschreven sterk op methoden die later zijn gemaakt door de Countering Foreign Intelligence Task Force en het Mis-, Dis-, en Malinformatieteam van CISA.

In de komende dagen en weken zijn we van plan om deze documenten aan onderzoekers van het Congres te presenteren en zullen we alle documenten publiceren die we openbaar kunnen maken, terwijl we tegelijkertijd de identiteit beschermen van de klokkenluider en andere personen die geen senior leiders of publieke figuren zijn.

Maar voor nu moeten we nader bekijken wat er gebeurde in 2018 en 2019, in aanloop naar de oprichting van CTIL, evenals de belangrijke rol van deze groep bij de vorming en groei van de Censorship Industrial Complex.

“Volunteer” and “Former” Government Agents
“Vrijwillige” en “voormalige” overheidsagenten.

Tekst in screenshot:

DE INFORMATIE-OMGEVING

Fysieke dimensie
– Waar de informatieomgeving overlapt met de fysieke wereld
– Informatiesystemen en netwerken
– Belangrijkste kenmerken: computers en communicatiesystemen, en ondersteunende infrastructuren
Informationele dimensie
– Waar informatie wordt verzameld, verwerkt, opgeslagen, verspreid, weergegeven en beschermd
– Tweeledig karakter
– de informatie zelf en het medium

– Verbindt fysieke en cognitieve dimensies
– Belangrijkste kenmerken: informatie-inhoud en -stroom, informatiekwaliteit
– Waar geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt
Cognitieve dimensie
– Waar menselijke besluitvorming plaatsvindt
– Dimensie van immateriële zaken zoals moreel, eenheidscohesie, publieke opinie, situationeel bewustzijn
– Belangrijkste kenmerken: percepties, emoties, bewustzijn en begrip
Figuur 2: dimensies van de informatieomgeving

Bloomberg, Washington Post and others published credulous stories in the spring of 2020 claiming that the CTI League was simply a group of volunteer cybersecurity experts. Its founders were: a “former” Israeli intelligence official, Ohad Zaidenberg; a Microsoft “security manager,” Nate Warfield; and the head of sec ops for DEF CON, a hackers convention, Marc Rogers. The articles claimed that those highly skilled cybercrime professionals had decided to help billion-dollar hospitals, on their own time and without pay, for strictly altruistic motives.

In just one month, from mid-March to mid-April, the supposedly all-volunteer CTIL had grown to “1,400 vetted members in 76 countries spanning 45 different sectors,” had “helped to lawfully take down 2,833 cybercriminal assets on the internet, including 17 designed to impersonate government organizations, the United Nations, and the World Health Organization,” and had “identified more than 2,000 vulnerabilities in healthcare institutions in more than 80 countries.”

At every opportunity the men stressed that they were simply volunteers motivated by altruism. “I knew I had to do something to help,” said Zaidenberg. ”There is a really strong appetite for doing good in the community,” Rogers said during an Aspen Institute webinar.

And yet a clear goal of CTIL’s leaders was to build support for censorship among national security and cybersecurity institutions. Toward that end, they sought to promote the idea of “cognitive security” as a rationale for government involvement in censorship activities. “Cognitive security is the thing you want to have,” said Terp on a 2019 podcast. “You want to protect that cognitive layer. It basically, it’s about pollution. Misinformation, disinformation, is a form of pollution across the Internet.”

Terp and Pablo Breuer, another CTIL leader, like Zaidenberg, had backgrounds in the military and were former military contractors. Both have worked for SOFWERX, “a collaborative project of the U.S. Special Forces Command and Doolittle Institute.” The latter transfers Air Force technology, through the Air Force Resource Lab, to the private sector.

According to Terp’s bio on the website of a consulting firm she created with Breuer, “She’s taught data science at Columbia University, was CTO of the UN’s big data team, designed machine learning algorithms and unmanned vehicle systems at the UK Ministry of Defence.

Breuer is a former US Navy commander. According to his bio, he was “military director of US Special Operations Command Donovan Group and senior military advisor and innovation officer to SOFWERX, the National Security Agency, and U.S. Cyber Command as well as being the Director of C4 at U.S. Naval Forces Central Command.” Breuer is listed as having been in the Navy during the creation of CTIL on his LinkedIn page.

In June, 2018, Terp attended a ten-day military exercise organized by the US Special Operations Command, where she says she first met Breuer and discussed modern disinformation campaigns on social media. Wired summed up the conclusions they drew from their meeting: “Misinformation, they realized, could be treated the same way: as a cybersecurity problem.” And so they created CogSec with David Perlman and another colleague, Thaddeus Grugq, at the lead. In 2019, Terp co-chaired the Misinfosec Working Group within CogSec.

Breuer admitted in a podcast that his aim was to bring military tactics to use on social media platforms in the U.S. “I wear two hats,” he explained. “The military director of the Donovan Group, and one of two innovation officers at Sofwerx, which is a completely unclassified 501c3 nonprofit that’s funded by U. S. Special Operations Command.”

Bloomberg, Washington Post en anderen publiceerden goedgelovige artikelen in het voorjaar van 2020 waarin ze beweerden dat de CTI League eenvoudigweg een groep vrijwillige cybersecurity-experts was. De oprichters waren: Ohad Zaidenberg, een “voormalige” Israëlische inlichtingenfunctionaris; Nate Warfield, een “beveiligingsmanager” bij Microsoft; en Marc Rogers, het hoofd van infomatieveiligheidsoperaties voor DEF CON, een hackersconventie. De artikelen beweerden dat deze zeer bekwame cybercrimeprofessionals hadden besloten ziekenhuizen met miljarden aan omzet te helpen, in hun eigen tijd en zonder vergoeding, uit strikt altruïstische motieven.

In slechts één maand, van medio maart tot medio april, was de zogenaamd volledig uit vrijwilligers bestaande CTIL gegroeid naar “1.400 gescreende leden in 76 landen, die 45 verschillende sectoren beslaan”. CTIL had “geholpen om op wettige wijze 2.833 cybercriminelen op internet uit te schakelen, waaronder 17 die bedoeld waren om zich voor te doen als overheidsorganisaties, de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie,” en CTIL had “meer dan 2.000 kwetsbaarheden geïdentificeerd in zorginstellingen in meer dan 80 landen.”

Bij elke gelegenheid benadrukten de mannen dat ze eenvoudigweg vrijwilligers waren, gedreven door altruïsme. “Ik wist dat ik iets moest doen om te helpen,” zei Zaidenberg. “Er is een zeer sterke wil om goed te doen in de gemeenschap,” zei Rogers tijdens een Aspen Institute-webinar.

En toch was het een duidelijk doel van de leiders van CTIL om steun voor censuur op te bouwen bij nationale veiligheids- en cyberbeveiligingsinstellingen. Met dat doel voor ogen probeerden ze het idee van “cognitieve beveiliging” uit te werken als rechtvaardiging voor overheidsdeelname aan censuur. “Cognitieve beveiliging is wat je wilt hebben,” zei Terp in een podcast uit 2019. “Je wilt die cognitieve laag beschermen. Het gaat eigenlijk over vervuiling. Desinformatie is een vorm van vervuiling op het internet.”

Terp en Pablo Breuer, een andere leider van CTIL, zoals Zaidenberg, hadden een achtergrond in het leger en waren voormalige militaire contractanten. Beiden hebben voor SOFWERX gewerkt, “een gezamenlijk project van het US Special Forces Command en het Doolittle Institute.” Het laatste instituut draagt ​​luchtvaarttechnologie over, via het Air Force Resource Lab, naar de private sector.

Volgens de bio van Terp op de website van een adviesbureau dat ze samen met Breuer heeft opgericht, “heeft ze data science onderwezen aan de Columbia University, was ze CTO van het big data-team van de VN, ontwierp ze machine learning-algoritmen en onbemande voertuigsystemen bij het Britse ministerie van Defensie.

Breuer is een voormalig commandant van de Amerikaanse marine. Volgens zijn bio was hij “militair directeur van de Donovan Group van het US Special Operations Command en senior militair adviseur en innovatieofficier bij SOFWERX, de National Security Agency en U.S. Cyber Command, evenals directeur van C4 bij het US Naval Forces Central Command.” Breuer wordt vermeld als actief in de marine tijdens de oprichting van CTIL op zijn LinkedIn-pagina.

In juni 2018 nam Terp deel aan een militaire oefening van tien dagen georganiseerd door het US Special Operations Command. Ze zegt dat ze Breuer daar voor het eerst ontmoette en moderne desinformatiecampagnes op sociale media met hem besprak. Wired vatte de conclusies samen die ze trokken uit hun ontmoeting: “Ze realiseerden zich dat desinformatie op dezelfde manier behandeld kon worden: als een cybersecurityprobleem.” En zo creëerden ze CogSec met David Perlman en een andere collega, Thaddeus Grugq, aan het hoofd. In 2019 was Terp medevoorzitter van de Misinfosec Working Group binnen CogSec.

Breuer gaf in een podcast toe dat zijn doel was om militaire tactieken toe te passen op socialemediaplatforms in de VS. “Ik draag twee petten,” legde hij uit. “Eén van de militaire directeur van de Donovan Group, en één van de twee innovatieofficieren bij SOFWERKX, een volledig ongeclassificeerde non-profitorganisatie die gefinancierd wordt door het US Special Operations Command.”

Screenshot van organisatieschema AMITT Blue

Breuer went on to describe how they thought they were getting around the First Amendment. His work with Terp, he explained, was a way to get “nontraditional partners into one room,” including “maybe somebody from one of the social media companies, maybe a few special forces operators, and some folks from Department of Homeland Security… to talk in a non-attribution, open environment in an unclassified way so that we can collaborate better, more freely and really start to change the way that we address some of these issues.”

The Misinfosec report advocated for sweeping government censorship and counter-misinformation. During the first six months of 2019, the authors say, they analyzed “incidents,” developed a reporting system, and shared their censorship vision with “numerous state, treaty and NGOs.”

In every incident mentioned, the victims of misinformation were on the political Left, and they included Barack Obama, John Podesta, Hillary Clinton, and Emmanuel Macron. The report was open about the fact that its motivation for counter-misinformation were the twin political earthquakes of 2016: Brexit and the election of Trump. “

A study of the antecedents to these events lead us to the realization that there’s something off kilter with our information landscape,” wrote Terp and her co-authors. “The usual useful idiots and fifth columnists—now augmented by automated bots, cyborgs and human trolls—are busily engineering public opinion, stoking up outrage, sowing doubt and chipping away at trust in our institutions. And now it’s our brains that are being hacked.”

The Misinfosec report focused on information that “changes beliefs” through “narratives,” and recommended a way to counter misinformation by attacking specific links in a “kill chain” or influence chain from the misinfo “incident” before it becomes a full-blown narrative.

The report laments that governments and corporate media no longer have full control of information. “For a long time, the ability to reach mass audiences belonged to the nation-state (e.g. in the USA via broadcast licensing through ABC, CBS and NBC). Now, however, control of informational instruments has been allowed to devolve to large technology companies who have been blissfully complacent and complicit in facilitating access to the public for information operators at a fraction of what it would have cost them by other means.”

The authors advocated for police, military, and intelligence involvement in censorship, across Five Eyes nations, and even suggested that Interpol should be involved.

The report proposed a plan for AMITT and for security, intelligence, and law enforcement collaboration and argued for immediate implementation. “We do not need, nor can we afford, to wait 27 years for the AMITT (Adversarial Misinformation and Influence Tactics and Techniques) framework to go into use.”

Breuer vertelde verder hoe gedacht werd om het Eerste Amendement omzeilden. Zijn samenwerking met Terp, legde hij uit, was een manier om “niet-traditionele partners in één ruimte te krijgen”, waaronder “misschien iemand van een van de socialemediabedrijven, misschien een paar speciale eenheden en enkele mensen van het Department of Homeland Security… om te kunnen praten in een anonieme, open, ongeclassificeerde  omgeving, zodat we beter en vrijer kunnen samenwerken, en serieus werk kunnen maken van een andere manier om deze kwesties aan te pakken.”

Het Misinfosec-rapport pleitte voor grootschalige overheidscensuur en contra-misinformatie. Gedurende de eerste zes maanden van 2019 analyseerden de auteurs naar eigen zeggen “incidenten”, ontwikkelden ze een rapportagesysteem en deelden ze hun censuurvisie met “talrijke landen, verdrags- en niet-gouvernementele organisaties.”

Bij elk genoemd incident waren de slachtoffers van misinformatie politiek links georiënteerd, waaronder Barack Obama, John Podesta, Hillary Clinton en Emmanuel Macron. Het rapport was open over het feit dat de motivatie voor de contra-misinformatie lag in de twee politieke aardverschuivingen van 2016: Brexit en de verkiezing van Trump. “

Een studie naar de achtergronden van deze gebeurtenissen leidde tot het besef dat er iets uit het lood is in ons informatielandschap,” schreven Terp en haar medeauteurs. “De gebruikelijke nuttige idioten en vijfde colonneleden – nu aangevuld met geautomatiseerde bots, cyborgs en menselijke trollen – zijn druk bezig de publieke opinie te manipuleren, verontwaardiging aan te wakkeren, twijfel te zaaien en het vertrouwen in onze instellingen te ondermijnen. En nu worden onze hersenen gehackt.”

Het Misinfosec-rapport richtte zich op informatie die “overtuigingen verandert” via “narratieven” en stelde een manier voor om misinformatie tegen te gaan door specifieke schakels aan te vallen in een “kill chain” of invloedsketen van het misinfo-“incident” voordat het een volwaardige narratief wordt.

Het rapport betreurt dat overheden en bedrijfsmedia niet langer volledige controle hebben over informatie. “Lange tijd behoorde het vermogen om massapubliek te bereiken toe aan de natiestaat (bijv. in de VS via uitzendlicenties via ABC, CBS en NBC). Nu is echter de controle over informatieve instrumenten overgeheveld naar grote technologiebedrijven die zich zalig zelfgenoegzaam en medeplichtig hebben getoond in het vergemakkelijken van toegang tot het publiek door informatie-exploitanten tegen een fractie van de kosten die het hen anders zou hebben gekost.”

De auteurs pleitten voor betrokkenheid van politie, militairen en inlichtingendiensten bij censuur in de Five Eyes-naties (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en de VS) en suggereerden zelfs dat Interpol betrokken zou moeten zijn.

Het rapport stelde een plan voor AMITT voor en voor samenwerking op het gebied van veiligheid, inlichtingen en wetshandhaving en pleitte voor onmiddellijke uitvoering. “Het is niet nodig en we kunnen het ons niet veroorloven om 27 jaar te wachten totdat het AMITT (Adversarial Misinformation and Influence Tactics and Techniques) framework in gebruik wordt genomen.”

The authors called for placing censorship efforts inside of “cybersecurity” even while acknowledging that “misinformation security” is utterly different from cybersecurity. They wrote that the third pillar of “The information environment” after physical and cybersecurity should be “The Cognitive Dimension.”

The report flagged the need for a kind of pre-bunking to “preemptively inoculate a vulnerable population against messaging.” The report also pointed to the opportunity to use the DHS-funded Information Sharing and Analysis Centers (ISACs) as the homes for orchestrating public-private censorship, and argued that these ISACs should be used to promote confidence in government.

It is here that we see the idea for the EIP and VP: “While social media is not identified as a critical sector, and therefore doesn’t qualify for an ISAC, a misinformation ISAC could and should feed indications and warnings into ISACs.”

Terp’s view of “disinformation” was overtly political. “Most misinformation is actually true,” noted Terp in the 2019 podcast, “but set in the wrong context.” Terp is an eloquent explainer of the strategy of using “anti-disinformation” efforts to conduct influence operations. “You’re not trying to get people to believe lies most of the time. Most of the time, you’re trying to change their belief sets. And in fact, really, uh, deeper than that, you’re trying to change, to shift their internal narratives… the set of stories that are your baseline for your culture. So that might be the baseline for your culture as an American.”

In the fall, Terp and others sought to promote their report. The podcast Terp did with Breuer in 2019 was one example of this effort. Together Terp and Breuer described the “public-private” model of censorship laundering that DHS, EIP, and VP would go on to embrace.

Breuer spoke freely, openly stating that the information and narrative control he had in mind was comparable to that implemented by the Chinese government, only made more palatable for Americans. “If you talk to the average Chinese citizen, they absolutely believe that the Great Firewall of China is not there for censorship. They believe that it’s there because the Chinese Communist Party wants to protect the citizenry and they absolutely believe that’s a good thing. If the US government tried to sell that narrative, we would absolutely lose our minds and say, ‘No, no, this is a violation of our First Amendment rights. So the in-group and out-group messaging have to be often different.”

De auteurs pleitten voor het plaatsen van censuurinspanningen binnen het onderwerp “cybersecurity”, zelfs terwijl ze erkenden dat “misinformatiebeveiliging” volkomen verschillend is van cybersecurity. Ze schreven dat de derde pijler van “Het informatielandschap” na fysieke en cybersecurity de “Cognitieve Dimensie” zou moeten zijn.

Het rapport wees op de noodzaak van een soort ‘pre-bunking’ om “preventief een kwetsbare bevolking te vaccineren tegen berichten.” Het rapport wees ook op de mogelijkheid om de door het DHS gefinancierde Information Sharing and Analysis Centers (ISACs) te gebruiken als centra voor het orkestreren van publiek-private censuur, en betoogde dat deze ISACs gebruikt zouden moeten worden om het vertrouwen in de overheid te bevorderen.

Hier zien we het idee ontstaan voor de EIP en VP: “Hoewel sociale media niet wordt aangemerkt als een kritieke sector en dus niet in aanmerking komt voor een ISAC, zou een desinformatie ISAC aanwijzingen en waarschuwingen moeten doorgeven aan ISACs.”

Terps kijk op “desinformatie” was openlijk politiek. “De meeste desinformatie is eigenlijk waar,” merkte Terp op in de podcast van 2019, “maar geplaatst in de verkeerde context.” Terp is een welbespraakte uitlegger van de strategie om “anti-desinformatie” inspanningen te gebruiken voor beïnvloedingsoperaties. “Je probeert mensen meestal niet te laten geloven in leugens. Meestal probeer je hun overtuigingen te veranderen. En eigenlijk, dieper dan dat, probeer je hun interne narratieven te veranderen… de reeks narratieven die jouw basis vormen voor jouw cultuur. Dus dat zou de basis kunnen zijn voor je cultuur als Amerikaan.”

In de herfst probeerden Terp en anderen hun rapport te promoten. De podcast die Terp in 2019 met Breuer deed, was een voorbeeld van deze inspanning. Samen beschreven Terp en Breuer het “publiek-private” model van de censuur-witwasserij die DHS, EIP en VP later zouden omarmen.

Breuer sprak vrijuit en stelde openlijk dat de informatie- en narratieve controle die hij in gedachten had vergelijkbaar was met die geïmplementeerd door de Chinese overheid, maar dan meer verteerbaar voor Amerikanen. “Als je met de gemiddelde Chinese burger praat, geloven ze absoluut dat de Grote Firewall van China er niet is om te censureren. Ze geloven dat die er is omdat de Chinese Communistische Partij de burgers wil beschermen en ze geloven absoluut dat dat een goede zaak is. Als de Amerikaanse overheid dat narratief zou proberen te verkopen, zouden we absoluut gek worden en zeggen: ‘Nee, nee, dit is een schending van onze Eerste Amendementsrechten. Dus de boodschappen voor de insiders en buitenstaanders moeten vaak verschillend zijn.”

 “Hogwarts School of Misinformation”
“Zweinstein School voor Desinformatie”

“SJ called us the ‘Hogwarts school for misinformation and disinformation,’” said the whistleblower. “They were superheroes in their own story. And to that effect you could still find comic books on the CISA site.”

CTIL, the whistleblower said, “needed programmers to pull apart information from Twitter, Facebook, and YouTube. For Twitter they created Python code to scrape.”

The CTIL records provided by the whistleblower illustrate exactly how CTIL operated and tracked “incidents,” as well as what it considered to be “disinformation.” About the “we won’t stay home” narrative, CTIL members wrote, “Do we have enough to ask for the groups and/or accounts to be taken down or at a minimum reported and checked?” and “Can we get all troll on their bums if not?”

They tracked posters calling for anti-lockdown protests as disinformation artifacts. “

We should have seen this one coming,” they wrote about the protests. “Bottom line: can we stop the spread, do we have enough evidence to stop superspreaders, and are there other things we can do (are there countermessagers we can ping etc).”

CTIL also worked to brainstorm counter-messaging for things like encouraging people to wear masks and discussed building an amplification network. “Repetition is truth,” said a CTIL member in one training.

CTIL worked with other figures and groups in the Censorship Industrial Complex. Meeting notes indicate that Graphika’s team looked into adopting AMITT and that CTIL wanted to consult DiResta about getting platforms to remove content more quickly.

When asked whether Terp or other CTIL leaders discussed their potential violation of the First Amendment, the whistleblower said, “They did not… The ethos was that if we get away with it, it’s legal, and there were no First Amendment concerns because we have a ‘public-private partnership’ — that’s the word they used to disguise those concerns. ‘Private people can do things public servants can’t do, and public servants can provide the leadership and coordination.’”

Despite their confidence in the legality of their activities, some CTIL members may have taken extreme measures to keep their identities a secret. The group’s handbook recommends using burner phones, creating pseudonymous identities, and generating fake AI faces using the “This person does not exist” website.

In June 2020, the whistleblower says, the secretive group took actions to conceal their activities even more.

One month later, In July 2020, SIO’s Director, Alex Stamos emailed Kate Starbird from the University of Washington’s Center for an Informed Public, writing, “We are working on some election monitoring ideas with CISA and I would love your informal feedback before we go too far down this road . . . . [T]hings that should have been assembled a year ago are coming together quickly this week.”

That summer CISA also created the Countering Foreign Influence Task Force which has measures that reflect CTIL/AMITT methods and includes a “real fake” graphic novel the whistleblower said was first pitched within CTIL.

The “DISARM” framework, which AMITT inspired, has been formally adopted by the European Union and the United States as part of a “common standard for exchanging structured threat information on Foreign Information Manipulation and Interference.”

“SJ noemde ons de ‘Zweinsteins school voor desinformatie en misinformatie,'” zei de klokkenluider. “Ze waren superhelden in hun eigen verhaal. En daartoe kon je nog steeds stripboeken vinden op de CISA-website.”

CTIL, zo zei de klokkenluider, had “programmeurs nodig om informatie uit Twitter, Facebook en YouTube te halen. Voor Twitter hebben ze Python-code gemaakt om massaal informatie te downloaden.”

De CTIL-bewijsstukken die de klokkenluider heeft verstrekt, illustreren precies hoe CTIL opereerde en “incidenten” bijhield, en ook wat het beschouwde als “desinformatie.” Over het “we zullen niet thuisblijven”-narratief schreven CTIL-leden: “Hebben we genoeg om te vragen om de groepen en/of accounts te laten verwijderen of op zijn minst te melden en te controleren?” en “Kunnen we alle trollen onschadelijk maken als dat niet lukt?”

Ze zagen posters die opriepen tot anti-lockdownprotesten als verspreiders van desinformatie en volgden die. “

We hadden dit moeten zien aankomen,” schreven ze over de protesten. “De kernvraag: kunnen we de verspreiding stoppen, hebben we genoeg bewijs om superverspreiders te stoppen, en zijn er andere dingen die we kunnen doen (zijn er tegenspelers die we kunnen inzetten etc).”

CTIL werkte ook aan het bedenken van contra-berichten voor zaken als het aanmoedigen van mensen om mondkapjes te dragen en besprak het opzetten van een versterkingsnetwerk. “Herhaling is waarheid,” zei een CTIL-lid tijdens een training.

CTIL werkte samen met andere personen en groepen in het Censorship Industrial Complex. Notulen van vergaderingen geven aan dat het team van Graphika AMITT overwoog over te nemen en dat CTIL advies wilde inwinnen bij DiResta over het sneller verwijderen van berichten door platforms.

Op de vraag of Terp of andere leiders van CTIL hun mogelijke schending van het Eerste Amendement bespraken, zei de klokkenluider: “Dat deden ze niet… De ethiek was dat als we ermee wegkomen, het legaal is, en er waren geen zorgen over het Eerste Amendement omdat we een ‘publiek-privaat partnerschap’ hebben – dat is het woord dat ze gebruikten om die zorgen te verbergen. ‘Privépersonen kunnen dingen doen die overheidsdienaren niet kunnen doen, en overheidsdienaren kunnen daarvoor het leiderschap en de coördinatie bieden.'”

Ondanks hun vertrouwen in de wettigheid van hun activiteiten hebben sommige leden van CTIL mogelijk extreme maatregelen genomen om hun identiteit geheim te houden. Het handboek van de groep beveelt het gebruik van wegwerptelefoons aan, het creëren van pseudonieme identiteiten en het genereren van nep-AI-gezichten met de website “This person does not exist.”

In juni 2020, zegt de klokkenluider, nam de geheime groep maatregelen om hun activiteiten nog meer te verbergen.

Een maand later, in juli 2020, stuurde de directeur van SIO, Alex Stamos, een e-mail naar Kate Starbird van het Center for an Informed Public van de Universiteit van Washington, waarin hij schreef: “We werken aan enkele ideeën voor verkiezingsmonitoring met CISA en ik zou graag je informele feedback willen voordat we te ver gaan op deze weg… Dingen die een jaar geleden bij elkaar hadden moeten zijn, komen deze week snel samen.”

Die zomer richtte CISA ook de Countering Foreign Influence Task Force op, die maatregelen heeft die overeenkomen met CTIL/AMITT-methoden en een “echt nep” stripboek bevat dat volgens de klokkenluider voor het eerst werd voorgesteld binnen CTIL.

Het “DISARM”-raamwerk, geïnspireerd door AMITT, is formeel aangenomen door de Europese Unie en de Verenigde Staten als onderdeel van een “gemeenschappelijke standaard voor het uitwisselen van gestructureerde dreiginformatie over buitenlandse informatie manipulatie en inmenging.”

Until now, the details of CTIL’s activities have received little attention even though the group received publicity in 2020. In September 2020, Wired published an article about CTIL that reads like a company press release. The article, like the Bloomberg and Washington Post stories that spring, accepts unquestioningly that the CTIL was truly a “volunteer” network of “former” intelligence officials from around the world.

But unlike the Bloomberg and Washington Post stories, Wired also describes CTIL’s “anti-misinformation” work. The Wired reporter does not quote any critic of the CTIL activities, but suggests that some might see something wrong with them. “I ask him [CTIL co-founder Marc Rogers] about the notion of viewing misinformation as a cyber threat. “All of these bad actors are trying to do the same thing, Rogers says.”

In other words, the connection between preventing cyber crimes, and “fighting misinformation,” are basically the same because they both involve fighting what the DHS and CTI League alike call “malicious actors,” which is synonymous with “bad guys.”

“Like Terp, Rogers takes a holistic approach to cybersecurity,” the Wired article explains. “First there’s physical security, like stealing data from a computer onto a USB drive. Then there’s what we typically think of as cybersecurity—securing networks and devices from unwanted intrusions. And finally, you have what Rogers and Terp call cognitive security, which essentially is hacking people, using information, or more often, misinformation.”

CTIL appears to have generated publicity about itself in the Spring and Fall of 2020 for the same reason EIP did: to claim later that its work was all out in the open and that anybody who suggested it was secretive was engaging in a conspiracy theory.

“The Election Integrity Partnership has always operated openly and transparently,” EIP claimed in October 2022. “We published multiple public blog posts in the run-up to the 2020 election, hosted daily webinars immediately before and after the election, and published our results in a 290-page final report and multiple peer-reviewed academic journals. Any insinuation that information about our operations or findings were secret up to this point is disproven by the two years of free, public content we have created.”

But as internal messages have revealed, much of what EIP did was secret, as well as partisan, and demanding of censorship by social media platforms, contrary to its claims to the contrary.

EIP and VP, ostensibly, ended, but CTIL is apparently still active today. Several of its members list CTIL as an organization that is still active on their LinkedIn pages.

Tot nu toe hebben de details van de activiteiten van CTIL weinig aandacht gekregen, ook al kreeg de groep in 2020 publiciteit. In september 2020 publiceerde Wired een artikel over CTIL dat leest als een persbericht van een bedrijf. Het artikel, net als de verhalen van Bloomberg en de Washington Post dat voorjaar, accepteert kritiekloos dat de CTIL echt een “vrijwillig” netwerk was van “voormalige” inlichtingenofficieren van over de hele wereld.

Maar in tegenstelling tot de verhalen van Bloomberg en de Washington Post, beschrijft Wired ook het “anti-misinformatie” werk van CTIL. De Wired verslaggever citeert geen enkele criticus van de CTIL activiteiten, maar suggereert dat sommigen er misschien iets verkeerds in zien. “Ik vraag hem [CTIL mede-oprichter Marc Rogers] over het idee om desinformatie als een cyberdreiging te zien. “Al deze slechte actoren proberen hetzelfde te doen, zegt Rogers.”

Met andere woorden, het verband tussen het voorkomen van cybermisdaden en het “bestrijden van misinformatie” zijn in principe hetzelfde, omdat ze beide te maken hebben met het bestrijden van wat zowel het DHS als de CTI League “kwaadwillende actoren” noemen, wat synoniem is met “misdadigers”.

“Net als Terp hanteert Rogers een brede benadering van cyberbeveiliging”, legt het Wired-artikel uit. “Eerst is er fysieke beveiliging, zoals het stelen van gegevens van een computer op een USB-stick. Dan is er wat we normaal gesproken cyberbeveiliging noemen: netwerken en apparaten beveiligen tegen ongewenste indringers. En tot slot heb je wat Rogers en Terp cognitieve beveiliging noemen, wat in wezen neerkomt op het hacken van mensen, met behulp van informatie, of vaker nog, verkeerde informatie.”

CTIL lijkt in de lente en herfst van 2020 publiciteit over zichzelf te hebben gegenereerd om dezelfde reden als EIP: om later te kunnen stellen dat haar werk allemaal openlijk was en dat iedereen die suggereerde dat het geheimzinnig was, zich bezighield met een complottheorie.

“Het Election Integrity Partnership heeft altijd open en transparant gewerkt,” beweerde het EIP in oktober 2022. “We publiceerden meerdere openbare blogposts in de aanloop naar de verkiezingen van 2020, organiseerden dagelijkse webinars direct voor en na de verkiezingen en publiceerden onze resultaten in een 290 pagina’s tellend eindrapport en in meerdere peer-reviewed academische tijdschriften. Elke insinuatie dat informatie over onze activiteiten of bevindingen tot nu toe geheim was, wordt weerlegd door de twee jaar aan gratis, openbare inhoud die we hebben gecreëerd.”

Maar zoals interne berichten hebben onthuld, was veel van wat EIP deed geheim en partijdig en eiste het censuur van sociale mediaplatforms, in tegenstelling tot wat EIP beweert.

EIP en VP eindigden ogenschijnlijk, maar CTIL is blijkbaar nog steeds actief. Verschillende leden vermelden CTIL als een organisatie die nog steeds actief is op hun LinkedIn pagina.

I look forward to providing testimony to Congress, this Thursday, about the Censorship Industrial Complex’s clear and present threat to the United States of America and other liberal democratic Western democracies, and how we can shut it down.

Please tune in to @mtaibbi
Ik kijk ernaar uit om aanstaande donderdag in het Congres te getuigen over de duidelijke en aanwezige bedreiging van het Censuur Industrieel Complex voor de Verenigde Staten van Amerika en andere liberale democratische Westerse democratieën, en hoe we het kunnen uitschakelen. Stem af op @mtaibbi
Taibbi: Livestream, Tuesday, 5:00 PM EST: Review of Appalling “CTI Files” Documents Review of documents from the new joint investigation with @shellenberger , @galexybrane and I. I’ll be online at 5pm EST youtube.com/watch?v=qPAGaM

Taibbi: Livestream, dinsdag, 17.00 uur EST: Bespreking van afschuwelijke “CTI Files” documenten Bespreking van documenten uit het nieuwe gezamenlijke onderzoek met @shellenberger, @galexybrane en ik. Ik ben online om 17.00 uur EST https://youtube.com/watch?v=qPAGaM

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.