Deze aflevering van de TwitterFiles levert meer bewijzen dat de Amerikaanse overheid inderdaad zogenaamd onafhankelijke organisaties gebruikt om social media te censureren. Dit werd eerder hardnekkig ontkend.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de TwitterFiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Links ziet u de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles Extra: BIG BROTHER IS FLAGGING YOU

Gepubliceerd op 9 november 2023 door Matt Taibbi

TWITTER FILES EXTRA: BIG BROTHER IS FLAGGING YOU
New House report and previously unpublished Twitter Files show: Stanford’s Election Integrity Partnership was a front for government censorship

TWITTER FILES EXTRA: BIG BROTHER SIGNALEERT U
Een nieuw rapport van het Huis en eerder ongepubliceerde TwitterFiles tonen aan: De Election Integrity Partnership van Stanford was een dekmantel voor censuur door de overheid.

Tekst in screenshot:

Homeland Security (ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de VS)

On Monday, @Jim_Jordan’s Weaponization of Government Subcommittee released a damning report on the “Weaponization of Disinformation.” Packed with subpoenaed documents, it focused on Stanford’s Election Integrity Partnership. 

Op maandag (6 nov 2023, red) heeft de “Weaponization of Government Subcommittee” van Jim Jordan een vernietigend rapport vrijgegeven over de “Weaponization of Disinformation.” Het rapport zat boordevol gevorderde documenten en richtte zich op de Election Integrity Partnership van Stanford.

Tekst in screenshot:

HET MACHTSMISBRUIK VAN “DESINFORMATIE” PSEUDO-EXPERTS EN AMBTENAREN:

HOE DE FEDERALE OVERHEID MET UNIVERSITEITEN SAMENWERKTE OM POLITIEKE MENINGSUITINGEN VAN AMERIKANEN TE CENSUREREN

Tussenrapport van de Commissie voor Rechtspraak en de Selecte Ondercommissie voor machtsmisbruik door de Federale Overheid
Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten

6 november 2023

Tekst in screenshot:

Comité Machtsmisbruik – @Weaponization
Belangrijk nieuws: Nieuw Rapport Onthult Hoe de Federale Overheid met Universiteiten Samenwerkte om de Meningsuiting van Amerikanen te Censureren
Lees hier: judiciary.house.gov/sites/evo-subs… 

The report showed the EIP, when it flagged 2020 election content, was a stand-in for the Department of Homeland Security. “We just set up an election integrity partnership at the request of DHS/CISA,” wrote Graham Brookie of Atlantic Council, an EIP partner:

Het rapport liet zien dat het EIP, toen het uitingen over de verkiezingen van 2020 markeerde, dit deed namens het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid. “We hebben zojuist een partnerschap voor verkiezingsintegriteit opgezet op verzoek van DHS/CISA,” schreef Graham Brookie van de Atlantic Council, een partner van de EIP.

Tekst in screenshot:

Van: Graham Brookie
Verzonden: Vrijdag 31 juli 2020 17:54
Aan: @ATLANTlCCOUNClL.org; atlanticcouncil.org
Onderwerp: Re: Snelle vraag – Park Advisors
Bedankt, xxx
En begrepen. Gezien het werk dat DFRLab verricht op het gebied van geopolitiek, technologie en verkiezingsinmenging met GEC, waren we gewoon verrast omdat ze ons ernaar vroegen.
Ik maak me niet zozeer zorgen over het geld of het project, maar eerder over het consolideren van onze aanpak met betrekking tot GEC als we het seizoen ingaan voor uitgebreide vernieuwingen van twee aparte meerjarige overeenkomsten in het zescijferige bereik die een aanzienlijk deel van ons werk over verkiezingen omvatten en al ons werk in Zuid-Afrika en Latijns-Amerika.
Het zou ook geweldig zijn om af te stemmen op het gebied van de DHS-app, nepnieuws en alle andere werkzaamheden met betrekking tot de Amerikaanse verkiezingen. Ik weet dat de Raad een aantal inspanningen heeft op brede beleidskwesties rond de verkiezingen, maar we hebben zojuist een partnerschap voor de integriteit van verkiezingen opgezet op verzoek van DHS/CISA en hebben wekelijks communicatie om te debriefen over desinformatie, IO, etc..
Met vriendelijke groet,
Graham

Early diagrams of EIP workflow show a central role for DHS’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), which would provide a “warm introduction to election and special interest communities.” The “intelligence community” is also depicted as a participant:

Vroege diagrammen van het EIP-workflow tonen een centrale rol voor het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het DHS, dat een “warme introductie aan verkiezings- en belangengemeenschappen” zou bieden. Ook de “inlichtingengemeenschap” wordt afgebeeld als een deelnemer.

Schema met betrokken partijen en informatiestromen.

That EIP was a fig leaf for DHS/CISA was never a mystery. Stanford’s Alex Stamos said it was formed because CISA “lacked both kinda the funding and the legal authorizations” for its “necessary” work:

Dat het EIP een dekmantel was voor DHS/CISA was nooit een mysterie. Alex Stamos van Stanford zei dat het was opgericht omdat CISA “zowel het soort financiering als de wettelijke machtigingen” miste voor zijn “noodzakelijke” werk.

When @Shellenberger and I testified about the EIP before the Weaponization of Government Committee in March, outraged members denied the operation was secret or engaged in censorship. Wrote one, “CISA did not found, fund, or otherwise control the EIP”:

Toen @Shellenberger en ik getuigden over de EIP voor het Comité voor de Weaponization of Government in maart, ontkenden verontwaardigde leden dat de operatie geheim was of betrokken was bij censuur. Eén persoon schreef: “CISA heeft de EIP niet opgericht, gefinancierd of op andere wijze gecontroleerd.”

Tekst in screenshot:

Onjuiste indruk: De EIP opereerde als een verlengstuk van de overheid en leidde censuurverzoeken van federale instanties naar platforms. Deze indruk is gebaseerd op een verkeerde voorstelling van de volgende feiten: de oprichters van de EIP hebben overlegd met het kantoor van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Department of Homeland Security vóór onze lancering. CISA was een “partner” van de EIP en de EIP heeft socialemediaplatforms gewaarschuwd voor inhoud die EIP-onderzoekers hebben geanalyseerd en die in strijd zou zijn met het beleid van de platforms. Dit zijn allemaal waarheidsgetrouwe beweringen – en in feite hebben we deze zelf gerapporteerd in het definitieve rapport van de EIP van maart 2021. Maar de onjuiste indruk steunt op het weglaten van andere belangrijke feiten. CISA heeft de EIP niet opgericht, gefinancierd of op andere wijze gecontroleerd. CISA heeft geen inhoud naar de EIP gestuurd om te analyseren, en de EIP heeft geen inhoud voor socialemediaplatforms gemarkeerd namens CISA.

Tekst in screenshot:

CENTRUM VOOR EEN GEÏNFORMEERD PUBLIEK  UNIVERSITEIT van WASHINGTON

Aanpak van valse beweringen en verkeerde percepties van het UW Center for an Informed Public research

16 maart 2023

The denials triggered a long, self pitying media campaign, depicting congressional subpoenas and Freedom of Information requests as “tools of harassment,” and describing reports of a “government-private censorship consortium” as “false statements” and conspiracy theory:

De ontkenningen leidden tot een langdurige, mediacampagne vol zelfmedelijden, waarin congresdagvaardingen en verzoeken op basis van de Freedom of Information Act werden afgeschilderd als “middelen voor intimidatie”. Rapporten over een “consortium voor censuur door overheid en privésector” werden omschreven als “valse verklaringen” en een samenzweringstheorie.

Tekst in screenshot:

Disinformatieonderzoekers maken zich zorgen over de gevolgen van het vonnis van de rechter.

Ze zeiden dat een beperking op overheidsinteractie met socialemediabedrijven de inspanningen om valse beweringen over vaccins en kiezersfraude tegen te gaan, zouden kunnen belemmeren.

Tekst in screenshot:

Deze academici hebben onwaarheden bestudeerd die door Trump werden verspreid. Nu wil de GOP antwoorden.
Rep. Jim Jordan eist e-mails en ontmoetingen met toonaangevende onderzoekers naar misinformatie, als onderdeel van een stortvloed aan verzoeken om documenten, dagvaardingen en rechtszaken die academici als een vorm van intimidatie beschouwen.
Door Naomi Nix en Joseph Menn
Bijgewerkt op 6 juni 2023, om 13:56 uur EDT
Gepubliceerd op 6 juni 2023, om 13:08 uur

Tekst in screenshot:

Onderzoekers op het gebied van desinformatie van de Universiteit van Washington zullen niet bezwijken voor politieke aanvallen

Tekst in screenshot:

The NEW YORKER
Het politieke landschap
JIM JORDAN’S SAMENZWERINGSTOCHT NAAR MACHT
Hoe de Republikein uit Ohio een rebelse poging om Spreker (van het Huis van Afgevaardigden) te worden baseerde op de leugens van Donald Trump.
Door Jonathan Blitzer 21 oktober 2023

Stanford’s Renee DiResta to the New Yorker: “Matt Taibbi says something on a Twitter thread, and… members of Congress get to read my e-mails!” In fact, congress read her emails because voters chose to give members who wanted them subpoena power. That, and FOIA.

Stanford’s Renee DiResta tegen de New Yorker: “Matt Taibbi zegt iets in een Twitterdraad, en… leden van het Congres krijgen mijn e-mails te lezen!” In feite las het congres haar e-mails omdat kiezers ervoor kozen om leden die dat wilden die bevoegdheid te geven. Dat, en de Wet openbaarheid van bestuur (FOIA).

Tekst in screenshot:

The NEW YORKER
Studenten begonnen verzoeken te ontvangen van Jordan en Bishop om vrijwillige, drie tot vier uur durende, op video opgenomen interviews bij te wonen. De campagne voor openbaarmaking tegen Starbird werd in het voorjaar geïntensiveerd. DiResta zei: “Matt Taibbi zegt iets in een Twitterdraad, en vervolgens krijgen leden van het Congres mijn e-mails te lezen!”

New Twitter Files confirm the Weaponization Committee’s assertions that the EIP was a DHS operation from the start. “DHS want to establish a centralized portal for reporting disinformation,” wrote Twitter attorney Stacia Cardille in early 2020:

Nieuwe TwitterFiles bevestigen de beweringen van het Weaponization Committee dat de EIP vanaf het begin een project van DHS was. “DHS wil een gecentraliseerd portaal opzetten voor het melden van desinformatie,” schreef Twitter-advocaat Stacia Cardille begin 2020.

Tekst in screenshot:

Stacia Cardille schreef op April 27, 2020, 6:50 AM
DHS wil een gecentraliseerd portaal opzetten voor het melden van desinformatie of andere problemen op platforms, zodat verkiezingsfunctionarissen één plek hebben om meldingen te doen.
Ze hebben contact gezocht voor een vergadering. Ik heb ze verteld dat we alleen zouden meeluisteren en eventuele suggesties/aanbevelingen mee terug zullen nemen om te overwegen.
Ik stelde voor om in de eerste week van mei bijeen te komen. Ik laat het jullie weten zodra we een reactie ontvangen. (Ik denk niet dat iedereen bij de vergadering hoeft te zijn, maar ik wil dat jullie op de hoogte zijn van deze ontwikkeling.)
Bedankt,
Stacia

 In May 2020, Twitter’s Lisa Roman wrote, “CISA received a grant to build a web portal for state and local election officials to report incidents of election-related misinformation,” adding, “This tool has been built in beta form.”

In mei 2020 schreef Lisa Roman van Twitter: “CISA ontving een subsidie om een ​​webportaal te bouwen voor staats- en lokale verkiezingsfunctionarissen om incidenten van verkiezingsgerelateerde misinformatie te melden,” en voegde eraan toe: “Deze tool is in bètavorm gebouwd.”

Tekst in screenshot:

Lisa Roman
Betreft: Gesprek met NASS, NASED, en Center for Internet Security
Aan: Bridget Coyne, Carlos Monje & 4 anderen
Datum: 11 mei 2020, 16:45 uur
Naar aanleiding van Stacia’s eerdere verslag hebben zij en ik deelgenomen aan een gesprek met de National Association of Secretaries of State (NASS), National Association of State Election Directors (NASED), en de Cybersecurity Infrastructure Security Agency (CISA), georganiseerd door DHS om meer te horen over hun inspanningen om de rapportage van verkiezingsmisinformatie te stroomlijnen.
Belangrijkste conclusies:
CISA heeft een subsidie ontvangen om een webportaal te bouwen voor staats- en lokale verkiezingsfunctionarissen om incidenten van verkiezingsgerelateerde misinformatie te rapporteren. Deze tool is in bètavorm gebouwd.

The Committee report noted Twitter was “briefed on the portal” by DHS in May, 2020. In June, Twitter executives added, “We have already done a demo with DHS/CISA,” and, “Twitter has already received a demo on this product.”

Het rapport van de commissie merkte op dat Twitter in mei 2020 “werd bijgepraat over het portaal” door het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. In juni voegden Twitter-executives toe: “We hebben al een demonstratie gedaan met DHS/CISA” en “Twitter heeft al een demonstratie van dit product ontvangen”.

Tekst in screenshot:

Lisa Roman – 24 juni 2020, 17:02 uur
Onderwerp: Vervolg op DHS-vergadering over US2020 Kiezersinformatie…
Aan: yoel@twitter.com, Stacia Cardille & 5 anderen
– FB en Google
We hebben al een demonstratie gedaan bij DHS/CISA, dus ik denk niet dat het een geweldige besteding van onze tijd zou zijn. Ik ben geneigd om deze groep te vertellen dat we verder zijn in onze besprekingen met DHS en dat ze zonder ons door moeten gaan. Zijn er bezwaren tegen deze aanpak?

Tekst in screenshot:

Lisa Roman – 25 juni 2020, 14:15 uur
Onderwerp: Vervolg op DHS-vergadering over US2020 Kiezersinformatie
Aan: Saleela Salahuddin & 12 anderen
Hallo Saleela,
Twitter heeft al een demonstratie van dit product ontvangen, dus het is niet nodig om voor de planning van deze vervolgafspraak rekening te houden met onze beschikbaarheid. Als iemand van onze kant aanwezig kan zijn, zullen we dat doen, maar ik denk niet dat onze aanwezigheid noodzakelijk is.
Met vriendelijke groet,
Lisa

The EIP had asserted it filled a “critical gap” reviewing domestic political content, which “would likely be excluded from law enforcement action under the First Amendment… and not appropriate for study by intelligence agencies restricted… inside the United States”:

De EIP had beweerd dat het een “kritische leemte” opvulde door binnenlands politieke inhoud te beoordelen, die “waarschijnlijk uitgesloten zou worden van handhavingsacties onder het Eerste Amendement… en niet geschikt zou zijn voor onderzoek door inlichtingendiensten die beperkt zijn… binnen de Verenigde Staten.”

Tekst in screenshot:

DE LANGE LONT: MISINFOMATIE EN DE VERKIEZINGEN VAN 2020
(De voorbereiding en uitvoering van verkiezings)procedures waren in veel gevallen niet aanpasbaar aan de noodsituaties, wat leidde tot late acties op het gebied van uitvoering, wetgeving en gerechtelijke beslissingen.
Veel kiezers, waarvan velen thuis schuilden, volgden verkiezingsdiscussies via zowel uitzendingen als sociale media. Dit omvatte het zoeken naar informatie over waar en hoe te stemmen in het licht van pandemische beperkingen.
Het oorspronkelijke idee voor de samenwerking kwam van vier studenten die door de Stanford Internet Observatory (SIO) werden gefinancierd om vrijwillige stages te voltooien bij het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De verantwoordelijkheid voor de beveiliging van verkiezingsinformatie is verdeeld over overheidsfunctionarissen: CISA heeft de bevoegdheid om te coördineren bij cyberbeveiligingskwesties met betrekking tot de verkiezingen, de FBI onderzoekt cyberincidenten en handhaaft verkiezingswetten, en inlichtingendiensten houden toezicht op buitenlandse inmenging. Toch heeft geen enkele overheidsinstantie in de Verenigde Staten de expliciete bevoegdheid om verkiezingsmisinformatie en -desinformatie te monitoren en corrigeren. Dit geldt met name voor verkiezingsdesinformatie die afkomstig is van binnen de Verenigde Staten, die waarschijnlijk zou worden uitgesloten van handhaving op basis van het Eerste Amendement, en waarvoor onderzoek door inlichtingendiensten (die niet werkzaam mogen zijn binnen de Verenigde Staten) niet passend zou zijn.
Als gevolg hiervan misten lokale en staatsverkiezingsfunctionarissen tijdens de verkiezingen van 2020, ondanks een sterke samenwerking op het gebied van verkiezingssystemen en algehele cyberbeveiligingsinspanningen in CISA, een centrale bron om misinformatie en desinformatie gericht op hun verkiezingsoperaties te beoordelen. De studenten benaderden de leiding van SIO in het begin van de zomer en, na overleg met CISA en andere belanghebbenden, werd een coalitie gevormd met gelijkgestemde partnerinstellingen.

Among the most damning Committee revelations? Notes from a DiResta presentation on the EIP, saying the “gap” it filled “had several components,” involving “unclear legal authorities including very real 1st amendment questions.”

Onder de meest vernietigende onthullingen van het Comité? Notities van een presentatie van DiResta over de EIP, waarin staat dat de ‘kloof’ die het vulde ‘verschillende aspecten bevatte’, waaronder ‘onduidelijke wettelijke bevoegdheden, inclusief zeer reële vragen met betrekking tot het Eerste Amendement.’

Tekst in screenshot:

Renée DiResta, de onderzoeksmanager bij de SIO, schreef in haar notities voor een presentatie in de herfst van 2021 tijdens de jaarlijkse CISA Summit, als onderdeel van haar presentatiescript, dat de ‘kloof’ die de EIP wilde vullen ‘verschillende aspecten had’, waarvan er één ‘onduidelijke wettelijke bevoegdheden omvatte, inclusief zeer reële vragen met betrekking tot het Eerste Amendement.

Worse, the Committee produced notes from a call between Facebook and DHS officials, showing the EIP created a platform for receiving complaints overseen by the quasi-private Center for Internet Security (CIS) because “DHS cannot openly endorse the portal.”

Erger nog, de Commissie produceerde aantekeningen van een gesprek tussen Facebook- en DHS-functionarissen, waaruit bleek dat de EIP een platform creëerde voor het ontvangen van klachten, onder toezicht van het semi-particuliere Center for Internet Security (CIS) omdat “DHS het portaal niet openlijk kan goedkeuren.”

Tekst in screenshot:

Samenvatting: Op 29 mei kwamen de Amerikaanse afdelingen Public Policy & Global Outreach en Security Policy samen met DHS, het Bureau voor Internetbeveiliging, en NASS/NASED bijeen over een “Misinformatie Rapportage Portaal” dat CIS (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) ontwikkelt. Dit portaal is bedoeld voor functionarissen op staats- en lokaal niveau om desinformatie en illegale activiteiten met betrekking tot verkiezingsinmenging te melden aan platforms, met name gericht op Facebook, Twitter en Google. Na een bètatest in Florida, Colorado, North Carolina en Rhode Island begin juni, wil CIS dit demonstreren aan Facebook.
Facebook geeft intern de voorkeur aan een onafhankelijk rapportagekanaal om zichzelf als toonaangevend te positioneren. De initiële test werd door alle betrokken partijen als succesvol gerapporteerd. Dit kanaal wordt 24/7 gemonitord. Echter, er is het besef dat als de meerderheid naar een gecentraliseerd kanaal gaat, er mogelijk PR-uitdagingen zijn voor degenen die niet deelnemen.
Kernpunten:

 • DHS kan het portaal niet openlijk onderschrijven, maar heeft achter de schermen aangegeven dat NASS/NASED heeft gemeld dat het voor veel staten gemakkelijker zou zijn om “één rapportagekanaal” te hebben. CISA en zijn ISAC streven ernaar om de binnenkomende rapporten synchroon te laten verlopen met de platforms.
 • CIS is in gesprek met Twitter om hun interesse te beoordelen, en betrokkenheid met Google is momenteel onduidelijk.
 • Onderhandelingen met Graphika, geïnteresseerd in landelijke trends die het rapportageportaal kan onthullen, zijn gaande.
 • The Better Center ontwikkelt een “IO Playbook & Training” dat waarschijnlijk wordt uitgebracht in de maanden voor november 2020.
 • Hoewel NASS/NASED ondersteunend is, zijn niet alle staten aan boord. CIS is van plan te lanceren met platforms die ondersteunend en betrokken zijn en geleidelijk staten mee te nemen.
 • CIS wil een soort van API met Facebook, maar zo’n opstelling is misschien onmogelijk. CrowdTangle zou de voorkeursroute kunnen zijn als dit vordert.

Instead, it was agreed a “behind-the-scenes” system would be implemented in which the private CIS would technically be the face of the program, but CIS and CISA would receive “incoming” content “at the same time”:

In plaats daarvan werd overeengekomen dat er een “achter-de-schermen” systeem zou worden geïmplementeerd waarin het particuliere CIS technisch gezien het gezicht van het programma zou zijn, maar CIS en CISA tegelijkertijd “inkomende” inhoud zouden ontvangen.

In other words, the convoluted bureaucracy of the EIP was designed to conceal the central role of CISA by making the “non-governmental” CIS – which this year received $42.9 million from CISA – its superficial intake mechanism.

Met andere woorden, het ingewikkelde bureaucratische systeem van de EIP was ontworpen om de centrale rol van CISA te verhullen door de “niet-gouvernementele” CIS – die dit jaar $42,9 miljoen ontving van CISA – haar gezicht naar buiten toe te maken.

Informatie in screenshot:

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid financiert CIS voor 99.87%.

This fit with Twitter Files documents, where EIP flags came with a disclaimer, saying complaints were already forwarded to CISA, which will “submit it to the relevant platform(s) for review,” and to the “Election Integrity Partnership of Stanford University.”

Dit sluit aan bij de documenten van TwitterFiles, waar EIP-meldingen gepaard gingen met een disclaimer waarin stond dat klachten al waren doorgestuurd naar CISA, die het “zal indienen bij het relevante platform(s) ter beoordeling,” en naar het “Election Integrity Partnership van de Stanford Universiteit.”

Tekst in screenshot:

Van: Misinformatierapporten Dinsdag 3 november 2020, 11:00 uur
Aan: misinformation@cisecurity.org
Onderwerp: EIP-764 Case #CIS-MIS000150: Onjuist tijdstip van sluiting van stembureaus in Spalding County, GA

Ari,
Bedankt voor het indienen van je misinformatierapport bij het Election Infrastructure Information Sharing and Analysis Center (EI-ISAC). We hebben het ontvangen en beschikken over alle benodigde informatie om verder te gaan.
Als je al rechtstreeks aan een sociaalmediaplatform hebt gerapporteerd, laat het ons dan weten zodat we de twee rapporten aan elkaar kunnen koppelen.
Volgende stappen:
1. We hebben je rapport al doorgestuurd naar onze partners:

 1. Het Cyber- en Infrastructuurbeveiligingsagentschap van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Zij zullen het indienen bij het relevante socialemediaplatform(-platforms) ter beoordeling.
 2. Het Election Integrity Partnership

Among the EIP denials: “CISA did not send content to the EIP to analyze.”
CIS instead sent content to EIP, while CISA sent content to platforms “for review.” Readers may judge for themselves if the distinction is important:

Onder de ontkenningen van de EIP: ‘CISA heeft geen content inhoud naar de EIP gestuurd om te analyseren.’
In plaats daarvan heeft CIS content naar EIP gestuurd, terwijl CISA inhoud naar platforms heeft gestuurd ’ter beoordeling.’ Lezers kunnen zelf beoordelen of het onderscheid belangrijk is.

Tekst in screenshot:

We hebben je rapport al doorgestuurd naar onze partners:

 1. Het Cyber- en Infrastructuurbeveiligingsagentschap van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Zij zullen het indienen bij de relevante socialemediaplatform(s) voor beoordeling.
 2. Het Election Integrity Partnership aan de Stanford Universiteit. Zij zullen het rapport analyseren om te zien of het deel uitmaakt van een grotere desinformatie-inspanning

EIP members complained that FOIAs and subpoenas were unnecessary because “our work is public” and EIP was no “secret cabal,” but the EIP didn’t release individual recommendations on content until threatened with contempt:

EIP-leden klaagden dat FOIA-verzoeken en dagvaardingen onnodig waren omdat ‘ons werk openbaar is’ en EIP geen ‘geheime samenzwering’ was, maar EIP bracht haar adviezen over content niet naar buiten totdat er gedreigd werd met een aanklacht voor minachting van de commissie.

Tekst in screenshot:

COMMISSIE JUSTITIE
1 juni 2023
De heer John B. Bellinger, III Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
601 Massachusetts Ave, NW
Washington, DC 20001
Onderwerp: Stanford Internet Observatory
Geachte heer Bellinger,
De Commissie Justitie voert toezicht uit op hoe en in hoeverre de Uitvoerende Macht bedrijven en andere tussenpersonen heeft gedwongen of samengewerkt om toegestane meningsuitingen te censureren. Als onderdeel van dit toezicht heeft de Commissie op 12 april 2023, na inspanningen om vrijwillige naleving door uw cliënt, Stanford University, te verkrijgen, een dagvaarding uitgegeven voor relevante documenten aan het Stanford Internet Observatory (SIO), met een retourdatum van 28 april 2023. De naleving van uw cliënt met betrekking tot de dagvaarding is tot nu toe onvoldoende, en de Commissie uit haar bezorgdheid.

Tekst in screenshot:

De dagvaarding van het Comité legt juridische verplichtingen op aan de SIO om te voldoen en materiaal aan te leveren. Daarom is het zeer zorgwekkend dat uw cliënt weigert de documenten over te dragen volgens de dagvaarding van het Comité, vier weken na de in de dagvaarding vermelde einddatum. Daarom verwacht het Comité dat de SIO uiterlijk op woensdag 14 juni 2023 om 17.00 uur de gevraagde documenten aanlevert. Als Stanford niet volledig voldoet aan de eisen van de dagvaarding, kan het Comité gedwongen worden één of meerdere handhavingsmechanismen te overwegen. Bedankt voor de aandacht van uw cliënt voor deze zaak.
Met vriendelijke groet, Jim Jordan, Voorzitter

When EIP finally produced the “JIRA” tickets showing the recommendations on flagged content, it wasn’t hard to see why they weren’t anxious to produce them. Many were phrased as direct requests for removal, e.g. “We recommend that these posts be removed immediately.”

Toen EIP eindelijk de “JIRA”-tickets overhandigde waarop de aanbevelingen voor gemarkeerde uitingen stonden, was het niet moeilijk om te zien waarom ze aarzelden om ze te leveren. Velen waren geformuleerd als directe verzoeken tot verwijdering, bijvoorbeeld “We raden aan dat deze berichten onmiddellijk worden verwijderd.”

Tekst in screenshot:

“We raden Twitter aan de tweet te verwijderen, omdat het een vrij duidelijke overtreding is.”
“Wij adviseren Twitter om de tweets te verwijderen.”
“We raden aan de volgende tweets te verwijderen omdat ze misleidend zijn.”

Many posts recommended for action were clearly protected speech, like an ad claiming “do-nothing Democrats” want to “hijack” Republican votes, or a joke tweet by Mike Huckabee about voting on behalf of deceased parents:

Veel van de voor verwijdering aangemerkte berichten vielen duidelijk onder de vrijheid van meningsuiting, zoals een advertentie waarin staat dat “de niets-doende Democraten” de Republikeinse stemmen willen “kapen”, of een grap van Mike Huckabee over stemmen namens overleden ouders:

Tekst in screenshot:

Auteur: Gov. Mike Huckabee
Twitter-handle: @GovMikeHuckabee
Bericht: “Stond vandaag een uur in de regen om vroeg te stemmen. Toen ik thuiskwam, heb ik mijn stapel per post ontvangen stembiljetten ingevuld en vervolgens gestemd met de stembiljetten van mijn overleden ouders en grootouders. Ze stemmen net als ik! #Trump2020”
Datum: 24 oktober 2020

Tekst in screenshot:

‘Laten we van de verkiezingsdag een nationale feestdag maken!
Amerikaans Verdedigingsfonds 2020
OFFICIËLE PETITIE 
(Vereiste informatie hieronder verifieert uw handtekening)
Nancy en de niets-doende Democraten vechten om uw stem te annuleren en de verkiezingen van 2020 te kapen.
Onderteken de onderstaande brief en spoor president Trump aan om van de verkiezingsdag een nationale feestdag te maken en elke Amerikaan vrije en eerlijke verkiezingen te geven!
—– Petitie —–
2020 AMERICAN DEFENSE FUND Een project van de C3 PAC
1600 Pennsylvania
Laan NW,
Washington,
gelijkstroom 20500
Meneer de president,
Amerikanen in het hele land vragen zich af of hun stem zal meetellen bij de komende verkiezingen.
Nancy Pelosi en de Democraten blijven aandringen op een scenario van stemmen per post, maar de dreiging van kiezersfraude wekt angst in de harten van degenen die gaan stemmen.
We hebben de gevaren van massale gemachtigde stemmen al gezien in Californië en New Jersey… en Conservatieven zijn altijd het doelwit van kiezersdiscriminatie.
Wij dringen er bij u op aan een stap in de goede richting te zetten door de verkiezingsdag uit te roepen tot een nationale feestdag.
Dit zal tientallen miljoenen Amerikanen het recht geven om te stemmen in hun stembureaus en het aantal gemachtigde stemmen en poststemmen terugdringen die een bedreiging vormen voor de toekomst van onze natie.
Bedankt voor alles wat u doet.
Ondertekend,
JOUW NAAM HIER

Exhibits from the Missouri v. Biden case show the Atlantic Council worrying to former CISA official Matt Masterson that CIS may not be “effective” for “the USG,” because it came to see EIP “as a growth area and consistent funding source.”

Uit bewijsstukken van de zaak Missouri v. Biden blijkt dat de Atlantic Council zich zorgen maakt, in een gesprek met voormalig CISA-functionaris Matt Masterson, dat CIS mogelijk ‘niet effectief’ zal zijn voor ‘de Amerikaanse overheid’ omdat het EIP ‘ziet als een groeigebied en een constante financieringsbron’.

Tekst in screenshot:

Op 5 januari 2022, om 7.57 uur, schreef Graham Brookie:
Heel erg bedankt, Matt. Waardeer het enorm om te worden betrokken!
Ik ben het met jou eens. De belangrijkste inhoudelijke zorg over een ISAC/Sociale Media is dat het mogelijk minder effectief is en het risico over de hele linie verhoogt, met name voor de Amerikaanse overheid. De belangrijkste logistieke zorg is dat het lijkt alsof CIS, dat echt geweldig werk doet, in feite de EIP heeft ontworpen en het ziet als een groeigebied met structurele financiering. En we zullen zeker de Graphika-component moeten uitzoeken, die naar mijn mening nogal onduidelijk is na het verstrek van Camille, hoewel ik eerder heb samengewerkt met John, Jennifer M (voorheen MITRE) en Jack S (ze zijn geweldig!).
Kortom: ik denk dat er verschillende manieren zijn waarop we met hen kunnen en moeten samenwerken, maar ik denk ook dat we waarschijnlijk inmiddels verder gevorderd zijn in het hebben van een tastbaar concept, product en impact.
Meer potentiële partners en mensen die dit werk doen, is een behoorlijke uitdaging om te verwerken, alle dingen in aanmerking genomen.
Graham

Masterson replied, “I have been pounding on them for 2 months… not to gorilla their way into more.”

Masterson antwoordde: “Ik ben al twee maanden op ze aan het aandringen … om niet teveel te pushen.”

Tekst in screenshot:

Van: Matthew Masterson
Datum: woensdag 5 januari 2022 om 10:18 uur
Aan: Graham Brookie cc: xxx@stanford.edu
Onderwerp: Bedankt
Dank jullie beiden voor de tijd die jullie hebben genomen om met hen te praten. Ik ben al 2 maanden op hen aan het aandringen om te doen waar ze goed in zijn en niet te proberen om teveel te pushen. Jullie hebben dat veel eloquenter en duidelijker gezegd. Ik waardeer het.
Ik verwelkom eventuele vervolggedachten of opmerkingen die jullie hebben.
Matt

These documents should put to rest the notion that the EIP was not a government/Homeland Security operation. The idea that it’s conspiracy theory to worry about First Amendment concerns with the EIP would also seem belied by DiResta herself conceding it:

Deze documenten zouden het idee moeten weerleggen dat de EIP geen overheids-/Homeland Security-operatie was. Het idee dat het een complottheorie is om je zorgen te maken over Eerste Amendementkwesties met de EIP, lijkt ook tegengesproken te worden door het feit dat DiResta het zelf toegeeft:

Tekst in screenshot:

Voor haar notities voor een presentatie in de herfst van 2021 tijdens de jaarlijkse CISA Summit, schreef Renée DiResta, de onderzoeksmanager bij de SIO, als onderdeel van haar presentatiescript, dat de ‘kloof’ die de EIP moest vullen ‘verschillende aspecten had’, waarvan er één ‘onduidelijke wettelijke bevoegdheden omvatte, inclusief zeer reële vragen over het Eerste Amendement.

Tekst in screenshot:

Samenvatting: Op 29 mei kwamen de Amerikaanse afdelingen Public Policy & Global Outreach en Security Policy samen met DHS, het Bureau voor Internetbeveiliging, en NASS/NASED bijeen over een “Misinformatie Rapportage Portaal” dat CIS (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) ontwikkelt. Dit portaal is bedoeld voor functionarissen op staats- en lokaal niveau om desinformatie en illegale activiteiten met betrekking tot verkiezingsinmenging te melden aan platforms, met name gericht op Facebook, Twitter en Google. Na een bètatest in Florida, Colorado, North Carolina en Rhode Island begin juni, wil CIS dit demonstreren aan Facebook.
Facebook geeft intern de voorkeur aan een onafhankelijk rapportagekanaal om zichzelf als toonaangevend te positioneren. De initiële test werd door alle betrokken partijen als succesvol gerapporteerd. Dit kanaal wordt 24/7 gemonitord. Echter, er is het besef dat als de meerderheid naar een gecentraliseerd kanaal gaat, er mogelijk PR-uitdagingen zijn voor degenen die niet deelnemen.
Kernpunten:

 • DHS kan het portaal niet openlijk onderschrijven, maar heeft achter de schermen aangegeven dat NASS/NASED heeft gemeld dat het voor veel staten gemakkelijker zou zijn om “één rapportagekanaal” te hebben. CISA en zijn ISAC streven ernaar om de binnenkomende rapporten synchroon te laten verlopen met de platforms.
 • CIS is in gesprek met Twitter om hun interesse te beoordelen, en betrokkenheid met Google is momenteel onduidelijk.
 • Onderhandelingen met Graphika, geïnteresseerd in landelijke trends die het rapportageportaal kan onthullen, zijn gaande.
 • The Better Center ontwikkelt een “IO Playbook & Training” dat waarschijnlijk wordt uitgebracht in de maanden voor november 2020.
 • Hoewel NASS/NASED ondersteunend is, zijn niet alle staten aan boord. CIS is van plan te lanceren met platforms die ondersteunend en betrokken zijn en geleidelijk staten mee te nemen.
 • CIS wil een soort van API met Facebook, maar zo’n opstelling is misschien onmogelijk. CrowdTangle zou de voorkeursroute kunnen zijn als dit vordert.

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.