Deze aflevering van de Twitterfiles bespreekt hoe de FBI Oekraïne helpt om twitteraars te censureren.

Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier. Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de aflevering over de censuur van Oekraïne. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles Oekraïne censuur

Gepubliceerd op 7 juni 2023 door Aaron Maté

New Twitter Files: The FBI is helping Ukraine censor Twitter users, including journalists.

Nieuwe TwitterFiles: De FBI helpt Oekraïne met het censureren van Twitteraars, waaronder journalisten.

The FBI aided a Ukrainian intelligence effort to ban Twitter users and collect their data. Twitter declined to censor journalists targeted by Ukraine, including Aaron Maté.

De FBI hielp de Oekraïense inlichtingendienst om Twitteraars te schorsen en hun gegevens te verzamelen. Twitter weigerde journalisten te censureren die het doelwit waren van Oekraïne, waaronder Aaron Maté.

Article here: mate.substack.com/p/fbi-helps-uk

In March 2022, an FBI Special Agent sent Twitter a list of accounts on behalf of the SBU, Ukraine’s main intelligence agency. The accounts, the FBI wrote, “are suspected by the SBU in spreading fear and disinformation.”

Artikel hier: https://mate.substack.com/p/fbi-helps-ukraine-censor-twitter

In maart 2022 stuurde een FBI Special Agent Twitter een lijst met accounts namens de SBU, de belangrijkste inlichtingendienst van Oekraïne. De accounts, schreef de FBI, “worden door de SBU verdacht van het verspreiden van angst en desinformatie.”

Tekst in screenshot:

Van: Aleksandr Kobzanets
Betreft: Twitter verzoek betreffende desinfo
Datum: 27 maart 2022 om 2:07:02 PM PDT
Aan -@twitter.com”, “yoel@twitter.com”
cc: Elvis Chan -@fbi.gov”, Mark Kellett -fbi.gov”, “James Butler” -@fbi.gov”, Nicole Cannavo -@fbi.gov”
Hallo Marlena en Yoel,
Hartelijk dank voor jullie tijd om de hulp aan Oekraïne op donderdag te bespreken. Zoals besproken voeg ik een lijst bij met accounts die ik een paar weken geleden heb ontvangen van de Oekraïense veiligheidsdienst. Deze accounts worden door de SBU verdacht van het verspreiden van angst en desinformatie. Ter beoordeling en overweging.
dank u wel,
Alex
Aleksandr Kobzanets
Assistent juridisch attaché, Kiev Oekraïne
Oekraïne, Wit-Rusland

In an attached memo, Ukraine’s SBU provided a list of accounts that it alleged have been “used to disseminate disinformation and fake news to inaccurately reflect events in Ukraine.”

In een bijgevoegde memo gaf de Oekraïense SBU een lijst van accounts die volgens hen zijn “gebruikt om desinformatie en nepnieuws te verspreiden om de gebeurtenissen in Oekraïne onjuist weer te geven”.

It then asked Twitter “to block these Twitter accounts and provide us with” their “user data.”

De SBU vroeg Twitter vervolgens om “deze Twitter-accounts te blokkeren en ons hun “gebruikersgegevens” te verstrekken.

Tekst in screenshot:

Als gevolg van de grootschalige oorlog van de Russische Federatie tegen Oekraïne gebruikt de agressorstaat hybride oorlogsmethoden in de vorm van een krachtige informatiecampagne met behulp van sociale media en sociale netwerken.
Er zijn met name verschillende Twitteraccounts geïdentificeerd die worden gebruikt om desinformatie en nepnieuws te verspreiden om de gebeurtenissen in Oekraïne onjuist weer te geven en oorlogsmisdaden van de Russische autoriteiten op het grondgebied van de Oekraïense staat, die in strijd zijn met het internationaal recht, te rechtvaardigen, namelijk:

Tekst in screenshot:

Rekening houdend met het bovenstaande, om de Russische agressie op het informatiefront te stoppen, vragen wij u dringend maatregelen te nemen om deze Twitter-accounts te blokkeren en ons de gebruikersgegevens te verstrekken die tijdens de registratie zijn opgegeven.
Wij spreken onze dank uit voor het bestaande niveau van samenwerking.

The Ukrainian government’s FBI-enabled list of accounts marked for censorship extends to members of the media.

De door de FBI gesteunde lijst van accounts van de Oekraïense overheid die gemarkeerd zijn voor censuur strekt zich uit tot leden van de media.

The SBU list that the FBI provided to Twitter included my name and Twitter profile, as well was several Russian journalists.

De lijst van de SBU die de FBI aan Twitter verstrekte bevatte mijn naam en Twitterprofiel, evenals die van verschillende Russische journalisten.

Tekst in screenshot:

Naam en twitteraccount van Aaron Maté op de lijst.

In response to the FBI, Twitter agreed to review the accounts but raised concerns about its inclusion of “American and Canadian journalists (e.g. Aaron Mate).”

In reactie op de FBI stemde Twitter ermee in om de accounts te beoordelen, maar maakte zich zorgen over de opname van “Amerikaanse en Canadese journalisten (bijv. Aaron Mate)”.

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth <yoel@twitter.com>
Verzonden: zondag 27 maart 2022 6:17 PM
Aan: Kobzanets, Aleksandr (KV) (FBI) -@fbi.gov>
yoel@twitter.com; Chan, Elvis M. (SF) (FBI) -@fbi.gov>; Kellett, Mark W. (IOD) (FBI) -@fbi.gov> Butler, James Harold (IOD) (FBI) -@fbi.gov> Cannavo, Nicole M. (IOD) (FBI) -@fbi.gov>
Onderwerp: (EXTERNE EMAIL) – (SOCIAAL NETWERK) Re: Twitter desinfo verzoek
Hoi Alex,
Bedankt voor de notitie en voor de tijd vorige week. We zullen de gemelde accounts bekijken volgens onze regels.
In eerste instantie lijkt het te gaan om een mix van individuele accounts (die al dan niet authentiek kunnen zijn), enkele officiële Russische accounts (waaronder accounts van staatsmedia die al onder ons beleid vallen) en zelfs enkele accounts van Amerikaanse en Canadese journalisten (zoals Aaron Mate). Onze beoordelingen richten zich in de eerste plaats op het identificeren van mogelijke inauthenticiteit. Over het algemeen is het echter onwaarschijnlijk dat authentieke nieuwszenders en verslaggevers die het conflict verslaan met een pro-Russische houding in strijd met onze regels worden bevonden, tenzij er een andere context is die een dekmantel of misleidende associatie tussen hen en een regering zou kunnen aantonen. Alle aanvullende informatie of context op dat gebied is natuurlijk welkom en wordt op prijs gesteld.
Yoel

The FBI’s attempt to ban Twitter accounts at the request of Ukrainian intelligence is among the most overt requests for censorship revealed to date in the Twitter Files.

De poging van de FBI om Twitter-accounts te blokkeren op verzoek van de Oekraïense inlichtingendienst is een van de meest openlijke verzoeken tot censuur die tot nu toe zijn onthuld in de Twitter-files.

The FBI described the suppression effort as “assistance to Ukraine.”

De FBI beschreef de onderdrukking als “hulp aan Oekraïne”.

The FBI declined to answer my questions about its aid to Ukrainian intelligence censorship efforts.

De FBI weigerde mijn vragen te beantwoorden over haar hulp aan de censuur van de Oekraïense inlichtingendiensten.

“While we appreciate your inquiry, as a matter of practice we do not confirm, deny, or otherwise comment on specific interactions nor confirm the veracity of correspondence,” FBI wrote.

“Hoewel we uw vraag op prijs stellen, is het gebruikelijk dat we specifieke interacties niet bevestigen, ontkennen of anderszins becommentariëren, noch de waarheidsgetrouwheid van correspondentie bevestigen”, schreef de FBI.

For those asking, here’s the SBU’s list of targeted accounts that the FBI sent to Twitter: mate.substack.com/api/v1/file/53

Voor degenen die ernaar vragen, hier is de lijst met doelaccounts van de SBU die de FBI naar Twitter heeft gestuurd: https://mate.substack.com/api/v1/file/5301b8af-8b1f-43ea-bbb2-7f1248c97721.pdf

And here’s the Twitter-FBI email correspondence: mate.substack.com/api/v1/file/7c

En hier is de Twitter-FBI emailcorrespondentie: https://mate.substack.com/api/v1/file/7c

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.