Dit is de negentiende aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de negentiende aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles 19

Gepubliceerd op 17 maart 2023 door Matt Taibbi

TWITTER FILES #19
The Great Covid-19 Lie Machine
Stanford, the Virality Project, and the Censorship of “True Stories”

TWITTERFILES #19
De Grote Covid-19 Leugenmachine
Stanford, het Virality Project en de censuur van ‘waargebeurde verhalen’

Logo van Virality Project

“The release of Dr. Anthony Fauci’s Spring 2020 emails… has been used to exacerbate distrust in Dr. Fauci.”
“Increased distrust in Fauci’s expert guidance.”

“De vrijgave van de e-mails van Dr. Anthony Fauci in het voorjaar van 2020… is gebruikt om het wantrouwen in Dr. Fauci te vergroten.”
“Toegenomen wantrouwen in Fauci’s deskundige begeleiding.”

Tekst in screenshot:

Virality Project Weekly Briefing – 2 juni – 8 juni 2021
Belangrijkste opmerkingen:
–  Er zijn informatielacunes ontstaan rond twee onderwerpen die onduidelijk blijven voor het publiek: het risico op myocarditis voor gevaccineerde tieners; en de noodzaak van vaccins voor mensen die eerder COVID-19 hebben gehad. Volksgezondheidsvoorlichters zouden moeten overwegen zich te concentreren op het verstrekken van de meest actuele aanbevelingen over deze onderwerpen.
– De anti-vax gemeenschap blijft de angst aanwakkeren dat de vaccins een “spike-eiwit” bevatten dat schade kan veroorzaken bij gevaccineerden. De term is gebruikt om een aantal ongefundeerde beweringen over de veiligheid van het COVID-19 vaccin te ondersteunen.
– Het vrijgeven van de e-mails van Dr. Anthony Fauci in het voorjaar van 2020 via de Freedom of Information Act is gebruikt om het wantrouwen in Dr. Fauci en in de Amerikaanse volksgezondheidsinstellingen te vergroten.
– Terwijl de discussies over vaccinatiemandaten online blijven plaatsvinden, aangewakkerd door wetgeving die ze probeert te verbieden, ontstaat een nieuwe analogie tussen vaccinatiepaspoorten en Jim Crow-wetten in het Amerikaanse Zuiden. Dit komt nadat eerdere analogieën tussen vaccinpaspoorten en het gebruik van Davidsterren door de nazi’s terugslag kregen.

Tekst in screenshot:

Discussies over Fauci’s e-mails verspreidden zich ook in het Chinees op Telegram. Minstens één groep met 7.800 leden, die voornamelijk rechtse samenzweringen bespreekt, beweert dat “Fauci, de CCP, de WHO en verschillende DS-agentschappen (Deep State) informatie hebben over hoe virussen en vaccins kunnen worden gemanipuleerd, wat volledig de waarheid zal blootleggen over virussen en vaccins.”
— Hoofdpunten: Hoewel veel van de aandacht voor de e-mails van Fauci verband houdt met zijn communicatie met Chinese functionarissen in de vroege stadia van de pandemie, heeft de informatie ook een grote impact op anti-vaccinatienetwerken. Deze netwerken willen graag een groeiend wantrouwen aanwakkeren in Fauci’s deskundige leiderschap en in Amerikaanse volksgezondheidsfunctionarissen en -instellingen. Gezien het grote volume van de e-mails verwachten we ook dat de reacties zullen blijven binnenstromen.

“Reports of vaccinated individuals contracting Covid-19 anyway”; “natural immunity”; suggesting Covid-19 “leaked from a lab”; even “worrisome jokes”:

“Berichten over gevaccineerden die toch Covid-19 opliepen”; “natuurlijke immuniteit”; suggereren dat Covid-19 “uit een lab lekte”; zelfs “zorgwekkende grappen”:

Tekst in screenshot:

Het belangrijkste bericht van deze week van een vasthoudende anti-vax influencer op Twitter is van Alex Berenson, die een van de e-mailconversaties tussen Anthony Fauci en een onderzoeker tweette nadat Fauci’s e-mails uit 2020 waren vrijgegeven onder de Freedom of Information Act. Het gesprek wordt zo geïnterpreteerd dat het suggereert dat het coronavirus mogelijk uit een laboratorium is gelekt. De tweet ontving 10,3K interacties (255 antwoorden, 3K retweets, 7K likes).

Tekst in screenshot:

Hallo Twitter Team,
Bijgevoegd vindt u de laatste wekelijkse briefing van het Virality Project over COVID-19 vaccin verhalen en desinformatie in de sociale media.
Deze week was een drukke week. We hebben een reeks onderwerpen behandeld, waaronder updates over veel voorkomende verhalen: de myocarditis-situatie, de beweringen van senator Paul Rand over natuurlijke immuniteit, en ernstige bijwerkingen (waaronder een opnieuw opkomende bezorgdheid over het Guillain-Barre Syndroom). We bekeken hoe anti-vaccin groepen hun beweging in de juridische ruimte blijven brengen, via petities, verboden en rechtszaken in verschillende staten, vooral Texas.

Tekst in screenshot:

Twee voorvallen illustreren deze dynamiek. In juli 2021 kondigde de perschef van het Witte Huis, Jen Psaki, aan dat de regering Biden zich zou gaan richten op het huis-aan-huis benaderen van burgers voor vaccinaties. Deze aankondiging veroorzaakte onmiddellijke verontwaardiging online, waaronder verontrustende grappen met een gewelddadige ondertoon die suggereerden dat mensen vijandig, gewapend of intimiderend zouden moeten reageren op deze officiële bezoekers (zie figuur 3.7).

All were characterized as “potential violations” or disinformation “events” by the Virality Project, a sweeping, cross-platform effort to monitor billons of social media posts by Stanford University, federal agencies, and a slew of (often state-funded) NGOs.

Ze werden allemaal aangemerkt als “potentiële schendingen” of desinformatie “gebeurtenissen” door het Virality Project, een omvangrijk initatitief om miljarden posts op allerlei social media-platforms te controleren, door Stanford University, federale agentschappen en een hele reeks (vaak gesubsidieerde) NGO’s.

Just before @ShellenbergerMD and I testified in the House last week, Virality Project emails were found in the #TwitterFiles describing “stories of true vaccine side effects” as actionable content.

Vlak voordat @ShellenbergerMD en ik vorige week getuigden bij de hoorzitting, vonden we e-mails van het Virality Project in de #TwitterFiles die stelden dat actie kon worden ondernomen op “verhalen over echte bijwerkingen van vaccins”.

Tekst in screenshot:

  • Correcte inhoud die aarzeling over vaccins kan bevorderen
    – Virale berichten van personen die aarzelen over vaccins, of verhalen over echte bijwerkingen van vaccins. Deze inhoud is niet duidelijk mis- of desinformatie, maar kan malinformatie zijn (overdreven of misleidend). In deze verzameling zitten ook vaak correcte berichten die de terughoudendheid kunnen aanwakkeren, zoals berichten over individuele landen die bepaalde vaccins verbieden.
    – Voorbeeld: Nieuwsartikel en berichten over de sluiting van een schooldistrict in Centraal-New York

We’ve since learned the Virality Project in 2021 worked with government to launch a pan-industry monitoring plan for Covid-related content. At least six major Internet platforms were “onboarded” to the same JIRA ticketing system, daily sending millions of items for review.

Sindsdien hebben we vernomen dat het Virality Project in 2021 met de overheid samenwerkte om een monitoringplan voor Covid-gerelateerde inhoud in de hele branche te lanceren. Minstens zes grote internetplatforms namen deel aan hetzelfde JIRA-ticketingsysteem en stuurden dagelijks miljoenen items ter beoordeling.

Though the Virality Project reviewed content on a mass scale for Twitter, Google/YouTube, Facebook/Instagram, Medium, TikTok, and Pinterest, it knowingly targeted true material and legitimate political opinion, while often being factually wrong itself.

Hoewel het Virality Project op grote schaal inhoud beoordeelde voor Twitter, Google/YouTube, Facebook/Instagram, Medium, TikTok en Pinterest, viel het willens en wetens correct materiaal en legitieme politieke meningen aan, terwijl het zelf vaak feitelijk onjuist was.

Tekst in screenshot:

– De platforms waren de uiteindelijke belanghebbenden bij de VP-inspanning. Zes sociale media platforms – Facebook (inclusief Instagram), Twitter, Google (inclusief YouTube), TikTok, Medium en Pinterest – hielden zich bezig met VP-tickets voor materiaal dat ter beoordeling was gesignaleerd, en zij ondernamen er actie tegen in overeenstemming met hun beleid. Soms verstrekten de platforms ook informatie over het bereik van verhalen die eerder door VP waren gesignaleerd, waardoor een feedback-loop ontstond die werd gebruikt om het project te informeren over het beleid en het lopende onderzoek.

Tekst in screenshot:

Van: Isabella Garcia-Camargo
Re: Virality Project Weekly Briefing – 23 februari
Aan: yoel@twitter.com, brianclarke@twitter.com, jguay@twitter.com, npickles@twitter.com, & 6 meer
Datum: 23 februari 2021 om 9:39 PM
Agh, excuses voor het opnemen van een TikTok teamlid in de eerdere thread, de organisatie namen zijn alfabetisch gelijk… verplaatst naar BCC dus deze thread is verder gewoon Twitter team!
Van: Isabella Garcia-Camargo
Datum: Dinsdag 23 februari
Aan: xxx@tiktok.com, xxx@tiktok.com, yoel@twitter.com, brianclarke@twitter.com, jguay@twitter.com, npickles@twitter.com, jmcdonald@twitter.com, nguliani@twitter.com,
scardille@twitter.com, Iquint@twitter.com
Cc: Renee DiResta <rdiresta@stanford.edu, Chase Small <cpsmall@stanford.edu>
Virality Project Weekly Briefing – 23 februari
Virality Project Weekly Briefing – 23 februari
Hallo Twitter Team:
Hierbij vindt u de laatste wekelijkse briefing van het Virality Project. Deze week richtte het team zich op door buitenlandse staten gestuurde gesprekken over vaccin paspoorten, vaccin aarzeling geuit door NBA spelers, verhalen over de werkzaamheid van het vaccin bij overlevenden van COVID-19, samenzweringstheorieën over mRNA-vaccins en beschuldigingen van tech-censuur, naast verschillende andere lopende thema’s. We zijn ook begonnen met het monitoren van Spaanse en Chinese verhalen, gemarkeerd in onze ‘Niet-Engelse inhoud’ secties!
Om deze briefing waardevoller te maken voor onze platformpartners, kunt u ons laten weten of er specifieke zaken zijn die u eruit zou willen hebben, of uitgelicht, of rechtstreeks via het Jira-platform aan u gerapporteerd. Dank u voor uw voortdurende partnerschap!
Het beste,
Isabella Garcia-Camargo

This story is important for two reasons. One, as Orwellian proof-of-concept, the Virality Project was a smash success. Government, academia, and an oligopoly of would-be corporate competitors organized quickly behind a secret, unified effort to control political messaging.

Dit verhaal is om twee redenen belangrijk. Ten eerste, als een Orwelliaanse praktijktest was het Virality Project een groot succes. De overheid, de academische wereld en een kartel van potentiële mededingers organiseerden zich snel achter een geheime, gezamenlijke inspanning om politieke berichtgeving te controleren.

Two, it accelerated the evolution of digital censorship, moving it from judging truth/untruth to a new, scarier model, openly focused on political narrative at the expense of fact.

Ten tweede, het versnelde de evolutie van digitale censuur, waarbij het van het beoordelen van waarheid/onwaarheid verschoof naar een nieuw, griezeliger model, openlijk gericht op politieke verhalen ten koste van feiten.

THE BEGINNING: On February 5, 2021, just after Joe Biden took office, Stanford wrote to Twitter to discuss the Virality Project. By the 17th, Twitter agreed to join and got its first weekly report on “anti-vax disinformation,” which contained numerous true stories.

HET BEGIN: Op 5 februari 2021, net na het aantreden van Joe Biden, schreef Stanford Twitter om het Virality Project te bespreken. Tegen de 17e stemde Twitter ermee in om mee te doen en kreeg het zijn eerste wekelijkse rapport over “anti-vax desinformatie,” dat talrijke waargebeurde verhalen bevatte.

Tekst in screenshot:

Van: Isabella Garcia-Camargo
Aan: Yoel Roth “yoel@twitter.com, Brian Clarke Orianclarke@twitter.com, Nick Pickles
“npickles@twitter.com”, Neema Guliani “nguliani@twitter.com”, Stacia Cardille
escardille@twitter.com”
Datum: Vrijdag, 5 Feb 2021 22:18:21 +0000 (05/02/21 23:18:21)
Hallo Twitter Team:
Fijne vrijdag! Ik wil een vervolg geven aan ons gesprek van eind vorig jaar, toen we het project introduceerden dat het Stanford-team was gestart voor het bestrijden van vaccindesinformatie. Sinds ons laatste gesprek zijn we begonnen met ons nieuwe partnerschap met drie academische organisaties (Stanford IO, UW CiP, NYU CSMaP) en in samenwerking met Graphika en het DFRLab. Onze analisten gaan door met het monitoren van 7 belangrijke internetpartijen die we hebben geïdentificeerd.
Nu het partnerschap van start is gegaan, zouden we graag dit gesprek heropenen om te begrijpen hoe we het beste kunnen samenwerken met het Twitter team. Hetzelfde Jira systeem van het EIP is operationeel, en we hebben het meldingssysteem verbeterd om jullie feedback uit ons laatste gesprek te verwerken. Dit is anders dan de gang van zaken rond de verkiezingen: dit is zeker een marathon, geen sprint. Ons doel zou zijn om een communicatielijn met jullie op te zetten, waardoor we vaccin-gerelateerde desinformatieverhalen onder jullie aandacht kunnen brengen, die we opmerken op Twitter of op andere platforms.
Laat het ons weten als jullie geïnteresseerd zijn, dan zoeken we een moment voor overleg volgende week.
Het beste,
Isabella Garcia-Camargo

February 22, 2021: Stanford welcomed Twitter veterans like Yoel Roth and Brian Clarke, instructing them on how to join the group JIRA system. You can watch the friendly welcome video here:

https://t.co/E2KfN87GlI 

22 februari 2021: Stanford verwelkomt Twitter-veteranen zoals Yoel Roth en Brian Clarke, en instrueert hen hoe ze zich kunnen aansluiten bij het JIRA-systeem van de groep. U kunt de vriendelijke welkomstvideo hier bekijken:

March 2, 2021: “We are beginning to ramp up our notification process to platforms.” In addition to the top-7 platforms, VP soon gained “visibility” to “alternative platforms such as Gab, Parler, Telegram, and Gettr” – near-total surveillance of the social media landscape.

2 maart 2021: “We voeren het meldingsproces naar platforms op.” Naast de top-7 platforms kreeg VP al snel “zichtbaarheid” op “alternatieve platforms zoals Gab, Parler, Telegram en Gettr” – bijna totale surveillance van het sociale medialandschap.

Tekst in screenshot:

Van: Jack H Cable “cablej@stanford.edu”
Datum: Woensdag 3 maart 2021 om 10:01 AM
Aan: “yoel@twitter.com”, “brianclarke@twitter.com”
Cc: Renee DiResta, Isabella Garcia-Camargo
Onderwerp: Re: Virality Project Weekly Briefing – 3/2
Hallo Twitter team,
Zoals Isabella al zei, beginnen we het meldingsproces aan platforms op te voeren. Zie de bijlage voor een lijst van thema’s van vaccin misinformatie die we recentelijk hebben waargenomen waar eventueel actie op genomen kan worden. In elke thema hebben we voorbeelden opgenomen van de meest prominente gevallen van misinformatie.
Deze e-mail is bedoeld om een platform-overschrijdende samenvatting te geven van misinformatie die we doorgeven aan individuele platforms. Voor volledige informatie zijn jullie getagd in de tickets die relevant zijn voor jullie eigen platform.
We blijven jullie allen de wekelijkse briefing sturen met de meest actuele samenvatting van de algemene narratieven die we volgen. Hiermee beginnen we jullie vaker te taggen in de tickets in de rubrieken van die wekelijkse briefing. Dit specifieke document is bedoeld om jullie inzage te geven in enkele specifieke tickets die misschien niet voor jullie zijn getagd maar waar andere platformen wel op zijn getagd. Ten slotte, hoewel de briefings materiaal bevatten over algemene vaccintwijfel, is deze samenvatting meer gericht op het door ons geconstateerde COVID-gerelateerde beleid van elk platform.
Zouden jullie in de toekomst regelmatiger inzicht willen hebben (tweewekelijks?) in misinformatie die we doorgeven aan de verschillende platforms? Of vinden jullie de wekelijkse briefings voldoende? Zou het nuttig zijn om andere informatie op te nemen (ruwe gegevens van berichten, afbeeldingen die verschijnen in berichten, trefwoorden, enz.)?
Dank u,
Jack

Through July of 2020, Twitter’s internal guidance on Covid-19 required a story be “demonstrably false” or contain an “assertion of fact” to be actioned. But the Virality Project, in partnership with the CDC, pushed different standards.

Tot juli 2020 eisten de interne richtlijnen van Twitter over Covid-19 dat een verhaal “aantoonbaar onjuist” moest zijn of een “bewering van een feit” moest bevatten om in actie te komen. Maar het Virality Project, in samenwerking met de CDC, stelde andere normen.

Tekst in screenshot:

2. Is het aantoonbaar onjuist of misleidend? Er zijn drie overwegingen:
– Informatie die aanzienlijk gewijzigd, gemanipuleerd, bewerkt of gefabriceerd is.
– Beweringen die onjuist of buiten de context worden gepresenteerd, bijvoorbeeld door een verkeerd verband, onvolledige presentatie of onjuiste context.
– Beweringen die door deskundigen algemeen worden aanvaard als onjuist of vals.

Tekst in screenshot:

1. Bevordert het een feitelijke bewering over COVID-19? Er zijn drie overwegingen:
Sterk commentaar, meningen en/of satire vallen niet onder dit beleid. Om een Tweet als een misleidende bewering te kwalificeren, moet het een bewering van een feit zijn (geen mening), stellig uitgedrukt en bedoeld om het gedrag van anderen te beïnvloeden met betrekking tot de huidige omstandigheden ter plaatse rond COVID-19.

VP told Twitter that “true stories that could fuel hesitancy,” including things like “celebrity deaths after vaccine” or the closure of a central NY school due to reports of post-vaccine illness, should be considered “Standard Vaccine Misinformation on Your Platform.”

VP vertelde Twitter dat “waargebeurde verhalen die aarzeling kunnen aanwakkeren”, waaronder zaken als “sterfgevallen van beroemdheden na vaccinatie” of de sluiting van een school in New York vanwege meldingen van ziekte na vaccinatie, moesten worden beschouwd als “Standaard Vaccin Misinformatie op uw platform.”

Tekst in screenshot:

Standaard misinformatie over vaccins op uw platform
– De standaard: berichten op uw platform die duidelijk vaccin misinformatie verspreiden die volgens ons in strijd zijn met uw beleid
Bekende recidivisten
– Valse of misleidende posts van de accounts van bekende recidivisten, zoals Robert F. Kennedy, Jr of Sherri Tenpenny. Dit is een grote hoeveelheid berichten die bijna altijd te rapporteren is.
– Voorbeeld: RFK post dat er in één week 4.000 bijwerkingen van vaccins aan het CDC zijn gemeld.
Correcte inhoud die twijfels over vaccins kan bevorderen
– Virale berichten van personen die twijfelen aan een vaccin, of verhalen van echte bijwerkingen van vaccins. Deze berichten zijn niet duidelijk desinformatie, maar het kan overdrijvende of misleidende informatie zijn. Bij deze groep horen ook vaak berichten over waargebeurde verhalen die aarzeling kunnen aanwakkeren, zoals individuele landen die bepaalde vaccins verbieden.

In one email to Twitter, VP addressed what it called the “vaccine passport narrative,” saying “concerns” over such programs “have driven a larger anti-vaccination narrative about the loss of rights and freedoms.” This was framed as a “misinformation” event.

In een e-mail aan Twitter ging VP in op wat men het “vaccinpaspoortverhaal” noemde en zei dat “bezorgdheid” over dergelijke programma’s “het anti-vaccinatieverhaal over het verlies van rechten en vrijheden aanwakkeren”.
Dit werd omschreven als een “desinformatie” voorval.

Tekst in screenshot:

Hallo Twitter team,
Zie de bijlage voor de laatste Virality Project wekelijkse briefing, evenals de tweewekelijkse platform samenvatting. Deze week hebben we ons gefocust op het verzet tegen de Krispy Kreme vaccinpromotie onder rechtse en anti-vax gebruikers, waarbij geselecteerde COVID-19 gevallen worden gebruikt om twijfel te zaaien over vaccins, en op een online evenement van anti-vax en QAnon personen.
Daarnaast willen we ook wijzen op onze recente analyse van het “Vaccin Paspoort”-narratief. Zorgen over vaccinatiegegevens zijn een focus van online vaccinatiegesprekken en hebben het anti-vaccinatie narratief over het verlies van rechten en vrijheden aangewakkerd. Wij verwachten dat het vaccinatie paspoort debat een belangrijk gespreksonderwerp zal blijven, dat een brug vormt tussen de anti-vaccinatie gemeenschap en de rechtse media.
Deze briefing, samen met alle vorige en volgende briefings, is ook te vinden als PDF op onze website.
Dank u,
Jack

VP routinely framed real testimonials about side effects as misinformation, from “true stories” of blood clots from AstraZeneca vaccines to a New York Times story about vaccine recipients who contracted the blood disorder thrombocytopenia.

VP schilderde echte verhalen over bijwerkingen stelselmatig af als desinformatie, van “ware verhalen” over bloedstolsels door vaccins van AstraZeneca tot een verhaal in de New York Times over gevaccineerden die de bloedziekte trombocytopenie opliepen.

Tekst in screenshot:

Veiligheidszorgen over AstraZeneca-vaccin nu landen partijen van het vaccin blokkeren nadat bij sommige ontvangers bloedproppen waren opgetreden
Waargebeurde verhalen van mensen die bloedproppen kregen na ontvangst van het AstraZeneca-vaccin hebben meerdere regeringen ertoe aangezet deze vaccinaties tijdelijk op te schorten. Dit heeft wereldwijd de aandacht getrokken, ook onder vaccintwijfelaars en tegenstanders van vaccins. 
– De Oostenrijkse autoriteiten hebben uit voorzorg inentingen met een partij van het COVID-19-vaccin van AstraZeneca opgeschort in afwachting van een onderzoek naar de dood van één persoon en de ziekte van een andere persoon na de inentingen. Een Instagram-post van de prominente conservatieve Britse mediapersoonlijkheid Katie Hopkins, die regelmatig de veiligheid van het Pfizer-vaccin in twijfel trekt, ontving 5000 likes. Openbare Facebook-berichten waarin “Oostenrijk, AstraZeneca” wordt genoemd, hadden vorige week meer dan 500K interacties.
– Sommige landen hebben alleen een specifieke partij vaccins verboden, zoals ABV5300. Tot deze landen behoren Denemarken, IJsland, Noorwegen, Oostenrijk, Estland, Litouwen, Luxemburg, Letland, Italië, Spanje, Portugal en Thailand.
Een tweet van Naomi Wolf, auteur en complotdenker, werd opgepikt door een Australische anti-lockdown actiegroep, en werd geretweet op een Spaanstalig alternatief nieuwskanaal op Telegram (5.000+ leden) dat Latino’s in de VS bereikt. De tweet luidt “updated AGAIN” en vermeldt landen die het gebruik van het AstraZeneca-vaccin hebben gestaakt.
– Deze gebeurtenis kreeg aandacht binnen talrijke anti-vax Facebook groepen. Het staken van het gebruik van deze vaccinaties kreeg wereldwijde media-aandacht en werden daardoor ook buiten de anti-vaccin gemeenschappen bekend.
– Buitenlandse staatsmedia uit Rusland en China besteedden ook aandacht aan deze opschortingen.
– Conclusies: De opschortingen van AstraZeneca vaccins in Europese landen krijgen internationale aandacht. Verhoogde twijfel over het vaccin van één fabrikant kan leiden tot aarzeling over vaccinatie in het algemeen. Wij zullen de discussies over deze vaccin-opschortingen blijven volgen.

Tekst in screenshot:

Enkele ontvangers van Covid-vaccins ontwikkelden een zeldzame bloedziekte.
Een verband met de vaccins is niet zeker, en in sommige gevallen loopt een onderzoek.

 

By March of 2021, Twitter personnel were aping VP language, describing “campaigns against vaccine passports,” “fear of mandatory immunizations,” and “misuse of official reporting tools” as “potential violations.”

Tegen maart 2021 nam Twitter-personeel het taalgebruik van de VP over en omschreef “campagnes tegen vaccinpaspoorten”, “angst voor verplichte vaccinaties” en “misbruik van officiële meldingskanalen” als “mogelijke schendingen”.

Tekst in screenshot:

Re: Virality Project Weekly Briefing
Van: Joseph Guay <jguay@twitter.com>
Datum: Thu, 18 Mar 2021 (19/03/21
Aan: Jack H Cable <cablej@stanford.edu>
Cc: yoel@twitter.com <yoel@twitter.com>, brianclarke@twitter.com, Renee DiResta, Isabella Garcia-Camargo
Hallo Jack en team,
Over het algemeen bieden de wekelijkse rapporten en snelle opschaling ons situationeel besef van opkomende trends (zelfs als ze betrekking hebben op andere platforms), en bruikbare informatie over potentiële schendingen op ons platform. Met betrekking tot de Jira-rapporten, naast de standaard opschalingen die jullie ons al leveren, zijn er twee categorieën die voor ons bijzonder relevant zijn:
– Bekende recidivisten op het platform
– Opmerkelijke inhoud die niet op het Twitter platform staat.
Wat de wekelijkse rapporten betreft, is de uitsplitsing van de incidenten zeer nuttig om context en gezaghebbende informatie te bieden om onze beoordelingen te doen. Van de door onze teams waargenomen thema’s en patronen zijn de volgende voor ons het meest interessant om te blijven volgen en aan te pakken:
– Ongefundeerde meldingen van zwangerschapsgerelateerd letsel of overlijden
– Bezorgdheid dat COVID-19 vaccins “experimenteel” of niet officieel goedgekeurd zijn.
Misbruik van officiële meldingskanalen en statistische gegevens om onjuiste conclusies te trekken over de veiligheid van vaccins op bevolkingsniveau.
– Vermeende verbanden tussen mRNA COVID-19 vaccins en kanker
– Onjuiste gevolgtrekkingen dat mRNA-vaccins “gentherapie” zijn
– Mogelijk misleidende theorieën over ontsnappingsvarianten
Campagnes tegen vaccinpaspoorten, aanzetten tot angst voor verplichte vaccinaties, en promotie van “vaccinvrijstelling” kaarten.
Bedankt voor al je werk hieraan!
Joe

This echoed a report to Twitter by the Global Engagement Center re “Russia-linked” accounts: “While this account posts legitimate and accurate COVID-19 updates… it posts content that attacks Italian politicians, the EU, and the United States.” drive.google.com/file/d/1u2412d

Dit leek veel op een rapport aan Twitter van het Global Engagement Center over “Rusland-gelinkte” accounts: “Hoewel dit account legitieme en accurate COVID-19 updates plaatst… plaatst het inhoud die Italiaanse politici, de EU en de Verenigde Staten aanvalt.” https://drive.google.com/file/d/1u2412d

Tekst in screenshot:

Valeria S.:
Bio: Ik ben een bos en een nacht van donkere bomen, maar
wie niet bang is voor mijn duisternis, vindt ook hellingen van rozen onder mijn cipressen.
Statistieken: 344.000 tweets, 7.1.000 volgers, 32.000 volgers, lid sinds januari 2012
Beschrijving: dit account is subtieler dan de vorige twee, maar ook zeer verdacht. Minstens 12 van de vermoedelijke aan Rusland gekoppelde accounts hebben @valy_s in maart geretweet, waarvan er vier het account minstens 20 keer hebben geretweet (@Clarembaldo, @gabrillasarti2, @moschettopres en @frank9you). Hoewel dit account legitieme en nauwkeurige COVID-19-updates en nieuwsverhalen plaatst, plaatst Valeria S. ook inhoud die Italiaanse politici, de EU en de Verenigde Staten aanvalt. Het account deelt regelmatig verdeeldheid zaaiende nieuwsverhalen en tweets zonder commentaar en heeft de afgelopen 8 jaar gemiddeld 114 tweets per dag geplaatst.
<in de tabel zijn twee personen gemarkeerd: Giuseppe Conte (oud premier van Italië) en Nicola Zingaretti (oud partijsecretaris van de Italiaanse Democratische Partij), zie hieronder>

That same GEC report found in the #TwitterFiles identified former Italian Prime Minister Giuseppe Conte, and former Italian Democratic Party Secretary Nicola Zingaretti (who’s been compared to Bernie Sanders) as “highly connective” accounts in a “Russia-linked” network.

In datzelfde GEC-rapport in de #TwitterFiles werden de voormalige Italiaanse premier Giuseppe Conte en de voormalige Italiaanse secretaris van de Democratische Partij Nicola Zingaretti (die is vergeleken met Bernie Sanders) geïdentificeerd als “sterk verbonden” accounts in een “met Rusland verbonden” netwerk.

Tekst in screenshot:

Niet hij, wij
DOOR LORENZO ZAMPONI
VERTALING DOOR DAVID BRODER
Delen van de zakenpers hebben de nieuwe leider van de Italiaanse Democraten afgeschilderd als een plaatselijke Jeremy Corbyn of Bernie Sanders. Ze zijn te vriendelijk.
Nicola Zingaretti woont het Rome Film Festival bij in het Auditorium Parco Della Musica op 17 november 2012 in Rome, Italië. Ernesto Ruscio / Getty

Tekst in screenshot:

Nicola Zingaretti @nzingaretti
nicolazingaretti.it Toegevoegd in november 2011
1.789 Volgen
Volgers 586.8K

Tekst in screenshot:

Giuseppe Conte @GiuseppeConteIT
Jurist, advocaat, hoogleraar privaatrecht. Vader van Niccolò. Afgevaardigde van de Italiaanse Republiek. Voorzitter van de 5 sterren beweging.

 

The Virality Project helped pioneer the gauging of “disinformation” by audience response. If the post-vaccine death of a black woman named Drene Keyes in Virginia went unnoticed inspired mostly “anti-vaccine” comments on local media, it became a “disinformation” event.

Het Virality Project was een pionier in het meten van “desinformatie” aan de hand van de reactie van het publiek. Als de dood van een zwarte vrouw na vaccinatie (Drene Keyes in Virginia) onopgemerkt bleef en voornamelijk “anti-vaccin” commentaren in lokale media inspireerde, werd het een “desinformatie” gebeurtenis.

Tekst in screenshot:

Lopend thema: Opmerkelijke verhalen over bijwerkingen/nadelige effecten van vaccins
– De dood van Drene Keyes, een oudere zwarte vrouw, na ontvangst van het Pfizer-vaccin in Virginia heeft aandacht gekregen in anti-vaxgroepen naast berichtgeving in lokale nieuwsbladen. Het verhaal, met de kop “Gloucester grootmoeder sterft binnen enkele uren na ontvangst COVID vaccin”, heeft meer dan 14,8K interacties ontvangen. De meeste reacties op het verhaal zijn anti-vaccin.

VP warned against people “just asking questions,” implying it was a tactic “commonly used by spreaders of misinformation.” It also described a “Worldwide Rally for Freedom planned over Telegram” as a disinformation event.

VP waarschuwde tegen mensen die “alleen maar vragen stellen”, suggererend dat dit een tactiek is die “vaak wordt gebruikt door verspreiders van desinformatie”. Het beschreef ook een “Wereldwijde bijeenkomst voor vrijheid gepland via Telegram” als een desinformatie-evenement.

Tekst in screenshot:

Mediapersoonlijkheden en politici hebben een bloeiende symbiose. De beweringen van Tucker Carlson hebben herhaaldelijk ingang gevonden bij rechtse politici, die een belangrijke rol spelen in de discussie over vaccins en de verspreiding van valse en misleidende beweringen. Senator Ron Johnson (R-WI) verscheen in Carlson’s show om te bespreken waarom hij zich niet liet vaccineren in een videoclip die bol stond van verkeerde informatie over vaccinatiesterfte. Deze clip kreeg meer dan 100.000 views en werd 2.000 keer gedeeld op Facebook. Senator Johnson verkondigde ook moeilijk te controleren beweringen over vaccinatieschade toen hij citaten tweette uit Carlson’s interview met de moeder van het kind in de Pfizer-vaccinproef. In juni 2021 hield hij een evenement voor individuen om te getuigen over bijwerkingen van COVID-19 vaccins. Het evenement kreeg kritiek van medische professionals. Toen hij er echter op werd aangesproken, verklaarde Sen. Johnson dat hij niet anti-vaccin was en alleen maar “vragen stelde” – een tactiek die vaak wordt gebruikt door verspreiders van verkeerde informatie om niet verantwoordelijk gesteld te kunnen worden.

Tekst in screen shot:

Lopende thema’s en tactieken:
Dit gedeelte belicht lopende thema’s en tactieken die we elke week volgen, waaronder opmerkelijke verhalen over schade door vaccins en algemene statistieken over online vaccin discussies.
Een tweede Worldwide Rally for Freedom protest gepland via Telegram na maart-protesten die wereldwijd duizenden demonstranten trokken.
— De grote Worldwide Rally for Freedom-protesten die in maart in heel Europa en in grote steden plaatsvonden, pleitten tegen COVID-19 beperkingen, het dragen van mondkapjes en vaccins.
— Een tweede ronde van demonstraties zal plaatsvinden op 15 mei en berichten over die evenementen beginnen online aan te slaan bij de belangrijkste COVID-sceptische beïnvloeders, zowel in het Engels als in het Frans.
— Veel van de activiteit rond de evenementen is geconcentreerd rondom de hashtag #WewillALLbethere (ook gebruikt tijdens het eerste protest), met een centraal Telegram-kanaal voor de coördinatie. Promotie voor lokale evenementen omvat Parijs, Bulgarije en Hawaï.

“ALMOST ALWAYS REPORTABLE” It encouraged platforms to target people, not posts, using Minority Report-style “pre-crime” logic. Describing “repeat offenders” like Robert Kennedy, Jr., it spoke of a “large volume of content that is almost always reportable.””

“BIJNA ALTIJD RAPPORTEERBAAR” Het moedigde platforms aan om mensen aan te vallen, niet de berichten, met behulp van Minority Report*-achtige “pre-crime” logica. Het beschreef “recidivisten” zoals Robert Kennedy Jr. en sprak van een “grote hoeveelheid berichten die bijna altijd rapporteerbaar zijn.””

*Taibbi verwijst hier naar een film waarin misdadigers worden uitgeschakeld voordat ze hun misdaad kunnen begaan.

Tekst in screenshot:

– Bekende recidivisten
o Valse of misleidende berichten van de accounts van bekende recidivisten zoals Robert F. Kennedy, Jr of Sherri Tenpenny. Dit omvat een grote hoeveelheid berichten die bijna altijd rapporteerbaar zijn.

VP was repeatedly, extravagantly wrong. In one email to Twitter on “misinformation,” it spoke of wanting to “hone in” on an “increasingly popular narrative about natural immunity.”

VP zat er herhaaldelijk en buitensporig naast. In een e-mail aan Twitter over “verkeerde informatie” sprak het over het willen “aanscherpen” van een “steeds populairder wordend verhaal over natuurlijke immuniteit”.

Tekst in screenshot:

Zoe Ewa Huczok
Betreft: Virality Project Weekly Briefing 6/2
2 juni 2021 om 3:39 PM
Aan: Joseph Guay, yoel@twitter.com & 12 anderen
Hallo Twitter team,
Bijgevoegd vindt u de laatste wekelijkse briefing van het Virality Project over verhalen en desinformatie over COVID-19 vaccins in de sociale media.
Ik ben Zoe, en ik neem het over van Jack, die helaas het team heeft verlaten na een heldhaftige inzet bij het Virality Project.
Deze week waren we in staat om ons te concentreren op lopende tactieken en thema’s, waaronder een steeds populairder wordend verhaal rond “natuurlijke immuniteit” en aandacht trekkende video’s die van het Engels naar andere talen doorsijpelen- en een follow-up van gebeurtenissen die de aandacht van de mainstream media trokken, waaronder de de dood van Lisa Shaw en het met de Russen verbonden Fazze schandaal.
Deze briefing en alle eerdere en nog komende briefings zijn ook als pdf te vinden op onze website. Laat het ons weten als er iets is dat we kunnen verduidelijken of verder kunnen onderzoeken voor uw team.
Het beste,
Zoe Huczok
Kandidaat MA, klas van 2021

The VP in April 2021 mistakenly described “breakthrough” infections as “extremely rare events” that should not be inferred to mean “vaccines are ineffective.”

De VP beschreef in april 2021 ten onrechte “doorbraak”-infecties als “uiterst zeldzame gebeurtenissen”, waaruit niet mag worden afgeleid dat “vaccins onwerkzaam zijn”.

Tekst in screenshot:

CDC meldt 5.800 doorbraakinfecties van mensen die coronavirus kregen na vaccinatie. Sommigen hebben deze gegevens aangegrepen om te suggereren dat vaccins niet effectief zijn.
— De CDC meldde dat ongeveer 5.800 volledig gevaccineerde mensen in de VS besmet zijn geraakt met COVID-19. Nieuwsberichten melden dat 396 mensen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en dat 74 mensen zijn overleden. De CDC zegt dat dit te verwachten was, omdat geen van de huidige vaccins 100% effectief is.
Sommige Facebookgroepen over medische vrijheid en anti-vax activisten hebben deze gegevens aangegrepen om te suggereren dat de vaccins niet effectief zijn. Veel van de commentaren op deze berichten noemden het vaccin een “oplichterij” en “vergif.”
— De statistieken zijn besproken door goedbedoelende epidemiologen en andere artsen op het gebied van infectieziekten op sociale media, die proberen de doeltreffendheid van de vaccins te benadrukken en de extreme zeldzaamheid van de doorbraakgevallen in de hoop de angst bij het publiek weg te nemen.
— Kernpunt: Zoals journalisten en medische professionals hebben gemaand, zouden de media de nadruk moeten leggen op de zeldzaamheid van doorbraakinfecties bij de verslaggeving over deze uiterst zeldzame gebeurtenissen.

Later, when “the CDC changed its methodology for counting Covid-19 cases among vaccinated people,” only counting those resulting in hospitalization or death, VP complained that “anti-vaccine” accounts RFK Jr. and “WhatsHerFace” retweeted the story to suggest “hypocrisy.””

Later, toen “de CDC zijn methodologie voor het tellen van Covid-19 gevallen onder gevaccineerde mensen veranderde,” en alleen die telde die resulteerden in ziekenhuisopname of overlijden, klaagde VP dat “anti-vaccin” accounts RFK Jr. en “WhatsHerFace” het verhaal retweetten om “hypocrisie” te suggereren.

Tekst in screenshot:

Nadat CDC zijn methodologie voor het tellen van COVID-19 gevallen bij gevaccineerde mensen heeft gewijzigd, stoken anti-vaccin activisten zorgen op over de doeltreffendheid van het vaccin.
De CDC heeft aangekondigd dat COVID-19-gevallen bij gevaccineerde mensen alleen zullen worden geteld als ze een ziekenhuisopname vereisen of tot de dood leiden, om betere gegevens over doorbraakinfecties na de vaccinatie te behouden.
— Anti-vaccin activisten beweerden dat het bijgewerkte beleid bedoeld is om de doeltreffendheid van het vaccin te overdrijven door het aantal gevallen te verlagen.
— De toppost hierover van een voor medische vrijheid strijdend Instagram-account heeft 7,2K likes gekregen. De Children’s Health Defense publiceerde een week geleden ook een artikel over de veranderingen, dat vervolgens werd getweet door anti-vaccin activist Robert F. Kennedy Jr.
— Een andere populaire Youtube video van anti-vaccin activist WhatsHerFace is meer dan 60K keer bekeken.
— We hebben eerder valse beschuldigingen gezien dat de CDC opzettelijk te veel COVID-19 gevallen telde om strengere lockdowns te ondersteunen, wat samenzweringstheoretici “casedemie” noemden.
— Kernpunt: De beslissing om restrictief te zijn in het tellen van doorbraakinfecties wordt gezien als hypocrisie en, in sommige kringen, als aanwijzing voor een doofpotaffaire.

A few months later: “Breakthrough cases are happening.”

Een paar maanden later: “Doorbraakgevallen gebeuren.”

Tekst in screenshot:

Belangrijkste conclusie: Er doen zich doorbraken voor en deze zijn zeer zorgwekkend. Hoewel ze een belangrijke reden vormen om het vaccin te halen, gebruiken anti-vaccin activisten de term om het tegenovergestelde te suggereren: dat het vaccin niet effectief is en dat grote instellingen voor gezondheidszorg het publiek hierover misleiden. De communicatie over de volksgezondheid moet duidelijke statistieken en richtlijnen bevatten over de Delta-variant, de mate van besmettelijkheid ervan, en het aantal doorbraakgevallen uitgesplitst naar symptomen, ziekte en ziekenhuisopname.

In a chilling irony, the VP ran searches for the term “surveillance state.” As an unaccountable state-partnered bureaucracy secretly searched it out, the idea that “vaccines are part of a surveillance state” won its own thoughtcrime bucket: “conspiracy.”

In een huiveringwekkende ironie voerde de VP zoekopdrachten uit naar de term ‘surveillancestaat’. Terwijl een niet aanspreekbare, met de staat samenwerkende bureaucratie het in het geheim uitzocht, won het idee dat “vaccins deel uitmaken van een surveillancestaat” zijn eigen gedachtemisdaad-term: “samenzwering”.

Tekst in screenshot:

Virality Project Platform Escalatie Samenvatting
Bewering: Vaccins maken deel uit van een controlestaat
Samenvatting: Candace Owens beweert dat vaccins worden gebruikt om een controlestaat te creëren.
Categorie: Samenzwering
Platformen: Facebook (75k+ interacties), Twitter (20k+ interacties)
Voorbeeldberichten: https:/(twitter.com/RealCandaceO/statu$/1364290123240796161 ,
https://www.facebook.com/1593518174052711 Iposts/5056738587730635
Trefwoorden: surveillancestaat
Gelinkte tickets: VP-299
Claim: Vaccin is niet getest, moet niet worden genomen
Samenvatting: Een Instagram-gebruiker wijst op de snelle ontwikkeling van het Covid-vaccin en het feit dat dit het eerste mRNA-vaccin is, om te suggereren dat personen het Covid-vaccin niet moeten nemen.
Categorie: Werkzaamheid van het vaccin, Veiligheid
Platformen: Instagram (200k views)
Voorbeeldberichten: https://www.instagram.com/p/CLidYgch9i_/
Trefwoorden: Experimenteel mRNA
Gelinkte tickets: vp-292

After about a year, on April 26, 2022, the VP issued a report calling for a “rumor-control mechanism to address nationally trending narratives,” and a “Misinformation and Disinformation Center of Excellence” to be housed within CISA, at the Department of Homeland Security.

Na ongeveer een jaar, op 26 april 2022, bracht de VP een rapport uit waarin werd gepleit voor een “geruchten-beheersmechanisme om nationaal populaire narratieven aan te pakken”, en een “Expertisecentrum voor desinformatie” dat zou worden ondergebracht bij CISA, op het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Tekst in screenshot:

– Een expertisecentrum voor desinformatie oprichten, dat is ondergebracht bij het Agentschap voor cyberbeveiliging en infrastructuurbeveiliging.
– Instelling van een mechanisme voor geruchtenbeheersing om nationaal populaire narratieven aan te pakken.

Tekst in screenshot:

Een mechanisme voor geruchtencontrole opzetten om nationaal populaire narratieven tegen te gaan..
Een pagina voor geruchtenbeheer kan dienen als een centrale autoriteit met informatie om opkomende narratieven te duiden en voorspelbare typeringen en verhalen voor te zijn (zie figuur 6.1). De pagina kan ook helpen de publieke berichtgeving te coördineren, zoals de Rumor Control-pagina van het CISA deed voor de Amerikaanse verkiezingen van 2020.
Gerucht Gedetecteerd –> Reactie Drempel Geactiveerd –> Feit Gepubliceerd –> Feit Versterkt –> Reactie Gemeten
Figuur 6.1: De cyclus van geruchtdetectie en tegenactie die een geruchtbeheer pagina moet volgen om desinformatie tegen te gaan.
Beheerders van een pagina voor geruchtbeheersing moeten voorzichtig zijn in hun beslissing om te reageren op opkomende verhalen, om niet per ongeluk verhalen te bevorderen die anders weinig bereik zouden hebben. First Draft stelt vijf criteria voor om te bepalen of er moet worden gereageerd op een opkomend anti-vaccin verhaal.

The next day, April 27, 2022, DHS Secretary Alejandro Mayorkas announced in a House Appropriations Subcommittee hearing that a “Disinformation Governance Board” had been created, to be headed by the singing censor, Nina Jankowitz.

De volgende dag, 27 april 2022, kondigde DHS secretaris Alejandro Mayorkas in een House Appropriations Subcommittee hearing aan dat er een “Disinformation Governance Board” was opgericht, onder leiding van de zingende censor, Nina Jankowitz.*

*Nina Jankowitz werd korte tijd beroemd vanwege haar excentrieke gedrag en de snelle opheffing van het door haar geleide “Disinformation Governance Board”.

Even in its final report, VP claimed it was misinformation to suggest the vaccine does not prevent transmission, or that governments are planning to introduce vaccine passports. Both things turned out to be true.

Zelfs in haar eindverslag beweerde VP dat het onjuiste informatie was om te suggereren dat het vaccin infectie niet voorkomt, of dat regeringen van plan zijn vaccinpaspoorten in te voeren. Beide zaken bleken waar te zijn.

The Virality Project was specifically not based on “assertions of fact,” but public submission to authority, acceptance of narrative, and pronouncements by figures like Anthony Fauci. The project’s central/animating concept was, “You can’t handle the truth.”

Het Virality Project was specifiek niet gebaseerd op het “vaststellen van feiten”, maar op publieke onderwerping aan autoriteit, acceptatie van narratieven en uitspraken van figuren als Anthony Fauci. Het centrale/activerende concept van het project was, “Je kunt de waarheid niet aan.”

One of its four core partners, Pentagon-funded Graphika, explained in a report about “Fauxi” that because the public cannot be trusted to make judgements on its own, it must be shielded from truths that might undermine its faith in authority.

Een van de vier kernpartners, het door het Pentagon gefinancierde Graphika, verklaarde in een rapport over “Fauxi” dat, omdat het publiek niet kan worden vertrouwd om zelf te oordelen, het moet worden afgeschermd van waarheden die het vertrouwen in autoriteit zouden kunnen ondermijnen.

Tekst in screenshot:

Fauxi: Ondermijning van gezaghebbende bronnen over gezondheid
Auteurs: Erin McAweeney (Graphika), Lily Meyersohn (Stanford Internet Observatory), Avneesh Chandra (Graphika)
Het vrijkomen op 1 juni van duizenden e-mails van Dr. Anthony Fauci van zijn National Institutes of Health account gaf het publiek een inkijkje in de uitdagingen die Amerikaanse overheidsfunctionarissen tegenkwamen in de begindagen van de pandemie. De e-mails werden verkregen via FOIA-verzoeken van de Washington Post en Buzzfeed News en werden door beide media gepubliceerd. Hoewel ze regulier zijn verkregen, hebben anti-vaxxers en conservatieve influencers de documenten grotendeels aangeduid als “gelekte e-mails”, en begonnen ze al snel berichten te verspreiden waarin werd beweerd dat ze Fauci’s nauwe banden met de Chinese regering onthulden, oneerlijkheid in publieke communicatie over de theorie dat het virus uit een lab zou zijn gelekt, en anderszins snode bedoelingen om de pandemie te verlengen en het publiek voor te liegen. 

“This continual process of seeding doubt and uncertainty in authoritative voices,” Graphika wrote, in a report sent to Twitter, “leads to a society that finds it too challenging to identify what’s true or false.”

“Dit voortdurende proces van het zaaien van twijfel en onzekerheid over gezaghebbende stemmen,” schreef Graphika in een rapport aan Twitter, “leidt tot een samenleving die het te moeilijk vindt om vast te stellen wat waar of onwaar is.”

Tekst in screenshot (alinea onder):

Deze tactiek is niet toevallig. Jarenlang hebben opgefokte influencers herhaaldelijk gezaghebbende bronnen over gezondheid, volksgezondheidsinstellingen en gezondheidsexperts ondermijnd. Dit voortdurende proces van het zaaien van twijfel en onzekerheid over gezaghebbende stemmen leidt tot een samenleving die het te moeilijk vindt om te bepalen wat waar of onwaar is, het vertrouwen in het wetenschappelijke proces in het algemeen verliest of vatbaarder wordt voor schadelijke misinformatie van bronnen die men leuk vindt of vertrouwt. Het zaaien van wantrouwen in gezondheidsautoriteiten biedt ook een kans voor opgefokte influencers om groepen verder te manipuleren die misschien al de fout hebben gemaakt om anti-vaccin, vaccin-sceptisch of vaccin-aarzelend te zijn. Deze overtuigingen en zorgen kunnen om verschillende redenen of uit verschillende lokale geschiedenissen ontstaan – religieuze overtuigingen, frustratie over een onbetaalbaar en ondoorzichtig medisch systeem; of argwaan tegen instellingen die in het verleden slecht behandelde minderheden hebben uitgebuit – en het extra afgebrokkelde vertrouwen in gerenommeerde autoriteiten verergert ze.

For this reason, the CDC-partnered project focused often on disinformation “events” involving Fauci, saying “release of Fauci’s emails foments distrust,” and deriding assertions he “misled the public.”

Om deze reden richtte het door de CDC gesteunde project zich vaak op desinformatie “voorvallen” waarbij Fauci betrokken was; zei dat “het vrijgeven van de e-mails van Fauci wantrouwen zaait” en maakte de beweringen dat hij “het publiek misleidde” belachelijk.

Tekst in screenshot:

Gebeurtenissen deze week:
De belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week zoals geïdentificeerd door onze analisten en partners.
Het vrijgeven van Fauci’s e-mails voedt het wantrouwen onder anti-vaccin gemeenschappen rond de aanpak van de pandemie en vaccin ontwikkeling
— Honderden pagina’s van Dr. Anthony Fauci’s NIH e-mails werden deze week vrijgegeven door Buzzfeed en de Washington Post na een Freedom of Information Act verzoek.
— De e-mails van Dr. Fauci waren legaal verkregen (niet uitgelekt), maar de inhoud ervan – over het gebruik van mondkapjes, het Wuhan lab, en meer – leidde niettemin tot een golf van oproepen om zijn terugtreden, ontslag, en zelfs arrestatie.

— Republikeinse wetgevers beweerden dat de e-mails waren uitgelekt en dat ze bewijzen dat Dr. Fauci “het Amerikaanse publiek misleidde…. aan het begin van de pandemie.”

A Cleveland Clinic study showed previous infection offered the “same immunity” as the vaccine, but VP said discovery was susbservient to narrative: “Whether or not… scientific consensus is changing, ‘natural immunity’ is a key narrative… among anti-vaccine activists.”

Een studie van de Cleveland Clinic toonde aan dat eerdere besmetting “dezelfde immuniteit” bood als het vaccin, maar VP zei dat de ontdekking ondergeschikt was aan het verhaal: “Of de wetenschappelijke consensus nu wel of niet verandert, ‘natuurlijke immuniteit’ is een sleutelverhaal… onder anti-vaxxers.”

Tekst in screenshot:

Cleveland Clinic ontdekt dat eerdere besmetting dezelfde immuniteit verleent als vaccinatie, wat leidt tot verdere politisering van “natuurlijke immuniteit”.
– De Cleveland Clinic heeft een studie gepubliceerd over de effectiviteit van het vaccin bij mensen met en zonder voorgeschiedenis van een eerdere COVID-19-infectie.
– Uit de analyse van de studie blijkt dat het vaccin het risico op COVID-19 aanzienlijk vermindert bij mensen die nooit positief getest zijn, maar niet bij mensen die eerder besmet zijn geweest, wat suggereert dat het vaccin wellicht niet nodig is bij mensen die het virus eerder hebben gehad.
– De studie circuleert op rechtse media. Veel van het online delen concentreert zich op eerdere opmerkingen van Senator Rand Paul (R-KY) dat hij zich niet zou laten vaccineren omdat hij… reeds besmet was met  COVID-19.
– Senator Paul Tweette talrijke keren over de studie en vergaarde meer dan 35K interacties.
– Conclusie: Voor mensen in de anti-vax gemeenschap rechtvaardigt dit verhaal de controversiële opmerkingen van senator Rand Paul. De onvermurwbare houding van senator Paul in deze kwestie gaat in tegen verschillende aanbevelingen van Dr. Anthony Fauci en de algehele volksgezondheidsgemeenschap, die maandenlang hebben aanbevolen dat zelfs eerder besmette personen het vaccin moeten krijgen.
Het onderwerp wordt nu voorgesteld als “Rand v. Fauci”, waardoor de kwestie verder wordt gepolitiseerd. Steeds vaker zien we dat “natuurlijke immuniteit” verhalen worden ondersteund door legitieme wetenschappelijke bevindingen die gemakkelijk kunnen worden verdraaid om wantrouwen te zaaien over Amerikaanse volksgezondheidsinstellingen, en het grote publiek afbrengen van het nemen van het vaccin.

Tekst in screenshot:

Vertegenwoordiger Thomas Massie gebruikt Cleveland Clinic studie om te beweren, tegen de CDC richtlijnen in, dat eerder geïnfecteerde mensen het vaccin niet nodig hebben.
– Vorige week berichte het Virality Project over een studie van Cleveland Clinic die ontdekte dat een eerdere besmetting met COVID-19 dezelfde mate van immuniteit geeft als vaccinatie.
– Verwijzend naar de bevindingen van de Cleveland Clinic, verscheen Rep. Massie (R-KY) bij Fox News Primetime om het onderwerp te bespreken. Massie zei dat het CDC zes maanden geleden al op de hoogte was van de informatie en dat het een slecht advies heeft gegeven. Hij beweert dat zelfs de directeur van het CDC persoonlijk instemde toen Massie hem vertelde dat er “geen voordeel van het vaccin was voor mensen met een eerdere infectie.”
– Massie noemt ook de vaccinatie van kinderen “een opoffering om oudere volwassenen te redden”, bewijs dat het vaccin “eerder schadelijk is voor jonge kinderen.”
– Massie’s Fox News interview is viraal gegaan, met 393K Facebook views in rechtse kringen.
– Tijdens een persconferentie dagen later, berispte Massie een verslaggever die hem vroeg of hij gevaccineerd was en verklaarde ook dat hij zich niet zou laten vaccineren totdat er bewijs is dat het vaccin de immuniteit ook verbetert na COVID-19 besmetting.
– Conclusie: Al maanden hebben Dr. Anthony Fauci en de CDC aanbevolen dat zelfs eerder met COVID-19 besmette personen het vaccin zouden moeten krijgen, maar er is weinig informatie waarom het vaccin voordelen zou bieden aan die groep. Nieuwe wetenschappelijke bevindingen worden gebruikt om het wantrouwen in volksgezondheidsdeskundigen te vergroten, en te pleiten om bepaalde mensen het vaccin niet te laten nemen. Massie’s opmerkingen zijn ook belangrijk omdat hij kinderen neerzet als symbolische pionnen in de vaccinatiecampagne.
Of dit nu een geval is waarin de wetenschappelijke consensus verandert of niet, “natuurlijke immuniteit” is een sleutelverhaal en bron van onzekerheid, niet alleen onder anti-vaxxers, maar ook bij de twijfelaars. Die onzekerheid moet worden aangepakt door deskundigen en openlijk en verantwoord gecommuniceerd worden aan het publiek. 

“OFTEN TRUE CONTENT” The Virality Project communications mirror those produced in the recent court case Louisiana vs Biden, which showed Facebook admitting to the WHO that it, too, was censoring true content.

“OFTEN TRUE CONTENT” De mededelingen van het Virality Project weerspiegelen die in de recente rechtszaak Louisiana vs Biden, waarin Facebook aan de WHO toegaf dat het ook ware inhoud censureerde.

Tekst in screenshot:

Van: xxx.fb.com
Verzonden: zondag 21 maart 2021 11:25 PM
Aan: Slavitt, Andrew M. EOP/WHO xxx.who.eop.gov>
cc: Flaherty, Rob EOP/WHO xxx.who.eop.gov
Onderwerp: (EXTERNAL) Follow-up – vrijdag calI w yyy
Andy,
Bedankt dat je de tijd nam om vrijdag contact op te nemen. Naar aanleiding van ons gesprek wilde ik een follow-up geven met de volgende stappen:
1. Consistent Product Team contactpersoon: Zoals besproken, zullen we xxx, die het werk dat voor jullie teams het belangrijkst is coördineert, op regelmatige basis beschikbaar stellen. Als het zinvol is, kunnen we begin deze week een afspraak maken tussen xxx en jou en/of Rob (en wie verder in aanmerking komt).
2. Delen van aanvullende gegevens: xxx noemde de nieuwe interne analyses die wij ontwikkelen om ons te helpen de meest virale COVID-vaccin-gerelateerde berichten te begrijpen en te controleren. Dit is een topprioriteit voor ons, en wij zullen jullie op de hoogte houden van onze vorderingen en wanneer wij verwachten de gegevens met jullie te kunnen delen.
3. Hefbomen voor de aanpak van vaccinatie-twijfel berichten: je vroeg ons ook naar onze middelen om de viraliteit van berichten over vaccin-twijfel te verminderen. Naast het eerder besproken beleid omvatten deze de aanvullende wijzigingen die eind vorige week zijn goedgekeurd en die we de komende weken zullen doorvoeren. Zoals jullie weten, hebben we ons, naast het verwijderen van verkeerde informatie over vaccins, gericht op het verminderen van de viraliteit van inhoud die vaccins afraadt, maar geen verkeerde informatie bevat. Dit is vaak waarheidsgetrouwe inhoud, die we op postniveau toestaan omdat deskundigen ons hebben geadviseerd dat het belangrijk is dat mensen zowel hun persoonlijke ervaringen als hun zorgen over het vaccin kunnen bespreken, maar het kan worden geframed als sensationeel, alarmistisch of schokkend. Wij zullen deze groepen, pagina’s en accounts verwijderen wanneer zij deze sensationele inhoud disproportioneel promoten. Meer hierover bij de implementatie.
4. WhatsApp: Tot slot – xxx noemde het beleid dat van toepassing is op WhatsApp. De aanpak van desinformatie door WhatsApp is gericht op het beperken van de viraliteit van berichten, het voorkomen van gecoördineerd misbruik en het in staat stellen van gebruikers om betrouwbare informatiebronnen te zoeken, zowel binnen als buiten het product. Ons product bevat functies om de verspreiding van virale inhoud te beperken, zoals doorstuurlimieten en labels, privacyinstellingen om gebruikers te helpen beslissen wie hen kan toevoegen aan groepen, en eenvoudige manieren voor gebruikers om accounts te blokkeren en meldingen te doen aan WhatsApp als ze problematische berichten tegenkomen. Extra beperkingen die we in april 2020 hebben ingesteld op het doorsturen van berichten die vele malen zijn doorgestuurd, hebben dit soort berichten met meer dan 70% verminderd.
Naast deze toezeggingen zullen we actuele gegevens blijven verstrekken van onze COVID-19 Symptoomquête en zullen we deze gegevens graag doornemen met onze onderzoeksdirecteur, als dat nuttig is.

From the start, Stanford explained the Virality Project would essentially continue the work of its 2020 Election Integrity Partnership. “The same JIRA system from the EIP is up and running,” they wrote.

Vanaf het begin legde Stanford uit dat het Virality Project in wezen het werk van hun 2020 Election Integrity Partnership zou voortzetten. “Hetzelfde JIRA-systeem van het EIP is operationeel”, schreven ze.

Tekst in screenshot:

Van: Isabella Garcia-Camargo
Aan: Yoel Roth “yoel@twitter.com, Brian Clarke Orianclarke@twitter.com, Nick Pickles
“npickles@twitter.com”, Neema Guliani “nguliani@twitter.com”, Stacia Cardille
escardille@twitter.com”
Datum: Vrijdag, 5 Feb 2021 22:18:21 +0000 (05/02/21 23:18:21)
Hallo Twitter Team:
Fijne vrijdag! Ik wil een vervolg geven aan ons gesprek van eind vorig jaar, toen we het werk van het Stanford-team introduceerden die een project waren gestart voor het bestrijden van vaccindesinformatie. Sinds ons laatste gesprek zijn we begonnen met ons nieuwe partnerschap met drie academische organisaties (Stanford IO, UW CiP, NYU CSMaP) in samenwerking met Graphika en het DFRLab. Onze analisten gaan door met het monitoren van 7 belangrijke internetpartijen die we hebben geïdentificeerd.
Nu het partnerschap van start is gegaan, zouden we graag dit gesprek heropenen om te begrijpen hoe we het beste kunnen samenwerken met het Twitter team. Hetzelfde Jira systeem van het EIP is operationeel, en we hebben het meldingssysteem verbeterd om jullie feedback uit ons laatste gesprek te verwerken. Dit is anders dan de gang van zaken rond de verkiezingen: dit is zeker een marathon, geen sprint. Ons doel zou zijn om een communicatielijn met jullie op te zetten, waardoor we vaccin-gerelateerde desinformatieverhalen onder jullie aandacht kunnen brengen, die we opmerken op Twitter of op andere platforms.
Laat het ons weten als jullie geïnteresseerd zijn, dan zoeken we een moment voor overleg volgende week.
Het beste,
Isabella Garcia-Camargo

In the last #TwitterFiles thread, we posted a video of EIP Director Alex Stamos describing that project as Stanford trying to “fill the gap of things the government couldn’t do” legally. (h/t Foundation for Freedom Online).

In de laatste #TwitterFiles thread plaatsten we een video van EIP directeur Alex Stamos die dat project beschrijft, volgens hem probeerde Stanford “het gat te vullen van dingen die de overheid niet legaal kon doen”. (dixit Foundation for Freedom Online).

We also showed video in which Stamos introduced EIP Research Director Renee DiResta as having “worked for the CIA.” DiResta in 2021-2022 would be listed as a “Stanford scholar,” “leading” the Virality Project. youtube.com/watch?v=GsooGv

We toonden ook een video waarin Stamos EIP Research Director Renee DiResta voorstelde als iemand die “werkzaam was voor de CIA.” DiResta zou in 2021-2022 worden vermeld als een “Stanford scholar”, die het “Virality Project” zou “leiden”. https://youtube.com/watch?v=GsooGv

 -ekst in screenshot:

Aangezien de pandemie een voortdurende noodsituatie voor de volksgezondheid blijft en nieuwe varianten zich snel verspreiden, wordt het steeds urgenter dat accurate informatie over vaccins toegankelijk en gemakkelijk beschikbaar is voor het publiek, aldus Renée DiResta, wetenschapper en vooraanstaand expert op het gebied van mis- en desinformatie van Stanford. Het team van DiResta van het Stanford Internet Observatory (SIO) heeft vanaf 2021 tot nu toe hard gewerkt om mis- en desinformatie met betrekking tot de COVID-19-vaccins in realtime op te sporen en tegen te gaan als onderdeel van haar werk als leider van het Virality Project, een meerjarige samenwerking tussen SIO en vijf andere onderzoeksgroepen. Hun samenwerking heeft geleid tot een nieuw rapport – Memes, Magnets and Microchips: Narrative dynamics around COVID-19 vaccines – dat specifieke aanbevelingen doet voor hoe volksgezondheidsfunctionarissen, sociale mediaplatforms en andere academische instellingen de verspreiding van valse of misleidende informatie met een potentieel negatief effect op de individuele of volksgezondheid kunnen tegengaan en inperken.
(Bijschrift bij afbeelding:) Renée DiResta, wetenschapper bij Stanford, is de auteur van een nieuw rapport over hoe de online verspreiding van mis- en desinformatie in verband met het COVID-19 vaccin kan worden gestopt. (Image credit: Andrew Brodhead)

By October 2020, Stamos was hinting at the direction of the future Virality Project, telling a national cybersecurity conference that the “Anti-Disinformation” mission needed a new focus.

In oktober 2020 zinspeelde Stamos op de koers van het toekomstige Virality Project en vertelde hij een nationale conferentie over cyberveiligheid dat de missie “Anti-Desinformatie” een nieuwe focus nodig had.

“We talk way too much about foreign…it’s sexy, and it’s fun, and it’s a little bit cold warry,” Stamos said, adding the “vast majority” of problems were now domestic. “We have like an 80-20 breakdown… I think that needs to be flipped.”

“We praten veel te veel over het buitenland… het is sexy, en het is leuk, en het is een beetje koude oorlog,” zei Stamos, daaraan toevoegend dat de “overgrote meerderheid” van de problemen nu binnenlands was. “We hebben een 80-20 verdeling… Ik denk dat dat omgedraaid moet worden.”

VP’s partners: DOD-funded Graphika, the National Science Foundation funded Center for an Informed Public (CIP), the GEC-funded DFRLab, and the NYU Center for Social Media and Politics, or CSMaP.

VP’s partners: Het door Defensie gefinancierde Graphika, het door de National Science Foundation gefinancierde Center for an Informed Public (CIP), het door GEC gefinancierde DFRLab en het NYU Center for Social Media and Politics, of CSMaP.

Tekst in screenshot:

Subsidieverstrekker:
Ministerie van Defensie
(DOD)
Ontvanger
GRAPHIKA, INC.
401 LAFAYETTE ST STE E6
NEW YORK, NY 10003-7014
Congresdistrict: NY-12
VERENIGDE STATEN
$ Toegekende bedragen
3,0 miljoen dollar
Verplicht bedrag. 

Tekst in screenshot:

CENTRUM VOOR EEN GEÏNFORMEERD PUBLIEK
UNIVERSITEIT VAN WASHINGTON
De National Science Foundation (NSF) heeft subsidie toegekend voor een voorstel ingediend door onderzoekers van het Centrum voor een Geïnformeerd Publiek (CIP) die ernaar streven beter te begrijpen hoe wetenschappelijke kennis, deskundigheid, gegevens en communicatie de verspreiding en correctie van online desinformatie over een opkomende pandemie kan verbeteren.
De ongeveer 200 000 dollar aan financiering werd toegekend via NSF’s COVID-19 Rapid Response Research (RAPID) programma. Hoofdonderzoekers van het CIP Emma Spiro, assistent-professor aan de UW Information School, Kate Starbird, universitair hoofddocent aan UW’s afdeling Human Centered Design and Engineering, en Jevin West, universitair hoofddocent aan de Information School, zullen bekijken hoe een crisissituatie zoals de COVID-19 pandemie het collectieve betekenisgevingsproces kwetsbaarder kan maken voor verkeerde informatie.

Tekst in screenshot:

Graphika | Innovatie en nauwkeurigheid
We zijn geobsedeerd door R&D. We hebben een lab dat voortdurend de grens verlegt. We werken met de beste en slimste in het land, met partners als Harvard, Oxford, en DARPA. Deze wetenschappelijke aanpak komt terug in ons werk. We leggen de lat hoog op nauwkeurigheid, en delen en publiceren openlijk onze methodes.

Tekst in screenshot:

Financiering
Onze organisatie werd in 2012 opgericht als het Social Media and Political Participation Lab aan de NYU. In juli 2019 werd het Center for Social Media en Politics gevormd via het program van de Knight Foundation voor Research on the Future of an Informed Society. De gift aan Knight Foundation’s werd verdubbeld door The Charles Koch Foundation, en CSMaP is verder ondersteund door Craig Newmark Philanthropies en de Siegel Family Endowment.

VP would later say it partnered with “several government agencies,” including the Office of the Surgeon General and the CDC. It reportedly also worked with DHS’s CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) and GEC, among others.

VP zou later zeggen dat het samenwerkte met “verschillende overheidsinstanties”, waaronder het Office of the Surgeon General en het CDC. Naar verluidt werd ook samengewerkt met onder meer het DHS CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) en GEC.

Tekst in screenshot:

Federale overheidsinstanties fungeerden als coördinatoren voor de nationale inspanningen. Het Virality Project knoopte sterke banden aan met verschillende federale overheidsinstanties, met name het Office of the Surgeon General (OSG) en het CDC, om een breder besef rond opkomende verhalen mogelijk te maken. De tweewekelijkse “COVID-19 State of Vaccine Confidence Insights”-rapporten van het CDC gaven inzicht in de wijdverbreide anti-vaccin- en vaccin-twijfelverhalen die door andere onderzoeksinspanningen werden waargenomen.

Tekst in screenshot:

SECRETARY BLINKEN: Ja. Dus Stanford doet opmerkelijk werk op dat gebied, en het is een van de dingen waarvan we zeker willen zijn dat we ervan profiteren, want dit is een dagelijkse strijd voor ons, het bestrijden van desinformatie en desinformatie over de hele wereld. We hebben hier op het State Department zelf veel aandacht voor. We hebben iets dat het Global Engagement Center heet dat hier elke dag aan werkt. Maar dat werk is zowel geïnspireerd door werk dat gedaan wordt in de academische wereld, inclusief hier op Stanford, als ook door andere geschikte samenwerkingen. En één van de dingen die we moeten doen is ervoor zorgen dat we de technologie zelf gebruiken om sommige van de nadelen van de technologie te adresseren als ze misbruikt wordt, met inbegrip van desinformatie.
Dus we proberen dit soort partnerschappen op te bouwen om ervoor te zorgen dat we kijken naar elke…

To recap: America’s information mission went from counterterrorism abroad, to stopping “foreign interference” from reaching domestic audiences, to 80% domestic content, much of it true. The “Disinformation Governance Board” is out; but truth-policing is not.

Samengevat: De informatiemissie van Amerika ging van terrorismebestrijding in het buitenland, naar het voorkomen dat “buitenlandse inmenging” een binnenlands publiek zou bereiken, naar het controleren van 80% binnenlandse inhoud, waarvan veel waarheidsgetrouw is. De “Disinformation Governance Board” is gestopt, maar de waarheidspolitie blijft.

Special thanks to @NAffects for hard work on this story, with @Techno_Fog, @ShellenbergerMd, @bergerbell, @SchmidtSue1, @aaronjmate, and the http://racket.news team. Thanks especially to @MikeBenzCyber. Searches conducted by a third party; material may be left out.

Speciale dank aan @NAffects voor het harde werk aan dit verhaal, met @Techno_Fog, @ShellenbergerMd, @bergerbell, @SchmidtSue1, @aaronjmate en het http://racket.news team. Met name dank aan @MikeBenzCyber. Zoekopdrachten uitgevoerd door een derde partij; er kan materiaal zijn weggelaten.

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.