Dit is de zeventiende aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Het is aan te bevelen om voor deze aflevering eerst de toelichting te lezen die Matt Taibbi publiceerde een paar uur voordat TwitterFiles17 online kwam.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de zeventiende aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles 17

Gepubliceerd op 2 maart 2023 door Matt Taibbi

TWITTER FILES #17
New Knowledge, the Global Engagement Center, and State-Sponsored Blacklists
TWITTERFILES #17
Nieuwe kennis, het Global Engagement Center en door de staat gesponsorde zwarte lijsten
 

 

Logo  GEC

On June 8, 2021, an analyst at the Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab wrote to Twitter: “Hi guys. Attached you will find… around 40k twitter accounts that our researchers suspect are engaging in inauthentic behavior… and Hindu nationalism more broadly.”
Op 8 juni 2021 schreef een analist van het Digital Forensic Research Lab van de Atlantic Council naar Twitter: “Hallo jongens. Bijgevoegd vinden jullie… ongeveer 40.000 Twitter-accounts waarvan onze onderzoekers vermoeden dat ze onnatuurlijk gedrag vertonen… en hindoe-nationalisme in bredere zin.”
Tekst in screenshot:
Van: Andy Carvin
Onderwerp: Re: Twitter + DFRLab – Datum: 18 juni 2021 om AM EDT
Aan: Graham Brookie – Cc: Nick Pickles, Yoel Roth
Hallo jongens –
Bijgevoegd vinden jullie een spreadsheet met ongeveer 40.000 Twitter-accounts waarvan onze onderzoekers vermoeden dat ze onnatuurlijk gedrag vertonen ter ondersteuning van de BJP en het hindoe-nationalisme in bredere zin. Ons …
DFRLab said it suspected 40,000 accounts of being “paid employees or possibly volunteers” of India’s Bharatiya Janata Party (BJP).
DFRLab zei dat het vermoedde dat 40.000 accounts “betaalde werknemers of mogelijk vrijwilligers” waren van de Indiase Bharatiya Janata-partij (BJP).
But the list was full of ordinary Americans, many with no connection to India and no clue about Indian politics. <link>
Maar de lijst stond vol met gewone Amerikanen, velen zonder connectie met India en zonder benul van Indiase politiek.
<link>
Screenshots met voorbeeldinformatie uit de spreadsheet  
“I have no connection to any Hindu folks… Just a Reagan Republican here in CT,” replied “Bobby Hailstone.”
“Ik heb geen connectie met hindoeïstische mensen … Gewoon een Reagan-republikein hier in CT,” antwoordde “Bobby Hailstone.”
“A Hindu nationalist? I’ve never even been out of this country. Let alone the state of NJ,” said “Lady_DI816.”
“Een hindoe-nationalist? Ik ben nog nooit buiten dit land geweest. Zelfs niet buiten de staat NJ,” zei “Lady_DI816.”
“These people are insane!” said “Krista Woods.”
“Deze mensen zijn gek!” zei “Krista Woods.”
Twitter agreed, one reason many of the accounts remain active. “Thanks, Andy,” replied Trust and Safety chief Yoel Roth. “I spot-checked a number of these accounts, and virtually all appear to be real people.”
Twitter was het daarmee eens, een reden waarom veel van de accounts actief blijven. “Bedankt, Andy,” antwoordde Yoel Roth, hoofd Trust and Safety. “Ik heb een aantal van deze accounts gecontroleerd en vrijwel allemaal lijken het echte mensen te zijn.”
Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Re: Twitter + DFRLab
Aan: Andy Carvin, cc: Graham Brookie, Nick Pickles, Yoel Roth
18 juni 2021 om 12:40 uur
Bedankt, Andy – ontvangen. Ik kijk ernaar uit om dit wat dieper te bespreken – ik heb een aantal van deze accounts gecontroleerd en vrijwel allemaal lijken het echte mensen te zijn.

DFRLab is funded by the U.S. Government, specifically the Global Engagement Center (GEC).
DFRLab wordt gefinancierd door de Amerikaanse overheid, via het Global Engagement Center (GEC).
Director Graham Brookie denies DFRLab it uses tax money to track Americans, saying its GEC grants have “an exclusively international focus.”
Directeur Graham Brookie ontkent dat DFRLab belastinggeld gebruikt om Amerikanen te volgen, en zegt dat de GEC-subsidies “een uitsluitend internationale focus” hebben.
But Americans on DFR’s list, like Marysel Urbanik, are unconvinced its focus is “exclusively international.”
Maar Amerikanen op de DFR-lijst, zoals Marysel Urbanik, zijn er niet van overtuigd dat de focus ‘uitsluitend internationaal’ is.
“This is un-American,” says Urbanik, who immigrated from Castro’s Cuba. “They do this in places that don’t believe in free speech.”
“Dit is on-Amerikaans”, zegt Urbanik, die uit Castro’s Cuba is geëmigreerd. “Ze doen dit op plaatsen die niet geloven in vrijheid van meningsuiting.”
Tekst in screenshot:

JerseyGirI – Conservatief
@UrbanikMarysel
Hou van de Heer, mijn familie en Amerika, Christelijk conservatief, Trump Supporter, gelooft in MAGA, geen amnestie, bouw de muur, verbeter gezondheidszorg. #MAGA

The Global Engagement Center is usually listed as a State Department entity.
It’s not.
Created in Obama’s last year, GEC is an interagency group “within” State, whose initial partners included FBI, DHS, NSA, CIA, DARPA, Special Operations Command (SOCOM), and others.
Het Global Engagement Center wordt meestal gezien als een dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Dat is het niet.
GEC, opgericht in Obama’s laatste jaar, is een interagency-groep “binnen” het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan de eerste partners FBI, DHS, NSA, CIA, DARPA, Special Operations Command (SOCOM) en andere waren.
Tekst in screenshot:

Logo’s van partners in GEC

GEC’s mandate: “To recognize, understand, expose, and counter foreign… disinformation.”
GEC’s mandaat: “Om buitenlandse … desinformatie te herkennen, begrijpen, bloot te leggen en te hinderen.”
On the surface, it’s the same mission the United States Information Agency (USIA) fulfilled for decades, with a catch. USIA focused on foreign “disinfo.”
Oppervlakkig gezien is het dezelfde missie die het United States Information Agency (USIA) al tientallen jaren vervulde, met een addertje onder het gras. USIA richtte zich op buitenlandse ‘disinfo’.
GEC’s focus is wider.
De focus van GEC is breder.
Tekst in screenshot:

– Sectie 1. Oprichting van het Global Engagement Center. De minister (staatssecretaris) richt het Global Engagement Centre (Center) op, dat leiding zal geven aan de coördinatie, integratie en synchronisatie van overheidsbrede communicatieactiviteiten gericht op buitenlands publiek wereldwijd om valse berichtgeving tegen te gaan en de invloed van internationale terroristische organisaties te verminderen, waaronder de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIL), Al Qaida en andere gewelddadige extremisten in het buitenland, met specifieke verantwoordelijkheden zoals uiteengezet in sectie 3 van dit besluit. De uitvoerend directeur van het centrum is de speciale gezant en coördinator voor communicatie over wereldwijde betrokkenheid (coördinator), die via de staatssecretaris voor openbare diplomatie aan de secretaris rapporteert.

“It’s an incubator for the domestic disinformation complex,” says a former intelligence source. “All the shit we pulled in other countries since the Cold War, some morons decided to bring home.”
“Het is een broedplaats voor het binnenlandse desinformatiecomplex”, zegt een voormalige inlichtingenbron. “Alle smerige tactieken die we sinds de Koude Oorlog in andere landen hebben gebruikt, hebben sommige idioten besloten nu in eigen land te gebruiken.”
GEC could have avoided controversy by focusing on exposing/answering “disinformation” with research and a more public approach, as USIA did. Instead, it funded a secret list of subcontractors and helped pioneer an insidious – and idiotic – new form of blacklisting.
GEC had controverse kunnen voorkomen door zich te concentreren op het blootleggen/beantwoorden van “desinformatie” met onderzoek en een meer publieke benadering, zoals USIA deed. In plaats daarvan financierde het een geheime reeks onderaannemers en hielp het een verraderlijke – en idiote – nieuwe vorm van zwarte lijsten op te zetten.
Here GEC asks Twitter to review 499 accounts as “foreign” disinformation, for reasons that include using Signal to communicate and tweeting the hashtag, #IraniansDebateWithBiden. <link
Hier vraagt GEC aan Twitter om 499 accounts te beoordelen als “buitenlandse” desinformatie, onder andere vanwege het gebruik van Signal om te communiceren en het tweeten van de hashtag #IraniansDebateWithBiden. <link>
Tekst in screenshot:

@AhmedQuraishi | @ ankit_kumar_01 | @_change_isgood | @_pandahq | @O_bignasty3 | @12wHyNoT01 | @2amirali138 | @3frules | @60wrap | @638410tus | @666VForVendetta | @7aban1 | @AalipourFaraj | @aazaadill
Deze accounts gebruikten een van deze hashtags (#1raniansDebateWithBiden, #Biden_BypassTheMullahs TalkToUs, #YourTurn_lsrael, #PayUsBackFor_Cyrus) in tweets/quote tweets/replies, en/of tweeten bepaalde…
De Twitter-campagne werd georganiseerd in een privé Telegram-kanaal, t.me/matntwitter, waarvan de berichten werden verspreid naar grotere openbare Telegram-groepen. De berichten in dit kanaal werden op Twitter verspreid in identieke tweets van verschillende accounts, en het doel van het kanaal was uitdrukkelijk Twitter-coördinatie.
Dit zijn de drie voorbeeldberichten in deze dataset:
t.me/matntwitter/9 
t.me/matntwitter/104
t.me/matntwitter/166

Here are 5500 names GEC told Twitter it believed were “Chinese… accounts” engaged in “state-backed coordinated manipulation.” It takes about negative ten seconds to find non-Chinese figures:
<link>

Hier zijn 5500 namen waarvan GEC aan Twitter vertelde dat het geloofde dat het “Chinese … accounts” waren die zich bezighielden met “door de staat gesteunde gecoördineerde manipulatie”. Het duurt minder dan tien seconden om niet-Chinese gegevens te vinden:
<link>
 

 

 

Tekst in screenshot:

Lijst van ‘Chinese’ accounts

GEC’s “Chinese” list included multiple Western government accounts and at least three CNN employees based abroad. “Not exactly Anderson’s besties, but CNN assets if you will,” quipped Twitter’s Patrick Conlon.
GEC’s “Chinese” lijst bevatte meerdere westerse overheidsaccounts en ten minste drie CNN-medewerkers in het buitenland. “Niet bepaald Anderson’s beste vrienden, maar CNN-troeven als je wilt”, grapte Twitter’s Patrick Conlon.
“A total crock,” added Trust and Safety chief Yoel Roth.
“Een totale oplichter,” voegde Trust and Safety-chef Yoel Roth toe.
Tekst in screenshot:

Yoel Roth:
Zoals in @CNN?
Patrick Conlon:
Het account @jenniCNN is het werkaccount voor een editor voor digitale functies voor CNN. Ook @IkaFerrerGotic is een correspondent voor CNN en voor Servische tv-nieuws. Oh, en @Sophia-Yan is een correspondent van CNN China. Niet noodzakelijkerwijs Anderson’s beste vrienden, maar CNN-troeven als je wilt.

Tekst in screenshot:
Yoel Roth:
Mijn God
Yoel Roth:
Echt heel belangrijk om dit te benadrukken – wat een totale oplichter
GEC passed some good information to Twitter, but mostly not. The root problem was exemplified by a much-circulated 2020 report, “Russian Pillars of Disinformation and Propaganda.”
GEC heeft wat goede informatie doorgegeven aan Twitter, maar meestal niet. Het kernprobleem werd geïllustreerd door een veel verspreid rapport uit 2020, “Russian Pillars of Desinformation and Propaganda.”
Tekst in screenshot:

Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten

GEC speciaal rapport:
Pijlers van het Russische desinformatie- en propaganda-ecosysteem

Tekst in screenshot:

HOE RUSSISCHE DESINFORMATIE EN PROPAGANDA ZICH VERSPREIDEN
GEC Global Engagement Centre
Het mediavermenigvuldigereffect
Valse claim: de VS hebben COVID-19 gecreëerd
JANUARI 2020 (teksten in grote virusballen)
Het verhaal begint. (Zie voetnoten). – ZvezdaTV interviews “expert” – Zjirinovski maakt claim – Proxy-sites versterken – Narratief verspreidt op sociale media – RT en Spoetnik versterken
Het verhaal begint zich te verspreiden in de informatieomgeving.
FEBRUARI (middelgrote virusballen in beeld)
MAART – APRIL – Op dit punt is het verhaal volledig verspreid in de informatieomgeving. (Zie rode voetnoot).

This GEC report was contradictory. On one hand, it offered reasoned evidence that a specific outlet like the “Strategic Culture Foundation” was partnered with the Russian Foreign Ministry, which would make it a true “proxy site.”
Dit GEC-rapport was tegenstrijdig. Aan de ene kant bood het beredeneerde bewijzen dat een specifieke outlet zoals de “Strategic Culture Foundation” samenwerkte met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, waardoor het een echte “proxy-site” zou worden.
Tekst in screenshot:

Proxy-siteprofielen
Stichting Strategische Cultuur
<…>
Samenvatting
De Strategic Culture Foundation is een in Rusland geregistreerd online tijdschrift, geleid door de Russische Inlichtingendienst Buitenland (SVR) en nauw gelieerd aan het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken. De outlet speelt een centrale rol in een groep verbonden websites die Russische desinformatie en propaganda verspreiden. Een van de belangrijkste tactieken is om auteurs aan te trekken die westerse marginale denkers en complottheoretici zijn, waardoor ze een breder platform krijgen en de Russische oorsprong van het tijdschrift wordt verdoezeld. Door deze tactiek lijkt de site een natuurlijke stem te zijn binnen de doelgroep van westerlingen.

The same report advanced a far lazier idea. Along with state actors, groups that “generate their own momentum” should also be seen as parts of a propaganda “ecosystem.”
Hetzelfde rapport bracht een veel gemakzuchtiger idee naar voren.
Samen met statelijke actoren moeten groepen die “hun eigen dynamiek genereren” ook worden gezien als onderdeel van een propaganda-ecosysteem.
Independence, GEC said, should not “confuse those trying to discern the truth.”
Onafhankelijkheid, zei GEC, zou “degenen die de waarheid proberen te onderscheiden” niet in verwarring moeten brengen.
Tekst in screenshot (alinea’s met arcering):

In overeenstemming met dat doel maakt dit rapport gebruik van openbaar beschikbare rapportage om een overzicht te geven van het Russische desinformatie- en propaganda-ecosysteem. Het Russische desinformatie- en propaganda-ecosysteem is de verzameling officiële, proxy- en niet-toegeschreven communicatiekanalen en platforms die Rusland gebruikt om valse verhalen te creëren en te versterken. Dit rapport vestigt ook specifieke aandacht op de Russische tactiek om gebruik te maken van proxy-stemmen die pro-Kremlin-desinformatie en -propaganda verspreiden. Het bevat profielen van een dwarsdoorsnede van kanalen die deze rol spelen binnen het bredere ecosysteem, en het legt uit hoe ze dienen als cruciaal bindweefsel voor de andere elementen binnen het bredere ecosysteem.
De GEC heeft het ‘ecosysteem’-concept ontwikkeld als een manier om de dreiging die Rusland op dit gebied vormt in een context te plaatsen. Een gemeenschappelijk begrip is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontwikkelen van analytische hulpmiddelen om de verschillende dreigingscomponenten te monitoren en om het beleid en de procedures te ontwikkelen die tegenmaatregelen mogelijk maken. Terwijl deze inspanning wordt voortgezet, heeft de uitgave van dit rapport tot doel het bewustzijn van de dreiging van desinformatie te vergroten en is het gericht op het bevorderen van de internationale dialoog tussen de naties, organisaties en individuen die zich inzetten om deze kwaadaardige inspanningen tegen te gaan.

Tekst in screenshot:

Deze ecosysteembenadering is ook zeer geschikt om de algemene doelstellingen van Rusland, namelijk het ter discussie stellen van de waarde van democratische instellingen en het verzwakken van de internationale geloofwaardigheid en internationale cohesie van de Verenigde Staten en hun bondgenoten en partners, te versterken. Omdat sommige elementen van dit ecosysteem hun eigen dynamiek genereren, in tegenstelling tot het wachten op specifieke bevelen van het Kremlin bij elke gelegenheid, kunnen ze reageren op specifieke beleidsdoelen of zich ontwikkelende situaties, en vervolgens terugschakelen naar hun status quo van doorgaans minachting uitgieten over veronderstelde tegenstanders van Rusland.

Tekst in screenshot:

GEC – Global Engagement Center
PIJLERS VAN RUSSISCH DESINFORMATIE EN PROPOGANDA-ECOSYSTEEM
Officiële mededelingen van de overheid
• verklaring van het Kremlin of een ministerie
• Officiële Russische sociale media-post
• Verklaring of citaat door Russische functionaris
Door de staat gefinancierde wereldwijde berichtgeving
• Door de staat gefinancierde, op het buitenland gerichte media
• Door de staat gefinancierde, op het binnenland gerichte media
• In het buitenland gevestigde, door de Russische staat gefinancierde media
• Internationale Russische sociaal-culturele instellingen
Cultivering van proxybronnen
• Op Rusland afgestemde kanalen met wereldwijd bereik
• Lokale taalspecifieke kanalen
• Bewuste verspreiders van Russische verhalen
• Onwetende verspreiders van Russische verhalen
• Narratieve versterking van buitenlandse staten
In stelling brengen van social media
• Infiltratie van gewone gesprekken
• Permanente campagnes om het vertrouwen in instituties te ondermijnen
• Versterking van protesten of maatschappelijke verdeeldheid
Cyber-enabled desinformatie
• Hacken en vrijgeven
• Locatie vastleggen
• Gekloonde websites
• Vervalsingen
• Verstoring van officiële bronnen of objectieve media

The “ecosystem” is not a new concept. It’s been with us since Salem: guilt by association.
Het “ecosysteem” is geen nieuw concept. Het is net als bij Salem*: schuld door associatie.

*Taibbi doelt hier op de heksenvervolging in Salem, een bekend geval van massahysterie.

As one Twitter exec put it: “‘If you retweet a news source linked to Russia, you become Russia-linked,’ does not exactly resonate as a sound research approach.”
Zoals een Twitter-leidinggevende het verwoordde: “‘Als je een nieuwsbron die aan Rusland is gelinkt retweet, heb je banden met Rusland’, is niet bepaald een goede onderzoeksaanpak.”
Tekst in screenshot:

Zoals altijd wordt alle informatie op prijs gesteld. Hun methodiek ‘als je een nieuwsbron die aan Rusland is gelinkt retweet, heb je banden met Rusland’, klinkt niet bepaald als een goede onderzoeksaanpak.

GEC sent Twitter a series of reports on a series of topics, often employing the “ecosystem” concept.
GEC stuurde Twitter een reeks rapporten over een reeks onderwerpen, vaak gebruikmakend van het ‘ecosysteem’-concept.
Its report on France “attributes membership in the yellow vest movement as being Russia-aligned,” is how Twitter’s Aaron Rodericks put it.
Hun rapport over Frankrijk “ziet lidmaatschap van de gele hesjesbeweging als band met Rusland”, aldus Aaron Rodericks van Twitter.
Tekst in screenshot:

26 december 2019
Analyse sociale media-inhoud Franse protesten
SAMENVATTING: Dit rapport presenteert een analyse van platformoverschrijdende gesprekken op sociale media met betrekking tot protesten in Frankrijk die plaatsvonden in december 2019. De meeste berichten waren in het Frans, wat suggereert dat het binnenlandse publiek de focus was van deze campagne die samenviel met de eerste verjaardag van de protesten in Parijs, Frankrijk in november en december 2018. Door het anti-Macron-verhaal te versterken, blijft het Kremlin wantrouwen zaaien in een poging de Franse regering in diskrediet te brengen en de verdeeldheid in de Franse samenleving aan te wakkeren. De Engelstalige berichten schilderden de situatie in Frankrijk af als onstabiel, met een zweem van wantrouwen in de huidige instellingen.
RAPPORT:
Betrouwbare partners analyseerden 10.183 berichten van 528 aan Rusland gekoppelde accounts die verwezen naar de protesten in Frankrijk gedurende 30 dagen vanaf 18 november 2019. Deze accounts gebruikten de hashtags “GiletsJaunes”, “greve”, “”acte_” en “retraites. ” Van die 528 accounts plaatsten er slechts 36 meer dan eens per dag, wat gemiddeld 80% van de waargenomen berichten oplevert.
De meeste berichten waren in het Frans, maar ook in het Engels en Italiaans. De Franstalige inhoud moedigde over het algemeen actie aan en omvatte sentimenten die tegen de regering van Macron waren. De niet-Franse inhoud was over het algemeen bedoeld om niet-Franse westerlingen te overtuigen zich te verzetten tegen Macron, de Franse politie en de Franse regering in het algemeen.
Aanvullende analyse van de meest invloedrijke accounts wees uit dat de meeste inhoud in het Frans was geproduceerd. Dit geeft aan dat deze beïnvloedingscampagne vooral gericht was op het binnenlandse (Franse) publiek. De berichten van de belangrijkste beïnvloeders waren anti-Macron van aard en gebruikten materiaal van Sputnik, de aan het Kremlin gelieerde media en de Russische president Vladimir Poetin.
<lijst van topaccounts met gegevens>
Inhoud voor binnenlands gebruik
De inhoud van de tweets bevatte anti-Macron-gevoelens, die lezers aanmoedigden om zich bij de anti-regeringsprotesten aan te sluiten. Een soortgelijke tactiek werd gebruikt door het Kremlin in december 2018, waarbij mensen werden opgeroepen om zich aan te sluiten bij protesten met de hashtag #giletsjaunes – de Franse naam voor de-…

Tekst in screenshot:

COVID-19 RAPPORTAGE:
Met Rusland verbonden Twitter-accounts blijven onenigheid zaaien in Frankrijk
SAMENVATTING: Accounts die banden met Rusland hebben, blijven berichten verspreiden die zijn gericht op doelgroepen in Frankrijk, waarbij ze profiteren van de COVID-19-pandemie om het vertrouwen in de Franse overheid te ondermijnen. Van 26 tot 29 maart bekritiseerden deze accounts bijvoorbeeld de Franse regering omdat deze geen toestemming gaf voor het testen van het medicijn chloroquine. We zijn in het verleden getuige geweest van soortgelijk gedrag waarbij aan Rusland gelieerde twitteraars berichten over controversiële kwesties versterkten om het vertrouwen van het publiek in hun regering te ondermijnen. Bovendien lijken er aanhoudende pogingen te zijn om de Chinese en Russische inspanningen te prijzen, terwijl de Europese Unie in diskrediet wordt gebracht.
RAPPORT
We hebben 10 Twitter-accounts geanalyseerd die voorkomen in ons rapport “French Protests Social Media Content Analysis”, gepubliceerd op 26 december 2019. 29 maart 2020.
<lijst met accounts en statistiek>

Tekst in screenshot:

Frans met Russische banden
Een paar spamopschortingen gedaan – geen van deze was verdacht.
Nee, we gaan Spoetnik Frankrijk niet verwijderen.
Grote aantallen tweets staat voor ons niet gelijk aan bots, en een ‘bot’ zijn is geen schending van de TOS.
Franse protesten
vrijwel dezelfde accounts als in het vorige rapport, behalve dat dit nu het lidmaatschap van de gele hesjesbeweging ziet als banden met Rusland.
Italiaans met Russische banden
hetzelfde als Frankrijk, deed een paar spamvermeldingen – deze had meer schendingen in de accounts die ze markeerden, in vergelijking met het eerste rapport.
China-Italië met Russische banden
Meer amusementswaarde dan wat dan ook. Het ziet alles wat pro-China is, maar ook alles wat tegen China is in Italië, als onderdeel van de strategie van Rusland.

GEC’s report on China was “more entertainment value than anything,” said Rodericks. “It equates anything pro-China, but also anything against China in Italy, as part of Russia’s strategy.”
Het rapport van GEC over China had “hogere amusementswaarde dan wat dan ook”, zei Rodericks. “Het staat gelijk aan alles wat pro-China is, maar ook alles tegen China in Italië, als onderdeel van de strategie van Rusland.”
Tekst in screenshot:

ONLINE MEDIA-ANALYSE:
Aan Rusland gekoppelde versterkers promoten pro-Chinese verhalen in het Italiaanse Twitter-landschap

MANAGEMENTSAMENVATTING
Aan Rusland gekoppelde accounts versterken inhoud die pro-Chinese verhalen promoot, inclusief retweets van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFA) en de Chinese media-outlet Global Times, voor het Italiaanse publiek. De berichtgeving over China was echter niet alleen positief, er was ook kritiek. Dit komt overeen met de Russische benadering van propaganda en desinformatie: propageren van verschillende en tegenstrijdige verhalen om verwarring te zaaien en wantrouwen in de regering en de media te bevorderen. Bovendien waren de gesprekken ook gericht op het kleineren van de inspanningen van de VS, de EU en de NAVO in de strijd tegen COVID-19.
RAPPORT:
Analyse van sociale media
Tweets afkomstig van 18 Twitter-accounts die werden geïdentificeerd als door de Russische staat beheerd en aan Rusland gekoppelde versterkers, werden geanalyseerd in de Twitter-gesprekken in Italië. Tussen 1 maart en 30 maart 2020 bedroeg het totale aantal posts van deze accounts 65.600, waarvan ongeveer 25% (16.600 posts) gerelateerd was aan COVID-19,
<grafieken>

Tekst in screenshot:

Frans met Russische banden
Een paar spamopschortingen gedaan – geen van deze was verdacht.
Nee, we gaan Spoetnik Frankrijk niet verwijderen.
Grote aantallen tweets staat voor ons niet gelijk aan bots, en een ‘bot’ zijn is geen schending van de TOS.
Franse protesten
vrijwel dezelfde accounts als in het vorige rapport, behalve dat dit nu het lidmaatschap van de gele hesjesbeweging ziet als banden met Rusland.
Italiaans met Russische banden
hetzelfde als Frankrijk, deed een paar spamvermeldingen – deze had meer schendingen in de accounts die ze markeerden, in vergelijking met het eerste rapport.
China-Italië met Russische banden
Meer amusementswaarde dan wat dan ook. Het ziet alles wat pro-China is, maar ook alles wat tegen China is in Italië, als onderdeel van de strategie van Rusland.

Twitter staffers had professionalism. They tended to look at least once before declaring a thing foreign disinformation. This made them a tough crowd for GEC.
Twitter-stafmedewerkers waren professioneel. Ze hadden de neiging om minstens één keer te kijken voordat ze iets als buitenlandse desinformatie bestempelden. Dit maakte hen lastig bespeelbaar voor GEC.
Fortunately, there’s an easier mark: the news media.
Gelukkig is er een makkelijker doelwit: de nieuwsmedia.
GEC’s game: create an alarmist report, send it to the slower animals in journalism’s herd, and wait as reporters bang on Twitter’s door, demanding to know why this or that “ecosystem” isn’t obliterated.
GEC’s aanpak: stel een alarmerend rapport samen, stuur het naar de tragere dieren in de journalistieke kudde en wacht terwijl verslaggevers op de deur van Twitter bonzen en antwoord eisen waarom dit of dat “ecosysteem” niet is uitgewist.
Twitter emails ooze frustration at such queries. UGGG! reads one.
Twitter-e-mails ademen frustratie over dergelijke vragen. UGGG! staat er in eentje.
Tekst in screenhot:

Doorgestuurd bericht – van: Seitz, Amanda – datum ma. 18 mei 2020 – onderwerp: GEC accounts
Hallo, Katie-
Ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad!
Ik wilde contact met je opnemen over die GEC Twitter-accounts, om te zien of je hebt kunnen vaststellen of er überhaupt accounts zijn verwijderd?
Hartelijk bedankt,
Amanda
Amanda Seitz – factchecker/verslaggever misinformatie – de Associated Press

Tekst in screenshot:

Van: Ian Plunkett – onderwerp: Re: persoonlijk en vertrouwelijk – wapo-rapport – datum: 1 maart 2020
Aan: Katie Rosborough – cc: Yoel Roth, Stacia Cardille, Carlos Monje, Kevin Kane, Nick Pickles, Trenton Kennedy
Hallo mensen,
Even kijken of we meer info hebben van Buitenlandse Zaken?

We krijgen vanavond CNN over ons heen. Met hernieuwde focus tijdens het weekend, morgen een mediaronde te hierover verwachten.
Bedankt, Ian

Tekst in screenshot:

Tony Romm:
Hé Yoel, ik hoop dat het goed met je gaat. Sorry dat ik stoor, vooral in het weekend, maar heb je deze ochtend een paar minuten om te chatten?
Kort gezegd: ik heb het GEC-rapport, of in ieder geval een versie ervan, en wilde jouw mening horen.
xxx is mijn nummer op traditionele telefoon en Signal.
Bedankt.

Tekst in screenshot:

Onderwerp: Re: persoonlijk en vertrouwelijk – wapo-rapport
datum: 29 februari 2020 – aan: Carlos Monje – cc: Ian Plunkett, Kevin Kane, Nick Pickles, Stacia Cardille, Trenton Kennedy, Yoel Roth
– Nick ook erbij omdat Tony ook contact met hem opnam.
Op za. 29 februari 2020 om 12:58 schreef Katie Rosborough:
Ugggggh! Bedankt, Yoel. Waardeer dat je het negeert als je je daar goed bij voelt. Ik heb hem al gewezen op jouw opmerkingen op CNN.
Op zaterdag 29 februari 2020 om 12:36 schreef Carlos Monje het volgende:
Listig.

Twitter disagreed with GEC’s alert about Russian “disinfo” in South America, which appeared to confused cause and effect.
Twitter was het niet eens met GEC’s waarschuwing over Russische “disinfo” in Zuid-Amerika, die oorzaak en gevolg door elkaar leek te halen.
As Rodericks put it, “I believe what they mean is: ‘there was a surge in accounts that agreed with Moscow-aligned narratives’ = Moscow controlled.”
Zoals Rodericks het uitdrukte: “Ik geloof dat wat ze bedoelen is: ‘er was een golf van accounts die het eens waren met verhalen van Moskou’ = door Moskou gecontroleerd.”
Tekst in screenshot:

Aaron Rodericks:
Betreft: New York Times: Toen protesten in Zuid-Amerika piekten, piekten ook Russische trollen op Twitter, ontdekt de VS
Aan: Kevin Kane, cc: Site Integrity, Katie Rosborough, Ian Plunkett, Carlos Monje, Lisa Horman
Hoi Kevin,

Het is mogelijk dat deze info is gedeeld met het SI/SF-team, maar ze zijn vandaag vrij. Ik vermoed dat dit niet met ons gedeeld is, en dat dit is gedropt op een ervaren politieke verslaggever die niet in staat was om Twitter-gegevens kritisch te beoordelen.
Er zijn geen criteria voor wat zij beschouwen als met Rusland verbonden, buiten accounts die RTespagnol + Sputnikmundo versterken, en ja, we hebben golven van accounts uit Ecuador en Venezuela gezien die deze twee media-accounts retweeten, en hebben schoonmaakacties uitgevoerd tijdens de grote protesten, ook van de clusters die die twee accounts versterkten.
Beide accounts promoten politieke verhalen die zijn afgestemd op lokale politieke spelers/bewegingen (zoals Maduro) en daarom worden ze versterkt, niet noodzakelijkerwijs omdat er een Russisch botnet is dat die accounts versterkt. Ik geloof dat wat ze bedoelen is: ‘er was een golf van accounts die het eens waren met verhalen van Moskou’ = door Moskou gecontroleerd.
Ik trainde het staatsdepartement in het maken van deze analyses, en op z’n best waren ze aan de rudimentaire kant – gezien het grote verloop en de onrust op hun departement met deze administratie, evenals de huidige crisis waarmee ze worden geconfronteerd. De onderzoeksmethodiek is mogelijk meer ideologisch afgestemd dan op bewijs gebaseerd.

Ik zou aanraden om tegengas te geven op deze aantijgingen die ze maken zonder harde gegevens, peer reviewed onderzoek of zelfs openbaar gemaakte gegevens, enz… Iedereen kan ongefundeerde aantijgingen doen, en als ze hun ‘vermeende Russen’ openbaar maken, zullen ze waarschijnlijk hard uitgelachen worden door echte onderzoekers. Beide accounts die in het artikel worden genoemd zijn inactief en hebben al jaren niet getweet [maar er wordt beweerd dat ze hun tweets hebben verwijderd, volgens de auteur] dus zonder enige gegevens om hun beweringen te staven, zou ik erg sceptisch zijn over hun veronderstelde analyse.
Groetjes,
Aaron

Roth noted Bret Schafer of the Alliance for Securing Democracy was quoted in Frenkel’s story and said: “Seems like ASD are back at their old tricks.”
Roth merkte op dat Bret Schafer van de Alliance for Securing Democracy werd geciteerd in het verhaal van Frenkel en zei: “Het lijkt erop dat ASD terug is bij hun oude trucs.”

 Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth  | 20 januari 2020 om 22:35 uur
Betreft: Re: New York Times: Toen protesten in Zuid-Amerika piekten, piekten ook Russische trollen op Twitter, ontdekt de VS.
Aan: Aaron Rodericks, Nick Pickles, Cc: Carlos Monje, Ian Plunkett & 4 meer
Sterke +1 voor alles wat Aaron zei. Het is zeker waar dat Rusland een beïnvloedingsoperatie uitvoert in Latijns-Amerika… voornamelijk via de Spaanstalige RT, het meest bekeken RT-account ter wereld. Zonder meer bewijs om de meer dramatische beweringen te staven, denk ik niet dat we hier veel zouden willen doen.
Dat gezegd hebbende, dit stukje markeren voor Nick; het lijkt erop dat ASD terug is bij hun oude trucs, ondanks de verdiensten van de nieuwe Hamilton:
“Bret Schafer, een desinformatie- en media-expert bij de Alliance for Securing Democracy, een initiatief van het Duitse Marshallfonds van de Verenigde Staten, zei dat sommige Twitter-accounts die desinformatie in Venezuela verspreiden, kunnen worden herleid tot het Internet Research Agency, de Russische trollenfabriek die wordt gerund door loyalisten van president Vladimir V. Poetin en wordt beschuldigd van inmenging in de Amerikaanse presidentiële campagne van 2016.”

Roth was referring to the fact that the ASD created Hamilton 68, another guilt-by-association scheme detailed in Twitter Files #15. The Hamilton “dashboard” claimed to track accounts linked to “Russian influence activities,” but the list was largely made up of Americans.
Roth verwees naar het feit dat de ASD Hamilton 68 creëerde, een ander schuld-door-associatieschema dat wordt beschreven in Twitter Files #15 (om exact te zijn Twitterfiles #14-II, MvC). Het “dashboard” van Hamilton beweerde accounts bij te houden die verband hielden met “Russische invloedsactiviteiten”, maar de lijst bestond grotendeels uit Amerikanen.
Tekst in screenshot:

Voorbeeld van Hamilton68 dashboard

The Hamilton 68 dashboard creator, J.M. Berger, was on the GEC payroll until June of 2017, just before the dashboard’s launch. Hamilton claimed the list was “the fruit of more than three years of observation.”
De maker van het Hamilton 68-dashboard, J.M. Berger, stond tot juni 2017 op de loonlijst van GEC, net voor de lancering van het dashboard. Hamilton beweerde dat de lijst “het resultaat was van meer dan drie jaar observatie”.
Berger “unequivocally” denies working on Hamilton for GEC.
Berger ontkent “met grote stelligheid” dat hij voor GEC aan Hamilton heeft gewerkt.
Tekst in screenshot:

Van: JM Berger
Betret: Re: Van Twitter Files-verslaggever Matt Taibbi
Aan: Matthew Taibbi
9 februari 2023 om 21:58 uur
Ik heb mijn gegevens gecontroleerd om mijn herinneringen te verifiëren, en ik moet de tijd corrigeren. Ik was in dienst van GEC tot en met juni 2017, niet januari.
Ik benadruk nogmaals dat ik met grote stelligheid ontken dat mijn werk aan het Hamiton-dashboard werd geregisseerd door GEC, noch was het op welke manier dan ook gecoördineerd met GEC. Op geen enkel moment in dit project had GEC enige inbreng of betrokkenheid.

The Hamilton 68 dashboard employed digital alchemy to create streams of headlines tying Americans to “foreign” disinformation.
Het Hamilton 68-dashboard gebruikte digitale alchemie om krantenkoppen te creëren die Amerikanen verbonden aan ‘buitenlandse’ desinformatie.
The “ecosystem” reports GEC and many “disinformation” laboratories feed reporters are often just subtler versions of the same thing.
De “ecosysteem”-rapporten die GEC en veel “desinformatie”-laboratoria aan verslaggevers doorspelen, zijn vaak slechts subtielere versies van hetzelfde.
Tekst in screenshot:

Collage van koppen van artikelen die als bron uitsluitend Hamilton68 hadden.

Tekst in screenshot:

Koppen van artikelen gebaseerd op de ‘ecosysteem-benadering’

In a crucial in-house Q&A in mid-2017, Roth was asked if it was possible to detect “Russian fingerprints” using Twitter’s public data. Though “you can make inferences,” he said, “in short, no.”
In een cruciaal intern interview halverwege 2017 werd Roth gevraagd of het mogelijk was om “Russische vingerafdrukken” te detecteren met behulp van de openbare gegevens van Twitter. Hoewel “je gevolgen kun beredeneren”, zei hij, “kort gezegd, nee.”
Tekst in screenshot:

Is het technologisch mogelijk om nauwkeurig potentiële Russische vingerafdrukken op Twitter-accounts te identificeren via onze openbare API?
Kort gezegd: nee. Hoewel je op basis van openbare gegevens kunt beredeneren of je denkt dat een account Russisch is. Google’s toegang tot Twittergegevens is breder dan van de meesten, inclusief academici, maar niet dieper in termen van de feitelijke gegevens die ze beschikbaar hebben. De meest waarschijnlijke manier waarop ze iets op Twitter hebben geïdentificeerd dat naar iets aan hun kant wees, was door linkgegevens van Tweets te gebruiken (en vervolgens te kijken of die werden gepromoot via Doubleclick, of Google Nieuws beïnvloedden, of iets dergelijks)

Twitter therefore knew from the first days of the “foreign interference” mania that the media zone was flooded with bad actors playing up cyber-threats for political or financial reasons, GEC included.
Twitter wist daarom vanaf de eerste dagen van de manie van “buitenlandse inmenging” dat de mediazone werd overspoeld met malafide spelers die cyberdreigingen misbruikten voor politieke of financiële redenen, inclusief GEC.
“GEC has doubled their budget by aggressively overstating threats through unverified accusations that can’t be replicated either by external academics or by Twitter,” wrote Rodericks.
“GEC heeft hun budget verdubbeld door bedreigingen agressief te overdrijven door middel van niet-geverifieerde beschuldigingen die noch door externe academici, noch door Twitter kunnen worden gereproduceerd”, schreef Rodericks.
Tekst in screenshot:

GEC heeft hun budget verdubbeld door bedreigingen agressief te overdrijven door middel van niet-geverifieerde beschuldigingen die noch door externe academici, noch door Twitter kunnen worden gereproduceerd – dus ze zijn niet erg geloofwaardig als ze uitspraken doen over accounts of wijdverspreide desinformatie. Gezien hun staat van dienst als verstrekker van 1,5 miljoen dollar aan een groep die elke journalist die tegen oorlog tegen Iran is, aanvalt als pionnen van het regime. <linkwijst op hun nauwkeurigheid toen hun campagne tegen Iran opzettelijk gericht was op Amerikaanse journalisten die het niet eens waren met het beleid van de Amerikaanse regering.

The same is true of New Knowledge, the scandal-plagued company staffed by former NSA officials that the Senate Select Committee on Intelligence (SSCI) hired to do “expert” assessments of the initial batches of “suspect” Facebook and Twitter accounts.
Hetzelfde geldt voor New Knowledge, het door schandalen geteisterde bedrijf met voormalige NSA-functionarissen dat de Senate Select Committee on Intelligence (SSCI) heeft ingehuurd om “deskundige” beoordelingen uit te voeren van de eerste lijsten van “verdachte” Facebook- en Twitter-accounts.
Tekst in screenshot:

IRA-achtergrond
De IRA begon haar operaties medio 2013 in St. Petersburg, Rusland. Geleid als een geavanceerd marketingbureau in een gecentraliseerde kantooromgeving, had de IRA meer dan duizend mensen in dienst en trainde ze om 24 uur per dag beïnvloedingsoperaties uit te voeren, eerst gericht op Oekraïense en Russische burgers, en vervolgens, ruim voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, op Amerikanen. De schaal van hun operatie was ongekend — ze bereikten 126 miljoen mensen op Facebook, minstens 20 miljoen gebruikers op Instagram, 1,4 miljoen gebruikers op Twitter en uploadden meer dan 1.000 video’s naar…
NEW KNOWLEDGE
De tactieken en narratieven van de Internet Research Agency (IRA)
Russische beïnvloeding bereikte alleen al via Facebook 126 miljoen (mensen)

When Twitter saw New Knowledge and its reporter-worshipped “disinformation” gurus like Jonathon Morgan and Renee DiResta were making analytical leaps they felt were impossible, they knew something was off.
Toen Twitter zag dat New Knowledge en zijn door verslaggevers aanbeden ‘desinformatie’-goeroes zoals Jonathon Morgan en Renee DiResta analytische gevolgtrekkingen maakten die volgens hen onmogelijk waren, wisten ze dat er iets niet klopte.
After Politico cited a New Knowledge report to the SSCI as evidence for what it called a “sweeping effort to sow divisions,” Twitter dug in. NK pointed to five supposedly Russian accounts it said were “relatively easy to find with the Twitter public API.” Roth scoffed.
Nadat Politico een New Knowledge-rapport aan de SSCI had aangehaald als bewijs voor wat het een “ingrijpende poging om verdeeldheid te zaaien” noemde, verdiepte Twitter zich erin. NK wees op vijf zogenaamd Russische accounts waarvan het zei dat ze “relatief gemakkelijk te vinden waren met de publieke Twitter-API.”, spotte Roth.
Tekst in screenshot:

POLITIEK
Rapporten tonen dat Rusland grote inspanningen heeft geleverd om verdeeldheid te zaaien en Trump te steunen

Tekst in screenshot:

… spam-inhoud. Bots van dezelfde botnets blijken nog steeds actief te zijn en zijn relatief eenvoudig te vinden met de openbare API van Twitter. Deze accounts hebben bijvoorbeeld vergelijkbare patronen als bot die in de verstrekte gegevens staan.
<vijf accounts>
Hoewel deze bots nu niets doen, zijn ze beschikbaar om opnieuw te worden ingezet voor toekomstig kwaadaardig gebruik.

Roth said two of the five accounts were a “small Indonesian content farm… just commercial spam. (Would suspend but don’t want to throw fire on the NK report by making anyone think they’re correct.) Becca account is an American and not at all suspicious.”
Roth zei dat twee van de vijf accounts een “kleine Indonesische content farm waren… gewoon commerciële spam. (Zou ik willen opschorten, maar ik wil geen voeding geven aan het NK-rapport waardoor iemand denkt dat ze gelijk hebben.) Becca-account is een Amerikaan en helemaal niet verdacht.
Tekst in screenshot:

Op maandag 17 december 2018 om 07:38 uur schreef Yoel Roth <yoel@twitter.com>
Niets te zien hier. Inactieve accounts kunnen spam zijn, maar niets verraderlijks. De fitness- en tattoo-accounts zijn een kleine Indonesische contentfarm die gewoon commerciële spam is. (Zou ik willen opschorten, maar ik wil geen voeding geven aan het NK-rapport waardoor iemand denkt dat ze gelijk hebben.) Becca-account is een Amerikaan en helemaal niet verdacht.

Twitter’s Nick Pickles: “New Knowledge’s pitch… pick accounts that they have deemed to be IRA controlled, and then spin up bigger macro analysis… stories about ‘2000 Russian accounts tweeting about Kavanaugh/Walkway/Caravan’ [were] often based on media activity from NK.”
Nick Pickles van Twitter: “De werkwijze van New Knowledge… kies accounts waarvan je denkt dat ze door de IRA worden gecontroleerd, en voer vervolgens grotere macro-analyses uit… verhalen over ‘2000 Russische accounts die tweeten over Kavanaugh/Walkway/Caravan’ [waren] vaak op basis van media-activiteit van NK.”
Tekst in screenshot:

Van: Nick Pickles
Betreft: Betreft: Rapport van de SSCI-adviesgroep gelekt
Aan: Yoel Roth, cc: Carlos Monje, Colin Crowell, Del Harvey, Ian Plunkett & 5 meer
Bedankt Yoel voor de snelle afhandeling daarvan.
Voor ieders bredere besef, dit gaat over de kern van de werkwijze van New Knowledge – ze kiezen accounts waarvan ze denken dat ze door de IRA worden gecontroleerd, en werken dat vervolgens uit naar een grotere macro-analyse van hun activiteit. Dus toen we verhalen zagen over “2000 Russische accounts die twitterden over kavanagh/walkway/caravan”, was dat vaak gebaseerd op media-activiteit van NK.

Just like Hamilton 68, GEC and New Knowledge littered the media landscape with flawed or flat-out wrong news stories. Exacerbating matters, Americans in both cases paid taxes to become the subject of these manipulative operations.
Net als Hamilton 68 bezaaiden GEC en New Knowledge het medialandschap met gebrekkige of ronduit verkeerde nieuwsverhalen. Om de zaken nog erger te maken, betaalden Amerikanen in beide gevallen belasting om het onderwerp van deze manipulatieve operaties te worden.
Tekst in screenshot:

Russische bots gebruiken #WalkAway om te proberen Dems te beschadigen in de midterms verkiezingen
17 juli 2018
Rosenstein: 12 Russen beschuldigd van hacken
Noot van de redactie: David A. Love is een schrijver en commentator gevestigd in Philadelphia. Hij levert bijdragen aan een aantal publicaties, waaronder Atlanta Black Star, theGrio.com, WHYY en Al Jazeera. Volg hem op Twitter: @DavidALove. De meningen in dit commentaar zijn die van de auteur.
(CNN) — De recente aankondiging dat 12 Russische staatsburgers door Robert Mueller zijn aangeklaagd voor het hacken van het Democratische Nationale Comité tijdens de verkiezingen van 2016, herinnert er opnieuw aan hoe kwetsbaar onze democratie is voor dergelijke inbreuken.

Tekst in screenshot:

FASTCOMPANY
28-09-18
De steun voor Brett Kavanaugh lijkt vooral groot onder Russische propagandisten
Meerdere bronnen wijzen op de benoeming van de controversiële rechter als een hot topic voor Russische campagnes op sociale media.

Foreign cyber-threats exist, and there are sophisticated ways of detecting them. But GEC and its subcontractors don’t use those, instead deploying junk science that often lumps true bad actors in with organic opinion.
Er bestaan buitenlandse cyberdreigingen en er zijn geavanceerde manieren om ze te detecteren. Maar GEC en zijn medewerkers gebruiken die niet, maar zetten in plaats daarvan junk-wetenschap in die vaak echte kwaadwillenden op één hoop gooit met gewone meningen.
“Disinformation studies” has mostly become a con, where non-experts mesmerize reporters with what one former GEC staffer calls “hairball” charts, usually measuring something idiotic – like who follows two Chinese diplomats, or shares an Iranian “FREE PALESTINE” meme.
“Desinformatie-onderzoeken” zijn meestal bedrog geworden, waarbij niet-experts verslaggevers hypnotiseren met wat een voormalig GEC-staflid “haarbal”-grafieken noemt, waarbij meestal iets idioots wordt gemeten – zoals wie twee Chinese diplomaten volgt of een Iraans “FREE PALESTINE”-meme deelt.
Tekst in screenshot:

– Voorbeeld van een interessant uitziende figuur, die echter geen informatie bevat.

Tekst in screenshot:

Van: Neema Guliani
Onderwerp: Fwd: inhoud van het GEC Iran-team
Datum: 21 oktober 2021 om PM EDT
Aan: Nick Pickles Site-integriteit
Hoi team –
Ik wilde aanvullende informatie melden die is verstrekt door het State Dept GEC met betrekking tot de accounts van Khamenei. Een deel van de informatie die ze hebben gemarkeerd, lijken tweets te zijn die al zijn verwijderd. Ik stel me voor dat jullie al op de hoogte zijn van deze tweets/problemen, maar geef deze aanvullende informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken door voor het geval dit van pas komt.

Tekst in screenshot:

PALESTINA ZAL VRIJ ZIJN
De definitieve oplossing: Verzet tot referendum

Tekst in screenshot:

Hallo Stacia,
In onze voortdurende poging om informatie te delen, vindt u bijgevoegd een gegevensbestand met door GEC geïdentificeerde Twitter-accounts.
We leveren deze 5.500 accounts die abnormaal gedrag vertonen en die twee of meer van de 36 Chinese diplomatieke twitteraccounts volgen die we in het rapport hebben geïdentificeerd. Vanwege het feit dat deze accounts twee of meer van deze diplomatieke accounts volgen, en een groot deel ervan nieuw is aangemaakt, zijn we van mening dat ze verdacht zijn.
Dit wordt gedeeld voor uw bewustwording en actie is niet nodig.
Zoals overlegd staan wij klaar voor alle mededelingen die u wilt doorgeven aan onze speciale gezant en staan wij ook klaar als u vraagt om een extra gesprek om het rapport of de gegevens te bespreken.
Gelieve ook de ontvangst te bevestigen.
De beste wensen,
Samaruddin Stewart
Senior technisch adviseur Global Engagement Center

The Washington Examiner and @gekaminsky   just profiled a GEC-funded NGO in the UK that algorithmically scores media outlets by “risk.” 
The Washington Examiner en @gekaminsky hebben zojuist een door GEC gefinancierde ngo in het VK onderzocht die mediakanalen algoritmisch beoordeelt op ‘risico’.
How does downranking the Daily Wire to help the New York Times get more ad revenue counter “foreign” disinformation?
Hoe kan het onderdrukken van de Daily Wire* om de New York Times aan meer advertentie-inkomsten te helpen “buitenlandse” desinformatie tegengaan?

*De Daily Wire is een Republikeins gezind nieuwskanaal, de New York Times is een Democratisch gezinde krant.

Tekst in screenshot:

Disinformation Inc: Ontmoet de groepen die geld binnenhalen om in het geheim conservatief nieuws op de zwarte lijst te zetten
Door Gabe Kaminsky, onderzoeksverslaggever | 09 februari 2023 06:00 uur

DISINFORMATION INC

An IG report shows GEC was initially obligated $98.7 million, of which roughly $80 million came from the Pentagon. It reportedly gave to at least 39 different organizations, whose names were redacted. Why is this list secret?
Uit een IG-rapport blijkt dat GEC aanvankelijk 98,7 miljoen dollar kreeg, waarvan ongeveer 80 miljoen dollar afkomstig was van het Pentagon. Het gaf naar verluidt geld aan ten minste 39 verschillende organisaties, waarvan de namen werden geredigeerd. Waarom is deze lijst geheim?
Tekst in screenshot geheel links:

Bureau van de inspecteur-generaal
Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten
(U) Audit van Global Engagement Center Federal Assistance Award Beheer en toezicht

Tekst in screenshot:

Screenshot van grotendeels zwartgelakt auditrapport

Twitter comms official Ian Plunkett wrote years ago that “misinformation, like [countering violent extremism, or CVE] before it, is becoming a cottage industry.”
Twitter-functionaris Ian Plunkett schreef jaren geleden dat “desinformatie, zoals [het tegengaan van gewelddadig extremisme, of CVE] voor Twitter een huisnijverheid aan het worden is.”
Disinformation is the counterterrorism mission, rebranded for domestic targets.
Desinformatie is de missie voor terrorismebestrijding, nu toegepast voor binnenlandse doelen.
Tekst in screenshot:

Ian Plunkett
Re: Persverzoek van New York Times
Aan: Emily Horne, Cc: Nick Pickles, Carlos Monje, Lauren Culbertson
Zoals eerder bij CVE, wordt onderzoek naar desinformatie een huisnijverheid.
Wijzen op ons eigen leiderschap in onze eigen kwesties klinkt het meest passend.

Reauthorization for GEC’s funding is up for a vote this year. Can we at least stop paying to blacklist ourselves?
Herautorisatie voor de financiering van GEC komt dit jaar in stemming. Kunnen we op zijn minst stoppen met betalen om onszelf op de zwarte lijst te zetten?
The #TwitterFiles were prepared by a third party, so material may have been left out.
De #TwitterFiles zijn opgesteld door een derde partij, dus het kan zijn dat er materiaal is weggelaten.
Thanks to @ShellenbergerMD  and the team at Racket.News, who’ll have more on this all month.
Dank aan @SchellenbergerMD en het team op http://Racket.News, die hier deze maand meer over zullen vertellen.
NOTE: Just before publication, Graham Brookie of DFRLab wrote to clarify about the 40,000 India names: “We didn’t publish this from a former researcher because we lacked confidence in its findings.”
AANVULLING: vlak voor publicatie schreef Graham Brookie van DFRLab om opheldering te geven over de 40.000 Indiase namen: “We hebben dit van een voormalige onderzoeker niet gepubliceerd omdat we geen vertrouwen hadden in de bevindingen.”
Tekst in screenshot:

Graham Brookie
Matthew Taibbi
Naar:
Hoi Matt,
di 28 februari om 9:19 uur
In de loop van ons werk als onafhankelijke onderzoeksorganisatie controleren we grondig eerste of onvolledige bevindingen. We hebben dit van een voormalige onderzoeker niet gepubliceerd omdat we geen vertrouwen hadden in zijn bevindingen. Het delen van de eerste set met een topexpert op het platform heeft ons gedeeltelijk geholpen om onze zorgen over de bevindingen te bevestigen.
Bedankt,
Graham

I asked Brookie if he’d made this lack of confidence clear to the Reuters reporter whose story based on that research is still live and uncorrected online: reuters.com/article/facebo

He hasn’t replied.

Ik vroeg Brookie of hij dit gebrek aan vertrouwen duidelijk had gemaakt aan de verslaggever van Reuters wiens verhaal op basis van dat onderzoek nog steeds online staat en niet is gecorrigeerd: https://reuters.com/article/facebook-accounts-india-idINKCN1RD1R2
Hij heeft niet geantwoord.
Tekst in screenshot:

Graham,
Als ik het goed begrijp: u stuurde een lijst met 40.000 namen naar Twitter, maar privé, omdat u geen vertrouwen had in uw bevindingen, en u was opgelucht toen ze geen actie ondernamen?
Heeft u dit ooit verteld aan de verslaggever van Reuters die een verhaal deed op basis van deze lijst?
https://www.reuters.com/article/facebook-accounts-india-idlNKCN1RDIR2
Matt

For more on these and other #TwitterFiles topics, @ShellenbergerMD  and I will be testifying in the House on Thursday, March 9, at 10 a.m. We’re humbled and grateful to @Jim_Jordan  and @JudiciaryGOP  for the invitation.
Voor meer informatie over deze en andere #TwitterFiles-onderwerpen zullen @ShellenbergerMD en ik op donderdag 9 maart om 10.00 uur getuigen in het Huis van Afgevaardigden. We zijn vereerd, en bedanken hierbij @Jim_Jordan en @JudiciaryGOP voor de uitnodiging.
Again, apologies: here is the “India List”: https://t.co/848us04x0Y
Nogmaals excuses: hier is de “India List”
<link>
Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.