Dit is de dertiende aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de dertiende aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Twitterfiles 13

Gepubliceerd op 9 januari 2023 door Alex Berenson

De korte twitterdraad van Berenson is niet vertaald omdat hij alles wat daarin stond veel uitgebreider toelichtte op zijn substack. Deze vertaling is dus van wat hij daar schreef. MvC

TWITTER FILES PART 13

Alex Berensson

From the Twitter Files: Pfizer board member Scott Gottlieb secretly pressed Twitter to hide posts challenging his company’s massively profitable Covid jabs

TWITTERFILES DEEL 13

Alex Berensson

Uit de TwitterFiles: Scott Gottlieb, lid van de Raad van Bestuur van Pfizer, zette in het geheim Twitter onder druk om berichten te verbergen die de enorm winstgevende Covid-vaccins van zijn bedrijf ter discussie stelden.

To funnel his demands, Gottlieb used the same Twitter lobbyist the White House did – fresh evidence of overlap between the company selling mRNA shots and the government forcing them on the public.

Om zijn eisen door te sluizen, gebruikte Gottlieb dezelfde Twitter-lobbyist als het Witte Huis – nieuw bewijs van overlap tussen het bedrijf dat mRNA-shots verkoopt en de overheid die ze aan het publiek oplegt.

On August 27, 2021, Dr. Scott Gottlieb – a Pfizer director with over 550,000 Twitter followers – saw a tweet he didn’t like, a tweet that might hurt sales of Pfizer’s mRNA vaccines.

Op 27 augustus 2021 zag Dr. Scott Gottlieb – een directeur van Pfizer met meer dan 550.000 Twitter-volgers – een tweet die hem niet beviel, een tweet die de verkoop van de mRNA-vaccins van Pfizer zou kunnen schaden.

The tweet explained correctly that natural immunity after Covid infection was superior to vaccine protection. It called on the White House to “follow the science” and exempt people with natural immunity from upcoming vaccine mandates.

De tweet legde correct uit dat natuurlijke immuniteit na een Covid-infectie beter was dan vaccinbescherming. Het riep het Witte Huis op om “de wetenschap te volgen” en mensen met natuurlijke immuniteit vrij te stellen van komende vaccinmandaten.

It came not from an “anti-vaxxer” like Robert F. Kennedy Jr., but from Dr. Brett Giroir, a physician who had briefly followed Gottlieb as the head of the Food & Drug Administration. Further, the tweet actually encouraged people who did not have natural immunity to “Get vaccinated!”

Dit kwam niet van een “anti-vaxxer” zoals Robert F. Kennedy Jr., maar van Dr. Brett Giroir, een arts die Gottlieb korte tijd heeft opgevolgd als hoofd van de Food & Drug Administration.* Verder moedigde de tweet mensen die geen natuurlijke immuniteit hadden aan om zich te ‘laten vaccineren’!

*De opvolging was niet direct, in het tussenliggende half jaar was Norman Sharpless hoofd. MvC

No matter.

By suggesting some people might not need Covid vaccinations, the tweet could raise questions about the shots. 

Het maakte niet uit.

Door te suggereren dat sommige mensen misschien geen Covid-vaccinaties nodig hebben, kon de tweet vragen oproepen over de vaccins. 

Besides being former FDA commissioner, a CNBC contributor, and a prominent voice on Covid public policy, Gottlieb was a senior board member at Pfizer, which depended on mRNA jabs for almost half its $81 billion in sales in 2021. Pfizer paid Gottlieb $365,000 for his work that year.

Gottlieb was naast voormalig FDA-commissaris, een CNBC-medewerker en een prominente stem in het openbare beleid over Covid, een vooraanstaand lid van de Raad van Bestuur van Pfizer, dat voor bijna de helft van zijn omzet van $81 miljard in 2021 afhankelijk was van mRNA-prikken. Pfizer betaalde Gottlieb $365.000 voor zijn werk dat jaar.

Gottlieb stepped in, emailing Todd O’Boyle, a top lobbyist in Twitter’s Washington office who was also Twitter’s point of contact with the White House.

Gottlieb greep in en stuurde een e-mail naar Todd O’Boyle, een toplobbyist in het kantoor van Twitter in Washington, die ook het contactpunt van Twitter met het Witte Huis was.

The post was “corrosive,” Gottlieb wrote. He worried it would “end up going viral and driving news coverage.”

De tweet was “schadelijk”, schreef Gottlieb. Hij was bang dat die ‘uiteindelijk viraal zou gaan en de aandacht zou trekken van de media’.

Tekst in screenshot:

Van: Scott Gottlieb, MD <scott.gottlieb@gmail.com>
Datum: vr 27 aug. 2021 om 22:17 uur
Onderwerp: Het is nu duidelijk dat #COVID19 natuurlijke immuniteit superieur is aan #vaccinimmuniteit. Er is geen wetenschappelijke rechtvaardiging voor een #vaccinatiebewijs als een persoon een eerdere infectie heeft gehad. @CDCDirector @POTUS moet de wetenschap volgen. Als er geen eerdere infectie is? Laat je vaccineren!

Aan: Todd O’Boyle xxx
Dit soort zaken is schadelijk. Hier trekt hij een vergaande conclusie uit een enkele retrospectieve studie in Israël die geen peer review heeft ondergaan. Maar deze tweet zal uiteindelijk viraal gaan en de aandacht trekken van de media.
DrGiroir (@Brett Giroir) heeft getweet: Het is nu duidelijk dat #COVID19 natuurlijke immuniteit superieur is aan #vaccinimmuniteit. Er is geen wetenschappelijke rechtvaardiging voor een #vaccinatiebewijs als een persoon een eerdere infectie heeft gehad. @CDCDirector @POTUS moeten de wetenschap volgen. Als er geen eerdere infectie is? Laat je vaccineren!
https://t.co/jFcOyHpF2f
https://twitter.com/drgiroir/status/1431433820054638595?s=27
Scott Gottlieb, arts

(SOURCE: Twitter)

I found the email in a search of records I ran at Twitter last week – part of Elon Musk’s “Twitter Files” effort to raise the veil on censorship decisions Twitter made before Musk bought the company in October.

(BRON: Twitter)

Ik vond de e-mail tijdens een zoektocht in dossiers vorige week op Twitter – onderdeel van Elon Musk’s “Twitter Files”-poging om licht te werpen op de censuurbeslissingen die Twitter nam voordat Musk het bedrijf in oktober overnam.

I went into detail about my involvement at the Twitter Files in a Substack article yesterday. I plan more reporting on the files in the weeks to come.

Ik ging gisteren in detail in op mijn betrokkenheid bij de Twitter Files in een Substack-artikel. Ik ben van plan om de komende weken meer verslag te doen over de dossiers.

Through Jira, an internal system Twitter used for managing complaints, O’Boyle forwarded Gottlieb’s email to the Twitter “Strategic Response” team. That group was responsible for handling concerns from the company’s most important employees and users.

Via Jira, een intern systeem dat Twitter gebruikte voor het beheren van klachten, stuurde O’Boyle de e-mail van Gottlieb door naar het Twitter “Strategic Response”-team. Die groep was verantwoordelijk voor het afhandelen van zorgen van de belangrijkste werknemers en gebruikers van het bedrijf.

“Please see this report from the former FDA commissioner,” O’Boyle wrote – failing to mention that Gottlieb was a Pfizer board member with a financial interest in pushing mRNA shots.

“Zie dit rapport van de voormalige FDA-commissaris”, schreef O’Boyle – zonder te vermelden dat Gottlieb een lid van de Raad van Bestuur van Pfizer was met een financieel belang bij het pushen van mRNA-shots.

A Strategic Response analyst quickly found the tweet did not violate any of the company’s misinformation rules.

Een Strategic Response-analist ontdekte al snel dat de tweet geen regels van Twitter over verkeerde informatie schond.

Yet Twitter wound up flagging Giroir’s tweet anyway, putting a misleading tag on it and preventing almost anyone from seeing it. It remains tagged even though several large studies have confirmed the truth of Giroir’s words.

Toch markeerde Twitter de tweet van Giroir alsnog, plaatste er een misleidingslabel op en verhinderde bijna iedereen hem te zien. Dat label blijft, ook al hebben verschillende grote onderzoeken de waarheid van Giroirs woorden bevestigd.

Tekst in screenshot:

Brett Giroir
@Dr Giroir
Het is nu duidelijk dat #COVID19 natuurlijke immuniteit superieur is aan #vaccinimmuniteit. Er is geen wetenschappelijke rechtvaardiging voor een #vaccinatiebewijs als een persoon een eerdere infectie heeft gehad. @CDCDirector @POTUS moeten de wetenschap volgen. Als er geen eerdere infectie is? Laat je vaccineren!
bit.ly/3mEag2V

Misleidend
Ontdek waarom gezondheidsfunctionarissen voor de meeste mensen een vaccin aanbevelen. Meer te weten komen.

Deze Tweet kan niet worden beantwoord, gedeeld of geliket.
21:49 • 27 aug. 2021

A week later, on Sept. 3, 2021, Gottlieb tried to strike again, complaining to O’Boyle about a tweet from Justin Hart. Hart is a lockdown and Covid vaccine skeptic with more than 100,000 Twitter followers.

Een week later, op 3 september 2021, probeerde Gottlieb opnieuw toe te slaan en klaagde hij bij O’Boyle over een tweet van Justin Hart. Hart is kritisch over de lockdown en het Covid-vaccin en heeft meer dan 100.000 Twitter-volgers.

“Sticks and stones may break my bones but a viral pathogen with a child mortality rate of <>0% has cost our children nearly three years of schooling,” Hart had written.

“Stokken en stenen kunnen mijn botten breken (verwijzing naar spreekwoord, MvC) maar een virale ziekteverwekker met een kindersterftecijfer van vrijwel 0% heeft onze kinderen bijna drie jaar onderwijs gekost”, had Hart geschreven.

Why Gottlieb objected to Hart’s words is not clear, but the Pfizer shot would soon be approved for children 5 to 11, representing another massive market for Pfizer, if parents could be convinced Covid was a real threat to their kids.

Waarom Gottlieb bezwaar maakte tegen de woorden van Hart, is niet duidelijk, maar het Pfizer-vaccin zou kort daarna worden goedgekeurd voor kinderen van 5 tot 11, een enorme markt voor Pfizer, mits ouders ervan overtuigd zouden zijn dat Covid een reële bedreiging voor hun kinderen vormde.

O’Boyle referred to “former FDA Commissioner Gottlieb” when he forwarded the report, again ignoring Gottlieb’s current work for Pfizer.

O’Boyle verwees naar “voormalig FDA-commissaris Gottlieb” toen hij het rapport doorstuurde, opnieuw Gottliebs huidige werk voor Pfizer negerend.

This time, though, Gottlieb’s complaint was so far afield that Twitter refused to act.

Deze keer was de klacht van Gottlieb echter zo vergezocht dat Twitter weigerde op te treden.

At the same time, Gottlieb was also pressing Twitter to act against me, as I disclosed on Substack on Oct. 13, 2022, drawing on documents that Twitter’s pre-Musk regime provided to me as part of my lawsuit against it. 

Tegelijkertijd zette Gottlieb Twitter ook onder druk om tegen mij op te treden, zoals ik op Substack op 13 oktober 2022 heb bekendgemaakt op basis van documenten die het pre-Musk-regime van Twitter mij had verstrekt als onderdeel van mijn rechtszaak ertegen.

(Gottlieb’s action was part of a larger conspiracy that included the Biden White House and Andrew Slavitt, working publicly and privately to pressure Twitter until it had no choice but to ban me. I will have more to say about my own case and will be suing the White House, Slavitt, Gottlieb, and Pfizer shortly.)

(De actie van Gottlieb maakte deel uit van een grotere samenzwering waarbij het Witte Huis van Biden en Andrew Slavitt betrokken waren, die publiekelijk en privé Twitter onder druk zetten totdat het geen andere keus had dan mij te schorsen. Ik zal binnenkort meer zeggen over mijn eigen zaak, en ga het Witte Huis, Slavitt, Gottlieb en Pfizer aanklagen.)

The morning after I wrote that article, Gottlieb appeared on CNBC, the financial news channel where he is a contributor, and offered what at best was a seriously misleading explanation of his actions and his motives.

De ochtend nadat ik dat artikel had geschreven, verscheen Gottlieb op CNBC, de financiële nieuwszender waar hij een bijdrage aan levert, en gaf een op zijn best ernstig misleidende uitleg van zijn daden en motieven.

Gottlieb did not deny pressing Twitter on me – he could not, given the documents I had released the night before.

Gottlieb ontkende niet dat hij Twitter over mij onder druk had gezet – dat kon hij niet, gezien de documenten die ik de avond ervoor had vrijgegeven.

But in an interview with Joe Kernan of CNBC, Gottlieb said he had asked Twitter to act only because he was concerned if tweets raised the threat of violence against vaccine advocates.

Maar in een interview met Joe Kernan van CNBC zei Gottlieb dat hij Twitter alleen had gevraagd om op te treden omdat hij zich zorgen maakte dat tweets de dreiging van geweld tegen voorstanders van vaccins zouden oproepen.

“The inability of these platforms to police direct threats, physical threats about people, that’s my concern about what’s going on in that ecosystem,” Gottlieb said.

“Het onvermogen van deze platforms om directe bedreigingen, fysieke bedreigingen van mensen, te bestrijden, dat is mijn zorg over wat er in dat ecosysteem gebeurt”, zei Gottlieb.

Tekst in screenshot:

‘Ik heb zorgen geuit over sociale media en de bedreigingen die er zijn gemaakt op deze platforms”, zegt @ScottGottliebMD over Alex Berenson die van Twitter is getrapt. “Ik maak me geen zorgen over debat dat wordt gevoerd. Ik maak me zorgen over fysieke bedreigingen voor de veiligheid van mensen.”

SOURCE

“I’m unconcerned about debate being made,” Gottlieb told Kernan. “I’m concerned about physical threats being made for people’s safety.”

BRON

“Ik maak me geen zorgen over debat dat wordt gevoerd”, zei Gottlieb tegen Kernan. “Ik maak me zorgen over fysieke bedreigingen voor de veiligheid van mensen.”

In a tweet that morning, Gottlieb doubled down, writing:

In een tweet die ochtend bekrachtigde Gottlieb dit en schreef:

Respectful debate and dialogue is one thing, and should be encouraged and protected. But there’s no place for targeted harassment, and misleading dialogue which can instigate a small but persuadable group of people to make targeted and dangerous threats.

Respectvol debat en dialoog is één ding en moet worden aangemoedigd en beschermd. Maar er is geen plaats voor gerichte intimidatie en misleidende dialogen die een kleine maar makkelijke te overtuigen groep mensen kan aanzetten tot het uiten van gerichte en gevaarlijke bedreigingen.

But Brett Giroir’s tweet about natural immunity was the definition of “respectful debate and dialogue.” And in his own email to Todd O’Boyle, Gottlieb did not raise any security concerns about it. He simply complained that it might wind up “driving news coverage.

Maar de tweet van Brett Giroir over natuurlijke immuniteit was de definitie van ‘respectvol debat en dialoog’. En in zijn eigen e-mail aan Todd O’Boyle uitte Gottlieb geen zorgen over de veiligheid. Hij klaagde eenvoudigweg dat het zou kunnen uitlopen op ‘aandacht trekken van de media’.

Gottlieb is not just a Pfizer board member.

Gottlieb is niet zomaar een lid van de Raad van Bestuur van Pfizer.

He is one of seven members of the board’s executive committee and the head of its regulatory and compliance committee, which oversees “compliance with laws, regulations, and internal procedures applicable to pharmaceutical sales and marketing activities.”

Hij is een van de zeven leden van het uitvoerend comité van de raad en het hoofd van de regelgevende en nalevingscommissie, die toezicht houdt op “naleving van wetten, voorschriften en interne procedures die van toepassing zijn op farmaceutische verkoop- en marketingactiviteiten.”

Pfizer has a long history of violating drug industry laws and ethics rules. 

Pfizer heeft een lange geschiedenis van het overtreden van wetten en ethische regels in de farmaceutische industrie. 

In 2009, it agreed to pay $2.3 billion, the largest health care fraud settlement in American history, for fraudulently marketing several drugs.

In 2009 stemde het ermee in om $2,3 miljard te betalen, de grootste schikking voor fraude in de gezondheidszorg in de Amerikaanse geschiedenis, voor het frauduleus op de markt brengen van verschillende medicijnen.

In 1996, it conducted a clinical trial of an antibiotic in Nigeria in which 11 children died and which became the inspiration for John le Carre’s novel The Constant Gardner.

In 1996 voerde Pfizer een klinische proef uit met een antibioticum in Nigeria waarbij 11 kinderen stierven, wat de inspiratie werd voor de roman The Constant Gardner van John le Carre.

Tekst in screenshot:

The Atlantic
Buitenland

Ontsnapte Pfizer door Omkoping aan Strafvervolging in Nigeria?

WikiLeaks informatie werpt nieuw licht op een van de donkerste uren van Big Pharma

Door Walter Amstrong
27 december 2010

So how will Pfizer react to the black-and-white proof from Twitter’s records that one of its most powerful board members secretly tried to suppress debate on the mRNA jabs that have has been by far its best-selling product since 2020?

Dus hoe zal Pfizer reageren op het zwart-op-wit bewijs uit de gegevens van Twitter dat één van de machtigste leden van hun Raad van Bestuur in het geheim probeerde het debat over de mRNA-prikken te onderdrukken, die sinds 2020 verreweg het best verkochte product zijn?

And will CNBC continue to let Gottlieb use it to mislead the public?

En zal CNBC zich door Gottlieb blijven laten gebruiken om het publiek te misleiden?

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.