TitelfotoBoerenprotest 2022 door Arnold BartelsCC BY-SA 4.0.

Het onwetenschappelijke, ondemocratische en zelfs illegale stikstofbeleid van dit kabinet heeft geleid tot een boerenopstand. Het parlement vond vakantie belangrijker en ging met reces, maar de boeren hebben nieuwe acties beloofd. En als deze week de trekkers weer door het land rijden, laat dan iedereen beseffen wie de schuld dragen van de overlast: Den Haag heeft deze protesten zelf veroorzaakt.

28.800 boeren kapot door schandalig beleid

Afgelopen week kwam NRC met verpletterend nieuws. Achter de schermen is al lang berekend wat de gevolgen van het stikstofbeleid van deze regering zullen zijn. 11.200 boeren zullen sowieso moeten stoppen, en 17.600 boeren zullen zoveel moeten krimpen – een derde tot de helft – dat velen van hen waarschijnlijk ook zullen moeten stoppen. Dat zijn dus 28.800 boeren die zwaar getroffen worden door schandalig beleid.

Waarom is dit beleid schandalig? Ten eerste natuurlijk omdat het meedogenloos is, maar dat is niet het enige. Het is schandalig omdat er geen democratisch mandaat voor is, omdat het illegaal is, en omdat het inhoudelijk niet deugt. Dit beleid is niet ‘goed voor de natuur’ of ‘goed voor Nederland’, en het zorgt al helemaal niet voor een ‘sterke agrarische sector’ zoals gebakkenluchtverkoper Mark Rutte de boeren al jaren verzekert.

Een kleine toelichting om even wat misverstanden uit de wereld te helpen.

Tekeer gaan tegen de boeren

Dat een flink deel van de columnisten en talkshowgasten bij elke gelegenheid tekeer gaat tegen de boeren, wil NIET zeggen dat de meerderheid van Nederland democratisch besloten heeft dat de boeren kapot moeten. Dit nog even los van het feit dat in een gezonde democratie ook minderheden rechten hebben.

Opiniërend Nederland wordt gedomineerd door een klein scheldend kliekje dat overloopt van vooroordelen. Van zogenaamd linkse Zihni Özdil tot zogenaamd intelligente Sander Schimmelpenninck, van zogenaamd grappige Marcel van Roosmalen tot zogenaamd empathische Harriet Duurvoort: allemaal vallen ze de boeren aan vanuit een bekrompen wereldbeeld en opzichtige geestelijke luiheid.

Want in hun wereldje zijn boeren domme, lompe, vervuilende dierenbeulen, en deze ‘denkers’ zijn te gemakzuchtig om zich werkelijk op de hoogte te stellen. Of misschien missen ze de integriteit om een afwijkende mening te durven uiten, zijn ze te bang om buiten de groep te vallen.

Kwaadaardig groepsdenken

Soms weet ik niet wat ik erger vind: deze zelfingenomen opiniemakers en hun eenzijdige meninkjes, of de luidruchtige kudde die het automatisch met hen eens is, omdat men dan blijkbaar denkt ‘erbij’ te horen. Wat vervolgens weer uitingen oplevert die nog extremistischer zijn en een nog giftiger groepsdynamiek op gang brengen.

Deze mensen roepen elk jaar vroom: “Nooit meer Auschwitz,” maar ze hebben blijkbaar niet door hoe ze hun medeburgers ontmenselijken. Ze lijken niet te beseffen dat alle dwang en censuur waar ze zo gretig naar streven de oerkenmerken van een totalitaire samenleving zijn. Ze blijven koud bij de ondergang van hun landgenoten, en vinden zichzelf ruimdenkend. Ze zien overal monsters, maar het echte monster zien ze niet. Omdat ze weigeren om ooit werkelijk in de spiegel te kijken.

Democratisch mandaat

Deze lieden denken dat zij de meerderheid vertegenwoordigen, en ze schermen graag met een democratisch mandaat dat de behandeling van de boeren zou rechtvaardigen. Maar dat mandaat is er niet.

Het is al tot vervelens toe gezegd, maar blijkbaar dringt het niet tot iedereen door. Dit hele idiote stikstofbeleid is gebaseerd op het behoud van kwetsbare Natura2000-gebieden. Dit zijn onnatuurlijk verarmde gebieden die alleen behouden kunnen worden door roofbouw, afplaggen, boskap of andere vernietingswerkzaamheden. En ja, het is echt waar: een hondendrol per jaar per hectare is al te veel voedsel voor deze gebieden, dus bedenk zelf maar wat het effect van een vlucht ganzen is.

Over die Natura2000 lijst is nooit een verkiezing, referendum of Kamerdebat geweest. Hij is samengesteld door ambtenaren die hem hebben ingediend bij de EU, nog zo’n wonder van democratie. Nederland heeft zich daar verplicht om deze gebieden te ‘beschermen’, dus nu zitten we om bureaucratische redenen vast aan een onhaalbare stikstofnorm.

Het meest wrange is nog wel dat de onwrikbaarheid van het kabinet op dit punt het resultaat is van de dram-agenda van D66, dat zich een machtspositie verworven heeft dankzij het geknoei van de coalitiepartners. De achterban van VVD en CDA komt niet voor niets in opstand tegen deze gekte, en ook leden van de ChristenUnie zijn zeer kritisch. Wie dit geheel democratisch noemt, mag zijn mond gaan spoelen.

Informatieplicht parlement

En omdat zelfs onze gemankeerde democratie nog te veel kans op tegenstand biedt, vond onze regering het beter om alles zoveel mogelijk aan de parlementaire controle te onttrekken. Want de onthullingen in NRC zijn natuurlijk niet de eerste onthullingen van zaken die aan het parlement hadden moeten worden voorgelegd.

Als bewindslieden opzettelijk informatie achterhouden, zodat het parlement niet weet wat aan het beleid ten grondslag ligt en wat de gevolgen zullen zijn, dan is dat een schending van de grondwet. Volgens artikel 68 is de regering verplicht om het parlement goed te informeren, en die verplichting is er niet voor niets. Het parlement kan de regering alleen controleren – zie de scheiding der machten, zoals die officieel geregeld is in Nederland – als het parlement alle informatie krijgt waar het recht op heeft.

Bij het stikstofdebat van 23 juni werd een motie weggestemd om de Natura2000 lijst te gaan heronderhandelen, en ook een motie om in kaart te brengen wat de gevolgen voor het platteland zouden zijn als daar duizenden boerenbedrijven zouden verdwijnen. Maar aan het parlement was niet verteld dat er alternatieve oplossingen waren, en ook niet dat het om tienduizenden bedrijven zou gaan. Pieter Omtzigt schiet Caroline van der Plas inmiddels te hulp met Kamervragen, en wat een gekonkel komt er boven…

Dit is illegaal

De manier waarop het parlement voortdurend niet (goed) geïnformeerd wordt, is al een schending van de grondwet, maar ook op andere punten gaat het fout. Op 11 juli legde hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert in het NRC uit dat het kabinet het stikstofbeleid wil uitvoeren voordat het bij wet geregeld is. Het wetsvoorstel moet in de loop van 2023 bij de Tweede Kamer worden ingediend, dus voor die tijd is dit simpelweg onwettig.

Wetenschappelijk bewezen

Voor wie nog denkt te kunnen wapperen met ‘wetenschappelijk bewezen’: dit beleid is ook uit wetenschappelijk oogpunt niet te verdedigen. In de eerste plaats omdat politici, ministeries en andere overheidsorganen wetenschappers met de ‘juiste mening’ selecteren. De onthulling hoe D66 omging met dissidente wetenschappers in de eigen partij gaf een schokkend inkijkje.

Verder is er terechte kritiek op de modellen van het RIVM, en met name op de selectiviteit van de wegingen. Het is bizar dat bijvoorbeeld de uitstoot van boerenbedrijven wel op vele kilometers meetelt, en die van snelwegen niet, en dat uitstoot van vliegtuigen magisch verdwijnt boven een bepaalde hoogte. En dan heb ik het nog niet eens over het verplichte gebruik van kunstmest – en de daaraan gekoppelde verplichte afvoer van natuurlijke mest – waarmee boeren ook weer eens dubbel gepakt worden.

En tenslotte is deze regering volkomen doof voor alternatieve oplossingen. Dat blijkt ook weer uit het laatste stuk van NRC, maar het bleek al meerdere malen. Geen enkele oplossing die de boeren – of anderen – aandragen voldoet; er is maar één route. De boeren moeten weg. Dat heeft niets meer te maken met het oplossen van het stikstofprobleem, dat is doelbewust een bedrijfstak kapot maken.

Het vertrouwen is weg

Vorige week schreef Constanteyn Roelofs in Elsevier Weekblad: ‘Er is iets geknapt op het platteland.’ En zo voelt het. De bubbeldenkers in de Randstad kunnen het heerlijk met elkaar eens zijn, maar onrecht blijft onrecht. Al is er nog zo behendig gemanipuleerd om ‘democratische’ meerderheden te regelen, dat verandert niets aan alle vuile spelletjes die hier gespeeld zijn.

Ik geloof in democratie. Ik geloof in respect voor elkaar, in inhoudelijk debat en in zoeken naar compromissen. Maar wat we nu al jaren voorgeschoteld krijgen, heeft niets meer met democratie te maken. Dit is een kleine kliek in Den Haag die aan de juiste touwtjes weet te trekken, en de media goed genoeg naar haar hand weet te zetten om elke keer weer voldoende kiezers te kunnen manipuleren om een schijn van legitimiteit op te kunnen houden.

Het is klaar.

De boeren hebben aangekondigd dat er deze week weer grote acties komen. En terecht. Als alle democratische wegen doodlopen, en het establishment het systeem verwringt en verbuigt tot het alleen nog maar de kortetermijnbelangen van een kleine kliek dient, dan houdt het op. Dan zijn massale protesten de enige weg. En dan is de overlast niet de schuld van de boeren, maar van de corrupte regering.

Het is goed dat Kamerleden als Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt proberen met Kamervragen het kabinet ter verantwoording te roepen, maar we weten allemaal hoe dat in het verleden is afgelopen. Mark Rutte en zijn kompanen gaan niet luisteren omdat parlementsleden terechte vragen stellen; ze luisteren pas als ze bang worden voor zetelverlies.

Ik hoop dat de boeren voor elkaar zullen krijgen wat de slachtoffers van het toeslagenschandaal niet lukte, wat zoveel slachtoffers van deze kwalijke kliek niet lukte. Ik hoop dat Den Haag zo grondig door elkaar wordt gerammeld dat er eindelijk eens iets verandert.

Laat de trekkers maar komen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.